Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Gata

Gårdsnummer 48, bruksnummer 1

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen var på begynnelsen av 1800-tallet avlsgård under Bjørntvet. Gata eller, «Guttu» som gården da ble kalt, hadde en skyld på 2 huder.

I 1803 skjøtet Jørgen Aall så vel hovedbølet på Bjørntvet som eiendommen Gata, over på en bror, Nicolai Benjamin Aall. Gata ble alene verdsatt til 500 riksdaler.

Nicolai Benjamin Aall (1776-1811) giftet seg i 1804 med Anna Katrine Iversen (1786-1849). (Slektsoversikten er tatt med under Bjørntvet, bruksnummer 1.)

Bruket på Gata ble drevet ved hjelp av leilendinger. En av dem som stod for denne driften, var Reier Larsen. Han ble utkommandert til militærtjeneste i krigen mot Sverige først på 1800-tallet. Reier Larsen var «tambur» eller trommeslager. Han var med i slaget ved Kjølberg bro i Østfold og var visstnok den eneste som falt i kampene 14. august 1814.

Da Nicolai Benjamin Aall døde i 1811, gikk eiendomsretten over til enken, Anna Katrine Aall. Hun satt med Gata fram til 1820. Da skjøtet hun bruket over på Lars Halvorsen for 500 spesidaler.


Lars Halvorsen (1790-1861) var sønn av Halvor Nielsen på Nordre Siljan. Han giftet seg i 1824 med Birthe Kirstine Jacobsdatter (ca. 1799-1842). Hun var datter av Jacob Simonsen på Søndre Siljan.
Lars og Birthe Kirstine hadde disse barna:

 1. Karen Johanna, født 1825. Gift 1862 med Thorsten Andersen (født ca. 1830 på Nes i Sauherad). Bosatt på en plass under Bjørntvet. (Se «Husmenn og festere».)
 2. Halvor, født 1826 - død 1903. Ugift.
 3. Birthe Margrethe, født 1828 - død 1912. Ugift. Bosatt på Gata.
 4. Maria Anna, født 1831 - død 1874. Gift 1862 med styrmann Jacob Jacobsen (1835-1880). Sønn av Jacob Jacobsen Døvig. Bosatt på Lille Døvik under Bjørkevold (bruksnummer 2).
 5. Inger Kirstine, født 1834 - død 1906. Gift med Lars Thorstensen fra Sundjordet.
 6. Lava Berthine, født 1836. Gift med Anders Ingebrigtsen fra Søli i Gjerpen.
 7. Jakob, født 1839 - død 1913. Ugift.

Matrikkelen av 1838 forandret matrikkelnummeret for «Gutto (Gauttun)» fra 48 til 49. Løpenummer 119 med Lars Halvorsen som oppsitter, fikk sin skyld revidert fra 2 hudertil 1 skylddaler og 11 skilling.

Birthe Kirstine Jacobsdatter døde i 1842. Skiftet etter henne viste en bruttoformue på 1232 spesidaler og 4 ort og en nettoformue på 772 spesidaler, 1 ort og 17 skilling. Gata ble taksert til 550 spesidaler. Videre eide familien et skogstykke med en skyld på ¼ skinn, «Bækkevold», under Lid i Gjerpen til en verdi av 500 spesidaler. Lars Halvorsen drev bruket til sin død i 1861. I skiftet etter ham, gikk hjemmelen til eiendommen over til stervbosønnene, Halvor og Jakob Larssønner.
De to nye eierne levde begge ugifte. Under folketellingen i 1865 var gården ubebodd.

Herredsbeskrivelsen fra samme år viser at bruket hadde 45½ mål åker og dyrket eng. Det hørte ikke noen utslått med til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 1¾ tønne havre, 3/8 tønne bygg, ¼ tønne hvete og 2 tonner poteter. Avlingen viste 5 fold havre, 7 fold bygg, 6 fold hvete og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 30 skippund høy.
På bruket ble det holdt 3 kyr. Dyrene hadde ikke tilstrekkelig havn nær gården. - Det fantes noe skog på eiendommen, men bare til eget bruk.
Gården lå i nærheten av den rodelagte veien, ¼ mil fra Porsgrunn. Bruket var lettbrukt og alminnelig godt dyrket. Herredskommisjonen foreslo som en konklusjon på sitt arbeid, å skrive ned skylden på eiendommen til 1 skylddaler og 8 skilling.


I 1867 ble bruket solgt på auksjon til Anders Jacobsen Nordal for 800 spesidaler. Den nye eieren var onkel av de forrige eierne.

Anders Jacobsen (1811-1877) bodde på Nordre Nordal sammen med sin familie. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.) Da han døde i 1877, gikk skjøtet fra skifteforvalteren i boet tilbake til Halvor og Jakob Larssønner Gutto for 3200 kroner.

Matrikkelen av 1889 gav Gata (vanligvis skrevet «Guto» eller «Gutto») gårdsnummer 48. Løpenummer 119 fikk bruksnummer 1. Skylden på bruket ble revidert til 2,97 mark.

Under folketellingen i år 1900 bodde det fire søsken på bruket. Foruten eierne, Halvor og Jakeob Larssønner, bodde de to ugifte søstrene, Birthe Margrethe og Inger Kirstine Larsdøtre, på gården.

Først på 1900-tallet kom Sigrid Olsen fra Solum til gården. Hun tok seg særlig av dyra og drev med forskjellig utestell. Hun hadde med seg ei datter, Ester, som senere ble gift på gården.

Den lengstlevende av søsknene på Gata, Jacob Larsen, testamenterte i 1912 sine eiendeler til forskjellige. En søstersønn, Lars Andersen, fikk eiendommen Gata for 10 000 kroner.


Lars Andersen (1874-1931) var sønn av Anders Ingebretsen fra Søli i Gjerpen. I 1918 giftet han seg med Ester Olsen (født 1898) fra Findal i Solum. Hun var datter av Ole Olsen fra Seljord og Sigrid Jermundsen fra Eidsborg.
Lars og Ester hadde disse barna:

 1. Anders, født 1919. Gift med Anne Lise Haakonsen fra Skien.
 2. Leif, født 1923. Gift med Borghild Halvorsen fra Vestre Porsgrunn.
 3. Astrid, født 1925. Gift med Johannes Asth fra Sunnmøre.
 4. Einar, født 1928 i Porsgrunn. Gift med Sigrid Trevland fra Skien.

Lars og Ester Andersen bodde som nygifte på Gata. Etter noen år flyttet familien til Porsgrunn. Lars Andersen var eier av Kjølnesgaten 1. Han drev som baker i en rekke år framover. Gata ble forpaktet bort.
Andersen var sterkt politisk interessert. Han ble valgt inn i bystyret og formannskapet i Porsgrunn som representant for Arbeiderpartiet. I seks år virket Lars Andersen som ordfører i byen. Han døde plutselig i 1931 på vei til et formannskapsmøte.

Eiendommen Gata solgte han i 1922 til Halvor Kjørholt. Overdragelsessummen ble satt til 19 500 kroner.


Halvor Kjørholt (født 1882) var sønn av Hans Martin Hansen Kjørholt. Han giftet seg med Anna Tovsen (1892-1975) fra Porsgrunn. Hun var datter av Ole Tovsen.
Halvor og Anna hadde disse barna:

 1. Ole Martin, født 1916. Gift med Bjørg Bakka fra Sauda i Rogaland.
 2. Synnøve Marie, født 1918. Gift med Alf Kollan fra Notodden.
 3. Astrid, født 1920 - død 1931. Død ved ulykke, - falt og slo seg i hjel.
 4. Thorstein, født 1922. Gift med Magna Hole fra Porsgrunn.

Halvor Kjørholt var ingeniør ved Norsk Hydros fabrikker på Rjukan. Senere kom han til Dalen Portland Cementfabrik ved Brevik.

Før kjøpet av Gata eide Halvor Kjørholt gården Kalstad i Solum. Denne solgte han og flyttet til Gata sammen med sin familie. På Gata ble det drevet vanlig gårdsbruk. I 1932 måtte Halvor Kjørholt gi opp gården. Den ble samme år solgt på auksjon til Ole Anundsen Kjørholt for 12 000 kroner.

Ole Anundsen Kjørholt (1872-1962) var gift med Anne Helene Johansdatter Kjørholt (1877-1958). Familien var fram til 1928 bosatt på Kjørholt (bruksnummer 2). (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.) I 1928 kjøpte Ole A. Kjørholt bruket Grønli under Hovholt (bruksnummer 4). (Se dette.)

På Gata er det særdeles fine kalksteinsforekomster. I 1942 skjøtet Ole A. Kjørholt bruket over på A/S Rjukanfos for 125 000 kroner.

Gata ble i 1950 sammenføyd med gårdsnummer 49, bruksnummer 1, Flåtten, til en eiendom. Husene på gården er revet, og det er i dag ikke så mange sporene etter det tidligere gårdsbruket.

Utdrag (s. 163-165) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen