Porsgrunn Handelstands Forening gjennem 75 år

Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 | Del 14

«Det første fjerdedels sekulum»

av Harald Bache Bystrøm

l 1909 kunne Handelsforeningen se tilbake på 25 års virksomhet. I den forløpne tid har de mest forskjelligartede spørsmål vært oppe til diskusjon og drøftelser. Om resultatene ikke alltid sto i forhold til den entusiasme som skapte ideene, eller tilsvarte det arbeid som ble nedlagt for å realisere dem, så kunne foreningen ved dette tidspunkt likevel peke hen på en rekke saker som var løst takket være dens initiativ. Fra en beskjeden begynnelse med knapt et snes medlemmer hadde foreningen dessuten opparbeidet seg en solid organisatorisk posisjon. Medlemsantallet var nå steget til ca. 90 og omfattet dermed det overveiende antall næringsdrivende i byen.

Bypatriotismen har alltid vært en levende realitet i Porsgrunn, og stokk konservative «Grenmar» forsømte aldri en anledning til å fyre opp under følelsene i så henseende. Når avisen etter det «forløpne fjerdedels Sekulum» - som redaktøren uttrykker det - den 2. desember 1909 i sin panegyriske omtale av foreningen bl. a. skriver at «vor Kjøbmandsstand er konkurrancedygtig i baade, hvad Priser og Udvalg angaar, og det er derfor aldeles unødvendig at henvende sig udenbys» - har man vel lov til å tro at den ganske kjøpmannsstand sa seg hjertens enig i uttalelsen - som hadde sin tydelige adresse en mils vei nordenfor Porsgrunn.

«vor intelligente og fremadstrænende Handelsstand, der Alltid har holdt Skridt med Udviklingen» - ordene er fremdeles ført i pennen av «Grenmar»s redaktør - beskjeftiget seg på sine møter ikke bare med de indre anliggender. Den gang som nå var man levende opptatt av aktuelle spørsmål, enten det dreide seg om kommunikasjoner, postforbindelser eller stortingsvalg. Selv noe så prosaisk og luftig et emne som «Herre-lukta» har foreningens bevåkenhet. Som følge av en rekke avisskriverier og en bebudet rettssak for å få pestkilden fjernet, føler styret seg den 3. november 1896 beføyet til at føre følgende til protokolls:

«Lugten fra Bamble Actie-Cellulosefabrik, der for endel aar siden var skarp og ubehagelig, har i den senere Tid - og især i det sidste Aar - forandret sig saa betydeligt, at når den nu en enkelt Gang kjendes her i Byen (og den kjendes meget sjeldnere nu end før) er den så lidet generende, at man med Henblik paa de store økonomiske Interesser der står paa Spild, saavel for Arbeiderne som for de omliggende Distrikter, anser det aldeles urimeligt at lægge Fabrikens Drift Hindringer i Veien.

Ser man det - industrien skapte sine problemer den gang også!

Salg av vin og mjød er et mer jordnært gjennemgangstema på foreningens møter. Naturlig nok kjempet kjøpmannsstanden mot enhver innskrenkning i de frie omsetningsforhold som hersket for disse varers vedkommende. Med vår egen avstemningsdebatt i frisk minne, og med det perspektiv den någjeldende monopollovgivning gir på dette område, er den en tankevekkende protokollering som finner sted 8. april 1904. I vanlig høytidelig språkdrakt er følgende henstilling til magistrat og formannskap ført i pennen:

«Paa Foranledning af den Resolution, som fattedes paa Massemøde i Østsidens Bedehus Søndag den 13. f. M. - og den Passus deraf, som omhandler andragende til Magistrat og Formandskab om at foranledige Bestemmelse fatted for, at Salg af Vin ophører Kl. 1 Dagene før Søn og Helligdage - besluttede Porsgrunds Handelsforening i et talrigt besøgt Møde den 30. f. M. eenstemmig at henstille til Magistrat og Formandskab ikke at foranledige foretaget nogen Forandring i den nu bestaaende Ordning.

Den første indkrænkning i Vinsalget i den her omhandlede Retning foretoges i Ottiaarene og blev da Tiden sat til Kl. 5. I Aaret 1896 bIev denne forandret til Kl. 1, mens allerede Aaret efter atter igjen fastsat til Kl. 5, idet Kommunestyret fandt den tidligere Bestemmelse urimelig og skadelig for Byens Handel. At der nu skulde foreligge nogen Grund til igjen at foreslaa en Forandring i indskrænkende retning, kan Handelsforeningen ikke indse; thi de samme Forhold og Factaer, som da var bestemmende for Kommunestyrets Beslutning, foreligger fremdeles uforandrede.

Naar Handelsforeningen tillader sig, at fremkomme med nærværende Henstilling, er det ikke - og vi understræger denne vor Paastand - for i første Række derigjennem at forsøge at skaffe dem af vore Medlemmer, der handler med Vin, en liden Merfortjeneste, denne er det mindre vesentlige ved Sagen; af langt større Betydning er det, at saavel Folk fra Byen, som især fra de omliggende Distrikter vil søge med sine lndkjøb paa Lørdage og foran Høitiderne til Nabobyerne, hvor de har den Fordel at kunne faa kjøpt Vin til senere Tid end her. Dette er Sagens Kjærne.

Det maa vel siges at Ædruelighedsforholdene i Byen er meget gode, og at saa er Tilfældet har ogsaa Handelsforeningens Medlemmer Andel i, idet ingen af dem kan beskyldes for forceret eller utilbørlig Salg af Vin; det maa ogsaa erindres, at de frivillig har indgaaet paa ikke at sælge Vine, som mange andre Steder.

Alle Byer arbeider for at trække de omliggende Distrikter til sig, og man gjør sikker Regning paa al Støtte i dette Arbeide af Magistrat, Formandskab og det hele Kommunestyre.»

Blandt de rene foreningssaker fra de første 25 år, ser man at kjøpmann R. O. Helgesen allerede i 1893 fremsatte forslag om at foreningen burde anskaffe seg en fane. Styret ville imidlertid ikke gå med på en slik ekstravaganse, og forslaget ble forkastet. Fire år senere ble saken igjen drøftet, og denne gang overlot man til «Formanden at underhandle med Frkn. Klinkwort, Lærfaldsgaten No. 6, 2. Etg. angaaende nærmere Betingelser og Priis til Anskaffelse af Fanen.»

Når foreningens samlede kontantbeholdning på dette tidspunkt utgjør kr. 447,38, er det en forbausende investering som finner sted på neste medlemsmøte, da man enstemmig godtar å anskaffe fanen til en pris av fem hundre kroner, hvorav to hundre betales i forskudd.

Senere viser det seg at en foretagsom innsamlingskomité har vært på ferde. Omkostningene blir dekket ved gaver. Dermed er kassabeholdningen reddet. Den gamle, velavtjente fane - i sin tid betalt med seksti dyrebare kontingentkroner - kan overlates til sin nedstøvende fremtid uten å gi styret selvbebreidende fornemmelse over å ha vist ødsel ringeakt for foreningens midler.

Kjøpmann C. J. Sørensen viser seg også uvøren raus da han samtidig med fanespørsmålet endog fremsetter forslag om å ansette lønnet sekretær i foreningen. Spørsmålet behandles på den etterfølgende generalforsamling hvor man tør anta saken må ha vakt adskillig diskusjon. Sekretærstillingen ble ansett for et honorært tillitsverv og som sådant hevet over profan godtgjørelse. C. J. Sørensen og hans meningsfeller hevdet derimot med styrke at arbeidsbyrden etter hvert var blitt uforholdsmessig stor og stillingen tillike meget ansvarsfull. Ved avstemningen vant Sørensens forslag stor tilslutning, og mot 1 stemme valgte den tretten mann sterke generalforsamling å vedta forslaget. Stillingen skulle averteres ledig, og lønnen ble satt til kr. 50,- pr. år. Den 31. mars 1897 behandlet unit de innkomne søknader - to i tallet - og ansatt ble agent S. Andresen. Den nyansatte sekretær ble imidlertid ikke lenge i stillingen. Den 31. mai 1899 ansattes hans etterfølger, agent Cajus Marius Abrahamsen, som skulle holde seg på skansen desto lenger, idet han fratrådte først 29. januar 1918 - etter nesten tyve års sammenhengende tjeneste.

Jubileumsåret 1909 ble et merkeår i Porsgrunds Handelsforenings historie. Like siden starten hadde foreningen arbeidet under en anstrengt økonomi. Ved forsiktig disponering av medlemskontingenten som inntil 1891 hadde vært kr. 4,- pr. år, men som da ble hevet til fem kroner p. gr. av avgiften til Fællesforeningen, hadde styrene likevel klart å opparbeide et overskudd, slik at man ved 25-års jubileet hadde en nettoformue på kr. 696,01.

Sommeren 1909 ble formuesstillingen totalt endret, idet enkefru Cathrine Vauvert ved sin prokurist, direktør O. K. Abrahamsen, meddeler at hun skjenker foreningen et legat på fjorten tusen kroner. Ved sin storstilte donasjon sikret fru Vauvert dermed foreningens økonomiske fremtid. Hva hennes gave har betydd for Porsgrunds Handelsforenings videre utvikling og beståen, kan vanskelig overvurderes. Legatets midler har gjennem årene vesentlig vært plasert i statsobligasjoner og mot 1. prioritets pant i fast eiendom, slik at formuen ved renteavkastning og annen inntekt ved foreningens 75 årsjubileum - 50 år etter gaven var mottatt - er øket til godt og vel kr. 35.000,-.

Gavebrevet fra fru Cathrine Vauvert har følgende ordlyd:

Porsgrund 21. Juli 1909.

Bestyrelsen for Porsgrunds Handelsforening,
Porsgrund.

Efter anmodning af Fru Cathrine Vauvert og paa hendes vegne har jeg den fornøielse herved at meddele Dem, at det er hendes ønske som gave at tilstille den ærede forening et beløp av kr. 14.000, - fjorten tusinde kroner, som hun beder den at modtage i venlighed til erindring om hendes afdøde mand Louis Vauvert.

Dette beløb ønsker hun skal forvaltes paa følgende maade:

Beløbet anbringes paa fuldt betryggende maade saaledes som for umyndiges midler bestemt. Af renterne kan anvendes indtil kr. 300,- til leie af lokale for foreningens møder etc. Resten af renterne skal tillegges kapitalen indtil denne naar kr. 20.000, - tyve tusinde kroner. Naar dette beløb er naaet, kan renterne, hvad der i fulde 100 kroner overstiger de ovenfor nævnte kr. 300,- anvendes efter bestyrelsens bestemmelse til merkantil uddannelse af brave, strævsomme og respektable unge mænd af Porsgrund ved enten at støtte dem under deres ophold i udlandet eller til at erholde handelsskoleuddannelse her i landet.

Fordelingen og anvendelsen af renterne er at forstaa saaledes, at om renterne for aaret exempelvis andrager til kr. 839,-, da har bestyrelsen ret til deraf først at anvende indtil kr. 300,- til husleieutgifter, derefter indtil kr. 500,- til hjælp for unge mænds uddannelse, medens restbeløbet blir at tillægge kapitalen. Derved, og ved at muligens kun en mindre eller endog slett ingen uddeling finder sted, vil denne efter haanden voxe. Naar kapitalen paa, denne maade er steget til kr. 25.000,- skal bestyrelsen have ret til at anvende indtil kr. 400,- af renterne til husleieudgifter og resten deraf hovedsagelig til hjalp ved unge mænds uddannelse. Finder bestyrelsen det ønskelig kan den indstille til den aarlige generalforsamling at ogsaa en mindre del deraf anvendes til andre for handelen i almindelighed og for Porsgrunds Handelsforening i særdeleshed gavnlige øiemed.

Skulde Porsgrunds Handelsforening blive opløst er det fru Vauverts ønske, at den samlede kapital stilles under Porsgrunds formandskabs bestyrelse med anmodning til dette om velvillig at besørge renterne anvendt til for Porsgrunds handelsstand gavnlig formaal.

Jeg tillader mig at imødese den ærede bestyrelses svar, om foreningen vil modtage denne fru Vauverts gave paa de her anførte betingelser og tegner

med høiagtelse
O. K. Abrahamsen.

Fru Vauverts tilbud ble enstemmig besluttet mottatt på medlemsmøte 2. juli, hvoretter «Bestyrelsen in corpore» overrakte donatoren følgende takkeskrivelse:

«Fru Cathrine Vauvert, Porsgrund.

Porsgrunds Handelsforening beder Dem herigjennem at modtage dens Tak for den gjennem Deres Prokurist Hr. Direktør O. K. Abrahamsen tilstillede Gave Kr. 14.000,-. Denne Kapital sætter Foreningen istand til at virke økonomisk uafhængig og at bidrage til Uddannelse af en dygtig Handelsstand for Byen.

Saameget mere kjærkommen er Gaven, som den ned gjennem Tiderne vil danne et varigt og værdigt Minde om Deres afdøde Mand, Hr. Louis Vauvert - den dygtige Kjøbmand og den retlinjede Borger.

I Taknemlighed og Ærbødighed for Porsgrunds Handelsforening

Marthin Johannessen.    R. O. Helgesen.    Hararld Myhra.    Isak Lunde.

«Grenmars» referat fra jubileumsfesten 1909 viser i mangt og meget en gjentagelse av den oratoriske bedrift fra festmiddagen for Fællesforeningen tyve år før. Den blomstersmykkede stil, det overdrevent grandiose preg som tillegges arrangementets små og store enkeltheter, er imidlertid av en så tidstypisk karakter at vi under oss fornøyelsen av å ta med referatet i sin helhet. Ikke minst fordi en rekke nye navn nu dukker frem som aktive medlemmer av foreningen og som det offentliges reresentanter ved festen. Avisens abonnenter kan heller ikke denne gang klage over mangelfulle informasjoner om festmiddagens forløp:

«Porsgrunds Handelsforenings 25 Jubileum feiredes i gaar med en smuk og stilig Fest i Hotel Victoria, hvortil Foreningen havde indbudt byens Ordfører og Magistrat, Sorenskriveren i Gjerpen, Postmesteren, Toldkoldtrolløren, Telegrafbestyreren og Jernbanens Stationsmester samt Formændene i Sjømandsforeningen og Haandverks- og Industriforeningen.

Ved 8-Tiden begynte Medlemmene at samle sig i Hotellets Lokaler, enkelte tilfods, men de fleste kom kjørende, da Snestormen igaaar havde bakket opp vældige Faner, der flere Steder laa næsten mandshøie. Da de talrige Deltagere af ældre og yngre Medlemmer af Foreningen havde indfundet sig, togede man ind i den store, festlig smykkede Spisesal, hvor Bordet var dekket i Hesteskoform og rigt prydet med Blomster. Bag Langbordets Midte var Foreningens Fane reist omgiven af Flagdekorationer og ved Salens Endevæg stod det gamle Foreningsmerke fra dens Stiftelse i 1884.

Efter at Foreningens Formand, der førte Byens Ordfører, havde ønsket Deltagerne velkommen, udbragte Kjøbmand R. O. Helgesen ved Champagnen Kongens Skaal ledsaget af en nifoldig Hurra og Kjøbmand Harald Myhra Fædrelandets Skaal ogsaa ledsaget af nifoldig Hurra og «Ja, vi elsker». Formanden, Martin Johannessen redegjorde dernæst i store Træk for Foreningens Tilblivelse og Virksomhed og konkluderede med en Skaal for Stifterne, adresseret til Boghandler Th. H. Dyring, Foreningens ældste Formand, som takkede, med en Skaal for Porsgrunds by, adresseret til Byens Ordfører, Konsul Wright der takkede idet han dvælede ved Foreningens arbeide, samt erindrede om, at den tog Initiativet til den norske Handelsstands Fællesforenings Stiftelse og udbragte Foreningens Skaal, Medlem af Bestyrelsen, Overretsagf. Knudsen talte for de lndbudte, paa hvis Vegne Politim. Schneider takkede med en Skaal for Bestyrelsen. Formanden, Kjøbmand Martin Johannessen talte i hjertelige Ord for Enkefru Cathrine Vauvert, der som Bekjendt havde skjænket den verdifulde Gave, der sikrer Foreningen økonomisk. Direktør O. K. Abrahamsen takkede for denne Skaal og talte smukt for de yngre Handelsmænd, som skulde bære Standen og Foreningen videre frem. Talerne blev nu Legio. Formanden talte for Sjømands- og Haandverkerforeningens Trivsel og Vel, Kjøbmand Andr. Aasland for vort Post-, Jernbane-, Told- og Telegrafvæsen, hvormed Handelsstanden saa ofte kom i Berøring. Postmester Sendresen takkede med en Tale for Porsgrunds Handelsstand, Kjøbmand Helgesen for Kjøbmand Isak Lunde som mangeårig kasserer og elskværdig Kollega, Kjøbmand A. H. Lyche takkede for Skaalen for de yngre Handelsmænd og haabede, at det ville lykkes disse i at stile i de ældres Fotspor. Formanden talte for Sjømands- og Haandverkerforeningen, hvorpaa Kr. H. Dyring svarede, idet han bragte en Hilsen fra sin Forening og talte sluttelig for Handelsf.s varmt interesserede Formand, der takkede med en Skaal for Damerne. Kjøbmand Helgesen for vor nye Sorenskriver, hvem han ønskede Velkommen, Mægler Fred. Th. Bergh for Pressen, besvaret af Red. Dyring med en Skaal for Stedets interesserede underordnede Butik- og Kontorfolk. Formanden for Fællesforeningen, Skibsr. M. Olsen, Formand i Sjømandsforeningen for godt Samarbeide som hidtil mellem Handels og Sjømandsstanden til Værn om fælles Interesser, Red. Hvidsten for det kjøbende Publikum, Direktør Abrahamsen for Handelsstandens Nærbeslægtede, Sjømandsstanden, Sorenskriver Holmesland for Porsgrunds By, Konsul Franklin for Mor Norge og Kjøbm. Aasland for kollegialt Forhold mellem Handelsstanden.

Samværet fortsattes i den bedste Stemning til en Stund over Midnat, da den heIt gjennem vellykkede Sammenkomst, hvoraf Hotellet havde al Ære, afsluttedes.»

Utdrag (s. 39-48) fra:
Harald Bache Bystrøm: Porsgrunn Handelstands Forening gjennem 75 år. - Porsgrunn 1959
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen