I lovens navn

Telemark Politikammer 1898-1998

av Harald Bache Bystrøm og Gerhard Hedlund

Innhold


  Del 1: 1729-1936 av Harald Bache Bystrøm
  Forord
 1. «Til Justitiens som Ildsvaadens lagttagelse»
 2. «Menneskeligheden maa skrækkes og gyse»
 3. Legendariske forbryterskikkelser
 4. Porsgrund får byfoged
 5. «Fornøden Sikkerhed for Arrestanternes Tilstædeforblivelse»
 6. «Et uhyre av et Politimesterembede»
 7. Telemarkens Politimesterembede
 8. Barneliket i skogen
 9. «Forbuden drikke smaker best»
 10. Menstadslaget
 11. Meierikonflikten

  Del 2: 1937-1998 av Gerhard Hedlund

 12. Politiet som statsetat.
  Daglig liv. Politiet - samfunnsopplysningens gule side. Fra bagatell til helvete. Smått stell med kriminaliteten i Telemark. Dramatisk arrestasjon av tyske gestapofolk. Fra civilt luftvern til sivilforsvar. Passer ikke kvinner å vasse i fyll. Firbente detektiver.
 13. Nye tider - nye utfordringer.
  Krigsårene. Politikammeretpå beina igien. Skreddersyddpolitihus. Gammeltfag inn i ny teknikk. Politimester ogpåtaleavdeling.
 14. Politiets organisasjon i dag.
  Idrett til glede, samhold og styrke. Tjenester spesialiseres. Narkotika? «Nei, byen erfor oversiktlig til det»
 15. Politiet - slik folk flest møter det.
  Overvåkingstjenesten. Først i landet med «grøntpoliti». Pioner ved innføring av EDB i politiet. Internasjonalt samarbeid.
 16. Drapet i Jernbanegata
 17. Hasjselger førte dataregnskap
 18. Plenty-ranet
 19. Tause vitner lyver ikke
 20. Khamis-saken
 21. Politimestere 1898-1998
 22. Telemark Politikammer 1983
 23. Telemark Politikammer 1990
 24. Telemark Politidistrikt 1998

  Litteratur og andre kilder

Forord

I LOVENS NAVN er streiftog gjennem Telemark Politikammers ett hundre ars historie, fra opprettelsen av etaten i 1898 til jubileumsåret 1998. Når beretningen i alt vesentlig dreier seg om porsgrunnspolitiets liv og virksomhet, har dette to årsaker. For det første: Porsgrunn ble fra starten av det administrative senter for Telemarkens Politimesterembede, med overordnet ansvar for Brevik by, ladestedene Langesund og Stathelle og 20 lensmannsdistrikter i daværende Bratsberg Amt, som delvis er omskrevet i tidligere utgitte publikasjoner. Unntatt fra innlemmelse i dette «uhyre at et Politimesterembede», som statsminister Francis Hagerup betegnet det under stortingsbehandlingen, var herredene Skåtøy, Sannidal og Drangedal, som ble tillagt Kragerø politimesterembede. Dessuten skulle Skien by fortsatt være eget embede.

For det andre: Min oppdragsgiver i 1994, daværende og senere avdøde politimester Tom Aas Andersen, ønsket, av produksjons- og omkostningsmessige grunner å begrense manuskriptet til hovedsakelig å omfatte politivirksomheten i Porsgrunn.

Undertegnedes bidrag til boken er tilbakeblikk fra innføringen av bygdevekterordningen i 1729 frem til 1936, da polititjenesten gikk over fra å være underlagt den kommunale forvaltning til å bli statsetat. Bokens annen del er videreført av journalist og lokalhistoriker Gerhard Hedlund.

Jeg benytter anledningen til å takke politistasjonssjef Bent Olsson for verdifull hjelp under forarbeidet med manuskriptet. Uten hans entusiastiske assistanse ville prosjektet neppe blitt virkeliggjort.

Ballestad, den 7. september 1998

Harald Bache Bystrøm

Harald Bache Bystrøm: I lovens navn : Telemark Politikammer 1898-1998. - Porsgrunn 1998
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen