Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Rødseter

Gårdsnummer 38, bruksnummer 9

av Per Chr. Nagell Svendsen

Dette bruket, Rødseter, var egentlig en seter under Rørarød (senere bruksnummer 7). I 1814 ble Rødseter skilt ut fra resten av bruket med en skyld på 5 skinn. Niels Olsen beholdt det fraskilte bruket (denne eiendommen), mens hovedbruket ble solgt til en yngre bror, Jacob Olsen.

Niels Olsen (1774-1843) var sønn av Ole Jacobsen Rørarød. Han giftet seg i 1803 med Berthe Knudsdatter (1776-1870). Hun var datter av Knud Bentsen Stammeland.
Niels og Berthe hadde disse barna:

 1. Kirstine, født 1804 - død 1804.
 2. Elisabeth Kirstine, døpt 1805 - død 1857. Gift 1841 med Nils Arvesen Auen (1802-1880). Sønn av Arve Ingebretsen. Bosatt på Auen under Håøya. (Se «Husmenn og festere».)
 3. Sara, døpt 1810 - død 1893. Gift 1845 med gårdbruker Peder Pedersen (1801-1884). Sønn av Peder Andersen Kjendalen. Bosatt på Berg (bruksnummer 2).
 4. Anne Kirstine, født 1813 - død 1814.
 5. Knud, født 1814 - død 1901. Gift 1837 med Anne Mateha Olsdatter (født 1807). Datter av Ole Hansen Halvarp. Bosatt på Rødseter (denne eiendommen).
 6. Oline, født 1817. Gift 1844 med Olavus Olsen (født ca. 1814) fra «Bjergstaden Kongsberg». Sønn av Ole Olsen.

Niels Olsen var den første fastboende brukeren på Rødseter. Han bygde hus på stedet.

Matrikkelen av 1838 viser at «Rødsætre» hadde løpenummer 98 under matrikkelnummer 39, «Rørerød». Skylden på bruket ble revidert til 1 ort og 23 skilling.

I 1843 solgte Niels Olsen bruket til sønnen, Knud Nilsen, for 300 spesidaler. Dette skjøtet ble ikke tinglyst før seks år senere.


Knud Nilsen (1814-1901) giftet seg i 1837 med Anne Mathea Olsdatter Halvarp, (født 1807).
Knud og Anne Mathea, hadde disse barna:

 1. Birthe Kirstine, født 1837.
 2. Nils, født 1838 - død 1864. Sjømann. På reise med barken «Fremad» av Brevik. Fikk gulfeber på Cuba og døde der.
 3. Ole, født 1841 - død 1901. Skomaker. Gift 1871 med gårdmannsdatter Anne Kristine Hansdatter (født 1849). Datter av Hans Gundersen Bjønnes. Bosatt på Rødseter (se «Husmenn og festere»), senere på Stathelle i Bamble og på Flakvarp i Solum.
 4. Christen, født 1844 - død 1845.
 5. Christen, født 1846 - død 1930. Åremaker. Gift 1874 med gårdmannsdatter Andrea Andersdatter Aasetre (1851-1914). Bosatt på Rognlia under Håøya (bruknummer 15).
 6. Anne Hellene, født 1848 - død 1928. Gift 1869 med Lars Pedersen (1847-1921). Sønn av Peder Nilsen Kokkersvold. Bosatt på Rødseter (denne eiendommen), senere på Kokkersvold under Bjørkevold (bruksnummer 13).
 7. Karen Mathea, født 1851. Gift 1884 med skomaker Jens Oluf Jensen (født 1852) fra Manvik i Brunlanes. Bosatt på Plassen under Solvik, Bjønnes.
 8. Sara Kirstine. Gift 1892 med sjømann Alfred Haldor Abrahamsen fra Stokkesund i Brunlanes.

Det ble i 1849 holdt en skylddeling på bruket. Da ble løpenummer 98b, «Rødsætre», fraskilt med en skyld på 1 ort. Skjøte gikk samme år fra Knud Nilsen til John Olsen for 300 spesidaler.

Herredsbeskrivelsen fra 1865 viser at den gjenværende delen av bruket var på 11¼ mål åker og dyrket eng. Det var ikke noe naturlig england ved gården, og det hørte ikke noen utslått med til eiendommen.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på ¼ tønne havre, 1/8 tønne bygg, 1/16 tønne hvete og 2 tønner poteter. Avlingen viste 5 fold havre, 8 fold bygg, 6 fold hvete og 7 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 10 skippund høy.
På bruket var det 1 ku og 1 sau. Gårdens havnegang var tilstrekkelig. - Den skogen som hørte til eiendommen, ble karakterisert som neppe tilstrekkelig.
Gården lå besværlig til fra den rodelagte veien, men med lett atkomst til sjøen. Bruket var tungbrukt, men alminnelig godt dyrket. Herredskommisjonen foreslo å skrive opp skylden på eiendommen til 1 ort og 9 skilling.

Folketellingen fra samme år forteller at foruten kjernefamilien, bodde husbondens mor, Berthe Knudsdatter, på dette bruket som føderådskone. På bruket bodde også en losjerende skredder, John Hansen (født ca. 1844).

I 1873 solgte Knud Nilsen bruket til Lars Pedersen Kokkersvold for 420 spesidaler. Den nye eieren var svigersønn av selgeren. Selv tok Knud Nilsen føderåd på bruket.


Lars Pedersen (1847-1921) giftet seg i 1869 med Anne Hellene Knudsdatter (1848-1928). Det var mange barn i dette ekteskapet. Familien bodde på Rødseter i 1881. Da ble bruket solgt til Amund Andersen Rødsætre for 4000 kroner. Lars Pedersen overtok senere farens bruk under Kokkersvold (bruksnummer 13). (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)


Amund Andersen (1829-1913) hadde i 1860 giftet seg med enken etter John Olsen, Aaste Marie Jacobsdatter, som bodde på det andre Rødseterbruket (senere bruksnummer 10). Etter kjøpet av løpenummer 98a (denne eiendommen) flyttet familien dit. (Slektsoversikten er tatt med under bruksnummer 10.)

Matrikkelen av 1889 gav Rørarød gårdsnummer 38. Løpenummer 98a fikk bruksnummer 9, og løpenummer 98b fikk bruksnummer 10. Skylden på hvert av de to brukene ble revidert til 76 øre.

Under folketellingen i år 1900 bodde det fem personer på «Rødsætret». Det var Amund og Aaste Andersen og konens to barn fra første ekteskap, Ole og Jacob, som begge var ugifte. På bruket bodde også ei tjenestejente, Josefine Lunde (født 1885).

I 1909 solgte Amund Andersen brukene. En sønn, John Amundsen, fikk skjøte på bruksnummer 9 for 3000 kroner, mens en stesønn, Ole Johnsen, fikk skjøte på bruksnummer 10 for 5000 kroner. De to nye eierne fikk begge tinglyst halvdelen av eiendomsretten til uthusbygningen som var oppført for begge eiendommene.


John Amundsen (1863-1927) var gift med Olufine Marie Abrahamsdatter (1877-1956).
John og Olufine Marie hadde disse barna:

 1. Aagot, født 1900. Gift første gang med fisker Sigurd Johnsen fra Langesund i Bamble. Omkom under linefiske.
  Gift andre gang med Jørgen Nyman fra Langesund.
 2. Anna, født 1902 - død 1975. Ugift. Styrte huset for Karinius E. Wiersdalen, først på Linnatangen (se bruksnummer 1), senere i Langesund.
 3. Mimmi, født 1904. Gift med sjømann og fisker Nils Nilsen (1890 -1968). Sønn av Anders Nilsen på Siktesøya. Bosatt på Siktesøya.
 4. Solveig, født 1906. Gift med Jonas H. Solvik (født 1903). Bosatt på Heistad.
 5. Anders, født 1909. Bygningssnekker og båtbygger. Gift 1933 med Anna Hermansen (født 1914) fra Sannidal. Bosatt på Rødseter (bruksnummer 10).
 6. Abraham, født 1911. Gift 1942 med Eva Marie Ekenes (født 1921). Datter av Martin K. Ekenes og Margrethe K. Hasler. Bosatt på Rødseter (denne eiendommen).
 7. Astrid, født 1914. Gift med Hans H. Sølvik. Bosatt på Heistad.
 8. Signe, født 1917. Gift med Johnny Stamland (født 1919). Sønn av Trygve Stamland. Bosatt på Røra.
 9. Dagny, født 1921. Gift med Ludvig Gusfre fra Brevik. Bosatt i Brevik.

Etter John A. Rødsætres død satt enken, Olufine Marie, i uskiftet bo fram til 1942. Da skjøtet hun denne eiendommen og halvdelen av uthusbygningen på bruksnummer 10 samt halvdelen av en skog under Bjønnes (bruksnummer 5) over på den yngste sønnen, Abraham Rødseter, for 5400 kroner. I denne summen inngikk løsøre for 1000 kroner. Selgersken forbeholdt seg føderåd for resten av sin levetid.


Abraham Rødseter (født 1911) giftet seg i 1942 med Eva Marie Ekenes (født 1921).
Abraham og Eva Marie har ei datter:
Karin Synnøve, født 1944 Lærer. Gift med Roald Larsen (født 1943) fra Heistad. Bosatt i Langangen.

En oversikt fra 1953 viser at det dyrkede jordbruksarealet var på 17 dekar (mold). Den produktive skogen dekket 175 dekar og annen utmark 50 dekar. På bruket var det 1 hest, 2 kyr, 1 ungdyr, 2 griser og 15 høner.

Våningshuset på bruket ble bygd i 1902, bryggerhuset i 1905 og hønsehuset i 1920. Fjøset med låve er fra 1890. Med til eiendommen hører fiske-rett i fjorden.

Det er ikke holdt noen skylddelinger på bruket. Skylden var derfor også i 1980 på 76 øre.

Utdrag (s. 720-723) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen