Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Rydningen

Gårdsnummer 46, bruksnummer 18

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen hørte omkring år 1800 med til hovedbruket på Bjørntvet. I 1803 lot Jørgen Aall som eide Bjørntvet, gården bli delt. Han beholdt selv Myrene med en skyld på 2 huder og 6 skinn, mens hovedbølet gikk over til en yngre bror, Nicolai Benjamin Aall.

Myrene fikk løpenummer 117 (se bruksnummer 16). Bruket ble drevet som en eiendom fram til 1825. Da ble eiendommen delt i to bruk. En tredjedel av den samlede eiendommen, løpenummer 117a (senere bruksnummer 16), ble solgt til Frantz Bendixen på Osebakken i Porsgrunn. De resterende 20 skinn, Rydningen, løpenummer 117b (denne eiendommen), ble solgt til kjøpmann Niels Johnsen for 2050 spesidaler.


Niels Johnsen (1777-1851) var født på Ulefoss. Han giftet seg i 1798 med Thorborg Johnsen (1769-1849),
Niels og Thorborg hadde disse barna:

 1. Karen, født 1799 - død 1893. Gift med gårdbrukersønn, kjøpmann Mathias Thorstensen Mathiesen (1796-1841). Bosatt i Porsgrunn (Vestsidens apotekergård).
 2. Inger, født 1803 - død 1847. Gift med løytnant Lundstrøm (1776-1840), senere overtollbetjent. Bosatt i Porsgrunn (Møllergården).
 3. Birgithe, født 1805 - død 1868. Gift 1829 med kaptein, senere kjøpmann Niels Vauvert (1797-1875). Var i en årrekke kemner. Bosatt i Porsgrunn (Aallegården, senere Baumanngården).
 4. Gurine, født 1806 - død 1885. Gift med kjøpmann Nicolay Larsen (1808-1879) i Skien.
 5. Anne Kirstine Jørgine, født 1807 - død 1885. Ugift. Bosatt i Porsgrunn.

Niels Johnsen kom fra Ulefoss i Holla hvor han som ung gutt var kommet i Aalls tjeneste. Senere reiste han til Porsgrunn og tok arbeid hos Jørgen Aall fra 1804 og fram til 1819. Han forpaktet først Bjørntvet (Myrene) og senere Roligheten.

I 1819 kjøpte Niels Johnsen bygården Storgaten 137 i Porsgrunn og begynte med sin egen forretning. Samme år kjøpte han også det senere bruksnummer 2 under Gunneklev. I 1831 kjøpte han den da benevnte Aallegården (senere Baumanngården). Denne bygningen rev han ned og fikk bygd den om til en enetasjes gård. Begge bygårdene gikk senere over til en svigersønn, Niels Vauvert.

Den unge Niels Johnsen kom til Porsgrunn med «to tomme hender», men han arbeidet seg med årene opp til å bli en av byens mest betydelige forretningsmenn. Johnsen satte også i stand N. B. Aalls tidligere skipsverft. Der fikk han bygd flere middelstore skuter.

Matrikkelen fra 1838 viser at Niels Johnsens eiendom da var skylddelt. «Rødningen», løpenummer 117b (senere bruksnummer 18), tilhørte fremdeles Johnsen. Dette bruket hadde en gammel skyld på 1 hud og 2/3 skinn og en ny skyld på 2 spesidaler.

«Myrene», løpenummer 117c (senere bruksnummer 19), var fraskilt bruket med en gammel skyld på 7 1/3 skinn og en revidert skyld på 1 daler og 19 skilling. I 1839 fikk Anders Jacobsen som var oppsitter på det fraskilte bruket, skjøte på denne eiendommen for 800 spesidaler.


I 1845 skjøtet Niels Johnsen den resterende delen av Rydningen over på brukseier Hans Holmboe Wright på Bjørntvet (senere bruksnummer 1). Han fikk skjøte på eiendommen for 1200 spesidaler.

Året etter skjøtet Hans Holmboe Wright eiendommen over på Anders Sørensen og Hans Jacob Jacobsen. De to nye eierne delte året etter bruket mellom seg i to like store deler. Det ble til at Anders Sørensen overtok hovedbølet (denne eiendommen), mens svogeren Hans Jacob Jacobsen overtok løpenummer 117f (senere bruksnummer 20). Hvert av de to brukene fikk en skyld på 1 daler.


Anders Sørensen (1818-1892) var sønn av Søren Eriksen Langangsæter. Han giftet seg i 1847 med Anne Helene Jacobsdatter (født 1822). Hun var datter av Jacob Sørensen Hvalen.
Anders og Anne Helene hadde disse barna:

 1. Jacob, født 1847. Sjømann i 1865, senere skipskaptein. Emigrerte til USA.
 2. Søren, født 1849 - død 1854.
 3. Amund, født 1852 - død 1942. Gift første gang 1882 med Henriette Katinka Halvorsdatter (1858-1887) fra Porsgrunn.
  Gift andre gang med Hansine Hansen (1858 -1929). Bosatt på Rønningen (bruksnummer 20).
 4. Anne Sørine, født 1855 - død 1856.
 5. Anne Sørine, født 1857. Gift 1885 med kjøpmann Anders Olsen Rougthvedt i Porsgrunn. Bosatt i Vestre Porsgrunn.
 6. Søren Karenius, født 1859. Kaptein. Gift med Anna Tolleskogen. Bosatt i Porsgrunn.
 7. Anna Hellene, født 1860. Gift med kjøpmann Jacob Skilbred på Borgestad i Gjerpen.
 8. Olalia Marie Elise, født 1863. Gift med S. K. Andersen.
 9. Anne Kirstine (Stina), født 1865 - død 1941. Gift med skipskaptein Ole Michael Wilhelm Tolleskogen (1869-1938) fra Porsgrunn.

Våningshuset som ble bygd på Rydningen, var et forholdsvis lavt hus med halvvalmet tak og med værelser i gavlene. Huset var et resultat av en hustype som kom på mote i 1830-årene. Planen var helt symmetrisk med midtgang i fronten og med en rommelig stue til hver side. Bak stuene lå kjøkken og soverom.

Terrenget var flatt, og husene ble bygd lave for å skape samvirke mellom natur og arkitektur. Også andre steder i Eidanger ble det bygd slike hus. I hagen ble det plantet frukttrær. Dette var også med på å styrke helhetsinntrykket av gårdsanlegget.

Anders Sørensen drev som skomaker og gårdbruker helt fram til sin død. Han bekjente seg ikke til noe kirkesamfunn, mens kona, Anne Helene Jacobsdatter, var metodist.

Herredsbeskrivelsen fra 1865 viser at den omtrentlige størrelsen på gårdens åker og dyrkede eng var 45 mål. Det hørte ikke med noen utslått eller fjellslått til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 2 tønner havre, ¼ tønne bygg, ¼ tønne hvete og 2 tønner poteter. Avlingen utgjorde 5 fold havre, 6 fold bygg, 6 fold hvete og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 35 skippund høy.
På gården var det 3 kyr og 4 sauer. Dyrene hadde ingen havnegang. - Det fantes ikke skog på eiendommen.
Gården lå ved hovedveien, - bare 1/8 mil fra Porsgrunn. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket, men det lå noe frostlendt til. Herredskommisjonen foreslo at skylden på eiendommen ikke skulle forandres.

Matrikkelen av 1889 gav «Rydningen» bruksnummer 18. Skylden på bruket ble samme år revidert fra 1 daler til 2,79 mark.


Rydningen ble senere solgt til Ambrosius Olsen Kiste. Enken, Anne Helene Sørensen, fortsatte å bo på gården som rentenist.

Ambrosius Olsen Kiste (1832-1911) var født i Kvelde i Hedrum. Han var gift med Regine Schilbred (1838-1927) fra Siljan.
Ambrosius og Regine hadde disse barna:

 1. Karoline, født 1874 i Siljan. Gift med Kristian Venstøp fra Oslo.
 2. Oluf, født 1878 i Siljan - død 1950. Gift med Anna (1875-1926). Bosatt på Rønningen (denne eiendommen).
 3. Otelie, født 1881 i Siljan. Gift med Jacob Larsen.

I 1913 gikk Rydningen fra Ambrosius Olsen Kistes enke og arvinger til sønnen Oluf Olsen Kiste. Han fikk skjøte på eiendommen med mer for 7000 kroner.


Oluf Olsen Kiste (1878-1950) var gift med Anna (1875-1926).
Oluf og Anna hadde ei datter: Anna Regina, født 1917. Gift med Rusten. Bosatt i Volda på Sunnmøre.

Oluf O. Kiste var medlem av herredsstyret to perioder (1911-13 og 1923-25). Han var også styremedlem i Porsgrunn meieribolag. På gården dyrket han blant annet en del hodekål og kålrabi.

Foruten Rydningen eide Oluf Kiste en eiendom under Grønsholt, Storberg (bruksnummer 3). Dette bruket hadde i matrikkelen fra 1931 en skyld på 1, 19 mark.

I 1949 ble det holdt to skylddelinger på Rydningen. Bruksnummer 517 og 518 ble da fraskilt med en skyld på henholdsvis 4 øre og 5 øre. Den gjenværende skylden på moderbruket var etter dette redusert til 2,69 mark.

Oluf Kiste døde i 1950. Hjemmelen til de to brukene gikk etter dette over til datteren, Anna Regina Rusten, som var eneste arving etter avdøde. Eiendommene ble verdsatt til 40 000 kroner.

Etter en liten skylddeling i 1959 (fraskilt 1 øre) ble det året etter laget et målebrev over Rydningen. De beregningene som ble foretatt, viser at arealet var på 45 000 m². I 1969 fikk Porsgrunn kommune skjøte på eiendommen for 427 500 kroner.

Utdrag (s. 126-128) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen