Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Kjørholt

Gårdsnummer 73, bruksnummer 7

av Per Chr. Nagell Svendsen

Ole Pedersen Skavrager eide løpenummer 181 og 182 under Kjørholt (senere bruksnummer 5 og 7) med en samlet skyld på 2 huder og 6 skinn. I 1816 lot han løpenummer 182 (denne eiendommen) skille fra. Den fraskilte delen fikk en skyld på 6 skinn og ble solgt til en svigersønn, Niels Johnsen, for 2300 riksdaler.

I skjøtet heter det at: «Eiendommen begynder østen for Kjørholts huser. Gaar derfra Vestefter til den saakaldte Halvorsbæk, derfra østenefter langs et skov Gjærde ...» Kjøperen skulle ha rett til fri sommerhavn med mer.

Niels Johnsen (ca. 1777-1838) var fra Eik i Bamble. Han giftet seg første gang i 1811 med Karen Maria Olsdatter Skavrager (1791-1816).
Niels og Karen Maria hadde disse barna:

 1. Sara Kristine, døpt 1812 - død 1879. Gift første gang 1832 med Hans Johnsen (1801-1839). Sønn av gårdmann John Andersen Sandøen. Bosatt på Sandøya (bruksnummer 5).
  Gift andre gang 1840 med Hans Gundersen (1814-1905). Sønn av Gunder Jakobsen Bjønnes. Bosatt på Bjønnes (bruksnummer 1).
 2. Anne Marie, født 1816 - død 1816.

Etter at den første kona var død, giftet Niels Johnsen seg i 1825 med tjenestejente Karen Hansdatter (ca. 1795-1876).
Niels og Karen hadde disse barna:

 1. Karen Maria, født 1825. Gift 1845 med et søskenbarn, John Jensen (født ca. 1815). Sønn av Jens Johnsen fra Nedre Eik i Bamble.
 2. John, født 1828 - død 1917. Gift 1856 med Anne Laurine Olsdatter (1833-1884). Datter av Ole Johnsen Kjørholt. Bosatt på Kjørholt (denne eiendommen), senere på Solhaugen (bruksnummer 12).
 3. Hans, født 1830. Gift 1858 med Mette Kristine Evensdatter (født ca. 1831). Datter av Even Andersen fra Tangvall i Bamble.

Niels Johnsen døde i 1838. Etter dette overtok enken, Karen Hansdatter, bruket. Matrikkelen av 1838 gav Kjørholt matrikkelnummer 75. Løpenummer 182 med Niels Johnsens enke som oppsitter, fikk en ny skyld på 2 ort og 18 skilling.

I 1851 skjøtet Karen Hansdatter bruket over på sin eldste sønn, John Nielsen, for 400 spesidaler. Hun forbeholdt seg dessuten føderåd for resten av sin levetid.


John Nielsen (1828-1917) giftet seg i 1856 med Anne Laurine Olsdatter Kjørholt (1833-1884).
John og Anne Laurine hadde disse barna:

 1. Nils Christian, født 1856 - død 1925. Gift 1890 med Anne Marie Carlsdatter (1864-1900). Datter av Carl Halvorsen på Ødegården under Nordre Grava. Bosatt på Ødegården under Nordre Grava (bruksnummer 9).
 2. Ole Andreas, født 1858 - død 1861.
 3. Elias, født 1860 - død 1861.
 4. Karen Sophie, født 1862 - død 1922. Sypike i år 1900. Ugift. Bosatt på Solhaug (bruksnummer 12).
 5. Ole Andreas, født 1863 - død 1939. Gift med Sara Nilette Hansdatter (1868-1953). Datter av Hans Jacob Hansen Sandøen. Bosatt på Sandøya (bruksnummer 1).
 6. Elias, født 1866 - død 1867
 7. Anna Elise, født 1868 - død 1887. Ugift.
 8. Johan, født 1870 - død 1911. Sjømann i år 1900. Druknet i West Hartlepool. Gift med Ingeborg Marie Iversen.
 9. Elias, født 1872. Mekaniker i år 1900. Gift med Caroline.
 10. John, født 1874 - død 1876
 11. Lars, født 1876 - død 1894. Ugift.

Under folketellingen i 1865 bodde John Nielsen og Anne Laurine Olsdatter på bruket sammen med tre barn. To av barna var døde. På bruket bodde også husbondens mor, Karen Hansdatter.

Herredsbeskrivelsen som ble avholdt samme år som folketellingen fant sted, viser at gårdens åker og dyrkede eng var på 32½ mål. Det var ikke noe naturlig england på gården, og det hørte ikke med noen utslått til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 1¼ tønne havre, 1/8 tønne bygg, ¼ tønne hvete og 1½ tønne poteter. Avlingen utgjorde 5 fold havre, 6 fold bygg, 6 fold hvete og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 28 skippund høy.
På bruket var det 2 kyr og 5 sauer. Dyrene hadde rett til havn i Peder Pedersen Kjørholts skog (bruksnummer 5). - Eieren av dette bruket hadde rett til brensel og gjerdefang i den samme skogen.
Gården lå ¼ mil fra hovedveien og sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Herredskommisjonen foreslo som en konklusjon på sitt arbeid, å heve skylden på eiendommen til 3 ort og 12 skilling.

I 1867 ble det holdt en branntakst over husene på bruket. Det fantes da:

En 1-etasjes våningsbygning, tømret, 9-laftet, bord- og tegltekt, bordkledd og oljemalt, 15 alen lang - 11 alen bred - 5 alen høy, inneholdt 1 stue, 1 kammer, 1 kjøkken med skorstein og hovedrør, 1 forstuegang. Våningsbygningen ble taksert til 250 spd. En 1-etasjes bryggerhusbygning, tømret, 4-laftet, bord- og tegltekt, 7 alen lang - 6 alen bred - 3½ alen høy, inneholdt bryggerhus med skorstein og bakerovn. Bryggerhusbygningen ble taksert til 20 spd. En uthusbygning, tømret, 8-laftet, bord- og tegltekt, 20 alen lang - 9 alen bred - 5 alen høy, bestod av 2 lader og 1 låve. Videre fantes et fehus, tømret, 4-laftet, 9 alen langt - 7 alen bredt - 3 alen høyt, innredet til 4 kuer og hadde sauefjøs. Hele uthusbygningen ble taksert til 150 spd.

Tre år senere ble eiendommen solgt på auksjon til Lars Gjeruldsen. Han fikk tilslaget for 700 spesidaler. John Nielsen flyttet etter dette til Solhaug (bruksnummer 12) sammen med sin familie.

Samme år som Lars Gjeruldsen overtok eiendommen, ble det holdt en skylddeling på bruket. Løpenummer 182b (senere bruksnummer 8) ble fraskilt til John Arnesen med en skyld på 19 skilling.


Lars Gjeruldsen (født 1836 i Risør) var gift med Thobine Torstensdatter (født 1843) fra Brevik.
Lars og Thobine hadde disse barna:

 1. Gjeruld, født 1862.
 2. Torsten, født 1863.
 3. Lars, født 1865.
 4. Karl, født 1867 i Brevik.
 5. Mantinius, født 1871. Bosatt i Brevik.
 6. Laurits, født 1874. Bosatt i Brevik.

Lars Gjeruldsen bodde sammen med sin familie på Kjørholt fram til 1877. Høsten året før lyste han eiendommen til salgs sammen med den innhøstede avlingen.

I mai 1877 ble eiendommen solgt til Peder Pedersen Kjørholt for 3400 kroner. Peder Pedersen bodde på det senere bruksnummer 5. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.) Dermed var det bruket som ble delt i 1816, igjen på de samme hender. Eiendommene har senere vært drevet av de samme eierne og brukerne.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 182a bruksnummer 7. Skylden på bruket ble revidert fra 1 ort og 23 skilling til 1,39 mark. Skylden på dette bruket har senere holdt seg uforandret.

Utdrag (s. 597-598) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen