Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Vestgård

Gårdsnummer 20, bruksnummer 13

av Per Chr. Nagell Svendsen

Dette bruket ble sammen med Lysnes (bruksnummer 12) skilt ut fra hovedbruket (bruksnummer 1) i 1923. Bakgrunnen for skylddelingen var at Jacob Langangen ønsket å dele eiendommen sin mellom sine sønner.

Det ble til at Trygve Langangen overtok Vestgård (denne eiendommen) med en skyld på 4,69 mark. Han fikk skjøtet fra sin far for 30000 kroner, hvorav 2000 kroner ble betalt for løsøret.

Trygve Langangen (1894-1953) giftet seg i 1918 med Margy Emilie Abrahamsdatter Stamland (født 1895).
Trygve og Margy Emilie har disse barna:

  1. Asbjørn, født 1918. Gift med Ranveig Theodorsen (født 1921) fra Oklungen. Bosatt på Vestgård (denne eiendommen).
  2. Ingrid-Elinore, født 1926. Gift med Tobias Abrahamsen Stormyr (født 1918) fra Kodal i Vestfold. Bosatt på Vestgård (denne eiendommen).

Trygve Langangen bygde nytt våningshus i 1924. Huset ble bygd for to familier med tre rom og kjøkken nede og tre rom, kjøkken og alkove i andre etasje. Året etter ble det bygd nytt fjøs inntil en gammel høylade.

I 1949 ble det holdt en skylddeling på bruket. Da ble bruksnummer 23 fraskilt med en skyld på 2 øre.

En oversikt fra 1953 («Norske Gardsbruk») viser at Vestgård hadde et dyrket jordbruksareal på 25 dekar (leirjord). Av dette ble 2 dekar brukt til poteter, ½ dekar til grønnsaker, 7 dekar til åker og resten til eng. Den produktive skogen var på 450 dekar og annen utmark på 450 dekar. På bruket ble det holdt 1 hest, 4 kyr, 2 griser og 14 høner.

Branntaksten på husene var i 1953 på 34 000 kroner. I 1950 ble det bygd sag på bruket. Denne ble drevet av sønnen, Asbjørn Langangen. Traktor ble anskaffet i 1953.

Av navn på jordstykker kan nevnes Blåmyr, Rismyr, Isaksåker, Sjømoa, Suggebakken, Strykebolten og Sjørønningen.

På eiendommen finnes det mur- og rydningsrester etter et bruk nokså høyt oppe i åsen. Stedet kalles for Sjørønningseter, men det finnes ikke noen opplysninger om stedet som helst er å betrakte som en ødegård fra svartedauden.

Trygve Langangen døde i 1953. Enken, Margy Emilie Langangen, fikk etter dette uskiftebevilling.

To år senere fikk sønnen, Asbjørn Langangen, skjøte på bruket for 50 000 kroner. Løsøret ble verdsatt til 8000 kroner. Selgersken fikk livsvarig fritt husvære i våningshusets annen etasje, fritt lys og ved samt rett til å utta hva hun måtte trenge av gårdens produkter til sitt underhold. Den årlige verdien ble satt til 1000 kroner. For føderådet skulle selgersken ha pant i eiendommen for 1500 kroner.


Asbjørn Langangen (født 1918) er gift med Ranveig Theodorsen (født 1921) fra Oklungen.
Asbjørn og Ranveig har disse barna:

  1. Gunn Marit, født 1941. Gift 1969 med Arne Buer (født 1938) fra Porsgrunn.
  2. Astrid, født 1944. Gift 1968 med Haldor Høgeli fra Øyfjell i Høydalsmo.
  3. Ragni, født 1944. Gift 1965 med Karl Kolstad fra Holla.

Asbjørn Langangen har i en årrekke vært formann i Langangen og omegn skogeierlag. Han har også vært medlem av Porsgrunn skogråd og styret for Telemark skogselskap.

Det ble i tidsrommet 1955 til 1964 holdt fire skylddelingsforretninger (bruksnumrene 2630). Dette førte til at skylden på hovedbruket ble redusert til 4,60 mark. Det er senere blitt holdt to nye skylddelinger.

Fra 1963 til i dag er det blitt drevet med sau på bruket. Hver vår blir det sloppet ut omkring 100 sauer og lam i skogen. Sauene har vært til god hjelp med å holde lauvkratt og gras borte fra granplantefeltene.

Utdrag (s. 385-386) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen