Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Kokkersvold

Gårdsnummer 1, bruksnummer 15

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen, løpenummer 5c, ble skilt ut fra løpenummer 5a (senere bruksnummer 13) i juli 1865 med en skyld på 2 ort og 17 skilling. Omkring en måned senere skjøtet Peder Nilsen denne delen til en svigersønn, Knud Sørensen Rødskjær, for 800 spesidaler.

Knud Sørensen (1826-1896) giftet seg i 1864 med Anne Marie Pedersdatter Kokkersvold (1843-1925).
Knud og Anne Marie hadde disse barna:

 1. Søren Petter, født 1864.
 2. Ingvald Karinius, født 1869 - død 1948. Gift 1902 med Nella Marie Hansdatter (1883 -1972). Datter av Hans Christian Nilsen Wiersdalen. Bosatt på Kokkersvold (denne eiendommen), flyttet senere til Stokke i Vestfold.
 3. Karen Marie, født 1874 - død 1948. Gift 1902 med Karl Olsen (1876-1938) fra Ålesund.
 4. Sofie Petrea, født 1877 - død 1954. Gift 1901 med gårdbruker Kristian Sølie (1873-1942) fra Gjerpen.
 5. Søren Petter, født 1880. Emigrerte til USA.

Knud Sørensen var den første som bygde og bosatte seg på denne eiendommen. Han bygde innhus og uthus og ei smie under fjellet ved myra. Knud Sørensen var smed og drev mye med dette arbeidet.

Under folketellingen i 1865 bodde det et losjerende ektepar på bruket. De het Ole Hansen (født 1799) og Marie Christoffersdatter (født 1801) og bodde i eget hus med egen husholdning.

Herredsbeskrivelsen fra samme år som folketellingen, viser at bruket var på 19¼ mål åker og dyrket eng. Ved gården var det 4¾ mål naturlig england. Det hørte ikke med noen utslått til bruket.
Årlig utsæd av enhver sædart var på ¾ tønne havre, ¼ tønne bygg og 1½ tønne poteter. Avlingen viste 6 fold havre, 7 fold bygg og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 16 skippund høy.
På bruket var det 1 ku og 4 sauer. Dyrene hadde en havnegang som ikke var tilstrekkelig stor. - Det hørte med noe skog til eiendommen, men bare til eget bruk.
Gården lå ved hovedveien og omkring 1/8 mil fra sjøen. Bruket var tungbrukt, men alminnelig godt dyrket. Herredskommisjonen foreslo som en konklusjon på sitt arbeid, å senke skylden på eiendommen til 2 ort.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 5c bruksnummer 15 under gårdsnummer 1, «Bjerkevold». Skylden på bruket ble revidert fra 2 ort og 17 skilling til 1,11 mark.

Da Knud Sørensen døde i 1896, fikk enken, Anne Marie Pedersdatter, uskiftebevilling. Året etter solgte hun bruket til en sønn, Ingvald Karinius Knudsen, for 4000 kroner.


Folketellingen fra år 1900 viser at Ingvald Karinius Knudsen bodde på bruket sammen med sin mor og to tjenestefolk. Det var gårds- og skogsarbeideren Gustav Nilsen (født 1882) og gjetergutten Oluf Andreassen (født 1890).

Ingvald Karinius Knudsen (1869-1948) giftet seg i 1902 med Nella Marie Hansdatter Wiersdalen (1883-1972).
Ingvald Karinius og Nella Marie hadde disse barna:

 1. Margit Alvilde, født 1903. Gift 1922 med Hans Bernhard Børresen (1895-1963) fra Sandar. Bosatt i Sandar.
 2. Hjørdis, født 1904. Gift 1932 med Ludvig Green Krekling (1905-1980) fra Sandefjord. Bosatt i Sandefjord.
 3. Arthur Conrad, født 1906 - død 1981. Gift 1934 med Marie Hermine Lemcke (1911-1981) fra Sandefjord. Bosatt i Sandar.
 4. Borgar, født 1908. Gift 1935 med Kristine Tørrestad (1912-1974) fra Sandefjord. Bosatt i Stokke.
 5. Egil, født 1910. Gift 1938 med Margareth Larsen (1917-1979) fra Porsgrunn. Bosatt på Viersdalen (bruksnummer 5).
 6. Ranveig, født 1912. Gift 1936 med Reidar Hansen (født 1910) fra Sandar. Bosatt i Sandefjord.
 7. Erland, født 1913. Gift første gang 1937 med Signe Jacobsen (født 1914). Ekteskapet oppløst 1952.
  Gift andre gang 1960 med Marta Thuve (født 1915) fra Sandar. Bosatt i Sandefjord.
 8. Hans Kristian, født 1916. Gift første gang 1947 med Solveig Johannesen (født 1926) fra Bamble. Ekteskapet oppløst 1965.
  Gift andre gang 1968 med Synnøve Langås Våle (født 1920). Bosatt i Oslo.
 9. Gunvor, født 1918. Gift 1951 med Arnth Olsen (født 1923) fra Minnesota, USA. Bosatt i Minnesota, USA.
 10. Ingeborg Marie, født 1919. Gift 1946 med Harry Jacobsen (født 1917) fra Sandar. Bosatt i Sandar.
 11. Ella, født 1922. Gift 1945 med Ole Iversen (1916-1981). Bosatt i Sandar.

I 1914 solgte Ingvald Karinius Knudsen bruket til Carl Berthram Larsen for 10 500 kroner og 500 kroner for løsøret. Carl B. Larsen bodde da på bruksnummer 21, Myra, som han eide og brukte.

Selv flyttet Ingvald K. Knudsen til Alfheim i Stokke i Vestfold. Dyrene ble sendt med jernbanen, mens flyttingen for øvrig gikk etter veien i to høyvogner. Det fortelles at det var sølete og dårlige veier etter teleløsingen. Mange steder stod søla oppover hjuleikene. Således ble det en stri strabas før en var fremme.


Carl Berthram Larsen (1875-1965) var sønn av Lars Pedersen Kokkersvold. Han giftet seg med Anna Olalia Eriksdatter (1871-1960). Hun var datter av Erik Jacobsen Wiersdalen.
Carl Berthram og Anna Olalia hadde disse barna:

 1. Einar, født 1898 - død 1974. Stasjonsmester. Gift 1923 med Lydia Larsen fra Skien. Datter av Nils og Susanne Johanne Larsen.
 2. Asta Kaspara, født 1900 - død 1967. Gift 1923 med gårdbruker og sjåfør Arnt Johan Andersen Braathen (1895-1980). Sønn av Alfred Andersen. Bosatt på Solheim under Halvarp (bruksnummer 11).
 3. Klara, født 1902. Ugift. Bosatt på Kokkersvold (denne eiendommen).
 4. Peder, født 1905 - død 1982. Ugift. Bosatt på Kokkersvold (denne eiendommen).
 5. Erling, født 1907 - død 1932.
 6. Sverre, født 1909. Gift 1939 med Synnøve Lunde (født 1920). Datter av Anders Knudsen Lunde på Oksum.
 7. Reidar, født 1911. Gift 1946 med Klara Johannesen (født 1922) fra Eikenes i Kjose.
 8. Olaf, født 1915. Gift 1943 med Solveig Larsen (født 1925) fra Vestre Porsgrunn.

Carl Berthram Larsen tok over postkjøringen etter sin far, Lars Pedersen. Han hadde denne transporten til ut i 1920-årene da bussruta overtok.

Den yngste sønnen, Olaf Kokkersvold, bygde i 1938 en sirkelsag på bruket. Saga ble satt opp der den gamle smia hadde stått. Olaf Kokkersvold drev mye med leieskurd.

Begge eiendommene (denne eiendommen og bruksnummer 21) ble drevet under ett. Den gamle riksvei 18 skilte mellom de to brukene som begge var myrlendte og best egnet til husdyrhold. Til eiendommen hørte en gammel husmannsplass med navn Ramsdokka. Denne er for lengst nedlagt. (Se «Husmenn og festere».)

Carl Berthram Larsen eide også bruksnummer 2, Oksumåsen, under Oksum og bruksnummer 3, Østskogen, under Stulen. I 1948 skjøtet han eiendommene sine over på to av barna, Klara og Peder Kokkersvold, for 25 000 kroner. Løsøret ble verdsatt til 5000 kroner. Selgeren forbeholdt seg fritt husvære for seg og sin kone for resten av deres levetid, samt ved, poteter og 3 liter melk daglig.

Klara og Peder Kokkersvold lever begge ugifte. Eiendommene driver de sammen.

Skylden på bruksnummer 15 (denne eiendommen) var i 1953 uforandret. Det dyrkede jordbruksarealet var på 48 dekar (myrmold), mens annet jordbruksareal dekket 3 dekar. Den produktive skogen utgjorde 200 dekar og annen utmark 100 dekar. På gården var det 1 hest, 6 kyr, 2 ungdyr, 2 griser og 30 høner.

Våningshuset på bruket ble bygd omkring 1902 og uthusene rundt tre år senere. Vann ble lagt inn i husene i 1946. Branntaksten på husene var i 1953 satt til 84 000 kroner.

I 1976 skjøtet Klara og Peder Kokkersvold eiendommene sine over på Terje og Svein Kokkersvold for 80 000 kroner. De to nye eierne var nevøer av selgerne.


Terje Kokkersvold (født 1951) er sønn av Olav og Solveig Kokkersvold. Han giftet seg i 1973 med Siv Ellegård (født 1954) fra Vallermyrene.
Terje og Siv har ei datter:
Linn, født 1973

Svein Kokkersvold (født 1952) er sønn av Reidar og Klara Kokkersvold. Han giftet seg i 1976 med Else Marie Larsen (født 1949) fra Notodden.
Svein og Else Marie har disse barna:

 1. Kjetil, født 1977
 2. Elin, født 1981
Svein Kokkersvold driver som skogsarbeider, mens kona, Else Marie, er lærer.

Utrag (s. 43-46) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen