Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Lund

Gårdsnummer 46, bruksnummer 21

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne delen av Myrene (løpenummer 117g) hørte inn under løpenummer 117e (senere bruksnummer 19) fram til 1854. Da lot Peder Andersen eiendommen dele i to nærmest like store bruk. Hovedbruket fikk en skyld på 2 ort og 22 skilling, mens det fraskilte bruket (denne eiendommen) fikk en skyld som var I skilling lavere.

Kristen Gundersen kjøpte det fraskilte bruket for 400 spesidaler. Selv bodde han sammen med sin familie på Rønningen under Bjørketvet (senere bruksnummer 7). Han lot derfor bruket på Myrene under Bjørntvet forpakte bort til Lars Hansen.

Lars Hansen (1815-1889) var gift med Anne Laurine Larsdatter (1821-1898). Hun var datter av Lars Johannesen på Tangen under Røra.
Lars og Anne Laurine hadde disse barna:

  1. Hans, født 1842. Sjømann i 1865.
  2. Jacob, født 1846. Gift 1871 med Amalie Jensen (født 1846). Datter av Anton Jensen, Bjørntvetmyrene.
  3. Lars, født 1851 - død 1852

Familien hadde tidligere bodd som husmannsfolk under Tråholt.

Herredsbeskrivelsen fra 1865 viser at den omtrentlige størreIsen på gårdens åker og dyrkede eng var 51 mål. Ved gården var det 1½ mål naturlig england. Det hørte ikke med noen utslått eller fjellslått til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 2¼ tønne havre, 3/8 tønne bygg, ¼ tønne hvete og ½ tønne poteter. Avlingen utgjorde 5 fold havre, 6 fold bygg, 6 fold hvete og 5 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 30 skippund høy. På gården var det 1 hest, 1 ku og 4 sauer. Dyrene hadde ingen havnegang.
Det hørte ikke med skog til eiendommen. På bruket fantes det litt torv til brensel.
Gården lå ved hovedveien, - omtrent 1/8 mil fra Porsgrunn. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket, men det lå noe frostlendt til. Herredskommisjonen foreslo å heve skylden på eiendommen til 4 ort og 9 skilling.

I 1878 ble det ekspropriert grunn til jernbaneanlegget Drammen-Skien. Dette arealet ble ikke skyldsatt.

Matrikkelen av 1889 gav Kristen Gundersens eiendom under Bjørntvet bruksnummer 21. Skylden på bruket ble revidert fra 2 ort og 21 skilling til 2,43 mark.

I 1892 skjøtet Kristen Gundersen eiendommen over på en svigersønn, Hans Anton Stribolt, for 2000 kroner. Skjøtet ble datert 14. mars og tinglyst dagen etter.


Hans Anton Stribolt (1855-1941) var gift med Ingeborg Kirstine Kristensdatter (1850-1946). Det var ingen barn i dette ekteskapet. Stribolt overtok senere Rønningen (bruksnummer 7 under Bjørketvet) og bosatte seg der.

Bruksnummer 32, Myrene, ble i 1895 fraskilt bruksnummer 21 med en skyld på 40 øre. Denne delen beholdt Hans Anton Stribolt selv, mens bruksnummer 21, også kalt Myrene, ble solgt til Kristen Larsen for 4500 kroner.


Kristen Larsen (født 1853 i Lunde i Telemark) var gift med Lovise Larsen (født 1866 i Avaldsnes på Karmøy).
Kristen og Lovise hadde disse barna:

  1. Erling, født 1891 i Lunde
  2. Karl, født 1896
  3. Ingvald, født 1900

I 1901 ble bruksnummer 55, Anovold, fraskilt eiendommen. Det fraskilte bruket fikk en skyld på 65 øre. Hovedbruket hadde dermed fått redusert sin skyld til 1,38 mark.

Kristen Larsen solgte senere bruket til Kristen Asdal fra Bamble. Han solgte bruket videre til en norskamerikaner med navn Halvor Lund. Bruket ble fra Halvor Lund solgt til Daniel Lund og Karl Kristiansen.

Karl Kristiansen reiste senere til Rjukan hvor han drev som vognmann. Daniel Lund overtok som eneeier. Kona hans het Lovise. Eiendommen ble på folkemunne kalt for «Lovisenlund».

Da Daniel Lund fikk økonomiske vanskeligheter, overtok Peder Augestad på Tolleskogen eiendommen Lund. I 1929 fikk Vilhelm Anneus Hansen auksjonsskjøte på bruket for 12 000 kroner.


Vilhelm Anneus Hansen (født 1901) er sønn av Ludvig Hansen og Hedvig Johannesdatter. Han giftet seg i 1929 med Ingeborg Jonsdatter Lovald (1897-1979).
Vilhelm Anneus og Ingeborg har disse barna:

  1. Hedvig, født 1930. Gift med Alf Lund. Bosatt i Alta.
  2. Tora, født 1932. Gift med Alf Grønnerød. Bosatt på Herøya.
  3. Astrid, født 1934. Gift med Gunnar Olsen. Bosatt i Porsgrunn.
  4. Jenny, født 1937. Gift med Reidar Larsen. Bosatt i Brumunddal.

Fra 1938 til 1946 var hovednæringen på Lund slaktegris. Gården tjente dessuten som bedekningsstasjon.

Vilhelm Anneus Hansen begynte i Statens vegvesen i 1948 og arbeidet 20 år i denne etaten før han gikk av med pensjon. Etter at han ble pensjonist, begynte han å hogge tømmer for Porsgrunn kommune. I de senere år har han forsynt hele Eidanger og halve Sannidal med brøytestikk.

Det dyrkede jordbruksarealet utgjorde i 1953 omkring 24 dekar (myrjord). På gården var det samme år 1 hest og 30 høner.
Våningshuset på gården ble bygd omkring 1900 og uthuset i 1929. Branntaksten på husene ble i 1953 satt til 16 800 kroner.
På 1950-tallet ble det skilt ut en rekke byggetomter. Målebrev fra 1959 viser at den resterende delen av eiendommen da var på 3682 m². Skylden var på dette tidspunktet redusert til 16 øre.

I 1973 gikk skjøte på den gjenværende delen av Lund uten vederlag over til de fire døtrene.

Utdrag (s. 134-135) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen