Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Myra

Gårdsnummer 1, bruksnummer 21

av Per Chr. Nagell Svendsen

Den 18. juni 1859 var lagretten til stede på Kokkersvold for å dele Jacob Knudsens eiendom, løpenummer 6a. Den eldste sønnen, Anders Jacobsen, fikk 2/3 av bruket (senere bruksnummer 19), mens en yngre sønn, Ole Jacobsen, fikk 1/3 av bruket (denne eiendommen).

Mens hovedbruket lå på Nedre Kokkersvold, fikk Ole Jacobsen den delen av bruket som lå ved tjernet på Øvre Kokkersvold. Dette bruket, løpenummer 6c, ble kalt «Myra» og fikk en skyld på 1 ort og 9 skilling.

Ole Jacobsen (1825-1861) levde ugift. Da han døde i 1861, var broren, Anders Jacobsen, eneste mannlige arving. Lagretten satte boets eiende til 530 spesidaler, hvilket tilkjentes Anders Jacobsen. Han skulle til gjengjeld betale sine to søstre, Anne Margrethe og Karen, deres del av arven som var på henholdsvis 148 spesidaler og 25 skilling og 130 spesidaler og 73 skilling.

Året etter solgte Anders Jacobsen eiendommen Myra til Hans Jacob Christoffersen Kokkersvold. Den nye eieren eide dessuten løpenummer 5b (senere bruksnummer 14) hvor han bodde sammen med sin familie. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Herredsbeskrivelsen av 1865 viser at brukets åker og dyrkede eng var på 16 mål. Ved gården var det ½ mål naturlig england. Det hørte ikke med noen utslått til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på ¾ tønne havre, ¼ tønne bygg og 1 tønne poteter. Avlingen viste 6 fold havre, 7 fold bygg og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 16 skippund høy.
På gården var det 1 ku og 4 sauer. Dyrene hadde en tilstrekkelig stor havnehage. - Det hørte noe skog med til eiendommen, men bare til eget bruk.
Gården lå ved hovedveien og 1/8 mil fra sjøen. Bruket var tungbrukt, men alminnelig godt dyrket. Herredskommisjonen foreslo å heve skylden på eiendommen til 2 ort og 2 skilling.

I 1866 ble løpenummer 6d (senere bruksnummer 22) fraskilt bruket med en skyld på 3 skilling. Denne eiendommen ble brukt av Kokkersvold isforretning. (Se bruksnummer 16, 17 og 22.)

Hans Jacob Christoffersen solgte Myra i 1871 til Amund Larsen Løkka fra Viersdalen. Overdragelsessummen var på 480 spesidaler.


Amund Larsen (1829-1901) var sønn av Lars Eriksen Wiersdalen. Han giftet seg i 1864 med Oline Nilsdatter (1835-1883). Hun var datter av Nils Arvesen Auen.
Amund og Oline hadde disse barna:

 1. Lars, født 1864. Emigrerte til USA.
 2. Nils, født 1865. Gift første gang 1890 med enke Maren Andrea Hansdatter (født 1850) fra Kjose.
  Gift andre gang med Elise Regine Eriksdatter (født 1872). Datter av Erik Larsen Wiersdalen. Bosatt på Myra (denne eiendommen), senere på Solum i Brunlanes.
 3. Olga Marie, født 1867 - døde ung.
 4. Anders, født 1870 - død 1891. Sjømann.
 5. Ole Andreas, født 1873. Bosatt i Skien.
 6. Carl Martin, født 1876 - død 1942. Gift første gang med Gunda Olava Gundersen (1883-1915).
  Gift andre gang med Elise Eriksdatter Bjønnes (født 1887). Datter av Erik Olsen Bjønnes. Bosatt på Solvik under Bjønnes (bruksnummer 9).

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 6c, «Kokkersvold», bruksnummer 21 under gårdsnummer 1, «Bjerkevold». Skylden på eiendommen ble revidert fra 1 ort og 6 skilling til 1,04 mark.

Amund Larsen overdrog senere bruket til sin nest eldste sønn, Nils Amundsen, for 2470 kroner. Med i overdragelsesbetingelsene hørte føderåd til selgeren.


Nils Amundsen (født 1865) giftet seg første gang i 1890 med enke Maren Andrea Hansdatter (født 1850) fra Kjose.
Nils og Maren Andrea hadde disse barna:

 1. Olaf, født 1889. Ugift. Bosatt på Solum i Brunlanes.
 2. Anders, født 1892 - død ung. Døde av tuberkulose.

Kona, Maren Andrea Hansdatter, hadde tidligere vært gift med Hans Eugene i Kjose. Med ham hadde hun datteren:
Anne Nicoline, født 1877 - død 1919. Gift med sjømann Nils Nirisen (1878-1925).

Nils Amundsen solgte senere Myra til Karl Berthram Larsen Kokkersvold for 4500 kroner. Selv kjøpte Nils Amundsen en av Solumgårdene i Brunlanes og flyttet dit med familien sin.

Karl Berthram Larsen kjøpte i 1914 bruksnummer 15, Kokkersvold, av Ingvald Karenius Knudsen. De to eiendommene grenset opp til hverandre og er senere blitt drevet som ett bruk. (Se mer under bruksnummer 15.)

Utrag (s. 55-56) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen