Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Løkka

Gårdsnummer 69, bruksnummer 6

av Per Chr. Nagell Svendsen

Ved en skyldsetning som ble avholdt i 1862, ble et jordstykke kalt «Løkka» gitt løpenummer 173g (denne eiendommen) og fraskilt løpenummer 173a (senere bruksnummer 1). Skjøtet på eiendommen gikk samme år fra Peter S. Dahl til Anders Halvorsen Grava for 100 spesidaler.

HerredsbeskriveIsen av 1865 viser at eiendommen hadde en skyld på 8 skilling. Bruket var på 3½ mål åker og dyrket eng. Det hørte ikke med noen utslått til eiendommen.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på ¼ tønne havre og ½ tønne poteter. Havren ble dyrket til 5 fold og potetene til 6 fold. Ved siden av ble det dyrket 3 skippund høy.
På bruket var det 2 sauer. Dyrene hadde ingen havnegang. - Det hørte ikke med noen skog til eiendommen.
Bruket lå nær hovedveien og sjøen. Det var alminnelig lettbrukt og dyrket. Herredskommisjonen foreslo å heve skylden på eiendommen til 9 skilling.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 173g, Heistad, bruksnummer 6. Skylden på bruket ble samme år revidert fra 8 skilling til 21 øre.

I 1894 gikk skjøtet på eiendommen fra A. Halvorsen Grava til Vilhelm Knudsens enke for 500 kroner. To dager senere solgte hun bruket videre til Halvor Andreas Andersen Grava for 925 kroner.

Halvor Andreas Grava satt med eiendommen fram til 1911. Han solgte den da til Petter Karlsen Aas for 16 000 kroner.


Petter Karinius Karlsen (1884-1955) var sønn av Karl Knutsen og Elise Marie Nielsdatter Aas. Han giftet seg i 1906 med Helene Kristensdatter Solvik (1884-1962). Hun var datter av Kristen Hansen Solvik og Inga Knudsen Lunde på Heistad.
Petter Karinius og Helene hadde disse barna:

  1. Peder, født 1906 - død 1980. Gift med Henny Hansdatter (født 1905) fra Kirkehaugen i Porsgrunn.
  2. Ragnar, født 1909 - død 1956. Gift med Helga Hansdatter Ødegaarden (født 1908). Datter av Hans Andreas Karlsen på Ødegården under Nordre Grava. Bosatt på Heistad.

    Petter Karinius og Helene hadde også ei pleiedatter (niese):
    Ingvarda, født 1918. Gift med Ingvald Røksvåg (født 1914).

I 1951 fikk Petter Karlsen Aas skjøtet på bruksnummer 3 under Nordre Ås for kroner 5666,67 til sine medarvinger. Karlsen drev begge eiendommene under ett.
Den samlede skylden på eiendommene var etter dette 72 øre. Bruket på Løkka var på 8 dekar dyrket jord (leirmold), mens bruksnummer 3 under Nordre Ås utgjorde 15 dekar dyrket areal (leirmold) og 35 dekar produktiv skog. På bruket var det 1 hest, 2 kyr, 2 griser og 30 høner.
Våningshuset på Løkka ble bygd i 1920. Uthusene er gamle. De ble reparert i 1930 og 1951. Branntaksten på husene var på begynnelsen av 1950-tallet på 30 000 kroner.

Petter K. Aas døde i 1955. Enken, Helene Aas, ble etter dette sittende i uskiftet bo.

I 1960 gikk skjøtet på Løkka til Ingvald Røksvåg for 20 000 kroner. Helene Aas forbeholdt seg rett til fritt husvære og pleie for resten av sin levetid.

Peder Aas fikk i 1965 odelsskjøte på Løkka for 54 000 kroner. Han løste dessuten ut sin svigerinne, Helga Aas, på hennes andel av bruksnummer 3 under Nordre Ås, og satt dermed som eneeier av farsgården.

Utdrag (s. 530-531) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen