Porsgrunn Handelstands Forening gjennem 75 år

Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 | Del 14

Den norske Handelsstands Fællesforening

av Harald Bache Bystrøm

Det skulle gå nærmere et halvt hundre år etter stiftelsen av de første handelsforeninger før tanken om en større organisasjonsmessig enhet dukket opp. Ideen om en lokal sammenslutning ble riktignok drøftet i Drammens Handelsforening tidlig i 1860-årene, men uten at planen den gang ble ført ut i praksis

Forslaget om en felles landsorganisasjon for samtlige handelsforeninger kom først mange år senere. Det var Porsgrunds Handelsforening som fikk æren av å bære barnet til dåpen, og den konsolidering av handelsnæringenes organisasatoriske styrke som derved fant sted, kan tilskrives ett enkelt av foreningens medlemmer, boktrykker Kr. H. Dyring.

Det var på møtet den 16. oktober 1888 Kr. H. Dyring første gang fremsatte sitt forslag om «Dannelse af en Fællesforening for Landets Handelsforeninger» - et forslag som fikk enstemmig og entusiastisk tilslutning fra de øvrige medlemmer. En komite ble straks nedsatt for å utarbeide forslag til lover for en slik fellesforening. Komiteens lovforslag ble godkjent på medlemsmøte den 29. februar 1889, hvoretter det ble oversendt alle handelsforeninger i landet til uttalelse.

I løpet av våren og forsommeren innløp svar og kommentarer til lovutkastet fra de lokale foreninger, og da planen om en landsforening fra alle hold fikk begeistret mottagelse, fant Porsgrunds Handelsforening tiden moden til å innkalle konstituerende generalforsamling samme høst.

Den 2. oktober fant det konstituerende møte sted, hvor i alt 20 delegerete møtte som representanter for følgende foreninger: Arendals Handelsstands Forening, Christiania Handelsstands Forening, Christiania yngre Handelsstands Forening, Christianssands Handelsstands Forening, Fredrikstad Handelsstands Forening, Homestrands Handelsstands Forening, Kjøbmandsforeningen, Kristiania, Kragerø Handelsstands Forening, Larviks Handelsstands Forening, Moss Handelsstands Forening, Porsgrunds Handelsstands Forening, Skiens Handelsstands Forening og Stavanger Handelsforening.

Dessuten hadde foreningene i Halden, Hamar og Kristiansund tiltrådt det omsendte forslag, men hadde ikke funnet anledning til å sende representanter til møtet.

Hvordan stiftelsen av det senere mektige Norges Handelsstands Forbund foregikk, kan et samtidig referat fra «Grenmar» best fortelle. I avisen for 3. oktober finner man følgende utførlige omtale av begivenheten:

«Konstitueringen af den norske Handelsstands Fællesforening foregik i gaar i vor By. Dagen oprandt desværre ned et rigtigt uhyggeligt Høstveir med Regn og Storm. Flag vaiede imidlertid allerede fra den tidlige Morgenstund fra Byens offentlige og de fleste private Eiendomme, ligesom fra Skibene paa Havnen, saa uinviede strax maatte forstaa, at det var Fest i vor By igaar.

De fremmede Gjæster var for Størstedelen allerede ankomne Aftenen forud, og var bleven modtagne af Medlemmer af Handelsforeningen, der ledsagede dem til deres respektive Logier. Igaar Morges mødte Bestyrelsen for den herværende Forening op paa Byens Hoteller, og i sluttet Selskab drog man over til Vestsiden, hvor Porcelænsfabriken besaaes. De fremmede Gjæster udtalte sig med stor anerkjendelse om Fabriken, og flere Indkjøb blev gjorte.

Efterat Porcelænsfabriken var beseet, begav man sig op i Raadhusets Festivitetslokale, hvor Mødet Kl. 12 aabnedes af Formanden for Porsgrunds Handelsforening, Hr. Th. H. Dyring, der redegjorde for Mødets Sammenkaldelse, refererede det første udsendte Cirkulære, henviste forøvrigt til den omsendte Beretning om de forberedende Arbeider til Dannelsen af den Forening, der havde samlet de fremmede Herrer her i Byen i dag, samt erklærede saa Mødet for aabnet. Han opfordret derpaa Forsamlingen til at vælge Dirigent, hvilket Hverv han henstillede til Hr. Generalkonsul Chr. Christophersen at overtage. Forsamlingen sluttede sig hertil ved at reise sig. Til Vicedirigent valgtes ved Akklamation Hr. Th. H. Dyring og til Protokolsekretær Hr. Kjøbm. Marthin Johannessen, hersteds.

Tilstede var de af os forhen angivne Herrer, ligesom der fra Porsgrunds Handelsforening var fremmødt dens Bestyrelse, Dhrr. Th. H. Dyring, Anth. Hansen og C. J. Sørensen, hvorhos Medlemmerne af Lovkomiteen, Dhrr. Kr. H. Dyring og M. Johannessen mødte og deltog i Diskussionen uden Stemme.

Hr. Generalkonsul Chr. Christophersen indtog derpaa Dirigentpladsen, og efter nogle indledende Bemærkninger optoges det første Spørgsmaal til Diskussion: «Anser Forsamlingen det gavnligt, at en Fællesforening, som foreslaaet, oprettes.» Da Forsamlingen enstemmig vedtog dette, sattes Lovene under Diskussion. Porsgrunds Handelsforenings Komite havde udarbeidet Forslag til Love, som var omsendt til de forskjellige Foreninger, og hvori disse havde foreslaaet Forandringer: Skiens Forening havde udarbeidet et eget Forslag. Lovforslagene fremkaldte en meget livlig Diskussion. Det vedtoges, at Voteringerne skulde være foreløbige.

§ 1 bIev efter nogen Debat, hvorunder Sunde, Kr.ia, Johnsen, Kr.sand, Nordahl, Kr.ia, Horne og Aass, Drammen, Dirigenten og Kr. H. Dyring forsvarede Porsgrundsforslaget, medens Stousland og tildels Holdt, Stavanger, anbefalede Skiens udkast, vedtaget overensstemmende med Porsgrundsforslaget mot 1 St. (Stousland, Skien).

§. 1 lyder saaledes:

«Den norske Handelsstands Fællesforening, der er konstitueret ved et Møde i Porsgrund den 2den Oktober 1889 af Delegerede fra Landets Handels- og Kjøbmandsforeninger, har til Formaal at virke hen til et Frugtbringende Samarbeide mellem Landets Handelsforeninger og udøve Ledelsen af dette, dels ved Fællesmøder, dels ved at forberede Interesse for Handelsstanden.»

Derpå optog man til Diskussion § 2, hvorom der reiste sig adskillig Debat. §en blev med endel Forandringer foreslaaede af Christiania Handelsstands Forening vedtaget i Overensstemmelse med Porsgrundsforslaget. Bestemmelsen om Repræsentanternes Antal i Fællesmøderne blev vedtaget med 10 mod 10 Stemmer, idet Dirigentens Stemme gjorde Udslaget.

§ 2 kom til at lyde saaledes:

Fællesforeningen holder Møder hvert eller hvert andet Aar senest inden udgangen af August Maaned. Til Møderne har Foreninger med indtil 100 Medlemmer Adgang til at sende 2 Repræsentanter, Foreninger med større Medlemsantal desuden 1 for hvert overskydende 100 Medlemmer, dog ikke over 5.»

Da man var færdige med Behandlingen af § 2, toges en Pause, hvorunder der i et Sideværelse blev serveret Forfriskninger. De Delegerede blev derpaa fotograferet af Fotograf Kørner. De deltagende Repræsentanter modtog i Forbindelse med sin Invitation til Middagen en net Sløife, hvorpaa foruden Den norske Handelsstands Fællesforening Porsgrund 1889 var paatrykt den delegeredes Navn, for hvem Tegnet var bestemt. - Man fortsatte derpaa Behandlingen af Lovforslagene.

§ 3 vedtoges overenstemmende med Porsgrunds-Forslaget, efterat sidste Punktum var udgaaet. §en lyder saaledes:

Fællesmøderne afholdes vexelvis i Landets Byer efter Bestemmelse fattet i sidste Møde. Foreningen eller Foreningerne i den By, hvor Mødet holdes, bærer de med Mødet og dets forberedende Arbeide forbundne Udgifter. Extraordinære Udgifter til f. Ex. til Udgivelse af Brochurer over Mødets Forhandlinger etc. reparteres paa samtlige Foreninger i Forhold til deres Medlemsantal.»

Om § 4 reiste der sig en længere Debat spesielt om Fællesforeningens Sæde og Bestyrelsens Antal. Sunde, Kristiania foreslog Foreningens Sæde permanent til Kristiania. Dette tiltraadtes af Kr. H. Dyring på Porsgrunds-Foreningens Vegne, og vedtoges mod 3 St. Med Hensyn til Bestyrelsesmedlemmernes Antal foreslog Wilberg, Fredriksstad, dette bestemt til 7, medens Aass, Horne, Holdt og Wold forsvarte Porsgrunds-Forslaget, der vedtoges. Sunde foreslog, at Fællesmødet vælger samtlige 5 Medlemmer, hvilket vedtoges mod 5 Stemmer.

«Fællesforeningens Bestyrelse har sit Sæde i Kristiania og bestaar af 5 Medlemmer, der vælges af Fællesmødet og fungerer indtil næste Møde. Mødet vælger desuden 3 Suppleanter og 2 Revisorer.»

§ 5 vedtoges enstemmig som Porsgrunds Udkast. §en lyder saaledes:

«Den valgte Bestyrelse, der ansætter en lønnet Sekretær, bestemmer selv sin Forretningsorden og overtager Fællesforeningens Ledelse, nemlig at 1) modtage og forberede de Forslag, der maatte indkomme fra Foreningerne; 2) forelægge disse for de lokale Foreninger til Betænkning og derefter træffe de fornødne Forføininger i Sagens Anledning; 3) paa Generalmødet at fremlægge Beretning og revideret Regnskab for Tiden fra sidste Møde og forøvrigt paa bedste Maade varetage Foreningens Tarv; 4) Bestyrelsen har Sæde og Stemme i Fællesmødet.»

§ 6 veltoges med mindre væsentlige Forandringer og kom til at lyde saaledes

«Indbydelse til Fællesmødet udsendes af Bestyrelsen sammen med den eller de lokale Foreningers Bestyrelse i den By, hvor Mødet skal afholdes. Fællesforeningens Bestyrelse ledsager Indbydelsen med en Redegjørelse over de Sager, som vil komme under Behandling. Indbydelsen maa udgaa mindst 2 Maaneder før Mødets Afholdelse; enhver Sag, der ønskes behandlet, maa være indsendt til Bestyrelsen senest inden Marts Maaneds Udgang.»

§ 7 vedtoges saaledes:

«Naar Bestyrelsen enstemmig finder det fornødent, eller naar mindst Halvparten av samtlige Foreninger forlanger det, kan extraordinært Møde afholdes.»

§ 8 vedtoges enstemmig efter Porsgrunds-Udkastet saaledes:

«I Møderne afgjøres alle Sager, hvorom ikke anderledes er bestemt, ved simpel Majoritet, og i Tilfælde af Stemmelighed gjør Formandens Stemme Udslaget. Skriftlige Stemmesedler fra Foreninger, der ikke sender Repræsentanter, godkjendes ikke.»

Ved Behandlingen af § 9 optog Fr. Rasmussen, Kristiania, Kjøbmandsforeningens Forslag til en ny § 9, der vedtoges saalydende:

«Forslagsstillere, som har indsendt sine Forslag til Behandling i Fællesforeningen gjennem den lokale Forening, hvoraf de er Medlem, skulde have Adgang til personlig at indlede og forsvare sine Forslag i Fællesmøderne, selv om de ikke er Delegerede. Derimod kunne de ikke afgive Stemme.»

Som § 10 vedtoges Porsgrunds-Udkastet mod 3 St. Det lyder som følger:

«Indmeldelser i Fællesforeningen, hvortil alle Landets Handelsforeninger har Adgang, kan ske naarsomhelst, hvorimod Udmeldelser maa finde Sted senest ½ Aar før Generalmødets Afholdelse.»

§ 11 vedtoges som Porsgrunds-Udkastet, nemlig saaledes:

«Lokalforeningerne har til enhver Tid snarest at tilstille Fællesstyret Besvarelser af tilsendte Cirkulærer og ved hvert Aars Udgang ar indsende Opgave over Medlemsantallet og en kort Beretning om Foreningens Virksomhed i det forløbne Aar.»

§ 12 blev Porsgrunds-Udkastets § 9:

«Forandringer af disse Love kan kun ske paa ordinære Møder og med 2/3 Stemmers Pluralitet.»

Forslag fra Skiens-Foreningen om llidtagelse af en § om Foreningens Opløsning etc., der optoges af Stousland, forkastedes med 14 mod 6 Stemmer. Ved Votering blev derpaa samtlige §§ enstemmig vedtagne.

Efter Forslag af Grosserer Nordahl besluttedes, at næste Møde afholdes i Kristiania inden Udgangen af August Maaned 1890.

Man skred derpaa til Valg paa Medlemmer af Bestyrelsen, hvortil udkaaredes:

1. Generalkonsul Chr. Christophersen, Kristianiamed 18 St.
2. Grosserer Alf Bjercke, Kristianiamed 18 St.
3. Stadshauptmand P. Ltz. Aass, Drammenmed 17 St.
4. Kjøbmand I. M. Frøstrup, Kristianssandmed 17 St.
5. Grosserer Engelhardt Andresen, Kristianiamed 15 St.

Til Suppleanter valgtes :

1. Bogh. Th. H. Dyring, Porsgrund med 13 St.
2. Grosserer E. Sunde, Kristiania med 12 St.
3. Grosserer Frith. Rasmussen, Kristiania med 11 St.

Til Revisorer valgtes ved Akklamation Grosserer Nordahl og Kjøbm. Wold, Kristiania.

Efterat Dirigenten derpaa havde udtalt en Tak til Porsgrunds Handelsforening for, at den havde indbudt til dette Møde og til Motionæren for, at han havde taget Initiativet til denne Sag, hvortil Forsamlingen gav sin Tilslutning ved at reise sig, bragtes en Tak til Dirigenten for den dygtige Maade, hvormed Forhandlingerne var ledet. Mødet erklæredes derpaa afsluttet.

Kl. 6 samledes de fremmede Gjæster paa Indbydelse af Porsgrunds Handelsforening til Middag i Hotel Victoria. Kl. henimod 7 førtes Gjæsterne til Middagen, der serveredes efter følgende

Menu:
Consuméé de quenellesSherry & Madeira
Afkogt Torsk og FlyndreHoehheimer
Skinke, Tunge, Souciss med
Petits pois & BlomkaalChateau Grand Puy
Pâte de foie gras de Strassbourg
Aarfugl & KalvestegChampagne
Is, Vanille & AnnanasMadeira & Sherry
Gille au vin
Kage, Frugt & ConfecturerChampagne
Caffe & Liqeur.

Efterat Th. H. Dyring havde ønsket Gjæsterne velkommen tilbords, aabnedes Talernes Række af Medlem af Porsgrunds Handelsforenings Bestyrelse, Kjøbmand Anth. Hansen, der udbragte Hs. Maj. Kongens Skaal. Derpaa holdt kand. Petersen talen for den nystiftede Fællesforening. Taleren fremholdt Betydningen af, at man sluttede sig sammen i Fællesforeninger til fælles Arbeide, naar det gjaldt samfundsnyttige Anliggender, og idet han lykønskede de Tilstedeværende med Resultaterne af Dagens Forhandlinger, konkludere han med at udtale de bedste ønsker for den nystiftede Forenings Trivsel og Fremgang, og at den maatte blive et Led i vort fælles Arbeide paa vore Næringsveies Fremme, et Arbeide, der desværre hidindtil for meget var sat i Skyggen for de storpolitiske Spørgsmaal, der i altfor høi Grad havde lagt Beslag paa Opmærksomheden. For denne Skaal takkede Generalkonsul Christophersen med en i saare velvillige og anerkjendende Ordelag holdt Tale for Porsgrunds By. Taleren fremholdt, at dette lille Sted ved sine Borgeres Energi og Foretagsomhed allerede havde gjort sig fortjent bemærket, ikke alene havde Byen et godt Navn som Søfartsby, men dens levedygtighed viste sig ogsaa i den opblomstrende Fabrikvirksomhed, som han her var Vidne til. Han vilde takke Porsgrunds Handelsstand fordi den nu havde grebet Initiativet til den nu dannede Fællesforening, et foretagende han troede sikkert vilde blive til Held for det hele Land. Idet han dernæst paa de Delegeredes Vegne takkede for den udmærkede Modtagelse, de havde faaet her, udtalte han tilslutt ønsket om, at Porsgrund fremdeles maatte gaa frem som hidintil og gaa i Spidsen for nyttige Foretagender baade til Gavn for den selv og for det hele Land. Byfoged Enger udbragte dernæst i hjertelige Ord en med Begeistring modtagen Skaal for Fædrelandet. Dernæst udbragte Kand. Lund i en anslaaende Ord Skaalen for Storthinget, hvorpaa de offisielle Skaalers Række var forbi. Nu fulgte en Masse Skaaler, hvis Antal var saa stort, at det vil være vanskeligt her at gjengive dem alle, og vi maa derfor bede om Undskyldning, om vi i den efterfølgende Opregning skulde have glemt nogen. Boghandler Th. H. Dyring takkede samtlige Deltagere for deres Fremmøde. Grosserer Rasmussen, Kristiania, udbragte en Skaal for Porsgrunds Handelsforening. Grosserer Nordahl talte for den nyvalgte Bestyrelse av Fællesforeningen. Grosserer Chr. Johnsen, Kr.sand talte for Kr. H. Dyring, der var den Mand der først havde vagt Motion om Oprettelse af en Fællesforening, Kr. H. Dyring takkede for Skaalen og mindet de Mænd af Drammens Handelsforening, der i Sextiaarene havde fremholdt den samme Tanke, men som den gang ikke var blevet realiseret. Stadshauptmand Aass, Drammen, takkede for denne Skaal med en Skaal for de tusinde Hjem. Grosserer Rasmussen talte for Pressen. Kjøbmand Wilberg, Fr.stad, udtalte Ønsket om, at samtlige Landets Handelsforeninger vilde slutte sig til Fællesforeningen. Skibsreder Holdt. Stavanger, udbragte en skaal for Sømændene. Generalkonsul Christophersen talte for Porsgrunds Damer, hvorfor Byfoged Enger takkede med en Skaal for Reprpsentanternes Hustruer og Døtre. Kand. Petersen for Industri og Skibsfart, Generalkonsul Christophersen for Byens Magistrat. For denne Skaal takkede byfoged Enger med en Skaal for Norges Handelsstand, hvorpaa Generalkonsulen udtalte en Tak for den smukt anrettede Middag og Maaltidet var derpaa tilende.

Efter Middagen samledes man i de tilstødende Værelser, hvor der serveredes Kaffe med Likør, og man tilbragte saa nogle Timer, hvor der atter vexledes med Taler og Sange. Af disse Taler skal nævnes Generalkonsul Christophersens Skaal for Sekretæren, Hr. M. Johannessen.

Den hele Fest var fra først til sist særdeles vellykket, hvorfor man ikke mindst kan takke de elskværdige Gjæster, der ved sin Tilstedeværelse bidrog saa meget til, at Stemningen blev saa gemytlig og kordial.

Porsgrunds Handelsforening har sat sig et godt Minde ved den helt igjennem vellykkede Tilstelning.

Arrangementet ved Middagen var ogsaa i enhver Henseende heldigt, og Hotellets Bestyrer, Hr. Halfd. B. Nielsen, fortjener Paaskjønnelse for den Maade, hvorpaa han havde arrangeret det hele.»

En mer omstendelig og høytidsfylt dåpstale enn dette voluminøse referat i «Grenmar» skal vel godt gjøres å finne maken til. Men hvor svadafylt og selvopptatt innholdet enn kan virke, er det likevel forbausende å konstatere hvor godt de gloriøse fremtidsaspekter, som de tallrike talere ga uttrykk for, har slått til.

Det hører ikke hjemme her i følge Fællesforeningens videre utvikling i de kommende år. At tidspunktet var inne for å stifte denne organisasjon, gir dens senere vekst overbevisende uttrykk for. Fra den spede begynnelse med 14 tilsluttede handelsforeninger og ca. 2.100 medlemmer i 1889 utvidet Fællesforeningen seg snart til å bli en virkelig landsomfattende organisasjon som ved reorganiseringen i 1919 omfattet 68 foreninger med et samlet medlemstall på ca. 10.000.

Den veldige utvikling som fant sted innen handel og næringsliv i årene etter århundreskiftet, fremtvang etter hvert behovet for en omdannelse av den opprinnelige Fællesforening, blant annet for å kunne gi plass også for de mange bransjeorganisasjoner som etter hvert fikk landsomfattende karakter. Arbeidsbyrden hadde dessuten vokst langt utover hva man i 1889 hadde muligheter for å kunne forutse. Resultatet av denne utvikling ble så den reorganisering som fant sted i 1919, og som ved lovendring den 19. september samme år skapte en ny og tidsmessig organisasjon - Norges Handelsstands Forbund.

Utdrag (s. 28-38) fra:
Harald Bache Bystrøm: Porsgrunn Handelstands Forening gjennem 75 år. - Porsgrunn 1959
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen