Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Oksøya

Gårdsnummer 33, bruksnummer 3

av Per Chr. Nagell Svendsen

«Oksen» er et vanlig fjellnavn over hele landet. Bakgrunnen for navnet er sammenligningen med det kraftige dyret av samme navn. Oksøya hørte på begynnelsen av 1800-tallet inn under Sandøya.

En del av Oksøya med en skyld på 1 skilling, senere løpenummer 80e (denne eiendommen), ble skilt ut fra hovedbruket under Sandøya (senere bruksnummer 1) i 1815. Skjøte gikk samme år fra lensmann Jacob Johannesen til Hans Jacob Johnsen for 666 riksdaler.

Hans Jacob Johnsen (født ca. 1796) var sønn av John Andersen Sandøen. Hovedbruket hadde tidligere tilhørt hans far. I 1826 solgte Hans Jacob Johnsen bruket videre til Halvor Bjørgulfsen. Han fikk skjøte for 150 spesidaler.


Halvor Bjørgulfsen (ca. 1790-1865) kom fra Valebø. Han var gift med Karen Sørensdatter (ca. 1788-1872) fra Holla. De forpaktet Ørvik i noen år før de kjøpte Oksøya og flyttet dit.
Halvor og Karen hadde disse barna:

 1. Anne Margrethe, født 1821 - død 1876. Gift 1848 med Ole Hansen Dalen (ca. 1816-1854). Sønn av Ole Hans Olsen Berg.
  Gift andre gang 1856 med arbeidsmann Lars Halvorsen (født ca. 1820 i Holla). Sønn av Halvor Gundersen. Bosatt på Oksøya (denne eiendommen).
 2. Maren Sørine, født 1823. Gift 1846 med Hans Thorsen (ca. 1819-1877) fra Garstad i Bamble. Sønn av Thor Gundersen. Bosatt på Oksøya (bruksnummer 4).
 3. Birthe Kirstine, født 1826 - død 1911. Gift 1848 med enkemann, gårdmann Ole Isachsen Ravnberg (1818-1893). Sønn av Isach Rasmussen Berg. Bosatt på Ramberg (bruksnummer 1).

Matrikkelen av 1838 viser at «Oxøen» hadde løpenumer 80c under matrikkelnummer 33, «Sandøen». Skylden på bruket ble revidert fra 1 skinn til 1 ort og 4 skilling.

Herredsbeskrivelsen av 1865 forteller at 4 gårdens åker og dyrkede eng bestod av 10 mål. Dessuten var det 14½ mål naturlig england ved gården. Det hørte ingen utslått til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på ¾ tønne havre, 1/8 tønne bygg og 3 tønner poteter. Avlingen viste 6 fold havre, 7 fold bygg og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 15 skippund høy.
På gården ble det holdt to kyr. Dyrene hadde en havnehage som ble regnet å være «ikke tilstrækkelig».
- Det var noe skog på eiendommen, men bare for brensel.
Bruket var alminnelig lettbrukt og godt dyrket. Herredskommisjonen foreslo som en konklusjon på sitt arbeid, å øke skylden til 1 ort og 7 skilling.

Folketellingen som ble avholdt samme år som herredsbeskrivelsen fant sted, viser at Lars Halvorsen da satt som eier av bruket. Det formelle skjøtet fikk han først i 1873.


Lars Halvorsen (født ca. 1820 i Holla) giftet seg i 1856 med datteren av den tidligere eieren, Anne Margrete Halvorsdatter (1821-1876), som da var enke.
Lars og Anne Margrethe hadde disse barna:

 1. Ole Martin, født 1857 - død 1867. Druknet.
 2. Maren, født 1859.
 3. Gunder, født 1862 - død 1885.

Anne Margrethe Halvorsdatter hadde en sønn fra sitt første ekteskap med Ole Hansen (ca. 1816-1854):
Halvor, født 1848. Sjømann.

På bruket bodde i 1865 husbondens svigermor, Karen Sørensdatter. Hun var 78 år gammel.

Oksøya ble delt i 1874. Da ble løpenummer 80d (senere bruksnummer 4) skilt ut med en skyld på 4 skilling.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 80e, «Oksøen», bruksnummer 3 under Sandøya. Skylden på bruket ble revidert fra 1 ort til 63 øre.

I 1884 solgte Lars Halvorsen eiendommen til Nicolai Halvorsen Grava. Han fikk skjøte for 3500 kroner.


Nicolai Halvorsen (1853-1944) var sønn av Halvor Andersen Grava. Han hadde tidligere vært gift med Marie Oline Johnsdatter (født 1857). Hun var datter av John Arnesen Kjørholt. Etter at den første kona var død, giftet Nicolai Halvorsen seg i 1884 med enke Petra Martine Olsdatter (1854-1944). Hun var datter av Ole Jacobsen på Søndre Grava.
Nicolai og Petra Martine hadde disse barna:

 1. Jacob, født 1884
 2. Nils Petter, født 1887 - død 1960. Gift med Katrine Christensdatter (født 1889). Datter av Christen Gustav Christensen på Lufjell under Bjønnes. Bosatt på Heistad.
 3. Anna Kathrine, født 1889 - død 1968. Gift med Knud Jørgen Lunde (1887-1967). Sønn av Knud Simonsen på Øvre Lunde. Bosatt på Sørhaug under Øvre Lunde (bruksnummer 17).
 4. Margrete, født 1891 - død 1969. Gift med Marius Simonsen fra Brevik.
 5. Andreas, født 1892. Gift med Petra Christensdatter (født 1899). Datter av Christen Gustav Christensen på Lufjell under Bjønnes. Bosatt på Sandøya.
 6. John, født 1895 - død 1907. Druknet.

Den første kona til Nicolai Halvorsen, Marie Oline Johnsdatter, var første gang gift med kaptein Jacob Petter Halvorsen. De to barna fra deres ekteskap bodde ved folketellingen i år 1900 sammen med sine «steforeldre»:

 1. Halvor, født 1878 - død 1946. Gift med Karen Hansine Anundsdatter (1880 -1932). Datter av Anund Olsen på Søndre Rød. Bosatt på Håøya (bruksnummer 12), senere på Bjønnes.
 2. Petter. Gift med Anna     fra Siljan.

Ved folketellingen i 1900 bodde også bestemoren, Anne Margrete Grava, på gården. Hun var enke og ble understøttet av familien.

Det ble i 1914 holdt en skylddeling på bruket. Da ble bruksnummer 19, «Odlien», skilt ut til Breviks kristelige ungdomsforening med en skyld på 3 øre. I 1916 ble bruksnummer 22, Oksodden, skilt ut med en skyld på 20 øre. Senere ble det skilt ut noen mindre eiendommer til hytteformål. Skylden på hovedbruket var i 1931 redusert til 34 øre.

Ekteparet Nicolai og Petra Halvorsen døde begge i 1944. I skjøte av 1946 gikk eiendommen fra Nicolai Halvorsen og hustrus fellesbo ved Bamble skifterett til M. E. Middelfart for 21 000 kroner.


M. E. Middelfart (1905-1968) var gift med Ingeborg Schee (født 1910). Han var lege og bodde i Brevik. Etter ytterligere skylddelinger var den gjenværende skylden i 1948 redusert til 25 øre.

I 1953 skjøtet M. E. Middelfart eiendommen over på Odd Jacobsen for 40 000 kroner. Jacobsen satt med eiendommen fram til 1957. Da gikk skjøtet over til Langesundsfjordens indremisjonsselskap for 34 000 kroner, hvorav 3000 kroner ble betalt for løsøret.

Det er senere holdt en skylddeling på bruket. I 1978 ble bruksnummer 24, Sommerro, sammenføyd med bruksnummer 3, Oksøya, til en eiendom.

Utdrag (s. 585-587) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen