Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Kjelkevik

Gårdsnummer 27, bruksnummer 13

av Per Chr. Nagell Svendsen

Navnet «Kjelkevik» synes å ha noe med kjelke å gjøre. Kjelke fører tankene inn på snø, is og vinter. Muligens har det på stedet vært en akebakke eller en skøytebane, - men noen sikker betydning kjennes ikke. I. C. Ramberg antyder i «Boken om Eidanger» (side 24) at det riktige navnet kan være «Kirkevik». Etter hans opplysninger hadde kirkefolket på Bjønneshalvøya tidligere en båthavn der.

Kjelkevik var husmannsplass under Bjønnes fram til 1789. Da solgte Abraham Olsen Bjønnes plassen «Kjelkevigen» k (senere løpenummer 69) med en skyld på ¾ skinn til Hans Pedersen for 41 riksdaler. Samme år kjøpte Hans Pedersen seg fri kjørevei til og fra bruket.

Hans Pedersen (født ca. 1738) kom fra Setret ved Brevik. Han var gift med Anne Isaksdatter (født ca. 1739).
Hans og Anne hadde en sønn:
Christen, født ca. 1777 - død 1847. Gift med Else Hansdatter Bjønnes (ca. 1784 -1856). Bosatt i Kjelkevik (denne eiendommen).


Sønnen, Christen Hansen, var matros til sjøs. Senere overtok han bruket etter sine foreldre.

Christen Hansen (ca. 1777-1847) giftet seg med Else Hansdatter Bjønnes (ca. 1784-1856).
Christen og Else hadde disse barna:

 1. Marthe Marie, født 1807 - død 1889.
 2. Hans, født 1814 - død 1882. Gift med Berthe Marie Larsdatter (1807-1893). Datter av Lars Nielsen Traaholt. Bosatt i Kjelkevik (denne eiendommen).
 3. Anne Kirstine, født 1818. Gift med Kittel Nielsen Saga fra Brevik.
 4. Cathrine, født 1821. Gift 1855 med matros Anders Olsen (født ca. 1822) fra Brunlanes.
 5. Isach, født 1824 - død 1860. Gift 1854 med Pernille Olsdatter (1825-1894). Datter av Ole Andersen Smiholmen. Bosatt på Krøstangen (bruksnummer 4).
 6. Peder, født 1827 - død 1827
 7. Ingebreth, født 1827 - død 1827.
 8. Anne Marie, født     Gift med Michel Larsen fra Blekebakken ved Brevik.
 9. Maren Kirstine, født     Gift med Christen Erichsen fra Brevik.

I 1830 kjøpte Christen Hansen en del av Ole Jacobsen Bergs eiendom under Bjønnes, løpenummer 71, for 50 spesidaler. Denne delen av Bjønnes ble skyldsatt til 1 skinn.

Matrikkelen av 1838 gav løpenummer 69, «Kjelkevik», under matrikkelnummer 28, «Bjørnnæs», en revidert skyld på 2 ort og 8 skilling. Løpenummer 71 med Christen Hansen Kjelkevik som oppsitter, fikk en revidert skyld på 1 ort og 4 skilling. De to brukene ble drevet som en eiendom.

Husene på bruket ble ødelagt av en brann i 1845. Familien mistet det meste av det den eide.

Formannskapet i herredet sendte i sakens anledning følgende anbefaling til amtet:

«Branden i Kjelkevik. Aar 1845 den 10. mars behandlet form.skapet et andragende av 8 - 3 - 45 fra brandlidte i Kjelkevik nemlig Christen Hansen og Hans Christensen: Supplicanterne er form.skapet bekjendt som retskafne, stræbsomme og kristelige mennesker, der begge er familjeforsørgere. Chr. Hansen er henved 70 aar og har holdt sengen de sidste 16-18 uker. Han fik ved denne ulykkelige tildragelse Herrens underfulde kraft til at redde 2 smaa børn. At ulykken har rammet disse mennesker i den grad som antyder, er form.skapet bekjendt.

Vi tillater os derfor at anbefale, at disse haardt provede familjer maatte erholde amtets gunstige tilladelse til at anraape sine medmennesker i nærmeste sogne og kjøpesteder om en liten hjælp til hus.»

J. Hvalen   P. Heistad.   N. Stamland.

Christen Hansen døde i 1847. Året etter ble det skiftet etter ham. Bruttobeholdningen var på 426 spesidaler og 105 skilling, mens netto beholdningen utgjorde 282 spesidaler og 19 skilling. Jordeiendommen ble taksert til 380 spesidaler. Hjemmelen til bruket gikk til den eldste sønnen, Hans Christensen, for 380 spesidaler.


Hans Christensen (1814-1882) var gift med Berthe Marie Larsdatter Traaholt (1807-1893).
Hans og Berthe Marie hadde disse barna

 1. Elise Berthea, født 1841 - død 1904. Gift 1864 med Søren Andersen (1833-1913). Sønn av Anders Gundersen Bjønnes. Bosatt på Sandøya, senere i Kjelkevik (denne eiendommen).
 2. Maren Christine, født 1844 - død 1929. Gift 1886 med gårdmann Hans Gundersen (1814-1905). Sønn av Gunder Jacobsen Bjønnes. Bosatt på Bjønnes (bruksnummer 1).
 3. Lava Marie, født 1846. Gift 1872 med matros John Jacobsen (født ca. 1839) fra Brevik. Sønn av Jacob Johnsen.
 4. Christian, født 1849 - død 1927. Gift 1876 med Maren Sørine Hansdatter (1854-1929). Datter av Hans Gundersen Bjønnes. Bosatt på Ørviktangen. (Se Bjønnes, bruksnummer 1.)

Ved folketellingen i 1865 bodde foreldrene på bruket med sine tre yngste barn som alle var ugifte. De hadde et pleiebarn på gården med navn Pauline Pedersdatter (født ca. 1859).

Herredsbeskrivelsen av 1865 viser at Hans Christensens bruk hadde en skyld på 3 ort og 12 skilling. Den omtrentlige størrelsen på gårdens åker og dyrkede eng var på 13¾ mål. Det hørte ikke noen utslått med til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på ½ tønne havre, ¼ tønne hvete og 3 tønner poteter. Avlingen viste 6 fold havre, 6 fold hvete og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 12 skippund høy.
På gården var det 1 ku og 2 sauer. Det var havnegang til ei ku. - Til bruket hørte det noe skog, men ikke tilstrekkelig for eget bruk.
Gården lå langt og besværlig til for den rodelagte veien, men med lett atkomst til sjøen. Bruket var tungbrukt, men godt dyrket. Herredskommisjonen foreslo å senke skylden på eiendommen til 1 ort og 17 skilling.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 69 og 71 bruksnummer 13 under gårdsnummer 27, Bjønnes. Skylden på bruket ble revidert fra 3 ort og 12 skilling til 95 øre.

Etter at Hans Christensen døde i 1882, kom enken, Berthe Marie Larsdatter, til å drive bruket fram til sin død i 1893. Året etter hennes død gikk skjøtet på Kjelkevik fra arvingene til medarving, Søren Andersen, for 3200 kroner.


Søren Andersen (1833-1913) giftet seg i 1864 med Elise Berthea Hansdatter (1841-1904).
Søren og Elise Berthea hadde disse barna:

 1. Hans Martinius, født 1864 - død 1950. Gift 1892 med Olga Marie Nilsdatter (født 1867). Datter av Niels Olsen Smedholmen. Bosatt i Solvik.
 2. Anne Berthea, født 1867. Gift 1895 med Olaf Johannesen (1860-1937) fra Båhuslän i Sverige. Bosatt på Bjønnes (bruksnummer 1).
 3. Berthe Marie, født 1871 død 1896. Gift med Anders Christian Hansen (1860-1950). Sønn av Hans Andersen Hasler. Bosatt på Bjønnes.
 4. Anders, født 1873 - død 1911. Skipper. Gift 1898 med Nilia Petrea Larsdatter (1873 -1903). Datter av Lars Pedersen Kokkersvold. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
 5. Elise Sofie, født 1876. Gift med Bolander fra Helgeroa.
 6. Martin Kristian, født 1879 - død 1964. Gift 1913 med Jenny Hansen (født 1888) fra Solvik. Bosatt i Kjelkevik (denne eiendommen).
 7. Maren, født 1883 - død 1969. Gift med Hans Nilsen (1877-1973). Sønn av Nils Olsen Vesta på Håøya. Bosatt på Sundet under Håøya (bruksnummer 10).

Familien hadde tidligere festet ei tomt under Sandøya. Denne tomta ble senere overtatt av en sønn, Anders Sørensen. (Se «Husmenn og festere under Sandøya».)

Under folketellingen i år 1900 bodde det ei jente med navn Nora Nilsen (født 1888) på bruket. Hun var skoleelev og kom egentlig fra Løvøya.

Ved siden av gåidsbruket drev Søren Andersen mye med isarbeid. I 1912 solgte han bruket til sin yngste sønn, Martin Kristian Sørensen, for kr. 4563,29.


Martin Kristian Sørensen (1879-1964) giftet seg i 1913 med Jenny Hansen (født 1888).
Martin Kristian og Jenny hadde disse barna:

 1. Anders, født 1913. Gift 1948 med Anna Holland (født 1920) fra Notodden. Bosatt på Notodden, flyttet senere til Kjelkevik.
 2. Ellen, født 1922 - død 1972. Gift med Bjørn Moland.

Martin Kristian Sørensen var sjømann. Han seilte i flere år som skipsfører, før han slo seg til på gården.

I 1929 ble bruksnummer 30, Hæhreholmen, skilt ut til Chr. Hæhre med en skyld på 7 øre. To år senere ble bruksnummer 31, Svanholmen, skilt ut til Jens E. Aaby med en skyld på 9 øre.

Det dyrkede jordbruksarealet på bruket utgjorde i 1953 totalt 14 dekar. Den produktive skogen dekket 40 dekar og annen utmark 200 dekar. På bruket var det 2 kyr, 1 ungdyr, 1 gris og 40 høner.

Våningshus, fjøs og låve ble bygd i 1916. Beboelseshuset har 2 stuer og kjøkken i første etasje og 3 rom i etasjen ovenpå. Omkring 1940 ble det lagt inn vann i husene, og to år senere fikk gården elektrisk kraft gjennom Langesundsfjordens kommunale kraftselskap.

Martin Kristian Sørensen døde i 1964. Enken, Jenny Sørensen, ble sittende i uskiftet bo i fem år. I 1969 skjøtet hun eiendommen over på sine to voksne barn, Anders Sørensen og Ellen Moland, for 50 000 kroner.

Kjelkevik hadde da en skyld på 79 øre. Det er senere holdt noen få skylddelinger på bruket.

Utdrag (s. 527-530) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen