Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Tangen

Gårdsnummer 39, bruksnummer 2

av Per Chr. Nagell Svendsen

Da Niels Hansen i 1788 kjøpte sin eiendom på Røra (senere bruksnummer 1), fulgte Røratangen med på handelen. Det kjennes ikke til noen fastboende på Tangen før på 1820-tallet. I 1821 ble det tinglyst et skjøte fra Niels Hansen til Lars Johannesen på Tangen. Han betalte 40 spesidaler for eiendommen.

Lars Johannesen (ca. 1795-1847) kom fra Brevik. Han giftet seg i 1820 med tjenestejente Elisabeth Larsdatter Hegna (ca. 1796-1881).
Lars og Elisabeth hadde disse barna:

 1. Anne Larine, født 1821 - død 1898. Gift med Lars Hansen (1815-1889). Bosatt på Lund under Bjørntvet (bruksnummer 21).
 2. Johan, født 1823 - død 1880. Gift første gang 1856 med Karen Oline Isaksdatter (1828-1859). Datter av Isak Thorsen fra Bamble.
  Gift andre gang 1860 med Anne Oline Olsdatter (født 1830). Datter av Ole Isachsen Øster på Kjendalen. Bosatt på Tangen (denne eiendommen).
 3. Lars, født 1826.
 4. Knud, født 1829 - død 1857. Gift 1853 med Marthe Larine Larsdatter (1824-1909). Datter av Lars Christophersen Oxum. Bosatt på Tangen (denne eiendommen).
 5. Søren, født 1833.
 6. Hans Jakob, født 1835. Gift 1857 med Kirsten Marie Olsdatter (født 1833). Datter av Ole Isachsen Øster på Kjendalen. Bosatt på Tangen (denne eiendommen), senere på Solbakken (bruksnummer 9).
 7. Christian, født 1839 - død 1868. Sjømann. Omkom ved forlis utenfor Peter Head.

Før kjøpet av Tangen bodde familien på Grava. Lars Johannesen var da innerst.

Tangen hadde i matrikkelen av 1838 løpenummer 99b under matrikkelnummer 40, «Røre (Røyre)». Den gamle skylden hadde vært på ½ skinn. Ny skyld på Lars Johannesens eiendom ble satt til 8 skilling.

Lars Johannesen døde i 1847. Skiftet etter ham utgjorde brutto 46 spesidaler, 3 ort og 10 skilling, mens nettobeholdningen beløp seg til 11 spesidaler, 4 ort og 12 skilling.

Stervboenken, Elisabeth Larsdatter, fikk hjemmelsbrevet til eiendommen. Hun satt med bruket fram til 1855. Da overlot hun det til sin eldste sønn, Johan Larsen.


Johan Larsen (1823-1880) giftet seg første gang i 1856 med Karen Oline Isaksdatter (1828-1859) fra Bamble.
Johan og Karen Oline hadde disse barna:

 1. Elise Laurine, født 1857. Gift 1875 med Gunder Martin Larsen (født 1849). Sønn av Lars Larsen på Sagløkken under Kvestad.
 2. Karl Johan, født 1859. Gift 1899 med Maren Marie Hansdatter (født 1860) fra Brunlanes. Bosatt på Tangen (denne eiendommen).

Etter at den første kona var død i barselseng, giftet Johan Larsen seg i 1860 med Anne Oline Olsdatter Kjendalen (født 1830).
Johan og Anne Oline hadde disse barna:

 1. Sina Olalia, født 1860 - død 1885. Gift 1882 med arbeidsmann Amund Larsen.
 2. Knud, født 1863. Gift 1889 med Karen Elisabeth Kristiansdatter. Emigrerte til USA.
 3. Kirsten Sørine, født 1865 - død 1866.
 4. Kirsten Sørine, født 1867.
 5. Josephine Amalia, født 1870 - død 1893.
 6. Olava Dorthea, født 1873.
 7. Inger Laurine, født 1875 - død 1877.
 8. Arent, født 1876 - død 1945. Gift med Olga Christoffersdatter (født 1881). Datter av Christoffer Sørensen på Dalen under Sundsåsen.

Johan Larsen arbeidet mye som sjauer. Han var også sjømann i en periode. Ved folketellingen som ble avholdt i 1865, bodde husbondens mor, Elisabeth Larsdatter, på gården. Broren, Hans Jakob, hadde bygd seg hus på Tangen. Han arbeidet mye som skomaker.


Hans Jakob Larsen (født 1835) giftet seg i 1857 med Kirsten Marie Olsdatter Kjendalen (født 1833).
Hans Jakob og Kirsten Marie hadde disse barna:

 1. Karen Elise, født 1858 - død 1935. Drev butikk på Røratangen omkring 1890. Gift 1875 med Olavus Pedersen (1853-1926). Sønn av Peder Pedersen på Rød under Nordre Tveten.
 2. Lars Severin, født 1860 - død 1889. Skomaker. Gift 1886 med Petrea Caroline Pedersdatter (1855-1935). Datter av Peder Andersen i Vissevåg.
 3. Sørine, født 1864 - død 1888. Gift 1886 med tømmermann Johan Anton Olsen (født 1865). Sønn av sagmester Ole Andersen på Røra.
 4. Ole Andreas, født 1868 - død 1870.
 5. Ole Andreas, født 1872.
 6. Hans Jacob Karenius, født 1874. Gift med Konstanse. Bosatt på Borgestad i Gjerpen.

En annen bror, Knud Larsen (1829-1857), bodde også på Røratangen. Han giftet seg i 1853 med Marthe Larine Larsdatter Oxum (1824-1909).
Knud og Marthe Larine hadde disse barna:

 1. Lars Martin, født 1853
 2. Carl Edvard, født 1856 - død 1936. Skomaker. Ugift. Bosatt på Røra (bruksnummer 8).

Familien var fra først av bosatt under Oksum. Etter at Knud Larsen døde, giftet Marthe Larine Larsdatter seg i 1867 med Jacob Olsen Haukelien (født ca. 1846). De bosatte seg på det senere bruksnummer 8 (se dette).

Herredsbeskrivelsen av 1865 forteller at den omtrentlige størrelsen på gårdens åker og dyrkede eng var 3½ mål. Ved gården var det 6½ mål naturlig engIand. Det hørte ikke med noen utslått til gården.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på ¼ tønne havre, 1/8 tønne hvete og 3 tønner poteter. Årlig avling viste 5 fold havre, 6 fold hvete og poteter. Ved siden av ble det dyrket 5 skippund høy.
På gården var det 4 sauer. Dyrene hadde ingen havnehage. - Det hørte ikke med skog til eiendommen.
Bruket lå i nærheten av den rodelagte veien og like ved sjøen. Det var alminnelig lettbrukt og dyrket. Skylden på bruket ble av herredskommisjonen foreslått hevet fra 8 til 10 skilling.

I 1889 fikk Røra gårdsnumer 39. Tangen med løpenummer 99b, fikk samme år bruksnummer 2. Skylden på bruket ble revidert til 23 øre.

Johan Larsen døde i 1880. Auksjonsskjøte på eiendommen gikk i 1898 til sønnen, Karl Johan Johansen, for 1200 kroner.


Karl Johan Johansen (født 1859) giftet seg i 1899 med Maren Marie Hansdatter (født 1860) fra Brunlanes.
Karl Johan og Maren Marie hadde disse barna:

 1. Josef, født 1900
 2. Anker
 3. Sverre

Kona, Maren Marie Hansdatter, hadde tidligere vært gift i Brunlanes og hadde en sønn fra dette ekteskapet:
Laurits Kristiansen, født 1890

Familien bodde på Røratangen i år 1900. Husbonden oppgav som erverv og livsstilling: «Arbeider - isarbeide».

I 1913 ble bruksnummer 19, Stykket, skilt ut fra Tangen ved en skyldsetning. Den fraskilte delen fikk en skyld på 1 øre. To år senere solgte Karl Johan Johansen den resterende delen av eiendommen sin til dr. med. Paul Henriksen i Skien for 4750 kroner.

Henriksen satt med eiendommen fram til 1928. Han solgte da Tangen og bruksnummer 23, Solstua, til Hanna Aanesen for 8000 kroner.

I 1930 solgte Hanna Aanesen fra ei tomt med en skyld på 4 øre. Tangen hadde da en gjenværende skyld på 18 øre, mens Solstua hadde en skyld på 12 øre.

Det ble senere solgt fra nok ei tomt, før Hanna Aanesen i 1951 solgte eiendommen sin til Sigurd R. Lindal. Overdragelsessummen var på 28 000 kroner.

Etter en skylddeling som fant sted året etter, hadde Tangen en gjenværende skyld på 6 øre. I 1954 ble det skilt ut tre nye tomter. Dette førte til at Tangen fra nevnte årstall var fullstendig oppdelt.

Utdrag (s. 731-734) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen