Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Kjørholt

Gårdsnummer 73, bruksnummer 2

av Per Chr. Nagell Svendsen

I 1809 skjøtet Amund Pedersen Hejestad 1 hud og 1 7/10 skinn av Kjørholt (senere løpenummer 180a) over på Peder Johnsen for 610 riksdaler. Fire år senere fikk Peder Johnsen skjøte fra sin eldre bror, Arne Johnsen, på det senere løpenummer 180b med en skyld på 1 hud og 1 7/10 skinn for 2400 riksdaler. Den delen som ble kjøpt i 1809, fikk senere bruksnummer 2, mens den andre delen senere fikk bruksnummer 3. (Se dette.)

Peder Johnsen (1789-1838) var sønn av John Arnesen Kjørholt. Han giftet seg i 1813 med Gunil Marie Hansdatter Rød (1792-1864).
Peder og Gunil Marie hadde disse barna:

 1. Hans, født 1814 - død 1863. Gift 1837 med Mette Andrea Thorsdatter (1814-1882). Datter av Thor Andersen Tangvald fra Bamble. Bosatt på Kjørholt (denne eiendommen).
 2. Marthe Maria, født 1816. Gift 1840 med Anders Jørgen Thorsen (født ca. 1812). Sønn av Thor Andersen Tangvall fra Bamble.
 3. Jon, født 1818 - død 1860. Gift 1850 med Kirsten Thorsdatter (1824 -1910). Datter av Thor Andersen Tangvall fra Bamble. Bosatt på Kjørholt (bruksnummer 3).
 4. Aaste Kirstine, født 1820 - død 1820.
 5. Aaste Kirstine, født 1821. Gift 1844 med Jakob Haraldsen (født ca. 1818). Sønn av Harald Halvorsen fra Grasmyr i Bamble.
 6. Amund, født 1824 - død 1864. Ugift.
 7. Anne Sørine, født 1826. Gift 1856 med handlende Pehr Andersen (født ca. 1823 i Ving sogn i Sverige). Sønn av Anders Pehrson Högereid.
 8. Anne Maria, født 1828. Gift 1854 med fargemester Nils Sørensen (født ca. 1830) fra Osebakken i Porsgrunn. Sønn av Søren Olsen.
 9. Karen Oline, født 1833. Gift første gang 1852 med snekker Halvor Halvorsen Grasmyr (født ca. 1831 i Bamble).
  Gift andre gang 1874 med enkemann Peder Andreas Olsen Eksrønningen (født ca. 1835).
 10. Johan Petter, født 1836 - død 1837.

Peder Johnsen døde i 1838. Skiftet etter ham viste en bruttobeholdning på 887 spesidaler, 3 ort og 12 skilling. Utgiftene beløp seg til 484 spesidaler, 4 ort og 12 skilling. Eiendommen ble taksert til 400 spesidaler.

I skiftet ble eiendommen delt i de to «opprinnelige» brukene, - hvert bruk med en skyld på 1 hud og 1 7/10 skinn. Den eldste sønnen, Hans Pedersen, overtok løpenummer 180a (denne eiendommen), for 400 spesidaler, mens enken, Gunil Marie Hansdatter, overtok løpenummer 180b (senere bruksnummer 3). Matrikkelen som utkom ved utgangen av 1838, gav Kjørholt matrikkelnummer 73. Løpenummer 180a med Hans Pedersen som oppsitter, fikk en ny skyld på 3 ort og 16 skilling.


Hans Pedersen (1814-1863) giftet seg i 1837 med Mette Andrea Thorsdatter (1814-1882) fra Tangvall i Bamble.
Hans og Mette Andrea hadde disse barna:

 1. Thor Andreas, født 1838 - død 1900. Gift 1865 med Kirsten Petrine Larsdatter (1841-1931). Datter av Lars Hansen på Rød under Nordre Tveten. Bosatt på Kjørholt (bruksnummer 3).
 2. Hanna Petronelle, født 1840 - død 1887. Gift 1859 med Aasold Knudsen (1835-1894). Sønn av Knud Johnsen Ørvig. Bosatt på Ørvik (bruksnummer 1).
 3. Kirsten Marie, født 1843 - død 1916. Gift 1864 med Amund Eriksen (1842-1899). Sønn av Erik Amundsen Aas (Tangen). Bosatt på Tangen under Skjelsvik (bruksnummer 2).
 4. Gunild Marie, født 1845. Gift 1871 med styrmann Isak Nilsen (1845 -1893). Sønn av Niels Torjussen Saltboden. Bosatt under Sundsåsen. (Se «Husmenn og festere».)
 5. Everine Susanne, født 1847 - død 1918. Gift 1873 med Bernhard Andersen (1846 -1924). Sønn av Anders Hansen Skjelsvik. Bosatt på Skjelsvik (bruksnummer 1).
 6. Ingeborg Severine, født 1849.
 7. Johan Petter, født 1851 - død 1882. Gift 1875 med Anne Nicoline Halvorsdatter Ørstvedt (1852-1932). (1852-1932). Datter av Halvor Amundsen Ørstvedt. Bosatt på Kjørholt (denne eiendommen).
 8. Hans Martin, født 1853 - død 1932. Gift 1884 med enke Anne Nicoline Halvorsdatter (1852-1932). Datter av Halvor Amundsen Ørstvedt. Bosatt på Kjørholt (denne eiendommen).
 9. Ludvig, født 1855 - død 1855.
 10. Lovise Mathilde, født 1857. Gift 1885 med styrmann Ole Rasmus Andersen (1855-1891). Sønn av Anders Tronsen på Heistad. Bosatt på Heistad.
 11. Jørgen, født 1859.

Ved en skylddeling som ble avholdt i 1845, ble en del av bruket fraskilt med en skyld på ½ skilling. Denne delen ble innlemmet i Brevik by.
Hans Pedersen døde i 1863. Etter hans død overtok enken, Mette Andrea Thorsdatter, bruket.

I 1865 ble det foretatt en såkalt herredsbeskrivelse. Den viser at bruket var på 22¼ mål åker og dyrket eng. Ved gården var det 1½ mål naturlig england. Det hørte ikke med noen utslått til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 1½ tønne havre, ¼ tønne bygg, 1/8 tønne hvete og 3 tønner poteter. Avlingen viste 5 fold havre, 7 fold bygg, 6 fold hvete og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 22 skippund høy.
På gården var det 2 kyr og 1 sau. Dyrene hadde tilstrekkelig havnegang.
Det hørte skog med til eiendommen. Den årlige nettofortjenesten av gran og furu beløp seg til 4 spesidaIer.
Gården lå ¼ mil fra hovedveien og sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Herredskommisjonen foreslo som en konklusjon på sitt arbeid, å heve skylden på eiendommen til 4 ort og 9 skilling.

I 1873 skjøtet Mette Andrea Thorsdatter bruket over på en sønn, Johan Petter Hansen, for 700 spesidaler. Med på handelen var diverse løsøre.


Johan Petter Hansen (1851-1882) giftet seg i 1875 med Anne Nicoline Halvorsdatter.
Johan Petter og Anne Nicoline hadde disse barna:

 1. Mette Andrea, født 1875 - død 1945. Gift 1894 med Carl Isaksen (1866-1927). Sønn av Isach Jacobsen Grønli. Bosatt på Grønli under Bjørntvet (bruksnummer 5).
 2. Anne Helene, født 1877 - død 1958. Gift 1898 med Ole Andreas Anundsen (1872-1962). Sønn av Anund Eriksen Lunde. Bosatt på Kjørholt (denne eiendommen), senere på Gata og på Grønli under Hovholt (bruksnummer 4).
 3. Petrea Nikoline, født 1881. Gift med Nils Lauritzen (født 1881). Sønn av Lauritz Nilsen Bakke. Emigrerte til USA.
 4. Lars, født 1883. Gift med Amunda Pedersdatter Skavråker. Emigrerte til USA.

I 1879 ble det holdt en skylddeling på bruket. Da ble løpenummer 180c (senere bruksnummer 4), Spiredalen, fraskilt med en skyld på 1 skilling. Den fraskilte delen ble lagt til Brevik by.

Johan Petter Hansen døde i 1882. I skiftet etter ham ble bruket utlagt stervboenken, Anne Nicoline Halvorsdatter, for en løsningssum på 4400 kroner.


Anne Nicoline Halvorsdatter giftet seg i 1884 med en bror av sin første mann, Hans Martin Hansen (1853-1932).
Hans Martin og Anne Nicoline hadde disse barna:

 1. Halvor, født 1885. Gift med Anna Tovsen (1892-1975) fra Porsgrunn. Datter av byggmester Ole Tovsen og Olufine Larsen. Bosatt på Gata (bruksnummer 1).
 2. Petter, født 1887. Ugift.
 3. Marta, født 1889. Gift med agent Lars Larsen fra Skien.

Hans Martin Hansen overtok driften av bruket. Han drev dessuten som iseksportør og skipsreder. I 1903 fungerte Hans Martin Kjørholt som valgmann ved valg på stortingsmann fra distriktet.

Matrikkelen av 1889 gav Kjørholt gårdsnummer 73. Løpenummer 180a fikk bruksnummer 2. Bruket fikk videre revidert sin skyld til 2,41 mark.
I matrikkelen av 1905 ble Anne Nikoline Halvorsdatter oppført som eier. Fire år senere gikk skjøtet over til en svigersønn, Ole Andreas Anundsen Lunde, for 9000 kroner.


Ole Andreas Anundsen (1872-1962) giftet seg i 1898 med Anne Helene Johansdatter (1877-1958).
Ole Andreas og Anne Helene hadde disse barna:

 1. Anna, født 1899 - død 1978. Gift med Gilbert Gundersen (1895-1975) fra Oslo.
 2. Martin, født 1901 - død 1925. Ugift.
 3. Gudrun, født 1902 - død 1944. Gift med Martin Karlsen Ødegården (født 1904). Sønn av Hans Andreas Karlsen på Ødegården under Nordre Grava.
 4. Olaf, født 1907. Gift med Else Edvardsen Grøssum (født 1925 i Solum). Bosatt på Grønli under Hovholt (bruksnummer 4).
 5. Arne, født 1910. Gift med Gulli Jonassen fra Myrene (1913-1963).
 6. Maria, født 1915. Gift med Thorleif A. Solhaug (født 1917) fra Bø i Telemark.
 7. Sigurd, født 1919. Gift med Alfhild Edvardsen Grøssum (født 1918) fra Solum.

Ved en skylddelingsforretning som ble avholdt i 1923, ble bruksnummer 15, Kjørholtlien, fraskilt med en skyld på 2 øre. Moderbruket hadde etter dette en gjenværende skyld på 2,31 mark.

I 1928 solgte Ole A. Kjørholt og hustru bruket til Norsk Hydro ved A/S Rjukanfos for 50 000 kroner. Selv kjøpte de gården Grønli under Hovholt (bruksnummer 4) og flyttet dit.
Bakgrunnen for Norsk Hydros kjøp av bruket, var de store kalksteinsforekomstene på eiendommen. Det er bygd store gruver i området. A/S Rjukanfos forpliktet seg ved overtakelsen av gården til å drive jordveien og skogen på en fullt rasjonellmåte.

I 1930 ble bruksnummer 16, «Norjorde», skilt ut med en skyld på 8 øre. Den fraskilte delen ble overtatt av Hans T. Kjørholt. (Se bruksnummer 3.)

Utdrag (s. 587-590) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen