Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Søndre Berg

Gårdsnummer 36, bruksnummer 2

av Per Chr. Nagell Svendsen

Folketellingen i 1801 viser at gården Berg var delt i to bruk. På det nordre bruket (senere bruksnummer 1) bodde Rasmus Isachsen sammen med sin familie, og på det søndre bruket (denne eiendommen) bodde Lars Jørgensen, som da var enkemann, sammen med ei datter og to tjenestefolk.

Lars Jørgensen (født ca. 1770) kom fra Tveten i Bamble. Han var gift med Anna Kirstine Christensdatter (ca. 1772-1799).
Lars og Anna Kirstine hadde ei datter:
Karen Helene, døpt 1798 - død 1863. Gift 1816 med Ole Jacobsen Oxum (ca. 1790-1838). Sønn av Jacob Olsen Langangen. (Se Oksum.) Bosatt på Berg (denne eiendommen, senere på Solvik under Bjønnes (bruksnummer 11).

I 1819 står svigersønnen, Ole Jacobsen, som eier av gården. Den hadde da en skyld på 1 hud og 5½ skinn.


Ole Jacobsen (ca. 1790-1838) giftet seg i 1816 med Karen Helene Larsdatter (1798-1863).
Ole og Karen Helene hadde disse bama:

 1. Anna Kirstine, født 1817. Gift 1835 med gårdbruker Zakarias Evensen Tangvall (1819-1854). Sønn av Even Andersen. Bosatt på Tangvall i Bamble.
 2. Jakob, født 1818 - død 1858. Skipsfører. Gift 1845 med Martha Berthea Evensdatter (ca. 1824-1888). Datter av Even Andersen Tangvall fra Bamble. Bosatt på Gunneklev (bruksnummer 1).
 3. Olava, født 1821. Gift 1848 med garvermester Anders Jacobsen Bommen (født ca. 1815 i Porsgrunn). Sønn av Jacob Andersen Bommen. Emigrerte 1863 til Amerika.
 4. Karen Amine, født 1824 - død 1861. Gift 1848 med skipsfører Halvor Christensen Traaholt. Bosatt i Brevik.
 5. Marthe Elise Sophie, født 1827 - død 1885. Gift 1858 med gårdmann, enkemann Anders Olsen (1808-1890). Sønn av Ole Andersen Langangen. Bosatt på Langangen (bruksnummer 1).
 6. Kirsten Malene Sophie, født 1830.
 7. Lars, født ca. 1832. Gift 1856 med Mathilde Marie Frøstrup (født 1830) fra Langesund. Datter av lensmann Lars Frøstrup.

I 1822 avhendet Ole Jacobsen gården til flere kjøpere. Selv flyttet Ole Jacobsen sammen med sin familie til Solvik under Bjønnes (bruksnummer 11). Isach Rasmussen Berg fikk kjøpt løpenummer 91b med en skyld på 4 skinn for 400 spesidaler (senere sammenlagt med bruksnummer 1). Løpenummer 91c, «Rødningen», med en skyld på 1 skinn ble solgt til Abraham Nielsen for 100 spesidaler.

Hovedbruket ble delt mellom Niels Thorsen og selgerens svigerfar, Lars Jørgensen. Niels Thorsen fikk skjøte på 6½ skinn av gården med 2 lader, stall og redskapshus for 400 spesidaler. Lars Jørgensen fikk skjøte på de resterende 6 skinn av eiendommen for 300 spesidaler med alle dertil hørende bygninger med unntagelse av den største stuebygningen som selgeren forbeholdt seg selv.

I 1824 fikk prokurator Chr. Dahl auksjonsskjøte på Niels Thorsens eiende 6½ skinn i Berg for 245 spesidaler. Dahl solgte i 1828 denne eiendommen videre til Halvor Tronsen Sandøen for 300 spesidaler.

Lars Jørgensen skjøtet sin del over på Ole Kittilsen Strand fra Bø prestegjeld for 200 spesidaler. I skjøtet stod det mellom annet: «Det på eiendommen stående bryggerhus overlates Ole Kittilsen inntil han selv får bygget. En enkel kakkelovn i kammerset skal tilhøre Ole Kittilsen. Selgeren forbeholder seg fri adgang til fehus. Når kornet skal treskes, får Ole Kittilsen de første 14 dager og Lars Jørgensen 8 dager.»

Den sistnevnte delen ble senere kjøpt av Halvor Tronsen Berg. Han skjøtet i 1830 de samme 6 skinn over på Ole Gundersen.

I 1831 skjøtet Halvor Tronsen sine 6 1/9 skinn av Berg over på Peder Pedersen Kjendalen for 200 spesidaler. Samme dag fikk Peder Pedersen skjøte på Ole Gundersens 6 skinn i samme gård. Han satt dermed som eier av 1 hud og ½ skinn i gården Berg.


Peder Pedersen (ca. 1801-1884) var sønn av Peder Andersen på Øvre Kjendalen. Han giftet seg i 1831 med Ingeborg Marine Jacobsdatter (ca. 1808-1842). Hun var datter av Jacob Olsen Grava.
Peder og Ingeborg Marine hadde disse barna:

 1. Ingeborg Maria, født 1831 - død 1846.
 2. Jakobine Petterine, født 1834. Gift 1855 med garvermester Nils Ingebretsen (født ca. 1827 i Gjerpen). Oppholdt seg i Brevik. Sønn av Ingebret Jacobsen Pasa.
 3. Karen Kirstine, født 1836 - død 1893. Gift 1866 med Hans Christensen (1836-1913). Sønn av Christen Sørensen Sølverød. Bosatt på Sølverød (bruksnummer 2).
 4. Peder, født 1839 - død 1872. Garvermester. Gift 1863 med Maren Anne Jonsdatter (født 1838). Datter av Jon Hansen Auen. Bosatt på Garveriet i Langangen (bruksnummer 2)
 5. Ingeborg Marie, født 1842 - død 1842

Matrikkelen av 1838 viser at Peder Pedersens eiendom hadde løpenummer 91a under matrikkelnummer 37. Skylden ble samme år revidert fra 1 hud og ½ skinn til 2 skylddaler, 3 ort og 1 skilling.

I 1840 kjøpte Peder Pedersen et skogstykke, «Nautserskogen», av Christen Thorsen Leerstang for 300 spesidaler. Denne eiendommen fikk en skyld på 2 ort og 16 skilling (senere bruksnummer 7 under Lerstang). I 1860-årene ble det bygd en isdam med renner og ishus på denne eiendommen.

Ingeborg Marine Jacobsdatter døde i 1842. Bruttoformuen i skiftet etter henne viste 790 spesidaler og 12 skilling, mens nettoformuen utgjorde 324 spesidaler, 1 ort og 15 skilling. Av boets eiendom ble Berg taksert til 550 spesidaler og Nautserskogen til 150 spesidaler.

Peder Pedersen giftet seg andre gang i 1845 med Sara Nilsdatter (1810-1893). Hun var datter av Niels Olsen Rødsætre.
Peder og Sara hadde disse barna:

 1. Jacob Martin, født 1848 - død 1926. Gift 1876 med Sina Margrethe Sørensdatter (1848-1923). Datter av Søren Hansen Kvestad. Bosatt på Berg (denne eiendommen).
 2. Nicolai, født 1851. Garver og forretningsmann. Gift 1879 med Olalia Theodora Danielsen. Bosatt på Stathelle i Bamble.
 3. Anders, født 1854. Emigrerte til USA.

Peder Pedersen skrev i 1861 en kontrakt med N. W. Coch i Brevik om fri bruk og benyttelse av Almedalstjernet med Nautser og Bergskogen samt rett til å oppsette dammur og bruk av en strand og ei bukt. Den årlige avgiften ble satt til 12½ spesidaler og fri skurd på Sagbakken sagbruk.

Folketellingen fra 1865 forteller at Peder Pedersen bodde på bruket sammen med sin, kone, Sara Margrethe, og deres tre sønner. På bruket bodde det også ei tjenestejente med navn Anne K. Andreasdatter (født ca. 1847).

Herredsbeskrivelsen fra samme år viser at Peder Pedersens eiendom, Berg og Lerstang, hadde en samlet skyld på 3 daler og 17 skilling. Eiendommen hadde 54½ mål åker og dyrket eng. Dessuten var det 4¾ mål naturlig engIand. Det hørte ikke noen utslått med til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 3½ tønner havre, ¼ tønne bygg, ½ tønne hvete og 5 tønner poteter. Avlingen viste 5 fold havre, 7 fold bygg, 7 fold hvete og 5 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 55 skippund høy.
På bruket var det 1 hest, 3 kyr og 4 sauer. Dyrene hadde tilstrekkelig havnegang.
Det hørte noe skog med til bruket. Den årlige nettofortjenesten av gran og litt furu utgjorde omtrent 35 spesidaler.
Gården lå med lett atkomst til den rodelagte veien og sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Den kommisjonen som forestod beskrivelsen, foreslo å senke skylden til 2 daler, 3 ort og 9 skilling.

I 1867 solgte Peder Pedersen eiendommen til sin eldste sønn fra sitt andre ekteskap, Jacob Martin Pedersen, for 1500 spesidaler. Selgeren forbeholdt seg føderåd på bruket for seg og sin kone.


Jacob Martin Pedersen (1848-1926) giftet seg i 1876 med Sina Margrethe Sørensdatter Kvestad (1848-1923).
Jacob Martin og Sina Margrethe hadde disse barna:

 1. Bertha Sofie Cathrine, født 1876 - død 1968. Gift 1897 med gårdbruker og iseksportør Johan Julius Olsen (1863-1948). Sønn av Ole Isaksen Ramberg. Bosatt på Ramberg (bruksnummer 1).
 2. Peder, født 1877 - død 1962. Gift med Maren Isaksdatter (1888-1981). Datter av Isak Hansen Røe på Sandøya. Bosatt på Solvik under Bjønnes (bruksnummer 11).
 3. Selma Marie, født 1879 - død 1970 Gift 1906 med skipsfører Karl Herman Hansen (1877-1952). Sønn av Hans Jacob Hansen på Sandøya. Bosatt på Moen under Røra (bruksnummer 3).
 4. Anna Petrea, født 1880 - død 1882.
 5. Alfred (Alf), født 1882 - død 1969. Gift 1910 med Sara Kathrine Nicolaisdatter (1889-1981). Datter av Nicolai Nilsen Halvarp. Bosatt på Seterskogen under Siljan (bruksnummer 9).
 6. Anna, født 1884 - død 1972. Gift med Hans Amundsen Auen (1882-1960). Sønn av Amund Jonsen Auen. Bosatt på Heistad.
 7. Bergliot, født 1886 - død 1978. Ugift.
 8. Nora, født 1888. Gift med ingeniør Neri Ingolfsrud fra Heistad. Emigrerte til USA.
 9. Marie, født 1892 - død 1971. Gift 1941 med byggmester Valdemar Thorenfeldt (død 1949) fra Larvik.

(Jacob) Martin Pedersen Berg var en markant person, - stor av vekst og en drivende kar på mange vis. Han var en dyktig jord- og skogbruker. Sammen med Herman Ramberg bygde han Berg-Lerstang-dammen for isdrift. En isrenne ble bygd til Smedviken under Lerstang, hvor ishusene var oppført. Omkring århundreskiftet drev han en landhandel på Berg.

Martin Pedersen Berg var som Herman Ramberg, en radikal venstremann. Han tok del i politikk og sosialt arbeid. I perioden 1899-1901 satt han i Eidanger herredsstyre.

En yngre bror av Martin Pedersen, Nicolai P. Berg, satt i en periode som eier av Berg. Han fikk auksjonsskjøte på bruket i 1880 for 6000 kroner og solgte eiendommen tilbake til sin bror fire år senere for det samme som han selv hadde gitt. Året etter, i 1885, kjøpte Martin P. Berg det senere bruksnummer 4 under Berg, Trolldalen, av sin bror for 4400 kroner.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 91a bruksnummer 2 under gårdsnummer 36, Berg. Skylden på bruket ble revidert fra 2 skylddaler, 3 ort og 1 skilling til 6,19 mark.

Til Søndre Berg lå en 500 dekar stor skog som ble kalt «Heiskogen». I 1921 ble denne skogen gitt bruksnummer 5 og skilt fra med en skyld på 1,54 mark. Skjøte gikk samme ar til brukseier Sam. Svensson i Langangen for 17 500 kroner. Etter Svenssons død ble skogen i 1928 solgt til Eidanger kommune for 12 000 kroner.

Martin P. Berg døde i 1926. Året etter gikk auksjonsskjøte på Søndre Berg og Trolldalen til den yngste datteren, Marie Berg, for 17 500 kroner.


I 1933 fikk Ole Jacobsen auksjonsskjøte på bruket for 13 000 kroner. Eiendomsoverdragelsen ble datert 13. januar og tinglyst 1. februar samme år.

Ole Jacobsen (født 1894) kom fra Holla. Han var gift med Anne.
Ole og Anne hadde ei datter:
Aase

Ole Jacobsen var en dyktig gårdbruker. Familien bodde på Berg til 1937. Bruket ble da skjøtet tilbake til Marie Berg for 20 500 kroner.

Marie Berg (1892-1971) giftet seg i 1941 med Valdemar Thorenfeldt (død 1949) fra Larvik. Det var ingen barn i dette ekteskapet.

I 1947 ble bruket forpaktet bort til Johannes Arnesen. Den årlige avgiften ble satt til 600 kroner. I kontrakten het det at det skulle være 1 års gjensidig oppsigelse, vedrett til eget behov, vedlikeholdsplikt for forpakteren med mer.

Bruket ble senere forpaktet av Karl Juliussen. Han fikk i 1953 kontrakt for ett år. Det dyrkede jordbruksarealet utgjorde på begynnelsen av 1950-tallet 50 dekar (mold), mens annet jordbruksareal var på 10 dekar. Den produktive skogen dekket 100 dekar og annen utmark 50 dekar. På gården var det 1 hest, 6 kyr, 2 griser og 60 høner.

Våningshuset på bruket ble reist i 1905. Samme år ble det bygd fjøs og låve.


I 1970 fikk en brorsønn av Marie Berg Thorenfeldt, Marlow Berg, skjøte på denne eienkommen og bruksnummer 4, Trolldalen, for 100 000 kroner. Overdragelsen skjedde i januar dette året.

Marlow Berg (født 1919) bor sammen med sin familie på gården Solvik under Bjønnes (bruksnummer 11). Berg blir drevet som et underbruk. Her dyrkes det vesentlig korn og poteter.

I 1980 ble Berg og Solvik skjøtet over på de tre barna: Paal, Tone og Per Magne Berg. Tone Berg (født 1957) er gift med Geir Veungen (født 1956). Hun bosatte seg på Berg i 1980 sammen med sin mann.

Utdrag (s. 687-691) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen