Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Solvang

Gårdsnummer 50, bruksnummer 12

av Per Chr. Nagell Svendsen

Eiendommen Solvang hørte opprinnelig inn under hovedbølet på Nordre Tveten (bruksnummer 1). Den var en del av et større område som ble kalt «Hestehagen».

Ved en festeseddel av 1830 ble Ole Mathisen Tveten gitt festeseddel på plassen «Lille-Tveten» (senere bruksnummer 3). Med til denne plassen hørte «Hestehagen». Plassen gikk senere tilbake til hovedbølet.

Etter Amund Olsen Tvetens død i 1880 ble Nordre Tveten delt i fem like store bruk. Skjøte på Lille-Tveten gikk fra enken og arvingene til medarving Johan Amundsen på Søndre Tveten (senere bruksnummer 1).

I 1907 ble den delen av Hestehagen som het «Småhaugene», skilt fra bruksnummer 3 og gitt bruksnummer 12. Skjøte på denne eiendommen og bruksnummer 26 under Søndre Tveten, et jordstykke, gikk samme år fra Anton Tveten til Olaf Andersen Leerstang for 1250 kroner. De to eiendommene med en skyld på henholdsvis 15 øre og 14 øre fikk navnet «Solvang» og ble drevet som ett bruk.


Olaf Leerstang (1891-1961) var sønn av Anders Olsen Leerstang. Han giftet seg med Ellen Gunnuldsen (1896-1971). Hun var datter av Julius Gunnuldsen på Nordre Rød.
Olaf og Ellen hadde en sønn:
Oddvar, født 1919. Gift med Serine Lindhjem fra Brunlanes.

Olaf Leerstang drev som rørlegger. Han bygde hus på bruket og bosatte seg der sammen med sine foreldre.

I 1918 ble Solvang solgt til Anders Stridsklev. Han fikk skjøte på bruket for 20 000 kroner.


Anders Stridsklev (1882-1950) var sønn av Kristen Andreas Andersen Stridsklev. Han giftet seg med Louise Maud Hindle fra Brandford i England.
Anders og Louise Maud hadde disse barna:

  1. Lucie Solveig Elizabeth, født 1913
  2. John Andreas, født 1918 - død 1978

Anders Stridsklev var konditor. Han drev bakeri og konditori på Rjukan fra 1910 til 1915. I 1917 kjøpte han bruksnummer 7 under Ørstvet. Da dette bruket året etter ble tatt tilbake på odel, kjøpte han Solvang.
Stridsklev startet i 1922 en dropsfabrikk i Skien. Han flyttet straks etter til Skien og solgte i 1922 Solvang til Einar Tveten for 30 000 kroner.

Einar Tveten (født 1895) var sønn av Anton Johansen Tveten. Han emigrerte senere til Amerika.

Porsgrunn Sparebank overtok bruket. Banken solgte det i 1933 på auksjon til Søren Kaasa for 10 000 kroner.


Søren Kaasa (1901-1980) var sønn av Nils Sørensen på Kåsa under Eidanger prestegård. Han giftet seg i 1928 med Solveig Anette Jordbakke (født 1904) fra Solum.
Søren og Solveig har disse barna:

  1. Tormod, født 1929. Gift 1955 med Marit Hansen (født 1933) fra Vestre Porsgrunn. Datter av Kristian Hansen og Gudrun Fredriksen.
  2. Ingrid, født 1930. Gift 1952 med Frank Dehli Jacobsen (født 1929) fra Solum. Sønn av Sverre Jacobsen og Camilla Dehli.
  3. Elsa, født 1935. Gift 1958 med Hans Kristian Tangen (født 1932). Sønn av Amund Hansen Tangen på Hvalen. Bosatt på Hvalen (bruksnummer 5).

Da Søren Kaasa overtok bruket, var så vel hus som jord i forfall. Den første tiden gikk derfor med til å reparere de verste skavankene.

En oversikt fra 1953 viser at det dyrkede jordbruksarealet på Solvang var på 9 dekar (leirmold) og annet jordbruksareal på 6 dekar. Det ble drevet med en del grønnsak- og bærdyrking. På bruket ble det holdt 1 ku, 1-2 griser, 5-6 sauer og en del høns.
Våningshuset ble bygd i 1907 og ombygd i 1918. Uthuset ble bygd i 1918 og ombygd i 1950. Branntaksten på bygningene utgjorde i 1953 til sammen 76 000 kroner.

På bruksnummer 12 under Nordre Tveten er det holdt en skylddeling. Ellers er det ingen forandring i dette forholdet.

Utdrag (s. 197-198) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen