Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Hvalen

Gårdsnummer 61, bruksnummer 5

av Per Chr. Nagell Svendsen

Folketellingen av 1801 viser at det bodde to gårdbrukerfamilier under gården Hvalen foruten en husmannsfamilie. Det ene bruket ble drevet av Ole Hansen.

Ole Hansen (ca. 1756-1844) giftet seg i 1788 med Maria Abrahamsdatter (1766-1803). Hun var datter av Abraham Aasoldsen.
Ole og Maria hadde disse barna:

 1. Hans, født 1792 - død ca. 1809.
 2. Marta Maria, født 1794.
 3. Abraham, født 1795 - død mindreårig.
 4. Ole, født 1797. Gift 1826 med tjenestejente Anne Marie Christoffersdatter Koggersvold (født ca. 1798). Bosatt på Hvalen (denne eiendommen).
 5. Abraham, født 1802 - død 1844. Gift med Karen Marie Larsdatter (1813-1888). Bosatt på Hvalen (denne eiendommen).

Ole Hansen var salmaker. Han brukte først bruket sammen med sin svigerfar, - senere alene.
Kona, Maria Abrahamsdatter, døde i 1803. I skiftet etter henne ble det opplyst at boet eide et beboelseshus som var verdsatt til 170 riksdaler og en ladebygning med låve og fehus til en verdi av 80 riksdaler.

Året etter ble det holdt en besiktigelsesforretning over bruket. Ole Hansen hadde da 1 ku og noen sauer. Utsæden var 1¼ tønne korn. Det var skog til bygningstømmer og brensel på bruket.
Husene på gården var satt opp nord for jordene. Eiendommen ble taksert til 300 riksdaler.

I 1807 kjøpte Ole Hansen et jordstykke av Søren Gundersen Hvalen på det senere bruksnummer 1 for 180 riksdaler. Dette jordstykket fikk en skyld på 2½ skinn. Det strakte seg fra et berg ved sjøen og fulgte bergkanten til husmannsplassen Kåsene. Derfra gikk det nedover til vannet igjen.

Vel tjue år senere, i 1828, kjøpte Ole Hansen et stykke av eiendommen til Iver Abrahamsen Skjelsvik (senere bruksnummer 1 under Skjelsvik) for 27 spesidaler og 60 skilling. Dette jordstykket, Kåsa, fikk løpenummer 149b og en skyld på ½ skinn. Ti år etter ble Kåsa solgt til Jacob Sørensen Hvalen (senere bruksnummer 3 under Hvalen).

Ole Hansen lot i 1832 eiendommen under Hvalen dele i to like deler mellom de to sønnene sine, Ole og Abraham Olssønner. Hver del ble betalt med 72 spesidaler, 2 ort og 12 skilling.

I 1838 utkom en matrikkeloversikt for Eidanger. Her fikk Hvalen matrikkelnummer 62. Abraham Olsens eiendom, løpenummer 154a, med en gammel skyld på 1¼ skinn fikk en ny skyld på 1 ort, mens Ole Olsens eiendom, løpenummer 154b, med en gammel skyld på 1¼ skinn fikk en ny skyld på 23 skilling.


Ole Olsen (født 1797) giftet seg i 1826 med Anne Marie Christoffersdatter Koggersvold (født ca. 1798).
Ole og Anne Marie hadde disse barna:

 1. Karen Marie, født 1827 - død 1830
 2. Anne, født 1830 - død 1830
 3. Karen Marie, født 1831
 4. Anne Helene, født 1834
 5. Christian, født 1837

Ole Olsen oppførtes i kirkeboka både som husmann og innerst. Det samme ble broren, Abraham Olsen.

Abraham Olsen (1802-1844) var gift med Karen Marie Larsdatter (1813-1888).
Abraham og Karen Marie hadde disse barna:

 1. Inger Marie, født 1838. Gift 1861 med Abraham Jacobsen Hegna.
 2. Karen Lovise, født 1842 - død 1923. Gift 1885 med Iver Anundsen (1827-1915). Sønn av Anund Ingebrigtsen på Kåsa under Skjelsvik. Bosatt på Kåsa under Skjelsvik (bruksnummer 4), senere på Hvalen (denne eiendommen).
 3. Lars Olaus, født 1846 - død 1868. Matros. Forliste med et skip fra Brevik.

I 1838 solgte Ole Olsen halvparten av eiendommen sin til Abraham Olsen for 24 spesidaler. Seks år senere fikk samme mann auksjonsskjøte på den andre halvdelen for 80 spesidaler. De to eiendommene, løpenummer 154a og 154b, ble dermed sammenlagt til ett bruk.

Abraham Olsen døde i 1844. Skiftet etter ham ble gjort opp i 1847. Boet utgjorde da brutto 200 spesidaler og 48 skilling og netto 43 spesidaler og 18 skilling. Bruket ble taksert til 180 spesidaler og utlagt sønnen, Lars Olaus Abrahamsen.

Det ble enken, Karen Marie Larsdatter, som kom til å drive bruket videre. I 1850 lot hun skille ut løpenummer 154c (senere bruksnummer 6) til Iver Anundsen Skjelsvik for 50 spesidaler. Den fraskilte delen fikk en skyld på 11 skilling.

I 1865 ble det foretatt en beskrivelse over alle gårdsbrukene i herredet. Denne oversikten viser at Lars Olaus Abrahamsens bruk hadde en skyld på 1 ort og 12 skilling. Den omtrentlige størrelsen på gårdens åker og dyrkede eng var 5 mål. Det hørte ikke med noen utslått til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 1/16 tønne bygg, 1/16 tønne hvete og 1 tønne poteter. Avlingen viste 6 fold bygg, 7 fold hvete og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 4 skippund høy.
På gården var det 3 sauer. Dyrene hadde ingen havnehage. - Det hørte ikke med noen skog til eiendommen.
Gården lå i nærheten av hovedveien og sjøen. Bruket var lettbrukt og alminnelig godt dyrket. Herredskommisjonen foreslo som en konklusjon på sitt arbeid, å senke skylden på eiendommen til 16 skilling.

Folketellingen som ble avholdt samme år som herredsbeskrivelsen fant sted, viser at Karen Larsdatter bodde på bruket sammen med tre barn. Det var Karen Abrahamsdatter, Lars Abrahamsen og Abraham Tollefsen (født ca. 1850). Brukets navn ble i folketellingslisten oppgitt å være «Hvalskaasa».
Moren, Karen Marie Larsdatter, solgte 1879 bruket til sin yngste datter, Karen Lovise Abrahamsdatter, for 96 kroner. Med i overdragelsesbetingelsene var bruksrett eller i tilfelle føderåd. Datteren var på dette tidspunktet fremdeles ugift, men hun hadde en sønn med arbeidsmann Anton Christensen (fra Skibtvedt):

Lars Abraham Martinius, født 1872 - død 1927. Påkjørt og drept av toget. Sjømann, senere arbeider. Gift 1894 med Gurine Hansdatter (1862-1933) fra Brevik. Bosatt på Hvalen (bruksnummer 6).

Karen Lovise Abrahamsdatter (1842-1923) giftet seg i 1885 med Iver Anundsen (1827-1915). Det kjennes ikke til noen barn fra dette ekteskapet.

Den nye matrikkeloversikten som utkom i 1889, gav løpenummer 154a og b bruksnummer 5. Skylden på bruket ble samme år revidert fra 1 ort og 12 skilling til 37 øre.

I 1902 ble bruksnummer 18, Fjærstrand, skilt ut med en skyld på 6 øre. Denne parsellen som utgjorde en del av Hvalen isforretning, ble solgt til kaptein N. J. Nilsen.

Etter Iver Anundsens død overtok enken, Karen Lovise Anundsen, bruket. Hun døde i 1923. Året etter gikk bruket over til sønnen, Lars Abraham Martinius Hvalen. Den nye eieren var tidligere bosatt på bruksnummer 6. (Se dette.)

I 1928 ble bruksnummer 5 og bruksnummer 41 solgt til Amund Hansen Tangen for 10 000 kroner. Skjøtet ble datert 18. august og dagbokført 28. august samme år.


Amund Hansen Tangen (1902-1952) var sønn av Hans Amundsen. Han giftet seg i 1928 med Ingrid Grava (født 1905). Hun er datter av Kristian Olsen Grava.
Amund og Ingrid har disse barna:

 1. Aase, født 1929. Gift 1951 med Olav Sannes Rennesund (født 1924). Sønn av Stian Rennesund fra Kilebygda. Bosatt i Kilebygda i Solum.
 2. Hans Kristian, født 1932. Gift 1958 med Elsa Kaasa (født 1935) fra Tveten. Datter av Søren Kaasa på Solvang under Nordre Tveten. Bosatt på Hvalen (denne eiendommen).

Amund Hansen Tangen drev mye med fiske. I 1962 fikk sønnen, Hans Kristian Tangen, skjøte på denne eiendommen og bruksnummer 41 samt bruksnummer 76 under Skjelsvik for 45 000 kroner.


Hans Kristian Tangen (født 1932) giftet seg i 1958 med Elsa Kaasa (født 1935).
Hans Kristian og Elsa har disse barna:

 1. Inger, født 1958 Lærer.
 2. Hege, født 1960 Lærer.
 3. Ellen, født 1964 Skoleelev.
 4. Nina, født 1966 Skoleelev.

Hans Kristian Tangen er lærer. Dessuten driver han med bunngarnsfiske på hobby-basis.

Utdrag (s. 404-406) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen