Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Krøstangen

Gårdsnummer 27, bruksnummer 4

av Per Chr. Nagell Svendsen

Navnet Krostangen, Krystangen eller Krøstangen fører tankene inn på en tange eller et nes som stikker så langt ut at de sjøfarende må bøye av for denne (krøsse, krysse).

Krøstangen ble skilt ut fra Bjønnes i 1830. Da fikk Ole Jacobsen Berg skjøte på ½ skinn. Senere samme år skjøtet han denne delen over på Even Gundersen for 100 spesidaler.

Even Gundersen (ca. 1799-1850) var sønn av Gunder Jakobsen Bjønnes. Han giftet seg i 1822 med Karen Mikkelsdatter (ca. 1796-1878).
Even og Karen hadde disse barna:

 1. Bodil Maria, født 1823.
 2. Elen Johanne, født 1825. Gift 1854 med arbeidsmann Lars Larsen Aasen (født ca. 1826).
 3. Gunder, født 1827. Gift 1853 med Jørgine Andrea Gjertsdatter Skrabeklev (født ca. 1827) fra Porsgrunn.
 4. Anne Kristine, født 1830. Gift 1856 med matros Torsten Torjussen, Trosvik.
 5. Jacob, født 1834. Gift 1861 med Inger Marie Pedersdatter (født 1829). Datter av Peder Larsen på Brevikstrand i Bamble. Bosatt på Tangene under Bjørkøya. (Se «Husmenn og festere».)
 6. Abraham, født 1837. Gift 1859 med Karen Kristine Nilsdatter (født 1835). Datter av Nils Hansen på Brevikstrand i Bamble.
 7. Erik, født 1842 - død 1861.

Familien bodde ikke så lenge på Krøstangen. I 1832 solgte Even Gundersen bruket til en yngre bror, Anders Gundersen, for det samme som han selv hadde gitt og flyttet til Bjørkøya. (Se «Husmenn og festere».)


Anders Gundersen (født ca. 1804) giftet seg første gang i 1826 med Maren Hansdatter Bjønnes (ca. 1804-1847).
Anders og Maren hadde disse barna:

 1. Gunder, født 1826 - død 1910. Gift første gang 1854 med Oline Olsdatter (1827-1859).
  Gift andre gang 1865 med Berthe Marie Andersdatter (1825-1878). Datter av Anders Pedersen Hasler. Bosatt på Seivall under Lerstang. (Se «Husmenn og festere».)
 2. Hans Jacob, født 1828 - død 1887. Gift 1852 med Anne Marie Auensdatter (1826-1894). Datter av Auen Bentsen Ramberg. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
 3. Søren, født 1833 - død 1913. Gift 1864 med Elise Berthea Hansdatter (1841-1904). Datter av Hans Christensen Kjelkevig. Bosatt på Kjelkevik (bruksnummer 13).
 4. Lars, født 1835 - død 1911. Gift 1866 med Karen Kirstine Olsdatter (1842-1922). Bosatt på plassen Gunuldsviken. (Se «Husmenn og festere».)
 5. Abraham, født 1838 - død 1919. Gift 1871 med Marie Margrethe Olsdatter (1836-1911). Datter av Ole Adolphsen Rambergrønningen. Bosatt på Auen under Håøya (bruksnummer 6).
 6. Boel Marie, født 1841 - død 1847.
 7. Isach, født 1846 - død 1940. Gift 1874 med Inger Marie Christensdatter (1846-1906). Bosatt på plassen Tangene. (Se «Husmenn og festere».)

Anders Gundersen giftet seg andre gang i 1848 med Berthe Jensdatter (1810-1890) fra Gjerpen.
Anders og Berthe hadde disse barna:

 1. Jens, født 1849 - død 1849. Hjemmedøpt. Døde før dåpen var stadfestet i kirken.
 2. Ingebret, født 1851. Gift 1878 med Boel Kristine Kristensdatter (1849-1932).
 3. Anton Martinius, født 1855. Gift med Gunhild Marie Olsdatter Rambergrønningen. Bosatt på plassen Tangene. (Se «Husmenn og festere».)

Anders Gundersen livnærte seg vesentlig som sjauer og lossearbeider. Han solgte i 1837 bruket videre til Amund Gundersen for 90 spesidaler.

Amund Gundersen satt med bruket fram til 1844. Da solgte han det for 100 spesidaler til Hans Christensen Kjelkevik. Hans Christensen var sjømann på den tiden. Familien var bosatt i Kjelkevik (senere bruksnummer 13). (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Krøstangen ble i 1847 offisielt skylddelt. Bruket ble da skilt ut fra løpenummer 67a (senere bruksnummer 1) med en skyld på 1 ort og gitt løpenummer 67e.

To dager senere skjøtet Hans Christensen bruket over på Isach Christensen for 150 spesidaler. Den nye eieren var bror av den forrige.

Isach Christensen (1824-1860) giftet seg i 1854 med Pernille Olsdatter Smedholmen (1825-1894).
Isach og Pernille hadde ei datter:
Elise Gurine, født 1858 - død 1934. Gift 1889 med Oluf Børresen (1860-1937) fra Brevik. Bosatt på Krøstangen (denne eiendommen).

Isach Christensen var sjømann. Han omkom på sjøen i 1860. Bruket gikk etter hans død over til enken, Pernille Olsdatter. Under folketellingen i 1865 bodde hun på bruket sammen med sin datter.

Herredsbeskrivelsen av 1865 viser at bruket hadde en skyld på 1 ort. Gårdens åker og dyrkede eng dekket et areal på 4 mål. Ved gården var det ½ mål naturlig england. Det hørte ikke noen utslått med til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på ¼ tønne havre og 1 tønne poteter. Avlingen viste 6 fold havre og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 3 ½ skippund høy.
På gården var det 3 sauer. Dyrene hadde tilstrekkelig havnegang. - Det fantes skog til brensel på eiendommen.
Gården lå langt og besværlig til for den rodeIagte veien, men med lett atkomst til sjøen. Bruket var tungbrukt, men godt dyrket. Herredskommisjonen foreslo å senke skylden på eiendommen til 11 skilling.

I 1886 ble det holdt omgangsskole på Krøstangen. Lærer var Anders Johnsen. Det ble brukt pulter, men veggtavle og kateter fantes ikke. Bøkene som ble brukt, var en katekisme, en bibelhistorie og en lesebok. Leseboka omhandlet historie, geografi og naturfag.

Matrikkelen av 1889 gav «Krostangen» bruksnummer 4 under gårdsnummer 27, Bjønnes. Skylden på bruket ble revidert til 25 øre.

Pernille Olsdatter satt med bruket fram til sin død i 1894. Eiendommen gikk da over til datteren og svigersønnen, Oluf Børresen.

Oluf Børresen (1860-1937) giftet seg i 1889 med Elise Gurine Isaksdatter (1858-1934).
Oluf og Elise Gurine hadde disse barna:

 1. Gunvor Pernille, født 1890 - død 1966. Gift med Oluf Larsen (1886-1975) fra Nordland. Bosatt på Krøstangen.
 2. Isak Berginius, født 1892 - død 1892.
 3. Julie Marie, født 1893. Gift med Ingvald Isaksen (1890-1971). Sønn av Isak Hansen Smedholmen. Bosatt på Heistad.
 4. Isak Berginius, født 1896 - død 1947. Gift første gang med Anne Helene Moe (1892-1936) fra Drangedal.
  Gift andre gang 1942 med Guri Hadeland (født 1903) fra Jæren. Datter av Anders Hadeland og Lise Frøyland. Bosatt på Krøstangen (denne eiendommen).

Oluf og Elise Gurine hadde et pleiebarn:
Susanne, født 1913. Gift med Bjarne Gulbrandsen (1909-1973). Bosatt i Porsgrunn.

Under folketellingen i år 1900 bodde familien på bruket. Oluf Børresen var foruten å være gårdbruker, båtsmann til sjøs.

I 1922 ble det holdt en skylddeling på bruket. Da ble bruksnummer 27, Solli, fraskilt med en skyld på 1 øre.

Oluf Børresen og kona, Elise, skjøtet i 1926 Krøstangen over på sønnen, Isak B. Børresen, for 3000 kroner. I føderådet som ble utferdiget i forbindelse med eiendomsoverdragelsen, het det at selgerne forbeholdt seg fritt husvære (1 værelse og kjøkken), fritt kosthold og forsvarlig pleie ved sykdom. Verdien av føderådet ble satt til 3000 kroner for et tidsrom av 5 år.

Samme år som han overtok Krøstangen, kjøpte Isak B. Børresen eiendommen Myren (gårdsnummer 28) av Hans Røe for 5000 kroner. Denne eiendommen hadde en skyld på 1,59 mark og lå i dele med Krøstangen. Disse eiendommene er senere blitt drevet sammen.

Isak Berginius Børresen (1896-1947) giftet seg første gang med Anne Helene Moe (1892-1936) fra Drangedal. Det var ingen barn i dette ekteskapet.

Etter at Isak Berginius Børresen var blitt enkemann, giftet han seg i 1942 med Guri Hadeland (født 1903) fra Jæren.
Isak Berginius og Guri har ei datter:
Elise-Gurine, født 1944 Gift 1966 med Hans Edvard Bakke (født 1943) fra Bøle i Gjerpen. Bosatt i Skien.

Isak B. Børresen døde i 1947. Enken, Guri Børresen, tok da over driften av bruket.

På 1940- og 50-tallet ble det holdt en rekke skylddelinger på bruket. Dette førte til at skylden på hovedbruket i 1953 var redusert til 12 øre.

Eiendommen bestod i 1953 av 20 dekar dyrket jord (sandjord). På bruket var det 1 hest, 1 ku, 2 ungdyr, 2 griser og 100 høner.

Av navn på gårdens åkrer og jorder kan nevnes: Svenskeplassen (Myren) etter en svenske, Valbergstadmyren, Linekra (hvor der ble dyrket lin), Løkka og Steinsløkka.

Den produktive skogen utgjorde 300 dekar. Skogen lå øst og sør for husene. Det var både barskog og lauvskog. Skogen var til eget bruk.

Våningshuset på gården ble bygd omkring 1885. Det var Oluf Børresen som satte det opp. I 1945 bygde Isak B. Børresen nytt uthus med plass til fjøs og låve. Gården fikk elektrisk kraft i 1942.

Første juledag 1963 brant våningshuset ned. Ei dame brant inne. Nytt våningshus ble bygd opp i 1965.

I 1963 var skylden på Krøstangen nedskrevet i 5 øre. Etter ytterligere noen utskillinger, ble resten av eiendommen i 1969 sammenføyd med gårdsnummer 28 (bruksnummer 1), Myren, til ett bruk. Det er i alt fraskilt omkring 40 hyttetomter.

Skjøte på bruket og grunneierrettighetene på utskilte parseller gikk i 1974 til Elise Gurine Bakke. Hun fikk skjøtet uten vederlag.

Elise Gurine Børresen (født 1944) giftet seg i 1966 med Hans Edvard Bakke (født 1943) fra Skien.
Hans Edvard og Elise Gurine har disse barna:

 1. Iren, født 1970
 2. Petter, født 1978

Familien er bosatt i Skien.

Utdrag (s. 511-514) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen