Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Slettene

Gårdsnummer 44, bruksnummer 4

av Per Chr. Nagell Svendsen

Omkring 1819 ble Slettene skilt ut fra Valler med en skyld på 1 hud. Den første eieren av det fraskilte bruket, Slettene, var kjøpmann Manlius Gyldenpalm (1784-1824). Husene på bruket brant ned i hans tid. (Restene finnes i dag på bruksnummer 6 grunn). I 1824 festet Gyldenpalm et stykke av uthavnen for 14 år til Jens Ulefos.

Etter Manlius Gyldenpalms død ble gården Slettene under Valler solgt på offentlig auksjon.

«Etter at kondisjonene var tydelig oplest blev eiendommen opråpt for 1600 spd. Sølv - - efter flere opråp blev herr kjøbm. Jørgen Flood som befalmektiger for Anders og Hans Dedekam høistbydende for 1600 spd. og nød tilslag. Hvilket blev aproberet av tilstedeværende skifteforvalter Bruenech.»

Anders og Hans Dedekam fra Arendal var de største pantekreditorene i dødsboet. Brødrene satt med eiendommen, løpenummer 111, fram til 1836. Bruket ble da solgt til Jacob Olsen Kjendalen, Peder Olsen Heiestad og Søren Eriksen Langangen for 1600 spesidaler. De tre kjøperne delte bruket mellom seg, løpenummer 111a, 111b og 111c. Hver av de tre eiendommene fikk en skyld på 4 skinn.

Jacob Hansen Kjendalen kjøpte løpenummer 111a (senere bruksnummer 4). Han solgte bruket året etter videre til Christen Hansen Sanna. Den nye eieren var gift med Anne Marie Jacobsdatter (død 1855).

I matrikkelen av 1838 fikk bruket en revidert skyld på 3 ort og 9 skilling. Denne skylden var uforandret helt fram til 1854. Ved en skylddeling som fant sted dette året, ble tre deler fraskilt eiendommen, og skylden på moderbruket ble dermed redusert til 9 skilling.

Lars Gundersen kjøpte den største delen, løpenummer 111d (senere bruksnummer 7). Denne eiendommen fikk en skyld på 2 ort. Ole Abrahamsen kjøpte løpenummer 111c (senere bruksnummer 8), og Lars Andersen kjøpte løpenummer 111f (senere bruksnummer 9). De to sistnevnte eiendommene fikk hver en skyld på 12 skilling.

Christian Hansen skjøtet i 1862 sin gjenværende del av Slettene, løpenummer 111a, over på Halvor Nielsen for 200 spesidaler. Den nye eieren solgte bruket samme år videre til Jens Johnsen for 260 spesidaler.


Jens Johnsen (1814-1869) drev som fergemann i Porsgrunn. Han var gift med Alette Johnsen. De eide flere eiendommer i Porsgrunn og bodde ikke på Slettene. (Se Finn C. Knudsen: «Eidanger - Porsgrund».)

Herredsbeskrivelsen av 1865 viser at den omtrentlige størrelsen på gårdens åker og dyrkede eng var 12¾ mål. Det var ingen naturlig eng ved gården. Heller ikke hørte det noen utslått til bruket.
Den årlige utsæden var ¾ tønne havre. Avlingen gav det 6-dobbelte. Ved siden av ble det dyrket 10 skippund høy.
Det var 1 ku på bruket. Kua hadde ingen havnegang. - Det fantes ikke skog på eiendommen.
Gården lå i nærheten av hovedveien og 1/8 mil fra Porsgrunn. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket, men det lå noe frostlendt til. Herredskommisjonen foreslo å heve skylden på eiendommen til 21 skilling.

Etter mannens død skjøtet enken, Alette Johnsen, bruket i 1871 over på Lars Mathiassen for 300 spesidaler. Mathiassen kjøpte i 1875 løpenummer 111b (senere bruksnummer 5). (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

I matrikkelen av 1889 fikk løpenummer 111a bruksnummer 4. Skylden på bruket ble samme år revidert til 49 øre.

Året etter solgte Lars Mathiassen bruket til Isak Tollefsen for 1200 kroner. Han solgte eiendommen samme år videre til Martin Halvorsen for 2650 kroner.

Martin Halvorsen kjøpte i 1902 bruksnummer 11, Kilen, av lærer Rasmus Jensen Brattestaa for 2400 kroner. Brattestaa hadde for sin del kjøpt eiendommen tre år tidligere av Lars Mathiassen Slettene for 1400 kroner. Kilen var i 1891 fraskilt bruksnummer 5, Slettene.


Martin Halvorsen (født 1863 i Gjerpen) var gift med Marianne Halvorsen (født 1858 i Solum).
Martin og Marianne hadde disse barna:

 1. Olai, født - død 1954. Gift med Elise (død 1965). Bosatt på Slettene (denne eiendommen).
 2. Anna, født 1886 i Gjerpen Gift med maler Bjerke.
 3. Kristian, født 1888 i Gjerpen
 4. Magnus, født 1891. Bosatt på Notodden.
 5. Asta, født 1893
 6. Ragne, født 1896
 7. Sigrid, født 1899
 8. Elisabeth. Gift med Ingebrigt Jansen
 9. Mimmi

Martin Halvorsen var trelasthandler ved siden av at han drev det lille gårdsbruket. Familien bodde under folketellingen i år 1900 på bruksnummer 11, Kilen.

Skjøtet på eiendommen gikk i 1940 til sønnen, Olai Halvorsen, for 13 320 kroner. Det er senere skilt ut en del hustomter fra bruket.


Olai Halvorsen (død 1954) var gift med Elise (død 1965).
Olai og Elise hadde disse barna:

 1. Roald, født 1912
 2. Dagfinn, født 1918
 3. Ingar, født 1922

Etter foreldrenes død gikk hjemmelen til eiendommene over til barna. De skjøtet i 1970 bruksnummer 4, Slettene, over på Porsgrunn kommune for 130 000 kroner. Målinger av eiendommen viste at den da var på 14 163,6 m². Året etter ble Kilen, bruksnummer 11, skjøtet over på Porsgrunn kommune for kr. 976,50. Denne eiendommen var da på 195,3 m².

Utdrag (s. 64-66) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen