Porsgrunn Handelstands Forening gjennem 75 år

Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 | Del 14

Nye oppgaver

av Harald Bache Bystrøm

Handelsstandforeningens virksomhet fra krigsutbruddet 1940 til våre dager hører mer hjemme i et senere skrift enn dette. Krigsårene og de første etterkrigsår med varemangel og kvalitetsforringelse, med rasjonering og restriksjoner av mange slag hemmet næringslivet som helhet og skapte problemer man savnet praktisk erfaring i å løse.

Forhandlingsprotokollene fra dette tidsrom viser en stadig økende aktivitet innen foreningen. I de siste ti-femten år har man mer enn noen gang hatt oppmerksomheten henvendt på kommunale og offentlige spørsmål. I den forbindelse, må det bli med å nevne foreningens arbeid for å få reist et moderne, tidsmessig hotell i byen. Som praktisk og positivt uttrykk for hvor viktig foreningen betraktet denne sak, er dens aktive deltagelse ved aksjetegningen i det nystartede Victoria Hotell A/S. I 1954 fremmet styret forslag om at foreningens medlemmer tilsammen skulle tegne for et minimumsbeløp av kr. 100.000,-, hvilket fikk generalforsamlingens enstemmige tilslutning. Ved aksjetegningens utløp hadde man nådd kr. 105.100,-, hvorav en del ble betalt pr. kontant. For det resterende beløp opptok foreningen lån i bank mot depositum av de tegnede aksjer og mot aksjetegnernes selvskyldnerkausjon.

Av små og store hendinger fra de siste år må vi nøye oss med enkelte korte notater. Som for eksempel da foreningen i 1950 for tredje gang foretok en forandring av navn, idet man på møtet den 13. september det år besluttet å skrive «Porsgrunn Handelsstands Forening» - i stedet for «Porsgrunds».

Etter 54 års flittig bruk er foreningsfanen fra 1897 moden for avløsning. Under en enkel fest blir den nye fane - den tredje i rekken - innviet 25. april 1954, og formannen, kjøpmann K. Hauland Lunde, avsluttet sin tale med disse ord: «La den nye fane med de vakre, rene farger mane oss til å holde vår egen fane høyt, i Handelsstanden som i vår daglige gjerning!»

Også denne gang ble kassereren spart for en stor uttelling, idet grosserer Chr. S. Hanssen betalte fanen hos leverandøren med kr. 3.000,- og skjenket den omkostningsfri til foreningen. Tidspunktet for nyanskaffelsen viste seg senere å være et lykkelig treff. Den gamle fane ble nemlig ødelagt under forretningsbrannen hos Uldal & Holm i august året etter.

På møtet den 24. februar 1954 mottar foreningen en ny, kjærkommen gave, idet grosserer Hans J. Larsen skjenker en sølvbeslått formannsklubbe.

Den 8. februar 1956 skyter foreningen vekst - «Porsgrunn Handelsstands Forenings Dameklubb» konstitueres. Formann ble fru Elin Skaardal med frk. Kathrine Ytterbø og fruene Bergljot Ditlefsen, Mosse Clausen og Ragnhild Gauslaa som styremedlemmer. Varamenn ble fru Sigrid Lunde og fru Valborg Olsen.

1957 står i byjubileets tegn. «Handelens Dag» arrangeres 30. juli. Firma Hans J. Larsen tildeles første premie i konkurransen om beste vindusutstilling. Jubileumsutstillingen omfatter alle grener av handel og næringsliv. De fleste foreningsmedlemmer deltar med representative utstillinger.

I tilknytning til Porsgrunns 150-årsjubileum står foreningen som vertskap ved Norges Handelsstands Forbunds møter den 5. og 6. august. To ganger tidligere hadde Forbundet berammet sine møter til Porsgrunn, i 1914 og 1939. Begge ganger ble møtene avlyst på grunn av krigsutbrudd.

Desto mer vellykket skulle avviklingen av møtene bli i 1957. Den festpregede by ga arrangementene en verdig ramme. Kommunen og handelsstandsforeningen arrangerte lunch med stor deltagelse. Byjubileumskomiteen holdt festbankett på det nyåpnede Hotell Vic. Det var omvisninger i byens bedrifter. Sightseeing på fjorden og i omegnen. Feststemte dager hvor kontakten mellom foreningen og forbundets ledelse ble styrket og befestet.

Som avslutning på all jubileumsvirak skjenket foreningen den 22. november, sammen med Porsgrund Håndverk- og Industriforening, en ordførerkjede til kommunen ...

Om sommeren 1957 sto i festens tegn, så har de senere etterkrigsår vært desto sterkere preget av hverdagens alvor. Økende omkostningsnivå, tiltagende konkurranse og hardhendt kredittinnstramming har stilt handelens menn overfor stadig nye usikkerhetsmomenter. I jubileumsåret 1959 står man overfor gjennemføringen av fellesmarkedet. Dermed venter nye, ukjente problemer. Tiden som ligger foran, vil skape en konkurranseintensitet hvor bare en fagmessig høyt utviklet og økonomisk velfundert handelsstand vil ha muligheter til å overleve. Konkurransen med kapitalsterke utenlandske konserner vil ikke lenger tillate skoleflinke partiteoretikere å leke blindebukk med handelslivets strenge lover. Da vil handelsstanden bare ha seg selv, sine egne ressurser og sitt eget initiativ å bygge på.

Fremtiden alene vil vise om norsk handelsliv atter en gang vil makte å ri stormen av ...

Utdrag (s. 64-68) fra:
Harald Bache Bystrøm: Porsgrunn Handelstands Forening gjennem 75 år. - Porsgrunn 1959.
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen