Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Nordre Grava

Gårdsnummer 65, bruksnummer 1

av Per Chr. Nagell Svendsen

Grava ble sannsynligvis delt i to gårder i kristen middelalder. Senere ble både Nordre og Søndre Grava regnet som selvstendige gårder i matrikkelen.

Nordre Grava ble omkring 1650 delt i to bruk som hvert fikk en skyld på 2 huder. Gården ble samlet på begynnelsen av 1760 tallet. I tiden som fulgte fram mot år 1800, ble Saltboden (senere bruksnummer 7), Ødegården (senere bruksnummer 5) og det senere bruksnummer 3 skilt ut fra hovedbølet. Det ble dessuten solgt fra en del til Søndre Grava.

Under folketellingen i 1801 bodde Anders Halvorsen på hovedbruket under Nordre Grava. Han var på det tidspunktet ugift og hadde to tjenestefolk hos seg.


Anders Halvorsen (1762-1852) var sønn av Halvor Eriksen Feset og Aleth Jacobsdatter Bleikelia fra Bamble. Han giftet seg i 1802 med Karen Christensdatter (ca. 1775-1815).
Anders og Karen hadde disse barna:

 1. Halvor, døpt 1803 - død 1809.
 2. Karen, døpt 1805 - død 1809.
 3. Aleth, døpt 1808.
 4. Aleth Christine, døpt 1810 - død 1868. Gift 1832 med Simon Knudsen (ca. 1804-1883). Sønn av Knud Olsen på Grønli under Hovholt. Bosatt på Nordre Grava (bruksnummer 2).
 5. Halvor, døpt 1812 - død 1883. Gift 1834 med Anne Chatrine Amundsdatter (ca. 1810-1887). Datter av Amund Pedersen Aas. Bosatt på Håøya (bruksnummer 12), senere på Nordre Grava (denne eiendommen).

Anders Halvorsen eide også løpenummer 65 under Håøya (senere bruksnummer 12). Denne eiendommen ble sannsynligvis brukt som seter og beitemark for dyrene på Grava i sommermånedene.

I 1830 kjøpte Anders Halvorsen 2 7/8 skinn av gården Nordre Grava fra Jacob Olsen på Søndre Grava for 140 spesidaler. Dette var en del som Anders Halvorsen i 1795 hadde solgt fra gården.

Tre år senere solgte Anders Halvorsen det samme jordstykket til sin svigersønn, Simon Knudsen Grønli, for 140 spesidaler. Selgeren forbeholdt seg bruksretten til jorda så lenge han levde. Det fraskilte jordstykket, løpenummer 167a (senere del av bruksnummer 2), hadde en uforandret skyld på 2 7/8 skinn.

Anders Halvorsen solgte i 1838 en del av hovedbølet, løpenummer 163b (senere del av bruksnummer 2), til Simon Knudsen for 200 spesidaler. Denne delen fikk en skyld på 3 5/8 skinn. De to jordstykkene ble senere sammenslått til ett bruk (senere bruksnummer 2).

«Grafver nordre» hadde fra gammelt av matrikkelnummer 8 (og ½ skinn av 46, egentlig Søndre Grava). I den nye matrikkelfortegnelsen som utkom ved utgangen av 1838, fikk Nordre Grava matrikkelnummer 66. Anders Halvorsens eiendom, løpenummer 163a, hadde dette året en gjenværende skyld på 10 7/8 skinn. Den nye skylden ble satt til 1 daler og 20 skilling.

Anders Halvorsen døde i 1852. Halvor Andersen Haaøen og Simon Knudsen Grava som var gift med AIeth Christine Andersdatter, erkjentes som de eneste arvingene. I skjøtet het det at arvingene ble «saaledes forenede at jeg, Halvor Andersen, skal som odelsmann tilfalde avdødes eftes skjøde datert 27. juli 1786, tinglyst 21. s. aa., nu tilbakeeiende 10 7/8 skind eller 1 skylddaler og 20 skilling av gaarden nordre Grava ... ». Eiendommen ble av arvingene verdsatt til 965 spesidaler. Halvor Andersen skulle betale 2/3 av dette beløpet til Simon Knudsen (643 spesidaler og 80 skilling).


Halvor Andersen (1812-1883) giftet seg i 1834 med Anne Chatrine Amundsdatter Aas (ca. 1810-1887).
Halvor og Anne Chatrine hadde disse barna:

 1. Anders, født 1834 - død 1911. Gift 1862 med Ingeborg Kirstine Hansdatter (1831-1898). Datter av Hans Knudsen Qvæstad. Bosatt på Nordre Grava (denne eiendommen).
 2. Carl, født 1835 - død 1915. Gift 1861 med Karen Elise Andersdatter (1828-1910) fra Hobekk i Brunlanes. Bosatt på Ødegården (bruksnummer 5).
 3. Karen Marie, født 1837 - død 1935. Gift 1857 med Niels Petter Eriksen (1835 -1899). Sønn av Erich Nielsen Aas. Bosatt på Nordre Ås (bruksnummer 3).
 4. Amund, født 1839 - død 1883. Sjømann. Gift 1866 med Karen Kirstine Larsdatter (født 1839). Datter av Lars Christophersen Oxum.
 5. John, født 1841 - død 1882. Matros. Gift 1871 med Karen Marie Nilsdatter (født ca. 1846). Datter av Niels Christensen Sølverød. Bosatt på Stranden under Nordre Ås (bruksnummer 7).
 6. Jakob, født 1844 - død 1889. Skipstømmermann. Gift 1865 med Oline Marie Olsdatter (ca. 1844-1881) fra Holla. Datter av Ole Sandnæs. Bosatt på Rønningen under Lerstang (bruksnummer 11).
 7. Elias, født 1845. Emigrerte til USA.
 8. Anne Margrethe, født 1847. Gift 1869 med sjømann Amund Nilsen (født 1849). Sønn av Niels Amundsen Aas.
 9. Hans, født 1849. Sjømann. Emigrerte til Quebec i Canada.
 10. Anne Helene, født 1851 - død 1947. Gift 1875 med sjømann Elias Christopher Nilsen Heistad (1852-1927). Sønn av Niels Amundsen Aas. Bosatt på Høgeli under Heistad (bruksnummer 14).
 11. Nicolai, født 1853 - død 1944. Matros. Gift første gang 1879 med Marie Oline Johnsdatter (født 1857). Datter av John Arnesen Kjørholt.
  Gift andre gang 1884 med enke Petra Martine Olsdatter (1854-1944). Datter av Ole Petter Jacobsen på Søndre Grava. Bosatt på Oksøya under Sandøya (bruksnummer 3).
 12. Martin, født 1855 - død 1932. Matros. Gift 1881 med Karen Marie Olsdatter (1862-1932). Datter av Ole Eriksen Aas. Bosatt på Nordre Ås (bruksnummer 2).

Halvor Andersen hadde fra midten av 1830-tallet bodd sammen med sin familie på Håøya (senere bruksnummer 12). Etter at han hadde overtatt farsgården på Nordre Grava, fikk han i 1853 makeskifteskjøte på løpenummer 165a (senere bruksnummer 5), Ødegården, fra Isak Pedersen. Dette bruket ble senere forpaktet og overtatt av den nest eldste sønnen, Carl Halvorsen. Isak Pedersen flyttet til Håøya.

I 1865 ble det foretatt en såkalt «herredsbeskrivelse». Dette var et forarbeid for en ny matrikkel.
Oversikten som ble utarbeidet, viser at den omtrentlige størrelsen på løpenummer 163a's (denne eiendommens) åker og dyrkede eng, var 25 mål. Ved gården var det 1½ mål naturlig england. Det hørte ikke med noen utslått til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 1½ tønne havre og 3/8 tønne hvete. Havren ble dyrket til 5 fold og hveten til 7 fold. Ved siden av ble det dyrket 30 skippund høy.
På gården var det 3 kyr. Dyrene hadde en havnegang som ikke var tilstrekkelig stor. - Det hørte noe skog med til eiendommen, men dette var bare til brensel og gjerdefang.
Gården lå 1/8 mil fra hovedveien og sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Den kommisjonen som forestod innsamlingen av opplysningene, foreslo som en konklusjon på sitt arbeid å sette ned skylden på eiendommen til 4 ort og 23 skilling.

Halvor Andersen døde i 1883. Ved boets sluttede skifte ble bruket utlagt stervbosønnen, Anders Halvorsen Heistad, for takstsummen 3560 kroner. Enken, Anne Cathrine Amundsdatter, skulle ha bruksrett til halve eiendommen for livstid, mot at hennes arvelodd skulle henstå i eiendommen. Hun skulle også svare halvparten av avdrag på lån.


Anders Halvorsen (1834-1911) giftet seg i 1862 med Ingeborg Kirstine Hansdatter Qvæstad (1831-1898).
Anders og Ingeborg Kirstine hadde disse barna:

 1. Halvor Andreas, født 1862 - død 1915. Sjømann. Gift 1894 med Anne Sofie Christensdatter (1867-1926). Datter av Christen Christensen Traaholt. Bosatt på Nordre Grava (denne eiendommen).
 2. Hulda Sophie, født 1864 - død 1935. Ugift. Bosatt på Grava.
 3. Anders Christian, født 1867 - død 1918. Gift med Marie Anundsdatter (1874-1963). Datter av Anund Olsen Rød.
 4. Anna Kathrine, født 1869 - død 1953. Gift med Tor Haugen (1871-1963) fra Herre i Bamble.
 5. Ingeborg Andrea, født 1873 - død 1875.
 6. Severin, født 1877. Emigrerte til USA.

Anders Halvorsen var sammen med en bror, Amund Halvorsen, arbeider på et verksted for impregnering av teIegrafstolper.

«De blandet satsen, besørget pumpningen og brakte de færdige stolper til lageret,» forteller I. C. Ramberg i «Boken om Eidanger» (side 492). Anlegget ble passet både dag og natt og lønnen var 3 mark for natta eller dagen. En annen bror, Carl Halvorsen, var også med på dette arbeidet. Han renskar stammene og gjorde dem ferdige til innlegging i «batteriene».

I 1889 utkom en ny fortegnelse over de forskjellige gårdsbrukene i Eidanger og deres matrikkelskyld. «Grava nordre» (også skrevet «Graver») fikk i denne oversikten gårdsnummer 65. Løpenummer 163a med Anders Halvorsen som eier, fikk bruksnummer 1. Skylden ble revidert fra 1 daler og 20 skilling til 2,76 mark.

Kona, Ingeborg Kirstine Hansdatter, døde i 1898. Under folketellingen i år 1900 bodde Anders Halvorsen på bruket sammen med ei datter, Anna Kathrine Andersdatter. Ei søster av henne, Hulda Sophie Andersdatter, var midlertidig bosatt på Ås. På bruket bodde også Haakon Julius Kure (født 1893 i Brevik). Han var bortsatt på fattigkassens regning.

Etter at også Anders Halvorsen var død, gikk skjøtet på eiendommen med løsøre i 1911 fra skifteretten i boet til den eldste sønnen og broren, Halvor Andreas Andersen, for 6915 kroner til medarvingene. Den faste eiendommen ble verdsatt til 6500 kroner.


Halvor Andreas Andersen (1862-1915) giftet seg i 1894 med Anne Sofie Christensdatter Traaholt (1867-1926).
Halvor Andreas og Anne Sofie hadde disse barna:

 1. Anders, født 1894 - død 1960. Gift 1931 med Alma Thorsen (født 1906). Datter av Ole og Tomine Thorsen fra Herre i Bamble. Bosatt på Nordre Grava (denne eiendommen).
 2. Mimmi, født 1896. Gift 1918 med lærer Harald Løland (født 1887).
 3. Arthur, født 1898 - død 1918. Ugift. Døde av spanskesyken.
 4. Ingvald Kornelius, født 1900 - død 1958, Gift med Nora Nilsen Ødegaarden (født 1899). Datter av Nils Christian Johnsen på Ødegården. Bosatt på Flohaugen (bruksnummer 11).

Halvor A. Andersen Grava var mellom annet veivokter i 5. distrikt før han overtok bruket etter faren. Da Halvor Andersen døde i 1915, gikk bruket over til enken, Anne Sofie Christensdatter.

I 1921 ble bruksnummer 11, «Flohauen», skilt ut med en skyld på 20 øre. To år senere fikk en sønn, Ingvald Halvorsen, skjøte på denne eiendommen for 1000 kroner.

Samme år ble hovedbølet skjøtet over på den eldste sønnen, Anders Halvorsen Grava, for 10 000 kroner. Bruket hadde da en gjenværende skyld på 2,56 mark. I tillegg ble det betalt 3000 kroner for løsøret.


Anders Halvorsen (1894-1960) giftet seg i 1931 med Alma Thorsen (født 1906) fra Herre i Bamble.
Anders og Alma har disse barna:

 1. Halvor Andreas, født 1933. Gift 1960 med Birgit Knudsen (født 1935). Datter av Alf og Margot Knudsen fra Vestre Porsgrunn. Bosatt på Nordre Grava (denne eiendommen).
 2. Tore, født 1942. Gift 1968 med Gerd Inger Pedersen (født 1947) fra Klyve i Solum.
 3. Anne Kristine, født 1944. Gift 1964 med Jan Mikkelsen (født 1942) fra Herøya.
 4. Ragnhild Synøve, født 1946. Ugift.

Det dyrkede jordbruksarealet på bruket utgjorde på begynnelsen av 1950-tallet 35 dekar (leirmold), mens den produktive skogen var på 50 dekar. Jorda ble for en stor del brukt til kontraktdyrking av agurker og erter for Heistad Fabrikker. Av husdyr fantes det på denne tiden 1 hest, 2 kyr, 1 ungdyr, 1 gris og 10 høner på gården.

Våningshuset ble bygd i 1921, og bryggerhuset ble satt opp året etter. Fjøset og stallen er fra 1912-14, mens låven ble bygd omkring 1860. Branntaksten på bygningene var på begynnelsen av 1950-tallet på 15 500 kroner.
I 1956 og 1963 ble det holdt to mindre skylddelingsforretninger. Dette medførte at skylden på bruket ble nedskrevet med 3 øre.

Etter Anders Halvorsen Gravas død i 1960 fikk enken, Alma Grava, uskiftebevilIing. I 1969 skjøtet hun bruket over på den eldste sønnen, Halvor Andreas Grava, for 50 000 kroner.


Halvor Andreas Grava (født 1933) giftet seg i 1960 med Birgit Knudsen (født 1935) fra Vestre Porsgrunn.
Halvor Andreas og Birgit har disse barna:

 1. Hilde, født 1960
 2. Tone, født 1962
 3. Mette, født 1964
 4. Kristin, født 1968

Eiter at Halvor Andreas Grava overtok eiendommen, er bruksnummer 66 blitt skilt ut fra hovedbølet.

Utdrag (s. 466-470) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen