Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Langangseter (Oppistua)

Gårdsnummer 20, bruksnummer 6

av Per Chr. Nagell Svendsen

Den første selveieren på «Oppistua» (denne eiendommen) het Erik Sørensen. Erik Sørensen bygslet bruket fram til 1801 da han kjøpte gården. Under folketellingen i 1801 bodde han på bruket sammen med sin andre kone, Marie Andersdatter, og sine barn fra begge ekteskapene.

Erik Sørensen (1753-1838) kom fra Kvelde. Han var første gang gift med Sara Christoffersen Haugane (1754-1795) fra Brunlanes.
Erik og Sara hadde disse barna:

 1. Maren, født ca. 1780 - død 1857. Gift med Amund Pedersen Aas (Sundsaasen) (ca. 1769-1843). Sønn av Peder Nielsen Sundsaasen. Bosatt på Søndre Ås (bruksnummer 1).
 2. Christine, født 1783. Gift med Hans S. Gui fra Brunlanes. Bosatt i Brunlanes, som enke i Eidanger.
 3. Marie, født 1785. Gift med Lars Gulliksen fra Hvåle i Brunlanes.
 4. Oline Gurine, født 1787 - død 1842. Gift med Abraham Nielsen Grina (1782-1861). Sønn av Niels Olsen Nøklegaard. Bosatt på Grinden under Halvarp (bruksnummer 5).
 5. Søren, født 1790 - død 1868. Gift 1811 med Karen Larsdatter (ca. 1787-1871). Datter av Lars Nielsen Øveraasen. Bosatt på Langangseter (denne eiendommen).
 6. Christoffer, født 1792. Innkalt til militærtjeneste i Danmark i 1810. Bosatt i Danmark.

I sitt andre ekteskap var Erik Sørensen gift med Marie Andersdatter (1779-1802). Hun var datter av Anders Jensen fra Solum i Brunlanes.
Erik og Marie hadde disse barna:

 1. Sara, født 1797 - død mindreårig,
 2. Anders, født 1800. Gift 1824 med gårdmannsdatter Inger Sørensdatter Vestbye (født 1801). Bosatt på Sjørønningen under dette bruket, flyttet senere til Bergan i Hedrum.

Erik Sørensen var i sitt tredje ekteskap gift med Anne Hansdatter fra Bakkane i Brunlanes.
Erik og Anne hadde disse barna:

 1. Hans, født 1803. Gift med Marthe Marie Frantsdatter (født 1802) fra Rødbøl i Hedrum. Bosatt på Langangen (bruksnummer 7), flyttet senere til Brunlanes.
 2. John, født 1811.
 3. Erik, født 1811 - død 1815.
 4. Erik Christoffer, født 1816. Gift på Rødbøl i Hedrum. Bosatt på Skyer i Tanum, Vassvik i Brunlanes og i Larvik.

I 1825 delte Erik Sørensen eiendommen mellom tre sønner: Søren, Anders og Hans Erikssønner. Ekstrarett ble satt på Langangen 4. oktober samme år. Da ble eiendommen som var på 3 huder, delt i tre like store deler.

Hver av de tre eiendommene ble betalt med 500 spesidaler. Søren Eriksen fikk løpenummer 51a (denne eiendommen), Langangseter, Hans Eriksen fikk løpenummer 51b (senere bruksnummer 7), Gunnarsrød, og Anders Eriksen fikk løpenummer 51c (senere delt opp), Sjørønningen (Vestgård). Hans Eriksen fikk husene på det gamle bruket, dertil Stueåsen, vestsiden av Ønna og det som nå er Gunnarsrød.


Søren Eriksen (1790-1868) giftet seg i 1811 med Karen Larsdatter Øveraasen (ca. 1787-1871).
Søren og Karen hadde disse barna:

 1. Sara, døpt 1811 - død 1886. Gift 1840 med Ole Pedersen (1814-1879). Sønn av Peder Olsen Heiestad. Bosatt på Skavråker (bruksnummer 3).
 2. Erik, døpt 1812 - død 1882. Ugift. Bosatt på Langangseter (denne eiendommen).
 3. Lars, født 1814 - død 1902. Gift 1846 med Sara Karine Pedersdatter (1818-1899). Datter av Peder Olsen Heiestad. Bosatt på Gunnarsrød (bruksnummer 7).
 4. Anne, født 1816 - død 1852. Gift 1843 med Isach Nielsen (1815-1892). Sønn av Niels Larsen Solli. Bosatt på Sundsåsen (bruksnummer 2).
 5. Anders, født 1818 - død 1892. Gift 1847 med Anne Helene Jacobsdatter (født 1822). Datter av Jacob Sørensen Hvalen. Bosatt på Rydningen under Bjørntvet (bruksnummer 18).
 6. Maren, født 1819 - død 1899. Gift 1851 med Zacharias Gundersen (1813 -1899) fra Gjerpen. Sønn av Gunder Larsen Lid. Bosatt på Ødegården i Gjerpen.
 7. Kristoffer, født 1821 - død 1867. Kjøpmann. Gift første gang 1850 med Helene Maria Sørensdatter (født 1826). Datter av Søren Nielsen Røra.
  Gift andre gang 1860 med Anne Malene Eriksdatter (født 1828). Datter av Erich Adolphsen Røra. Bosatt i Brevik.
 8. Nils, født 1823 - død 1864. Brennevinshandler. Gift med Nicoline Olsdatter Eieløkka (født 1830) fra Larvik. Bosatt i Brevik.
 9. Anne Kristine, født 1825 - død 1827.
 10. Karen Sørine, født 1827. Gift 1858 med enkemann, urmaker, senere slakter Peder Andersen (født ca. 1833) fra Bamble. Sønn av Anders Chr. Larsen Sortedal. Bosatt i Porsgrunn.
 11. Ole, født 1829 - død 1857. Drev forretning. Gift 1851 med Karen Marie Pedersdatter (1829-1857). Datter av Peder Olsen Heiestad. Bosatt i Brevik.
 12. Amund, født 1832 - død 1836.
 13. Abraham, født 1833. Garver. Gift med Johanne Andersdatter fra Larvik.

Søren Eriksen ble valgt inn i det første herredsstyret for Eidanger i 1838. I 1840 ble han gjenvalgt for ytterligere en periode.

Den delen som Søren Eriksen bosatte seg på, var en gammel seter under Langangen. Gården ligger lengst mot nord og høyest oppe i terrenget (108 m.o.h.) mellom to høye fjell, Metalen og Skrubben. Det er store skogområder rundt gården. Mellom Langangseter og Langangen er det i dag en 2,5 km lang bilvei.

Søren Eriksen bygde nye hus på bruket. Han la om eiendommen til et nytt gårdsbruk.

Matrikkelen av 1838 gav Langangen matrikkelnummer 21. Løpenummer 51a, «Landgangen», med Søren Eriksen som oppsitter, fikk en ny skyld på 1 daler, 4 ort og 11 skilling.


På løpenummer 51c, Sjørønningen, bodde Anders Eriksen sammen med sin familie. Denne eiendommen fikk i 1838 en ny skyld på 1 daler, 4 ort og 10 skilling.

Anders Eriksen (født 1800) giftet seg i 1824 med Inger Sørensdatter Vestby (født 1801).
Anders og Inger hadde disse barna:

 1. Mathias, født 1825
 2. Erik, født 1827
 3. Karen Marie, født 1829
 4. Martin, født 1832
 5. Søren, født 1832
 6. Nikolai, født 1835
 7. Ole Christian, født 1837
 8. Inger Andrea, født 1840

I 1842 solgte Anders Eriksen sin part til Ole Andersen Langangen for 1715 spesidaler. Etter handelen flyttet han sammen med sin familie til Bergan i Hedrum.

«Sjørønningen» ble etter dette lagt til Langangen «nedi» og brukt som en del av denne gården (senere bruksnummer 1). I 1923 ble det vesentlige av det tidligere bruket solgt til Trygve Langangen. Gården fikk da navnet Vestgård (bruksnummer 13).

Hans Eriksen bodde på løpenummer 51b (senere bruksnummer 7). I 1845 solgte han bruket til sin bror, Søren Eriksen, for 1900 spesidaler. (Se bruksnummer 7.)

Herredsbeskrivelsen fra 1865 viser at Langangseter var på 40¼ mål åker og dyrket eng. Det hørte ikke med noen utslått til gården.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 2 tønner havre, ¼ tønne bygg, ¼ tønne hvete og 2 tønner poteter. Avlingen viste 5 fold havre, 6 fold bygg, 6 fold hvete og 5 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 45 skippund høy.
På gården var det 1 hest og 2 kyr. Gårdens havnegang var «tilstrekkelig og god».
Det hørte noe skog med til eiendommen. Den årlige nettofortjenesten av gran og eik utgjorde omtrent 35 spesidaler.
Gården lå ¼ mil fra den rodelagte veien og sjøen. Bruket var tungbrukt, men alminnelig godt dyrket. Med til eiendommen hørte en halvpart i et vannfall. Herredskommisjonen foreslo som en konklusjon på sitt arbeid, å heve skylden på eiendommen til 2 daler.

Folketellingen fra samme år som herredsbeskrivelsen fant sted, forteller at ektefellene fikk hjelp av sin eldste sønn, Erik Sørensen, til gårdsarbeidet. På bruket bodde dessuten tre tjenestefolk. Det var Aase Johannesdatter (født ca. 1838 i Lardal), Anne Pedersdatter (født ca. 1848) og Nicolai Isaksen (født ca. 1848). En sønnesønn av eieren, Anders Olaus Carinius Kristoffersen (født 1857 i Brevik), bodde også på bruket.

Søren Eriksen døde i 1868. I skiftet etter faren gikk bruket til sønnen, Erik Sørensen, for 1600 spesidaler. Erik Sørensen (1812-1882) levde ugift. Han drev gården med leid hjelp.

I 1875 ble det foretatt en branntakst over husene på bruket. Det fantes da:

En 1-etasjes våningsbygning, tømret, 10-laftet, bord- og tegltekt, bordkledd og oljemalt, 15 alen lang - 12 alen bred - 5 alen høy, inneholdt 1 stue, 1 kammer, 1 kjøkken med skorstein og hovedrør, 1 forstuegang med trappeoppgang til loftet - der det fantes 1 kammer. I bygningen var en 3-etasjes jernkakkelovn. Under bygningen grunnmur av gråstein med kjeller, 1 alen høy - 1 alen tykk. Våningsbygningen ble taksert til 480 spd., grunnmuren 10 spd., kakkelovnen 10 spd. Ved våningsbygningens nordre ende var oppført et bryggerhus, tømret, 4-laftet, bord- og tegltekt, bordkledd og oljemalt, 9 alen langt - 7 alen bredt - 4 alen høyt, inneholdt skorstein, bakerovn og hovedrør, 1 melkebod. Bryggerhuset ble taksert til 50 spd. En uthusbygning, tømret, 8-laftet, bord- og tegltekt, bordkledd, 24 alen lang - 10 alen bred - 5 alen høy, inneholdt 2 lader og 1 låve. På østre side av uthusbygningen var oppført en stall, tømret, 4-laftet, bord- og tegltekt, bordkledd, 6½ alen lang - 6 alen bred - 3½ alen høy, innredet til 3 hester. På østre side av uthusbygningen var oppført et vognskur av bindingsverk, bord- og tegltekt, bordkledd, 9 alen langt - 6 alen bredt - 3 alen høyt. Uthusbygningen med stallen og vognskuret ble taksert til 200 spd. Et fehus, tømret, 4-laftet, bord- og tegltekt, bordkledd, 9 alen langt - 8 alen bredt - 4 alen høyt, innredet til 8 kuer. På østre side av fehuset var oppført et grisehus, tømret, 4-laftet, bord- og tegltekt, bordkledd, 7 alen langt - 4 alen bredt - 3 alen høyt. Fehuset og grisehuset ble taksert til 80 spd.

Erik Sørensen døde i 1882. Eiendommen var da testamentert til en brorsønn, Anders Olaus Carinius Kristoffersen.


Anders Olaus Carinius Kristoffersen (1857-1922) var sønn av Kristoffer Sørensen. Han giftet seg i 1880 med Hanna Sofie Marie Jacobsdatter (1857-1917). Hun var datter av Jacob Hansen på Bjørkøya.
Anders Olaus Carinius og Hanna Sofie Marie hadde disse barna:

 1. Hilda Berthea, født 1880.
 2. Erik, født 1882.
 3. Olava, født 1884. Gift med Jacob Nystrand.
 4. Marta, født 1889.
 5. Kristoffer, født 1893.
 6. Søren, født 1895.
 7. Hanna, født 1898.

Anders Olaus Carinius Kristoffersen var en dyktig jeger, men han likte ikke gårdsarbeid. Han solgte derfor gården i 1885 til Iver Petter Pedersen Kjendalen for 14 000 kroner. Etter handelen reiste Kristoffersen sammen med sin familie til Siktesøya hvor han drev som fisker. Under folketellingen i år 1900 bodde familien i en arbeiderbrakke som var oppsatt på bruksnummer 5 under Siktesøya. Mannen var da opptatt med is- og skogsarbeid.


Iver Petter Pedersen (1849-1918) var sønn av Peder Jacobsen Kjendalen. Han giftet seg i 1882 med Ina Olalia Isaksdatter (1855-1942). Hun var datter av Isak Nilsen Kvæstad.
(Iver) Petter og Ina Olalia hadde disse barna:

 1. Isak, født 1886 - død 1970. Ugift. Bosatt på Langangseter (denne eiendommen).
 2. Peder, født 1888 - død 1966. Gift 1928 med Tora Birgitte Espedal (1893-1966) fra Vegårshei i Aust-Agder. Bosatt på Nedre Lunde (bruksnummer 1).
 3. Gunhilde, født 1890 - død 1983. Ugift. Bosatt i Porsgrunn.
 4. Martin, født 1893 - død 1959. Gift med Amynda Magdalene Kjørholt (1895 -1974). Datter av Amund Johnsen Kjørholt. Bosatt på Nedre Lunde, senere på Olberg under Bjørntvet (bruksnummer 41).

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 51a, Langangen, bruksnummer 6 under gårdsnummer 20, Langangen. Skylden på bruket ble revidert til 5,56 mark.

Petter Pedersen anskaffet moderne maskiner til gården. I 1896 ble det kjøpt slåmaskin og i år 1900 separator og treskemaskin. Det ble i 1903 lagt inn vann i husene.

Etter Petter Pedersens død i 1918 ble enken, Ina Olalia Langangsæter, sittende med bruket i noen år. I 1922 skjøtet hun eiendommen over på sin eldste sønn, Isak Pettersen, for 40 000 kroner.


Isak Pettersen (1886-1970) levde ugift. Han drev gården med leid hjelp. Einar Omslandseter fra nabogården var der i 50 år og fikk i 1970 kongens fortjenestemedalje i sølv for dette arbeidet.

«Langangsetre» hadde på begynnelsen av 1950-tallet 55 dekar dyrket jord (myrjord og sandmold). Den produktive skogen var på 700 dekar, og annen utmark utgjorde 400 dekar. På bruket ble det holdt 3 hester, 4 kyr, 1 okse, 1 ungdyr, 1 gris og 10 høner.

Våningshuset på bruket ble bygd i 1940. Uthus med fjøs, stall og løe ble satt opp i 1903. I 1928 ble det bygd sagbruk. Branntaksten på bygningene var i 1953 på til sammen 41 000 kroner.

Da Isak Pettersen Langangseter døde i 1970, gikk hjemmelen til eiendommen over til hans gjenlevende søster, Gunhilde Langangseter, og barn av hans to gifte brødre som begge var døde.

Utdrag (s. 369-373) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen