Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Ødegården

Gårdsnummer 65, bruksnummer 5

av Per Chr. Nagell Svendsen

I 1802 solgte Jacob Olsen eiendommen Ødegården til Peder Isachsen for 599 riksdaler. Ødegården hadde da en skyld på 9 skinn.

Peder Isachsen (1779-1827) var gift med Karen Jacobsdatter (1783-1852).
Peder og Karen hadde disse barna:

 1. Anne Marie, døpt 1804.
 2. Margrethe, døpt 1806.
 3. Anne Margrethe, døpt 1809.
 4. Anne Margrethe, døpt 1810.
 5. Isach, døpt 1813. Gift 1839 med Karen Elisabeth Hansdatter Skaverager (født ca. 1815 på Krødsgaarden). Datter av Hans Thorsen. Bosatt på Ødegården (denne eiendommen). Emigrerte 1863 til USA.
 6. Ellen Oline (Elen Marie), født 1817. Gift 1845 med Elias Larsen (født ca. 1823) fra Bratsbergkleven i Gjerpen. Sønn av Lars Eliassen.
 7. Jacob, født 1820 - død 1896. Gift 1849 med Marthe Jørgensdatter (1827-1896) fra Holla. (Bosatt på Ørvik.) Datter av Jørgen Andersen. Bosatt på Vikene under Håøya (bruksnummer 13).
 8. Marthe Oline, født 1824 - død 1825.
 9. Karen Oline, født 1826.

I 1825 solgte Peder Isachsen et jordstykke, «Ødegaarden», til Peder Amundsen Aas for 200 spesidaler. Dette jordstykket, løpenummer 165b (senere bruksnummer 6), fikk en skyld på 2½ skinn (revidert til 1 ort og 13 skilling i 1838). Eiendommen kom senere over på Halvor Hansen Strandens hender. (Se bruksnummer 5 under Søndre Ås.)

To år senere skjøtet Peder Isachsen sine resterende 6½ skinn av bruket med hus og herligheter over på sin eldste sønn, Isach Pedersen, for 300 spesidaler. Skjøtet ble datert 18. januar 1827 og tinglyst den 7. måneden etter.

Samme år døde Peder Isachsen. Skiftet etter ham viste en bruttobeholdning på 329 spesidaler og 16 skilling. Etter at gjelden var trukket ifra, var det 310 spesidaler, 2 ort og 20 skilling tilbake.

I skiftet nevntes to hvite kyr, Svanros og Solros, til en samlet verdi av 16 spesidaler og 4 sauer verdsatt til 4 spesidaler. Av innbo nevntes 1 tinnfat, 1 kopperkaffekjel (verdsatt til 1 spesidaler og 1 ort), 1 gryte, 1 kaffekanne, 1 stekepanne, 1 strykejern, 6 tallerkener, 1 blikkspann, 1 melkespann, 1 ildtang, 1 hammer, 1 sag, 1 vingebord, 1 gammelt vingebord, 1 sofabenk og 4 stoler.


Isach Pedersen (født 1813) giftet seg i 1839 med Karen Elisabeth Hansdatter (født ca. 1815). Hun var datter av Hans Thorsen.
Isach og Karen Elisabeth hadde disse barna:

 1. Peder, født 1839 - død 1840
 2. Karen Kirstine, født 1841
 3. Peder, født 1846
 4. Hans Jacob, født 1849
 5. Edvard Olavus, født 1852
 6. Kirsten Marie, født 1856

I 1838 utkom en fortegnelse over «Jordebrugene i Eidangers Thinglag og deres Matrikulskyld». Her fikk Nordre Grava matrikkelnummer 66. Løpenummer 165a, «Ødegaarden», fikk en revidert skyld på 3 ort og 22 skilling.

Isach Pedersen makeskiftet i 1853 sin eiendom under Nordre Grava med Halvor Andersen på det senere bruksnummer 1. Pedersen overtok en eiendom under Håøya (senere bruksnummer 12). Ødegården ble forpaktet bort til en sønn av Halvor Andersen, Carl Halvorsen. Ved folketellingen i 1865 bodde forpakteren på bruket sammen med sin familie.


Carl Halvorsen (1835-1915) giftet seg 1861 med Karen Elise Andersdatter (1828-1910) fra Brunlanes.
Carl og Karen Elise hadde disse barna:

 1. Hans Andreas, født 1861 - død 1954. Gift 1893 med Maren Sofie Mathiasdatter (1872-1961). Datter av Mathias Johannessen fra Tjøme i Vestfold. Bosatt på Ødegården (denne eiendommen).
 2. Anne Marie, født 1864 - død 1900. Gift 1890 med Nils Christian Johnsen (1856 -1925). Sønn av John Nielsen Kjørholt. Bosatt på Ødegården (bruksnummer 9).
 3. Anders Kristian, født 1866 - død 1886.
 4. Nora Amalie, født 1869 - død mindreårig.

I 1865 ble det foruten folketelling, avholdt en såkalt «herredsbeskrivelse». Dette var et forarbeid til ny matrikkel. Den omtrentlige størrelsen på gårdens åker og dyrkede eng ble utregnet til 32 mål. Det hørte ikke med noen utslått til eiendommen.
Den årlige utsæden av enhver sædart utgjorde 1½ tønne havre, ¼ tønne bygg og 2 tønner poteter. Avlingen var på 5 fold havre, 7 fold bygg og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 25 skippund høy.
På gården var det 2 kyr og 2 sauer. Dyrene hadde en havnegang som ble regnet å være knapt tilstrekkelig. - Det fantes noe skog på eiendommen, men bare til eget bruk.
Gården lå 1/8 mil fra hovedveien og sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Den kommisjonen som forestod beskrivelsen, foreslo å senke skylden 5. på eiendommen til 3 ort og 15 skilling.

Halvor Andersen døde i 1883. To år senere gikk hjemmelen til Ødegården over til sønnen, Carl Halvorsen, for 2576 kroner.

I 1889 fikk Nordre Grava gårdsnummer 65. Løpenummer 165a med Carl Halvorsen som eier, fikk samme år bruksnummer 5. Skylden på bruket ble revidert fra 3 ort og 22 skilling til 2,02 mark.

Det ble i 1895 holdt en skylddelingsforretning på Ødegården. Bruksnummer 9, Ødegården, med en skyld på 6 øre ble fraskilt til svigersønnen, Nils Kristian Johnsen.

Under folketellingen i 1900 bodde Carl Halvorsen på bruket sammen med sin kone, Karen Elise Andersdatter. På bruket bodde også ei tjenestejente, Maren Larssen (født 1887). Carl Halvorsen var formann ved en isforretning ved siden av at han drev gårdsbruket.

Carl Halvorsen drev bruket fram til sin død i 1915. Hjemmelen til eiendommen gikk da over til sønnen, Hans Andreas Karlsen, for 7750 kroner. Av dette beløpet ble kroner 428,50 betalt for løsøret.


Hans Andreas Karlsen (1861-1954) giftet seg i 1893 med Maren Sofie Mathiasdatter (1872-1961) fra Tjøme.
Hans Anderas og Maren Sofie hadde disse barna:

 1. Clarence, født 1894 i USA. Gift med Palma Pedersen. Bosatt i Florida, USA.
 2. Allen, født 1895 i USA - død 1969. Gift med Karen Mathiasdatter (født 1900). Datter av Mathias Larsen Slettene på Ødegården under Søndre Ås. Bosatt på Heistad.
 3. Karl Mathias, født 1898. Gift med Astrid Ninni Carlsdatter (født 1902). Datter av Carl Nilsen på Nordre Grava. Bosatt på Tollnes i Solum.
 4. Anna Elise, født 1900. Gift med Gustav Johnsen (1895-1969). Bosatt i Eidanger.
 5. Hans Kristian, født 1902. Kaptein. Gift med Karen Carlsen (født 1906). Datter av Oluf Arnt Carlsen på Saltboden. Bosatt på Tollnes i Solum.
 6. Martin, født 1904. Gift første gang med Gudrun Kjørholt (1902-1944). Datter av Ole Andreas Anundsen Kjørholt.
  Gift andre gang med Birgit Haugen (født 1904) fra Heddal. Bosatt på Heistad.
 7. Valborg, født 1906. Gift med Einar Øverland. Bosatt på Grønli.
 8. Helga, født 1908 Gift med Ragnar Aas (1909-1956). Sønn av Petter Karinius Karlsen på Løkka under Heistad. Bosatt på Heistad.
 9. Mathias, født 1912. Gift med Margot Olsen (født 1911). Bosatt på Tollnes i Solum.
 10. Edvin Otto, født 1916. Gift 1941 med Hjørdis Holmen (født 1919). Datter av Thomas og Anna Holmen. Bosatt på Ødegården (denne eiendommen).

Ved en skylddeling som ble avholdt i 1925, ble bruksnummer 12, «Fjeldhaug», skilt ut med en skyld på 4 øre. Det fraskilte bruket ble skjøtet over på en sønn, Kristian Karlsen, for 900 kroner. Senere ble «Fjeldhaug» overtatt av Martin Ødegaarden.

Hans Andreas Karlsen satt med bruket fram til 1941. Han skjøtet det da over på sin yngste sønn, Edvin Otto Karlsen, for 10 000 kroner, - hvorav 3000 kroner ble betalt for løsøret. Selgeren forbeholdt for seg og sin kone livsvarig enerett til to værelser og benyttelse av kjøkkenet.


Edvin Otto Karlsen (født 1916) giftet seg i 1941 med Hjørdis Holmen (født 1919).
Edvin Otto og Hjørdis har disse barna:

 1. Torunn, født 1943. Gift 1962 med Sigurd Nybu. Bosatt på Ødegården.
 2. Reidun, født 1945. Gift 1963 med Willy Hansen. Bosatt på Ødegården.
 3. Hans Morgan, født 1954. Gift 1978 med. Bente Sørensen. Bosatt på Ødegården.
 4. Kjell Tormod, født 1957. Gift 1981 med Turid Møller. Bosatt på Ødegården.

Edvin Otto Karlsen er renovasjonsarbeider i Porsgrunn kommune ved siden av at han driver gården.

I 1941 ble bruksnummer 15, Nordlia, fraskilt hovedbruket med en skyld på 4 øre. Ødegården hadde etter dette en gjenværende skyld på 1,88 mark.

På begynnelsen av 1950-tallet var det dyrkede jordbruksarealet på 35 dekar (leirmold), annet jordbruksareal var på 10 dekar, mens den produktive skogen dekket et areal på 20 dekar. Samtidig fantes det 1 hest, 3 kyr, 1 ungdyr og 15 griser på gården.
Slåmaskin og separator ble anskaffet i 1920. Kunstgjødsel ble tatt i bruk ti år senere. I 1953 ble det bygd silo.

Våningshuset ble bygd i 1870 og modernisert i 1943. Det gamle uthuset lå i øst-vest retning, mens det nye uthuset som Edvin Otto Karlsen bygde i 1951, ble lagt i retning nord-sør. Gården fikk elektrisk kraft i 1918, og vann ble lagt inn i husene ti år senere.

I 1965 og 1966 ble det fraskilt to deler av eiendommen. Det dyrkede jordbruksarealet bestod på slutten av 1970-tallet av ca. 20 mål hvor det ble dyrket 5-6 tonn korn, og ca. 2 mål poteter. De resterende vel 10 mål av det tidligere dyrkede jordbruksarealet lå brakk.

Utdrag (s. 476-479) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen