Skiensfjordens mekaniske fagskole, Porsgrunn

1884-1934

av Anton Kjølseth

MOTTO:
«Klag i fra ambolt og svingende hammer,
kullrøk fra piper mot sky
elven med tauing av båter og prammer
-- baugen er vendt mot det ny»1

1. Innledning

Skiensfjordens mekaniske fagskole, Porsgrunn, (S. M. F.) blev grunnlagt i året 1884. Den er således nu (1934) femti år gammel. Et halvt århundre er i og for sig ikke noget så langt spann av tid. Men når det gjelder en institusjon som S. M. F., som var en nyskapning på sitt område innenfor vårt tekniske skolevesen, og oprettet i den hensikt å prøve nye oplærings- eller undervisningsmetoder i vårt land, da må man vel kunne si at 50 år er en bra lang tid til å prøve disse metoder og til å vinne den nødvendige erfaring for deres brukbarhet. Et såpass langt tidsrum omfatter naturlig nok også ting og begivenheter i Iæreanstaltens historie som er av betydning ikke alene for institusjonen selv, men også for den by eller det distrikt hvori den ligger. I videre forstand, av betydning, tør vi vel også si, for hele landet, for så vidt som skolen søkes av unge menn fra hele vårt vidstrakte land. Dette forsterkes ytterligere derved at S. M. F. helt siden 1901 har været statsskole.

En oversikt som bl. a. opsummerer det viktigste av skolens utvikling i de forløpne 50 år, torde derfor også ha almen betydning ved siden av at den vil være av interesse for de hundreder og atter hundreder av elever, som i årenes løp har frekventert skolen, og som vi tør håpe har skoledagene i Porsgrunn og skolen selv i behagelig erindring. En historisk oversikt over fagskolens virksomhet og utvikling i 25-årsperioden 1884-1909 blev utarbeidet av skolens tidligere direktør, nuværende borgermester H. E. Kjølseth, ved skolens 25-årsjubileum i 1909. Vi vil derfor bare i korte trekk komme inn på meget av det som hører denne periode til. En god del av det som vedrører perioden 1884-1909 er hentet fra den nevnte historiske oversikt.


Av Hans Reynolds Porsgrunnssang.

Utdrag (s. 1-2) fra:
Ant. Kjølseth: Skiensfjordens mekaniske fagskole 1884-1934. Porsgrunn 1934
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen