Porsgrunn Handelstands Forening gjennem 75 år

Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 | Del 14

Lover for Porsgrunn Handelstands Forening

§ 1

Foreningens formål er å fremme og vareta Porsgrunn Handelstands interesser.

§ 2

Enhver i Porsgrunn eller omegn hjemmehørende handelsinteressert mann eller kvinne kan opptas etter anbefaling av et medlem og uttalelse av styret. lnnmeldelser refereres på første og avgjøres på neste møte ved hemmelig avstemming; for opptagelse kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer

Æresmedlemmer kan etter enstemmig innstilling av styret opptas ved beslutning av en generalforsamling med 2/3 flertall.

§ 3

Tilreisende kan md styrets samtykke overvære foreningens møter. Styret kan innby andre, hvis nærvær antas å være i foreningens interesse. Stemmerett kan utøves av foreningens medlemmer.

§ 4

Foreningens medlemmer ordner seg i grupper til behandling av spørsmål, som særlig vedkommer deres bransjer.

Behandles spørsmål av utelukkende interesse for handlende i foreningens møter, kan styret bestemme, at kun de handlende har adgang. Styret, kan også beramme kjøpmannsmøter hvortil kun kjøpmenn har adgang. Styret avgjør hvem der kan betraktes som handlende eller kjøpmenn.

§ 5

Kontingenten er kr. 40,- pr. år som etter påkrav erlegges innen september måneds utgang. Hvis ikke kontingenten eller annen personlig gjeld til foreningens kasse betales i rette tid, kan styret - etter 2 måneders forutgående varsel fra kassereren - la vedkommende stryke som medlem og allikevel kreve full betaling. - Utmeldelse skjer skriftlig innen årets utgang.

§ 6

Styret består av formann og fire medlemmer som velges ved hemmelig avstemning på den årlige generalforsamling. Minst 3 av styrets medlemmer skal være aktive kjøpmenn.

Formannen velges særskilt for 1 år, mens det øvrige styre velges for 2 år og utgår vekselvis 2 ad gangen.
Styret velger viseformann.

For hvert år velges 3 suppleanter for styret, 1 kasserer og 2 revisorer med 1 suppleant, samt en valgkomite på 3 medlemmer, som har å levere forslag til de valg som skal foretas på generalforsamlingen, samt ellers når styret finner det ønskelig.

§ 7

Intet medlem kan nekte å motta valg, medmindre der oppgis forhold som de øvrige møtende medlemmer måtte finne fyllestgjørende. Man plikter derimot ikke å motta gjenvalg.

§ 8

Styret holder møte så ofte formannen, eller i hans forfall viseformannen eller minst 3 av styrets medlemmer forlanger det. For å kunne fatte beslutning må formannen eller viseformannen og 2 andre av styrets medlemmer være til stede og være enige, ellers har i tilfelle av stemmelikhet den fungerende formann avgjørende stemme.

Styret forestår foreningens ledelse, berammer medlemsmøter, leder forhandlingene i disse, sørger for utførelsen av de fattede beslutninger, forestår foreningens økonomi, og varetar dens interesser i enhver henseende. Utbetalinger av foreningens kasse må først anvises av formannen eller i hans forfall av viseformannen. Alle beslutninger innføres i foreningens protokoll og underskrives av de tilstedeværende medlemmer av styret. - Styret kan ansette en sekretær og bestemme dennes lønn.

§ 9

Medlemsmøte avholdes som regel minst én gang månedlig i vinterhalvåret, og forøvrig etter styrets bestemmelse eller etter forlangende av minst 15 medlemmer. Ethvert medlem kan fremsette forslag til behandling; men styret kan forlange behandlingen utsatt til neste møte og har rett til å ledsage det med sin uttalelse.

§ 10

Et medlem kan utvoteres med 2/3 flertall. Forslaget må være styrebehandlet og referert på et tidligere møte.

§ 11

Hvor intet annet er bestemt, avgjøres ethvert forslag med simpelt flertall. I tilfelle av stemmelikhet gjør den fungerende formanns stemme utslaget, unntagen ved valg hvor der i tilfelle foretas loddtrekning. Hvis der ved en avstemning ikke har deltatt minst 20 medlemmer, skal saken forelegges påny, når minst 20 medlemmer innen 8 dager fremsetter forlangende derom. Sådan annen gangs avstemning er endelig, uansett hvor mange stemmer der avgis.

§ 12

Den årlige generalforsamling holdes innen 15. februar etter bekjentgjørelse i en eller flere aviser minst 8 dager i forveien.

I denne generalforsamling

  1. avgir styret beretning om de viktigere ting som er passert i det forløpne år,
  2. fremlegges reviderte regnskaper, såvel for foreningen som for legatmidlene, samt redegjørelse for midlenes anbringelse,
  3. foretas valg på formann, styremedlemmer med suppleanter, kasserer og revisorer samt valgkomite,
  4. behandles mulige forslag som i forveien må være styrebehandlet.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det fornødent, eller det forlanges av minst 25 medlemmer. Sådan generalforsamling bekjentgjøres i en eller flere aviser med minst 8 dagers varsel, og med opplysning om hva der skal behandles.

§ 13

Forslag til lovforandring skal behandles i styret, deretter drøftes på minst et medlemsmøte og avgjøres på en generalforsamling etter forutgått bekjentgjørelse. Til vedtagelse av lovforandring kreves 2/3 flertall.

§ 14

Oppløsning av foreningen kan kun skje i en generalforsamling med 2/3 flertall av samtlige foreningens medlemmer. I samme generalforsamling velges en komite til å anvende foreningens disponible midler på beste måte i Porsgrunn Handelsstands interesse.

§ 15

Disse lover trer i kraft den 15/2 1929, fra hvilken tid de eldre lover oppheves.

Utdrag (s. 90-93) fra:
Harald Bache Bystrøm: Porsgrunn Handelstands Forening gjennem 75 år. - Porsgrunn 1959.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen