Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Stamland

Gårdsnummer 37, bruksnummer 2

av Per Chr. Nagell Svendsen

Niels Knudsen Bassebo skjøtet i 1811 et jordstykke av hovedbruket under Stamland til sin bror, Bent Knudsen, for 500 riksdaler. Den utskilte delen ble kalt for «Bjørnekloven» og fikk en skyld på 3 skinn.

Bent Knudsen (1773-1839) giftet seg i 1796 med Elen Malene Ouensdatter (ca. 1774 -1852).
Bent og Elen Malene hadde disse barna:

 1. Ouen, døpt, 1797 - død 1797.
 2. Killau Elisabeth, døpt 1798 - død 1876. Gift 1837 med enkemann Jacob Hansen Tveten (ca. 1786-1845) fra Bamble. Sønn av Hans Brekke. Bosatt på Dalen under Tinderholt i Bamble.
 3. Knud, født ca. 1800 - død 1825. Druknet i Eidangerfjorden sammen med onkelen Iver Knudsen.
 4. Ouen, døpt 1803. Gift 1825 med tjenestejente Karen Marie Nilsdatter Berg (født ca. 1802). Bosatt på Ramberg, senere på Bjønnes.
 5. Ingeborg Kirstine, døpt 1806 - død 1893. Ugift. Bosatt på Stamland.
 6. Berthe Maria, døpt 1806 - død 1856. Gift 1845 med Jakob Andersen (født 1821). Sønn av Anders Larsen i Bukkevika under Håøya.
 7. Anne Frederikke, døpt 1810 - død 1884. Ugift. Bosatt på Stamland.
 8. Berthe Marie, født 1813 - død 1813.
 9. Marie Kirstine, født 1814 - død 1820.
 10. Hans Jakob, født 1818 - død 1876. Sagmester. Ugift. Bosatt på Stamland (denne eiendommen).

Matrikkelen av 1838 viser at Bent Knudsens bruk hadde løpenummer 95 under matrikkelnummer 38, Stamland. Skylden på bruket ble revidert fra, 3 skinn til 1 ort og 23 skilling.

Bent Knudsen var skomaker ved siden av at han drev det vesle bruket. Kort tid før sin død i 1839, solgte han bruket til sin yngste sønn, Hans Jacob Bentsen, for 100 spesidaler.

Senere samme år ble det holdt registreringsforretning etter den avdøde. Boet hadde en bruttoformue på 115 spesidaler, 2 ort og 16 skilling og en nettoformue på 100 spesidaler, 2 ort og 17 skilling.


Hans Jacob Bentsen (1818-1876) levde ugift. Han var sagmester på Røra bruk og drev gården sammen med to søstre, Ingeborg Kirstine og Anne Frederikke.

Under folketellingen i 1865 bodde de tre søsknene på bruket. Den eldste, Ingeborg Kirstine, bestyrte husholdningen. Til å hjelpe seg på gården hadde de en tjenestegutt, Carl Martin Hansen (født ca. 1853). Han fikk senere gården som testamentarisk gave.

Herredsbeskrivelsen fra 1865 viser at bruket hadde 17 mål åker og dyrket eng. Ved gården var det ¼ mål naturlig england. Det hørte ikke noen utslått med til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var På ¾ tønne havre, 1/16 tønne bygg, 1/8 tønne hvete og 1½ tønne poteter. Avlingen viste 6 fold havre, 8 fold bygg, 6 fold hvete og 5 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 15 skippund høy.
På gården var det 1 ku og 4 sauer. Dyrene hadde ikke tilstrekkelig havnegang.
Gården lå omtrent 1/8 mil fra den rodelagte veien og sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Herredskommisjonen foreslo som en konklusjon på sitt arbeid, å skrive ned skylden på bruket med 2 skilling.

Han Jacob Bentsen døde i 1876. Bruket ble da testamentert over på hans to samboende søstre. Etter disses død skulle bruket tilfalle tjenestegutten, Carl Martin Hansen.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 95 bruksnummer 3 under gårdsnummer 37, Stamland. Skylden på bruket ble revidert til 1,04 mark.

De to søstrene døde i henholdsvis 1884 og 1893. Skjøte tilfalt da Carl Martin Hansen.


Carl Martin Hansen (1853-1942) giftet seg i 1879 med Karen Andrea Olsdatter (1860-1944). Hun var datter av Ole A. Sagbakken og Elise Andersdatter Stamland. Det var ingen barn i dette ekteskapet.

I 1915 fikk Jacob Bjørnsen skjøte på bruket for 3000 kroner. Familien Bjørnsen kom til Stamland i 1908. Carl Martin og Karen Andrea Hansen flyttet til Sandøya. Der bygde de seg nytt hus på «Sand».


Jacob Bjørnsen (1877-1961) var sønn av Knut Bjørnsen på Seivall under Lerstang. Han giftet seg i 1899 med Inger Amalie Abrahamsdatter (1882-1961). Hun var datter av Abraham Ingebretsen som forpaktet Ramberg omkring århundreskiftet.
Jacob og Amalie hadde disse barna:

 1. Thora-Marie, født 1900. Gift 1922 med Thomas Olsen (født 1897). Sønn av Ole Thorstensen på Bråten under Halvarp. Bosatt på Åsetre under Håøya (bruksnummer 5).
 2. Alvilde Kathrine, født 1901. Gift 1920 med Petter Halvorsen (født 1897) fra Heistad. Bosatt på Skjelsvik.
 3. Dagny Mathilde, født 1903. Ugift.
 4. Margit, født 1904. Gift med Lars Abrahamsen Stormyr fra Oklungen. Bosatt i Gjerpen.
 5. Hjørdis, født 1906. Gift med Sverre Halvorsen fra Bjørkedalen. Bosatt i Bjørkedalen.
 6. Borghild, født 1908 - død 1968 Gift 1930 med Erling Hansen (født 1909) fra Solum.
 7. Arne Johan, født 1910. Gift 1930 med Johanne Kjønniksen fra Skien.
 8. Rolf, født 1912. Gift med Ingrid Knudsen (født 1909) fra Skien. Bosatt på Stamland (denne eiendommen).
 9. Ingrid Kristine, født 1915. Gift med Lars Kokkersvold (1912-1971). Sønn av Peder Karinius Larsen Kokkersvold. Bosatt på Kokkersvold under Bjørkevold (bruksnummer 13).
 10. Isak, født 1917. Gift med Margareth Halvorsen (født 1927) fra Sandøya. Bosatt på Heistad.
 11. Dagfinn, født 1920. Gift 1954 med Eva Marthinsen (født 1920) fra Tjølling i Vestfold. Bosatt på Stamland (denne eiendommen).
 12. Elly, født 1921. Gift med Leif Andreassen (født 1911) fra Bamble. Bosatt på Skjelsvik.
 13. Knut, født 1923 - død 1925.
 14. Øyvind-Knut, født 1926. Gift med Grethe Hansen fra Skien.

I 1933 fikk en sønn, Rolf Stamland, auksjonsskjøte på bruket for 4000 kroner. Skjøtet ble datert 19. september og tinglyst åtte dager senere.


Rolf Stamland (født 1912) er gift med Ingrid Knudsen (født 1909) fra Skien.
Rolf og Ingrid har en sønn:
Kjell, født 1941

Rolf Stamland satt som eier fram til 1946. Da skjøtet han bruket vederlagsfritt over på sin far, Jacob Bjørnsen.

En oversikt fra 1953 («Norske Gardsbruk») viser at bruket hadde et dyrket areal på 20 dekar (leirjord og mold), mens annet jordbruksareal dekket 6 dekar. Den produktive skogen var på 50 dekar og annet utmarksareal på 10 dekar. På gården ble det holdt 1 hest, 2 kyr, 3 griser og 36 høner.

Det ble i 1952 bygd nytt våningshus på bruket. Hønsehuset ble bygd i 1935. Noen år senere, i 1943, ble det reist nytt fjøs med låve.

Jacob Bjørnsen skjøtet i 1957 bruket over på en sønn, Dagfinn Stamland, for 15 000 kroner. Selgeren forbeholdt for seg og sin kones levetid fritt husvær. Verdien av dette ble satt til 600 kroner pr. år.

Dagfinn Stamland (født 1920) er gift med Eva Marthinsen (født 1920) fra Tjølling. Det er ingen barn i dette ekteskapet.

Utdrag (s. 704-706) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen