Skiensfjordens mekaniske fagskole

1884-1934

ved direktør Anton Kjølseth

  Innhold
 1. Indledning
 2. Skolens grunnleggelse, Biografi av skolens grunnlegger
 3. Tiden fra skolens igangsettelse og til århundreskifte
 4. Tiden fra 1900 til 1910, Skolens 25-årsjubileum i 1909
 5. Tiden 1910-1920, Forarbeider til utvidelse av S. M. F, Skolen under krigsårene, Skolens utvidelse.
  Tiden efter 1920.
 6. Skolens styre gjennem de 50 år, Skolens bestyrere og lærere,
  Andre funksjonerer ved skolen, Censorer ved skolens eksamener, Skolens plan og undervisning, Iærebøker m. m
 7. Spredte trekk og tanker vedrørende den mekaniske avdeling
 8. Skolens elektrotekniske avdeling
 9. Utdannelsen av maskinister m. m., Kongebesøket i 1925
 10. Forskjellig, Skolens sykekasse, Porsgrunns tekniske Skolesamfund og «Regulatoren», Forbundet av Porsgrunnsteknikere
 11. En enquete blandt skolens tidligere elever
  Register over skolens elever fra begynnelsen til 1934

Søk i boka:

Forord

I denne S. M. F.'s 50-års beretning har vi forsøkt å gi et billede av skolens tilblivelse og dens virksomhet og utvikling gjennem de 50 år som den har bestått.

De tidsforhold som var medvirkende til at skolen blev oprettet i 1884, de hersker ennu idag på mange måter, til dels i forsterket skikkelse, og gjør skoler av denne art kanskje enda mer nødvendig i vår tid enn tidligere. Også i våre dager går der en god del ungdom og har vanskelig for å få lære noget eller å finne et grunnlag å bygge sin fremtid på. Vår nasjon vil ikke i lengden være tjent med at der ikke i langt høiere grad enn nu sørges for en sterkere åndens og håndens trening av store deler av den opvoksende slekt, som i sin tur skal vareta vårt lands interesser på produksjonslivets forskjelligste områder.

S. M. F. har gjennem de forgangne 50 år været inngangsporten til en forskjelligartet teknisk virksomhet for mange av vårt lands ungdom - det dreier sig om tusener av unge menn som ved skolen har fått grunnlaget for sin senere virksomhet.

I slutten av denne beretning vil man finne et utddrag av en enquete som skolen har foretatt blandt sine tidligere elever. Vi vil herigjennem få lov å sende alle som har været så venlig å meddele oss sine erfaringer, vår beste takk.

Likeledes vil undertegnede få lov å takke alle som på den ene eller den annen måte har været behjelpelig med utarbeidelsen av denne 50-års beretning, først og fremst ingeniør L. J. Larssen, ingeniør Ingv. Aasbie og ingeniør K. J. Schanke, dernest skolens norsklærer, adjunkt Ellef Ellefsen, for hjelp ved korrekturlesningen og den sproglige side. Til slutt vår takk til trykkeriet for vel utført arbeide med trykningen.

Porsgrunn i juni 1934.

Ant Kjølseth.

Ant. Kjølseth: Skiensfjordens Mekaniske Fagskole 1884-1934. - Porsgrunn 1934. - 191 s.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen