Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Stamland

Gårdsnummer 37, bruksnummer 1

av Per Chr. Nagell Svendsen

Folketellingen fra 1801 viser at det bodde tre familier på «Stammeland» som gården da ble kalt. Gården hadde en samlet skyld på 2 huder.

Eieren av hovedbølet het Knud Bentsen. I samme hus bodde en sønn, Bent Knudsen, sammen med sin familie. En annen sønn, Iver Knudsen, var også bosatt under Stamland.

Knud Bentsen (ca. 1734-1811) kom fra Ås. Han var første gang gift med Kirsten Nilsdatter Berg. Det kjennes ikke til noen barn fra dette ekteskapet.

Senere var Knud Bentsen gift med Elisabeth Iversdatter Grava (ca. 1735-1813).
Knud og Elisabeth hadde disse barna:

 1. Iver, født 1766 - død 1825. Skolemester. Gift første gang 1792 med Ambor Amundsdatter (ca. 1761-1820). Datter av Amund Evensen Bergsrydningen og Margrethe Andersdatter.
  Gift andre gang 1821 med Anne Marine Jacobsdatter (1790-1855). Datter av Jacob Halvorsen Oxum. Bosatt på Stamland (bruksnummer 2).
 2. Niels, født 1767 - død 1852. Gift 1790 med Gunbiør Nilsdatter (1773-1855). Datter av Niels Olsen Nøklegaard og Cathrine Johnsdatter Solum fra Brunlanes. Bosatt på Bassebo (bruksnummer 1).
 3. Kirstine, født 1770. Gift 1796 med Lars Sørensen Kjølsrød. Presten skrev søsterens, Berthe Knudsdatter, navn ved inngåelsen av ekteskapet. Denne feilen ble ikke rettet opp, men ved barnas innførelse i kirkeboka er riktige foreldre ført opp.
 4. Bent, født 1773 - død 1839. Skomaker. Gift 1796 med Elen Malene Ouensdatter (ca. 1774-1852). Bosatt på Stamland (bruksnummer 3).
 5. Berthe, født 1776 - død 1870. Gift 1803 med Nils Olsen (1774-1843). Sønn av Ole Jacobsen Rørarød. Bosatt på Rødseter under Rørarød (bruksnummer 9).

I 1798 solgte Knud Bentsen den østre delen av Stamland (senere bruksnummer 2) til sin eldste sønn, Iver Knudsen, for 280 riksdaler. Denne delen fikk en skyld på 6 skinn.

Knud Bentsen døde i 1811. Arvingene skjøtet hovedbruket over på den nest eldste i søskenflokken, Niels Knudsen Bassebo, for 2000 riksdaler. I skjøtet ble Niels Knudsen forpliktet til å gi sin mor, Elisabeth Iversdatter, fritt opphold på gården etter en nærmere spesifisert kontrakt.

Niels Knudsen var bosatt på Bassebo (senere bruksnummer 1) sammen med sin kone og deres barn. Denne eiendommen hadde han kjøpt i 1801. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Senere samme år som Niels Knudsen Bassebo hadde overtatt farsgården, skjøtet han et jordstykke av Stamland over på en yngre bror, Bent Knudsen, for 500 riksdaler. Denne delen av Stamland ble kalt «Bjørnekloven» (senere bruksnummer 3) og skyldsatt i 1829 med en skyld på 3 skinn. En bygning med stue og kjøkken fulgte med på handelen.

Niels Knudsen var i 1819 med i den nemnda som skulle vurdere og skyldsette eiendommene i herredet. I forbindelse med dette arbeidet ble det bemerket at gården Stamland eide en flomkvern sammen med Berg.

I 1826 solgte Niels Knudsen hovedbruket under Stamland til sin nest eldste sønn, Niels Nielsen, for 600 spesidaler. Skjøtet ble datert 4. oktober og tinglyst 1. november samme år.


Niels Nielsen (1800-1891) giftet seg i 1827 med Anne Sophie Andersdatter (1804-1882). Hun var datter av Anders Andersen Solum og Margrethe Johnsdatter Gui fra Brunlanes.
Niels og Anne Sophie hadde disse barna:

 1. Anders, født 1828. Tømmermester, stamper og fargermester. Gift 1851 med Peterine Andrea Pedersdatter (født 1829). Datter av Peder Pedersen Røra. Bosatt på Stamland, senere i Brevik og på Stathelle i Bamble.
 2. Gunnild Marie, født 1831 - død 1919. Gift 1847 med Ole Christiansen (1823-1899). Sønn av Christian Olsen Leerstang. Bosatt på Lerstang (bruksnummer 1).
 3. Karen Margrethe (Greta), født 1836 - død 1921. Gift 1870 med Nils Abrahamsen Stamland (1826-1917). Sønn av Abraham Nilsen Bergsrydningen. Bosatt på Stamland (bruksnummer 2).
 4. Nikolai, født 1841 - død 1901. Gift første gang 1869 med Marthe Mathilde Evensdatter (født ca. 1846). Datter av Even Olsen Vinje fra Bamble.
  Gift andre gang med sitt søskenbarn Karen Elise Hansdatter Frostvet (født 1838 på Bassebo). Bosatt på Stamland (denne eiendommen).
 5. Maren Anne, født 1846. Gift 1873 med gårdmannsønn Henrik Clausen Gjømle (født ca. 1847) fra Bamble. Bosatt på Gjømle i Bamble.

Niels Nielsen kom med i det første herredsstyret for Eidanger i 1838. Han satt sammenhengende fram til 1847. I 1850 ble han valgt inn igjen og satt da fram til 1859. Niels Nielsen var medlem av formannskapet i tre perioder (1844-47, 1852-53).

I 1838 ble Niels Nielsen tilsatt som kasserer og regnskapsfører for skole- og fattigvesenet med en årlig lønn på 6 spesidaler. Han ble der med den første «kommunekassereren» i Eidanger. Det skapte en del røre at en tok dette arbeidet ut av hendene på sogneprest Steenbuck. Sognepresten kjente seg meget krenket som om han ikke til fulle hadde gjort et godt arbeid!

Fire år senere ble Niels Nielsen valgt inn i «Forliksrådet». Dette var en ny institusjon i herredet da den tidligere hadde holdt til i Skien.

Matrikkelen av 1838 gav Stamland («Stafeland») matrikkelnummer 38. Det gamle nummeret var 41. Løpenummer 93 med Niels Nielsen som oppsitter, fikk sin skyld revidert fra 1 hud og 3 skinn til 1 skylddaler, 3 ort og 4 skilling.

Folketellingen fra 1865 forteller at Niels Nielsen bodde på Stamland sammen med sin kone, Anne Sophie Andersdatter, og to ugifte døtre, Karen Margrethe og Maren. På bruket bodde det også ei tjenestejente, Mikaline Halvorsdatter (født ca. 1853).

Herredsbeskrivelsen fra samme år som folketellingen fant sted, viser at den omtrentlige størrelsen på brukets åker og dyrkede eng var på 45 mål. Ved går den var det 6½ mål naturlig england. Det hørte ikke med noen utslått til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 2½ tønner havre, ½ tønne hvete, 1/8 tønne vårrug og 5 tønner poteter. Avlingen viste 5 fold havre, 7 fold hvete, 6 fold rug og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 45 skippund høy.
På gården hadde de 1 hest, 2 kyr og 4 sauer. Dyrene hadde ikke tilstrekkelig havnegang.
Det hørte noe skog med til eiendommen. Den årlige nettofortjenesten av gran og furu utgjorde omtrent 10 spesidaler.
Gården lå 1/8 mil fra den rodelagte veien og sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Herredskommisjonen foreslo som en konklusjon på sitt arbeid, å senke skylden på bruket til 1 daler, 3 ort og 3 skilling.

I 1868 ble det holdt en branntakst over husene på bruket. Det fantes da:

En 1-etasjes våningsbygning, tømret, 12-laftet, bord- og tegltekt, bordkledd og oljemalt, 18½ alen lang - 12 alen bred - 4½ alen høy, inneholdt 2 stuer, 1 kammer, 1 kjøkken, 1 forstuegang med trappeoppgang til loftet. Under bygningen grunnmur av gråstein med kjeller, 1 alen høy - 1 alen tykk. I bygningen to 3-etasjes jernkakkelovner. Våningsbygningen ble taksert til 295 spd., grunnmuren 15 spd., jernkakkelovnene 15 spd. En 1-etasjes bryggerhusbygning, tømret, 4-laftet, 8½ alen lang - 9½ alen bred - 5 alen høy, inneholdt skorstein, bakerovn og hovedrør. I forbindelse med bryggerhuset et vedskur oppført av bindingsverk, 5½ alen langt - 9½ alen bredt - 5 alen høyt. Bryggerhuset og vedskuret ble taksert til 50 spd. Et vognskur, oppført av bindingsverk, bord- og tegltekt, bordkledd, 81½ alen langt - 5 alen bredt - 3 alen høyt. Vognskuret støtte mot vedskurets østre side. Det ble taksert til 10 spd. En 1-etasjes uthusbygning, tømret, 8-laftet, bord- og tegltekt, 25 alen lang - 11½ alen bred - 5½ alen høy, inneholdt 2 lader og 1 låve. Uthusbygningen ble taksert til 130 spd. En stall, tømret, 4-laftet, bord- og tegltekt, 6 alen lang - 5 alen bred - 3 alen høy, innredet til 4 hester. Stallen støtte mot uthusbygningens vestre side. Den ble taksert til 20 spd. Et fehus, tømret, 4-laftet, bord- og tegltekt, 9½ alen langt - 8½ alen bredt - 3½ alen høyt, innredet til 8 kuer, hadde sauefjøs. Fehuset støtte til uthusbygningens vestre side. Det ble taksert til 20 spd. Et vognskur, oppført av bindingsverk, bord- og tegltekt, bordkledd, 8 alen langt - 4½ alen bredt - 3½ alen høyt. Vognskuret støtte umiddelbart mot uthusbygningens nordre ende. Det ble taksert til 5 spd. En «skygge» oppført av bindingsverk, 7½ alen lang - 4 alen bred - 3 alen høy, støtte mot uthusbygningens søndre ende. «Skyggen» ble taksert til 5 spd.

Niels Nielsen drev bruket fram til 1885. Han solgte det da til sin yngste sønn, Nikolai Nielsen, for 5000 kroner.


Nikolai Nielsen (1841-1901) giftet seg første gang i 1869 med Marthe Mathilde Evensdatter Vinje (født ca. 1856) fra Bamble.
Nikolai og Marthe Mathilde hadde disse barna:

 1. Niels, født 1869.
 2. Niels, født 1871 på Stathelle - død 1960. Gift 1891 med Ingeborg Mathilde Sørensdatter (1870-1939). Datter av Søren Mikkelsen Leerstang. Bosatt på Stamland (denne eiendommen).
 3. Aagoth Marie, født 1875 - død 1961. Gift med Peter Olsen (1869-1942). Sønn av Ole Christiansen Leerstang. Bosatt på Solheim under Lerstang (bruksnummer 5).

Etter at den første kona var død, giftet Nikolai Nielsen seg med Karen Elise Hansdatter Frostvet (født 1838). Det var ingen barn i dette ekteskapet.

Nikolai Nielsen hadde i mange år sitt virke utenfor Eidanger. Han flyttet i ung alder til Stathelle hvor han opprettet og drev en skyssstasjon. Denne stasjonen hadde han til han overtok farsgården.

I den tiden Nikolai Nielsen bodde i Bamble, engasjerte han seg sterkt i kommunalt styre og stell. Han satt således i herredsstyret i flere perioder. I to perioder fungerte han som ordfører.

Også etter at han kom til Eidanger var han med i styre og stell. Nikolai Nielsen var med i herredsstyret fra 1890 og sammenhengende fram til 1897.

Matrikkelen av 1889 gav Stamland gårdsnummer 37. Løpenummer 93 med Nikolai Nielsen som eier og bruker, fikk bruksnummer 1. Skylden på eiendommen ble revidert til 4,52 mark.

Under folketellingen i år 1900 bodde Nikolai Nielsen på bruket sammen med sin kone, Karen Elise. Til å hjelpe seg i huset hadde de ei tjenestejente, Hilda Johnsen (født 1870 i Brunlanes). På bruket bodde også ei datterdatter av «husfaderen», Gudrun Leerstang (født 1894). Martine Ulstrup (født 1866 i Bamble) var sykepleierske og midlertidig bosatt på bruket. I bryggerhuset bodde Johan Jakobsen (født 1876). Han var tjenestegutt og drev med gårdsarbeid.

Nikolai Nielsen døde i 1901. Senere samme år ble bruket solgt fra hans enke, Karen Elise, og Peter Leerstang, gift med avdødes datter, Aagot, til sønnen, Niels Nikolaisen Stamland, for 10 000 kroner.


Niels Nikolaisen (1871-1960) giftet seg 1891 med Ingeborg Mathilde Sørensdatte Leerstang (1870-1939).
Niels og Ingeborg Mathilde hadde disse barna:

 1. Mathilde Elise, født 1893. Gift 1912 med gartner og gårdbruker Marius Gundersen (født 1883 i Brevik). Sønn av skipskaptein Bernhard Gundersen. Bosatt på Bjørkøya (bruksnummer 4), senere på Kjølnes i Gjerpen og på Nøtterøy ved Tønsberg.
 2. Sigrid Marie, født 1895 - død 1970. Gift 1922 med styrmann Emanuel Olsen Rødsvik (1891-1943). Sønn av Ole Nilsen Røsvik. Bosatt på Bjørkøya (bruksnummer 1), senere på Stathelle i Bamble.
 3. Nikolai, født 1897 - død 1919. Omkom ved ulykke ombord i et marinefartøy.
 4. Søren Reidar, født 1899 - død 1973. Fisker. ugift. Bosatt på Sandøya.
 5. Edvin Anker, født 1901 - død 1975. Fisker, senere i fiskernes salgsorganisasjon «Skagerakfisk» i Kristiansand. Gift 1922 med Jenny Marie Antonsen (født 1901). Datter av Alfred Antonsen på Siktesøya. Bosatt i Langesund, senere i Kristiansand.
 6. Nelly Maria, født 1903. Gift 1931 i Stokke med hvalskytter Arthur Ingvald Hansen (1901-1970) fra Stokke i Vestfold. Sønn av Johan Gustav Hansen. Bosatt på Bjørkøya (bruksnummer 1), senere på Sandøya.
 7. Alf, født 1906. Fisker, senere forretningsmann. Gift 1932 i Tønsberg med Aslaug Lucy Christophersen (1911-1983). Datter av styrmann Emanuel Christophersen. Bosatt på Sandøya.
 8. Marianne Sofie, født 1909. Gift 1934 i Dypvåg med styrmann Willie Johansen (1908-1942) fra Nøtterøy ved Tønsberg. Omkom ved krigsforlis. Sønn av kaptein William Johansen.
 9. Åge, født 1912. Fisker. Gift 1936 med Agnes Olsen (født 1912 i Egersund). Datter av dreier Ole Olausen og Severine Eliassen. Bosatt på Sandøya.
 10. Karen Solveig, født 1914. Gift 1938 med styrmann Georg Hansen (født 1908) fra Stokke i Vestfold. Sønn av Johan Gustav Hansen. Bosatt på Sandøya (bruksnummer 1).

Niels Nikolaisen kjøpte i 1891 Strandjordet under Rørarød (bruksnummer 3). Denne eiendommen hadde han til 1894. Fra 1894 til 1907 forpaktet han Plassen under Røra av Anna Koth. Niels Nikolaisen festet så en tomt på Sandøya og bygde seg hus der. Niels Nikolaisen etablerte seg som yrkesfisker og ble en drivende sådan.

Det falt seg vanskelig å kombinere gårdsdriften med fiske. Niels Nikolaisen solgte derfor bruket i 1904 til Abraham Nilsen Stamland for 10 000 kroner. I 1916 flyttet Niels Nikolaisen til Bjørkøya. (Se bruksnummer 1.)


Abraham Nilsen (1871-1927) var sønn av Nils Abrahamsen Stamland. Han giftet seg i 1892 med Eleonore Nicoline Nielsdatter (1873-1960). Hun var datter av skipsbyggmester Niels Aslesen på Sundsåsen.
Abraham og Eleonore Nicoline hadde disse barna:

 1. Trygve, født 1893 - død 1974. Gift med Alma Jacobsdatter (1895-1982). Datter av Jacob Olsen Flogstad. Bosatt på Stamland (denne eiendommen).
 2. Margy Emilie, født 1895. Gift 1918 med Trygve Langangen (1894-1953). Sønn av Jacob Olsen Langangen. Bosatt på Vestgård under Langangen (bruksnummer 13).
 3. Nils Viggo, født 1902 - død 1970. Gift 1926 med Hilborg Kokkersvold (født 1906). Datter av Anders Martin Christoffersen Kokkersvold. Bosatt på Stamland (bruksnummer 2).
 4. Arthur, født 1905. Gift med Dagny Abrahamsen (født 1908). Datter av Julius Abrahamsen og Alma Mathisen i Langangen.
 5. Borgar, født 1907 - død 1978. Gift med Nancy Pedersen (født 1917). Datter av Ingevald Pedersen (Haken) og Laura Marie Johannesdatter fra Kvelde.

Foruten vanlig gårdsbruk drev Abraham Nilsen en tid med torvstrøframstilling for landbruksformål. Han var også interessert i samfunnsspørsmål. Abraham Nilsen satt i herredsstyret i to perioder (1914-16, 1923-25).

I 1921 overtok Abraham Nilsen bruksnummer 2 som eneste arving etter sine foreldre. Han satt dermed som eier av de to største Stamland-gårdene.

Den første skylddelingen på bruksnummer 1 ble holdt i 1928. Da ble et skogsområde, Oddland, skilt ut til Peder Røe og brødrene Myhra i Porsgrunn. Det fraskilte skogstykket fikk bruksnummer 4.

På grunn av de økonomisk vanskelige tidene, måtte Abraham Nilsen gi fra seg bruket. Gården (bruksnummer 1 og 4) ble ved auksjon i 1929 solgt til Peder Røe for 21 000 kroner.

Peder Røe skjøtet jordveien (bruksnummer 1) umiddelbart etter over på Alma Stamland for 11 000 kroner. Hun var gift med Trygve Stamland og således svigerdatter til Abraham Nilsen.


Trygve Stamland (1893-1974) var gift med Alma Jacobsdatter Flogstad (1895-1982).
Trygve og Alma hadde disse barna:

 1. Alfinn, født 1916. Gift 1942 med Magnhild Røsaker (født 1918). Datter av John Røsaker og Ingebjørg Sem. Bosatt på Stamland (denne eiendommen).
 2. Johnny, født 1919. Gift med Signe Rødseter (født 1917). Datter av John Amundsen Rødseter. Bosatt på Røra.
 3. Reidar, født 1923 Gift med Marit Kjørholt (født 1923). Datter av Hans Thorsen Kjørholt og Dagny Kristiansen. Bosatt i Bergsbygda.
 4. Sigurd, døde som mindreårig 1925

Trygve Stamland drev ved siden av gårdsbruket også med annet arbeid.

I 1951 ble gården skjøtet over på den eldste sønnen, Alfinn Stamland, for 22 000 kroner. Gårdsredskaper og besetning ble verdsatt til 3000 kroner og inngikk i overdragelsessummen. Selgerne tok etter dette føderåd på bruket. I skjøtet het det at de skulle ha fritt husvære i andre etasje, fri brensel, poteter og 2 liter melk daglig.


Alfinn Stamland (født 1916) giftet seg i 1942 med Magnhild Røsaker (født 1918).
Alfinn og Magnhild har disse barna:

 1. Ingunn, født 1943. Gift 1963 med Ole Jacob Oxum (født 1935). Sønn av Isak Ansgar Oksum. Bosatt på Oksum. (bruksnummer 5).
 2. Solveig, født 1947. Gift 1968 med Per Anders Oksum (født 1947 i Porsgrunn). Sønn av Sigurd Oksum og Gunnvor Svenningsen. Bosatt på Stamland.

Alfinn Stamland hadde i 1936 kjøpt tilbake bruksnummer 4, Oddland, for 7500 kroner. Dette kjøpet foretok Alfinn Stamland sammen med Nils Stamland på bruksnummer 2.

En oversikt fra 1953 viser at bruket hadde 43 dekar dyrket jord (mold på leire). Den produktive skogen var på 150 dekar, og annen utmark dekket 125 dekar. På gården ble det holdt 1 hest, 6 kyr, 9 griser og 30 høner.

Våningshuset på bruket er gammelt. Det ble reparert i 1890. Fjøs og låve ble bygd i 1922 og hønsehus i 1952. Den samlede branntaksten på bygningene var i 1953 på 22 000 kroner.

Det er senere blitt holdt en skylddeling på bruket. I 1975 ble bruksnummer 7, Furuhylla, skilt ut fra hovedbruket.

Utdrag (s. 696-701) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen