Storgaden no. 181

av Finn C. Knudsen

Br. mat. no. 288 a.
Udgaaet fra Borgestad if. gr.brev no. 3,
ca. 1693 til 1740 eier Gunder Solvesen Buer. 1740-1745 eier hans enke Marichen Hansdtr.

9/11 1745 ved skifte efter Marichen faar datteren Anne Elisabeth g. m. Hans Jacob Bomhoff eiendommen og Osebakken grunde, verdsatt til 500Rdl.
30/21748 skjøde fra Jacob Bomhoff til Niels Andersen paa gaarden med 4 Rdl. 24/ i grundleie.
I 1750Kjøber Canceliraad Herman Løvenskiold paa Borgestad af Hans Jacob Bomhoff, Osebakken grunde under Borgestad, (tidligere G. S. Buers) for520Rdl.
8/3 1764 nyt grundbrev fra Bartholomeus Løvenskiold til enken Inger Torstensdtr. og hendes søn Simon Jacobsen.
1780 eier Simon Jacobsen Bommen, brandtakst200 Rdl.
4/2 1823 skjøde fra Margrethe Vallentinsdtr. til Simon Andersen Bommen paa hus. med have paa den anden side af gaden til vandet for247 Rdl.
6/21823 nyt grundbrev fra Didrik v. Cappelen paa no. 288 A og B.
1843Simon Andersen Bommen, brandtakst930 Spd.
1862brandtakst, huset er 18½ × 13½ aler,600 Spd.
2/3 1863auktionsskjøde til Jacob Olsen Flogstad for1395Spd.
3/8 1875skjøde til Live Marie Flogstad
8/10 1888skjøde fra do. til Jacob V. Augestad for5400Kr.
1919 overdragelse af den eiendommen tilliggende brygge og slæb paa Br.mat. no. 205 c til Chr. S. Hanssen for 1100Kr.

Gunder Solvesen Buer f. 1672 d. 1740
se E. P. side 88. Hvad der er oplyst kan suppleres med følgende: Han var gift første gang i 1693, anden gang i 1700 og tredie gang i 1710 med Anne Jacobsdatr. f. 1681 d. 1711 i barselseng - og var saaledes gift fem gange. Hans fjerde hustru Anne Jensdtr. Hals var enke efter Ludvig Blyth d. 1712 paa Vestsiden. Hans femte hustru Marichen Hansdtr. var fra Solum. I Solums ældste kirkebog sees anført at hun i 1712 og 1714 sammen med søsteren Gunhild gik til alters. Da hun ikke gik sammen med foreldrene maa det antages at disse var døde. Marichen var i 1715 trolovet med Ole Nielsen Klyve, som da var soldat og «blev skudt af fienden» paa Fredrikshald. Han var saaledes med mod Karl den XII. I 1717 blev hun gift med Oles broder Gunder Nielsen Klyve, der døde i 1728.

Gunder Solvesen havde med sin første hustru Guri:

 1. Hans og
 2. Tore.

Ad. a) Hans Gundersen Buer f. 1694 d. 1775 blev i 1719 g. m. Anne Cathrine van Deurs f. 1693 d. 1775, eiede Buer gaard og havde børnene:

 1. Gunder f. 1724 d.1748.
 2. Niels Hansen f. 1726 d. 1785, i 1765 g. m. Berthe Johnsdtr., boede ogsaa paa Buer og havde 3 børn:
  1. Andreas Johan Nielsen f. 1766.
  2. Anne Cathrine f. 1772.
  3. Lars Gunerius Nielsen f. 1778, nævnt under Kjølnæsgaden no. 5.
 3. Lars Hansen f. 1727.
 4. Anne Dorthea f. 1729.
 5. Johan f, 1731 d. 1764.

Ad b) Tore Gundersdatter f. 1697 d. 1728 som enke i 1717 g. m. Niels Hafsund, skipper f. 1727, se om dem under Storgaden no. 169. Gunder og Rønnaugs ældste datter Guri g. m. skipper Jens J. Kiil havde foruden de i E. P. side 88 nævnte børn ogsaa:
f) Marie Jensdtr. Kiil f. 1725 d, 1809 g. 1. m. Iver Bentzen i Langesund, i 1753 g. 2 m. Jørgen Petter Siverts i Langesund f. 1721 d. 1800. De havde mange etterkommere, hvorfra bl. a. forfatteren nedstammer Gunder og Rønnaugs datter II.

Marie Gundersdatter f. 1703 d. 1798 blev i 1723 g. 1 m. Søfren Hieronimus Sparre f. 1695 d. 1743 paa Knardal. Han havde fra 1720 været g. m. tolder Jørgen Erboes datter Helene f. 1692 d. 1722, se E. P. side 210. De havde 4 børn:

 1. Ludvig Søfrensen Sparre f. 1727 d. 1754, i 1752 g. m. Ingeborg Steffensdtr. fra Porsgrund.
 2. Gunder Sparre f. 1736 d. 1753
 3. Rønnaug Sparre f. 1738
 4. Inger Sparre f. . . . ., i 1751 g. m. Svend Nielsen i Porsgrund.

Derefter blev Marie i 1746 g. 2 m. Anders Gjertessøn, Knardal, og havde med ham datteren Anne Malene Andersdtr. f. 1747.
Tredie gang blev hun gift med Anders Frønes. Se E. P. side 89. Gunder og Marichens døtre: IV. Anne Elisabeth og V. Inger.
Ad IV. Anne Elisabeth f. 1730 d. i 1747 g. m. Hans Jacob Bomhoff, havde foruden sønnen Gunder en datter Elisabeth Bomhoff f. 1749. De maa være flyttet til Skien, hvorfra Bomhoffs slægt stammer. Faderen Engebreth B. Bomhoff var forvalter paa Ulefoss for Herman Leopoldus; slægten skal stamme fra Kurland.
Ad V. Inger f. 1731 d. i 1748 g. m. Lars Jensen Forbeck, skipper og senere lodsoldermand i Brevig. I 1749 førte han galeot «Fransisca Kristine» for Niels Aall og i 1760 «Fredrica Sophie», 57 com.l. for samme reder. De havde 6 børn, hvoriblandt datteren Marichen som blev g. m. Niels Hansen Cock i Brevig, fra hvem familien Cock nedstammer, og sønnen Hans Jacob Forbeck f. 1756, der fik borgerskab i Brevig i 1791 som gullsmed, og døde paa Osebakken i 1830.

Det maa formodes at Buer boede i dette hus fra første gang han blev gift i 1693. Ved skiftet i 1709 efter hans anden hustru Rønnaug Svendsdtr. oplyses, at boet eier en gaard paa Osebakken - beliggende søndenfor løitnant Uslers og nordenfor Lars Solvesens hus - bestaaende af Hus, udhus, 2 boder, stald, fjøs og en bygge, og svarer grundleie til Borgestad. I matrikulen for 1732 er anført at han eier «Borge Vestre og Osebachen vestre grunde der beboes af 16 strandsiddere og husmænd, der svarer i aarlig grundleie 26 Rd. 3 ort 16 sk.».
Frøken Inga Friis skriver om denne gaard:

Den ældste del af dette hus bestod kun af et værelse og kjøkken nedenunder, og et værelse ovenpaa, samt udhus med svalegang mod gaden, hvori 3 rum. I det ene var opgang til loftet, og i det andet nedgang til kjelderen, og i det tredie var et kledeskot. Man antager at dette hus var bygget til vagtbolig for den som skulde modtage bompengene. Huset har mindst to gange været tilbygget, og de solide gammeldagse udskaarne og jernbeslaatte døre der i fordums dag prydede indgangen til svalegangen bleve os vist af den velvillige hr. Augestad, som nu havde anbragt disse til benyttelse i bryggerhus bygningen.

Til gaarden hørte ogsaa Fæhus og laave. Denne sidste laa lige til gaden, ret overfor nuværende Didrik Andersers hus og den store rødmalede tømmerveg vil endnu erindres af ældre folk paa stedet. Hovedbygningen laa lidt tilbagetrukket fra gaden, og der var i senere aar bygget til en liden murbygning til gaden, hvori var brændevinsudsalg.

Det har nok allerede i Gunders tid været drevet vertshusforretning her i garden, idet det fremgaar af en retssak af 1714, hvori berettes om et klammeri mellem bønder utenfor Gunder Buers vertshus, som endte med at en bonde gik og druknede sig. De havde siddet og drukket paa vertshuset, hvortil de var kommet kjørende fra Skien.

I 1721 søger Gunder om at blive fritaget for formynderskabet, da han ikke har lært at skrive eller regne i sin ungdom. Stiftamtmanden erklærer: at han er en meget enfoldig mand, som fra bondestanden har hjulpet sig saaledes op, at han endelig har vundet sig borgerskab.

I 1727 kjøber Gunder af Niels Rivers en gaard i Porsgrund, som laa der hvor byens Raadhus nu ligger. Næste aar solgte Gunder gaarden til Amtmand Bergh. (Se nærmere herom under supplerende oplysninger til Eidanger-Porsgrund).

I 1736 var Gunder bleven enrulleret. Niels Aall andrager i den anledning om, at Gunder Solvesen maa bli fri paa grund af svag helbred.

Ved skiftet 19/7-1709 oplyser Gunder at han er boende i Porsgrund og ved skiftet efter ham 3/2-1741 overtog enken Marichen Aasebachens grunde, hvormed fulgte copie-grundt:-bogen, for 550 Rdl. Ved skiftet efter Marichen 9/11-1745 opføres:

«Osebackken grunde og eiendom ifølge auktion af 11te dec. 1722, thinglæst 18de mars 1723 værdsat 500 Rdl.» Denne del af arven blev tillagt datteren Anne Elisabeth gift med Hans Jacob Bomhoff. Den 6te aug. 1750 solgte Bomhoff til Herman Løvenskiold, Borgestad, «Osebakken grunde» for 520 Rdl., hvorved disse grunde kom tilbage til Borgestad, sammen med grundleie af den eiendom Gunder S. Buer tidligere havde havt, og som vistnok oprindelig var udgaaet fra Borge, da Borge synes at have eiet al eiendom paa Østsiden af Storgaden. Naar Buer havde erhvervet disse grunde fra Borgestad kan nu neppe bestemmes - muligens har det været ved den ovenfor nævnte auktion af 11te dec. 1722.

Den 8de mars 1764 udstedte Bartholomeus Løvenskiold saadant grundbrev paa denne Buers tidligere eiendom:

«Bartholomeus Løvenskiold gjør vitterlig, at den forrige eier af Osebakken grunde Hans Jacob Bomhoff under 30/7 1748 mod aarlig kjendelse 4 Rdl. 24/ har forundt Niels Anderseri den under no. 7 i Kommissionsforretning med taxation af 4de mai 1719 i Porsgrund beliggende grund med brygge og slæp til vandet, samt hosværende kaalhauge vestenfor husets korn eller engehauge, og bemeldte Niels Andersens enke Inger Torstensdatter med sin søn Simon Jacobsen nu haver begjæret, jeg, som nuværende eier af Osebakken grunde, vil fornye ovennevnte af Bomhoff udstedte grundseddel o. s. v.».

Ovennævnte kommissionsforretning har det ikke været muligt at finde i nogen af de nu bevarede retsprotokoller, saa man ikke kan faa bestemt hvor stor grund Buer havde leiet af Borgestad, men der maa mindst have været 7 tomter, nærværende gaards grundbrev havde det nummer. Som videre vil sees, havde Bomhoff allerede i 1748 solgt Buers hus med tilhørende grund til Niels Ardersen, der siden blev gift med Jacob Simonsen Bommens enke Inger.

Buer boede fra omkring 1715 paa Solum-Porsgrund siden. Han havde faaet Østre Klyve med sin hustru Guri. I skjøde af 3/2-1741 nævnes: «... udi afgangne Gunder Solvesens Buers hus paa Solum siden i Porsgrund». Huset der overtoges af svigersønnen Bomhoff ved skifte efter Marichen Buer i 1746. Stervbohuset i Vestre Porsgrund bestod, if. beskrivelsen, af: én stor stue, dagligstue med kakelovn, sengekammer og kot, stald, laave, engehauge og ny sjøbod ved var det, betagende af 18 rum og udi bryggerhuset en indmuret bryggepande - takst 700 Rdl. De 3 heste og 18 kuer paa baasen, som nævnes i Marichens skifte, har vel hørt til paa Klyve.

I 1750 solgte Bomhoff eiendommen og huset paa Vestsiden, samt en kjøreplads og et jordstykke til Jørgen og Zacharias Simonsen Wesseltoft for 920 Rdl. (huset beskrives at ligge mellem Henrich Hansens hus paa Østre side og Borte Mortens paa, vestre side). I 1763 overtog og Simon og Jørgen Jørgensen eiendommen, hvor de drev trælasthandel og skibsbyggeri.

Da Buer i 1715 blev g. m. Ludvig Blyths enke Anne Jensdatter Hals, og omtrent samtidig nævnes som boende i Solum-Porsgrund, er det mulig at han med enken har overtaget Blyths hus og eiendom. Husets beliggenhed har det hidtil ikke været muligt at bestemme, men derimod kan med sikkerhed bestemmes at den tomt som Wesseltoft senere benyttet til deres skibsbyggeri er den nuværende «Moldhaugen». I 1783 eies den af Jochum Jørgensens arvinger, og bestyres af Simon Jørgensen og svogeren Nic. Benj. Aall. Bartholomeus Løvenskiold oplyser i sin bog af 1784 at

«Landstedet og Lade-Pladsen «Molhaugen» ligger formedelst sin lystige beliggenhed og Skog meget angenemt. Det tilhører Sal. hr. Jochum Jørgensens arvinger, en afkom af en værdig Fader og meget indsigtsfuld Handlende, hans Bo blev og bliver forvaltet af Arvingenes Moder Brødre hr. Simon Jørgensen og Nic. Benjamin Aall, gode husholdere og ædelmodige Mænd, der siden Boet kom under deres Behandling for-øgede dets Velstand til over 70,000 Rdl.».

Endvidere oplyses der at de af gaarden Molhaugen svarer i skat til Presten i Solum 1 hud med bøgsel. Jacob Aall oplyser i sine «Erindringer», at Simon Jørgensen kort før sin død, i 1796, forærte «Molhaugen» til sin gode ven Jørgen Wright. Wrights enke Elisabeth Helletz giver 4/11-1813 skjøde til sin svigersøn Carl Møller paa flere eiendomme, bl. a. gaarden Molhaugen af 1 hud skyld, med hus og bøgsel. 9/5-1834 solgte Møller Molhaugen til skipper Anders Rougtvedt for 1120 Spd., og Rougtvedt solgte den igjen i 1839 til Niels Halvorsen for 800 Spd. og 6 grundleier for 100 Spd. 9/12-1855 kjøbte Niels Halvorsen af O. Willumsen «Larskaas» og «Rugkaas» for 400 Spd., og 9/3-1874 fik sønnen kaptein Halvor Nielsen skjøde paa gaarde.n for 3,200 Spd. Huset, Storveien no. 25, blev i 1920 solgt til smed Sigvart Ellefsen, og lastepladsen og skibsbyggeriet er, efterat et selskab, med kjøbmand Louis Vauvert, i en aarrekke havde bygget skibe der, nu skibsreder Nils Halvorsens eiendom.

Foruden trælasthandel har Buer ogsaa drevet skibsrederi. Det fremgaar af skiftet, at han, sammen med Niels Aall, har eiet halvdelen i defensionsskibet «Magdalene Sophie» der var paa 144 trælastlæster, ført af Peder Lorentsen - se Storgaden no. 186 - og udrustet med 14 kanoner og andre vaaben. Herman Løvenskiold kjøbte Aalls halvpart, og eiede siden skibet sammen med Marichen.

Som det vil sees har familien beholdt gaarden efterat Buer flyttede til Vestsiden; men forsaavidt oplyser foreliggende dokumenter intet uden at if. mandtal af 1733 bor skrædder Jens Danielsen Friis tilleie i dette hus. Han kom fra Larvik og nedsatte sig her i 1732.

I Skiensfjordens Presse for 24/12-1936 og 27/3 1937 har cand. jur. C. S. Schilbred to udførlige artikler om Gunder Solvesen Buer.


Niels Andersen f. 1711 d. 1763
ca. 1751 g. m. enke Inger Torstensdatr. f. 1713 d. 1767, datter af Torsten Hansen, Findal. Niels Andersen havde tidligere været g. m. Marthe f. 1716 d. 1742, og havde med hende datteren Else Nielsdtr. f. 1742. Med Inger kan han ikke have havt etterkommere. Han var søn af

Anders Halvorsen, Siljan, f. 1672 d. 1727,
i 1712 var han enrulleret sjømand, i 1699 g. m. Else Knudsdtr. f. 1666 d. 1756, datter af Knud Andersen paa Osebakken. De staar i mandtallet i 1700 og 1726, og enken Else i 1733, og havde 3 børn: Knud Andersen f. 1702 d. 1713, Christence Andersdtr. f. 1706, levede i 1763, og Niels Andersen f. 1711, nævnt ovenfor.

Inger Torstensdatter havde været g. m. Jacob Simonsen Bommen f. 1707 d. 1751 og havde følgende børn med ham:

 1. Simon Jacobsen Bommen f. 1734 i Gjerpen.
 2. Anne Margref. 1738.
 3. Kirsten f. 1743.
 4. Engebreth Jacobsen f. 1747 g. m. N. N., som havde sønnen Jacob Engebretsen Bommen f. 1779.
 5. Jacobine f. 1751.

Bommenslægten paatreffes tidligere paa Skienskanten, særlig paa Bratsbergkleven.

Ad a) Simon Jacobsen Bommen f. 1734 d. 30/6 1792
g. 1 m. N. N. f. 1746 d. 1773
i 1781 g. 2 m. Margrethe Cathrine Vallentinsdtr. f. 1756 d. 1829, datter af Vallentin Jansen Lerche i Graaten f. 1723. Hendes søster Elisabeth Kristine blev g. m. Hans Hansen fra Graatenmoen, som var bror-søn af Inger Torstensdatter og stamfar til familien H. C. Hansen i Porsgrund. Simon var den første af Bommenslægten som gjennem ca. 100 aar eiede denne gaard. Han skal, efter traditionen, have været vagtmand for bommen som sperrede passageri over Osebro indtil bommen i 1767 blev fjernet. I 1787 eiede han ogsaa gaarden Siljan i Bjerkedalen, som var hans stedfaders odelsgaard. Hans anden hustru Margrethe blev i 1795 g. 2 m. Anders Sørensen, og da denne senere antog familienavnet Bommen, og efter ham hans børn, er der i E. P. side 134 indkommet nogen feilagtige oplysninger, hvorfor slægten paany indtages her.

Simon Jacobsen havde i første ægteskab 2 børn:

 1. Jacob Simonsen f. 1768 og
 2. Inger Simonsdatter f. 1773.
  I andet ægteskab havde han 5 børn:
 3. Anne Cathrine f. 1782,
 4. Niels f. 1783.
 5. Anders f. t 1822.
 6. Vallentin f. 1785.
 7. Engebreth f. 1787.

Ad. a) Jacob Simonsen Bommen f. 1768, g. m. Berthe Halvorsdtr., Nordre Siljan. Han overtog "Siljan" efter sin far i 1791 for 999 Rdl. og eiede gaarden til 1830. De havde 5 børn:

 1. Niels Jacobsen
 2. Isak Jacobsen Bommen, der treffes paa Osebakken, hvor han i 1812 havde en datter Karen, som døde i 1826.
 3. Anne Jacobine f. 1792.
 4. Simon Jacobsen g. m. Kirsten Kittilsdtr. Riis - se under Kjølnesgaden no. 10.
 5. Halvor Jacobsen f. 1802, g. m. Gurine Christensdtr. f. 1825. Se under Kjølnæsgaden no. 10.

Ad 3) Anne Jacobine Siljan f. 1792, i 1818 g. m. Anders Jacobsen Søli f. 1785 d. 1867. Deres 7 børn var:

 1. Jacob Andersen f. 1820.
 2. Niels Andersen f. 1322.
 3. Halvor Andersen f. 1825 - se Kjølnæsgaden no. 1.
 4. Anders A f. 1828.
 5. Simon Andersen f. 1831, se Kjølnæsgd. no. 1.
 6. Engebreth Andersen f. 1833, se Kjølnæsgd. no. 1
 7. Berthel Andersen f. 1837, se Storgaden no. 167.

Ad 1-b) Inger Simonsdtr. f. 1773 d. 1831, i 1791 g. m. Hans Jacob Nærum f. 1766 d. 1839, de havde 9 børn, hvoriblandt Ingebreth Hansen Nærum f. 1806 g. m. Anne Bolette Gundersdtr. Han fik borgerskab i Porsgrund i 1837 som farvermester, og eiede fra 1837 til 1848 Tordenskjolds gade no. 7. Deres søn: Hans Gustav Nærum f. 1847.
Ad I-d) Niels Simonsen Bommen f. 1783 var skibsfører. Den 28de jan. 1823 skrev han fra Liverpool, i anl. skifte efter hans i 1822 afdøde broder Anders, hvoretter han fik udlagt efter sin fader: I Rasch-rønningen 60 Spd. og i moderens hus 34 Spd. for sig og sin broder Vallentin.
Ad I-f) Vallentin Simonsen Bommen f. 1785 skibsfører, se E. P. side 134.


Simon J. Bommens enke
Margrethe Cathrine Vallentinsdtr.
blev i 1795 g. 2. m. Anders Sørensen f. 1753 d. 1820. Han var tømmermand, overtog gaarden og drev gjestgiveri. Som nævnt antog han familienavnet Bommen, uden at være i slægt med de tidligere eiere af navnet. De havde 4 børn:

 1. Simon A. f. 1796.
 2. Søren A. f. 1795 d. ung.
 3. Karen f. 1799.
 4. Jacob Valentin f. 1797.

Ad I) Simon Andersen «Bommen», f. 1796 d. 1857
i 1823 g. m. Karen Halvorsdtr. f. 1798 d. 1861, datter af seilmager Halvor Michelsen (?) Han blev sjømand, skipper i 1825, og overtog gaarden i 1823 og drev gjestgiveri og brændevinshandel. De havde 6 børn:

 1. Margrethe Marie f. 1824
 2. Karen Kirstine Simonsen f. 1826 i 1853 g. m. handelsbetjent Jacob H. Andersen f. 1826.
 3. Margrethe Cathrine Simonsen f. 1828, i 1863 g. m. Jørgen Melgaard - se Storgd. 185.
 4. Martine Marie f. 1832 d. 1850.
 5. Anders Halvardius Simonsen f. 1834 d. 1842, druknede i elven.
 6. Simonine Caroline f. 1841, i 1866 g. m. styrmand Adolf Tofte - se Storgaden no. 171.

Ad 3) Karen Kirstine Andersen f. 1799, i 1823 g. m. styrmand Sivert Halvorsen f. 1788, søn af seilmager Halvor Michelsen, se E. P. side 65.
Ad 4) Jacob Vallentin Andersen «Bommen» f. 1797 d. 1863 g. 1 m. Anne Kirstine Olsdtr. g. 2 m. Gunhild Johannesdtr. f. 1793 d. 1869. var garvermester fra 1824. De boede til 1820 i Vestre Porsgrund i L.no. 77 som han kjøbte i 1818, flyttede da til Kjølnæsgaden no. 4. I 1830 leiede han en større løkke under Bjørntvedt, hvorfor han betalte 17 Spd. i leie. De havde 3 børn:

 1. Anders Jacobsen Bommen f. 1816 i Skien g. m. Olga Olsdtr., var garver og kjøbte i 1848 af Kjølnæsgaden no. 1 en havetomt, hvorpaa han maa have bygget eget hus.
  De havde børnene: Anne Jacobine f. 1849, Oluf Karenius f. 1852 og Jacob Martin f. 1854.
 2. Ole Jacobsen f. 1818 blev skibsfører.
 3. Martin, Jacobsen Bommen f. 1820.

Jacob Olsen Flogstad f. 1824 d. 1874
i 1863 g. 2 m. Live Marie Eriksdtr. f. 1833 paa Kongsberg d. 1896. Flogstad var handlende og tog borgerskab som brændevinshandler i 1861 - var søn af Ole Amundsen, Bjerkedalen, og bror til kjøbmand Abram Olsen Flogstad f. 1832 d. 1905, der eiede nuværende Meieriudsalg paa Sundjordet og havde 2 børn:

 1. Kaptein Ole Abrahamsen f. 1864 d. 1917, i firmaet Pettersen & Ullenæs, i 1890 g. m. Ida Eriksen f. 1859. Deres søn er ingeniør John Abrahamsen.
 2. Elise Marie f. 1862, i 1889 g. m. kaptein Peder Valdussen f. 1855 der har sønnen bankassistent Valdus Valdussen.

Jacob Flogstads datter Olea Flogstad f. 1854 i Eidanger fik handelsborgerskab i 1882 og var modehandlerinde.


Snedker Jacob Vetlesen Augestad f. 1845
i 1873 g. m. Elise Pedersdtr. f. 1851
var søn af Vetle Rasmussen paa Augestad og hustruen datter af Peder Hansen paa Meen. De flyttede hid i 1888, rev ned de gamle bygninger og byggede de hus som nu staar pal tomten. Augestad var en i kommunen meget benyttet mand. De havde 6 børn:

 1. Wilhelm f. 1873.
 2. Alma Caroline f. 1875, i 1902 g. m. kjøbmand Harald Myhra f. 1868.
 3. Karen Sofie f. 1880.
 4. Peder f. 1883.
 5. Anders Ingvald f. 1886.
 6. Maren Bertine f. 1888.
Utdrag (s. 85-93) fra:
Finn C. Knudsen: Gjerpen - Porsgrund. - Porsgrunn 1948
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen