Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Slettene

Gårdsnummer 44, bruksnummer 5

av Per Chr. Nagell Svendsen

Anders og Hans Dedekam fra Arendal eide Slettene fram til 1836. Bruket ble da solgt til Jacob Olsen Kjendalen, Peder Olsen Heiestad og Søren Eriksen Langangen. De tre kjøperne delte bruket mellom seg. Hvert av de nye brukene fikk en skyld på 4 skinn.

Jacob Hansen fikk løpenummer 11 la (senere bruksnummer 4), Peder Olsen fikk løpenummer 111b (senere bruksnummer 5) mens Søren Eriksen overtok løpenummer 111c (senere bruksnummer 6). Peder Olsen solgte bruket året etter at han hadde kjøpt det, til Mathias Larsen for 600 spesidaler. Bruket fikk i matrikkelen av 1838 en revidert skyld på 3 ort og 9 skilling.

Mathias Larsen (1809-1888) var sønn av Lars Mathiassen Høgseth fra Gjerpen. Han var første gang gift med Ingeborg Torkildsdatter (ca. 1822-1854).
Mathias og Ingeborg hadde disse barna:

 1. Thomas Martin, født 1844 i Gjerpen. Sjømann i 1865. Gift 1865 med Ingeborg Andrea Olsdatter Klyve.
 2. Lars, født 1847 - død 1918. Gift 1873 med Kirsten Marie Larsdatter (1853-1896). Datter av Lars Nielsen Bakke. Bosatt på Slettene (denne eiendommen).
 3. Anne Turine, født 1849 i Gjerpen - død 1933. Gift 1884 med Nils Larsen (1849-1897). Sønn av Lars Nielsen Bakke. Bosatt på Bakke (bruksnummer 1).
 4. Jacob, født 1851

Etter at den første kona var død, giftet Mathias Larsen seg i 1856 med Kirsten Margrethe Andersdatter (1823-1871). Hun var datter av Anders Pedersen Hasler. Det var ingen barn i dette ekteskapet.

Herredsbeskrivelsen av 1865 viser at gårdens åker og dyrkede eng dekket et areal på 90¼ mål. Det var ikke noe naturlig england ved gården, og det hørte ikke noen utslått med til bruket.
Den årlige utsæden var på 3 tønner havre, ¼ tønne bygg, ¼ tønne hvete, og 2 tønner poteter. Avlingen utgjorde 6 fold havre, 7 fold bygg, 6 fold hvete og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 50 skippund høy.
På gården var det 1 hest og 3 kyr. Dyrene hadde ingen havnehage. - Det hørte ikke med noen skog til eiendommen.
Gården lå i nærheten av hovedveien og omkring 1/8 mil fra Porsgrunn. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket, men det lå noe frostlendt til i terrenget. Herredskommisjonen foreslo å heve eiendommens skyld til 1 daler, 2 ort og 20 skilling.

I 1867 skjøtet Mathias Larsen eiendommen over på den eldste sønnen, Thomas Mathiassen, for 1400 spesidaler. Det ble i forbindelse med eiendomsoverdragelsen utferdiget et føderåd hvor faren forbeholdt seg fri bruksrett over halve eiendommen så lenge han levde. Dersom hans andre hustru, Kirsten Andersdatter, levde etter ham, skulle hun ha fritt hus og brensel samt 25 spesidaler i året.

Thomas Mathiassen (født 1844) giftet seg i 1865 med Ingeborg Andrea Olsdatter Klyve. Bruket ble i 1875 solgt til en yngre bror, Lars Mathiassen, for 5600 kroner. Lars Mathiassen eide på dette tidspunktet også det senere bruksnummer 4.


Lars Mathiassen (1847-1918) giftet seg i 1873 med Kirsten Marie Larsdatter Bakke (1853-1896).
Lars og Kirsten Marie hadde disse barna:

 1. Inga Marie, født 1873. Gift 1894 med typograf Jørgen Eilert Nicolai Johnsen fra Porsgrunn.
 2. Laurits, født 1877. Snekker. Gift 1897 med Marie Mathilde Nilsdatter (født 1875). Datter av Niels Nielsen Heistad. Bosatt i Porsgrunn.
 3. Mathias, født 1879 - død 1953. Gift med Amalie Sofie Isaksdatter (1879-1921). Datter av Isak Jacobsen Ødegaarden. Bosatt på Spidsløkken under Bjørntvet (bruksnummer 9), senere på Ødegården under Søndre Ås (bruksnummer 9).
 4. Peder, født 1885. Emigrerte til USA.
 5. Thomas, født 1888 - død 1967. Gift 1918 med Gro Nilsen (født 1892) fra Kåvesand i Øvre Telemark. Bosatt på Slettene (denne eiendommen).
 6. Anna Kristine, født 1891 - død 1938. Gift med Edvard Jonassen.
 7. Ragnvald, født 1895. Gift med Ingeborg Larsen. Emigrerte til USA.

Lars Mathiassen satt i herredsstyret i til sammen seks perioder. Første gang han kom med var i 1892. Han ble senere valgt inn i 1896 og satt sammenhengende helt fram til 1908. Den siste treårs-perioden satt han også i formannskapet. En av sønnene, Laurits Slettene, satt i herredsstyret i perioden 1914-16.

I matrikkelen av 1889 fikk Lars Mathiassens eiendom bruksnummer 5. Skylden på bruket ble revidert til 4,36 mark.

To år senere, i 1891, ble det holdt en skylddelingsforretning på eiendommen. Bruksnummer 11, Kilen, ble da solgt til Martin Halvorsen. Det fraskilte bruket fikk en skyld på 55 øre.

Folketellingen som ble avholdt i år 1900, viser at det bodde seks personer på bruket. Det var Lars Mathiassen og fire av barna hans: Peder, Thomas, Anna og Ragnvald. Til å hjelpe seg med mat og husarbeid hadde de en husholderske, Maren Ellefsen (født 1861). Hun var ugift og kom fra Siljan.

Lars Mathiassen solgte i 1917 bruket til en sønn, Thomas Slettene, for 22 000 kroner. Med på handelen var besetning, avling, redskaper og innbo verdsatt til 4000 kroner.


Thomas Larsen Slettene (1888-1967) giftet seg i 1918 med Gro Nilsen (født 1892).
Thomas og Gro har disse barna:

 1. Reidar Olav, født 1919. Gift første gang 1948 med Bjørg Olsen. Datter av Johannes og Dagny Olsen. Ekteskapet oppløst.
  Gift andre gang 1972 med Gunhild Marie Fehn (født 1922) fra Holla. Datter av Anders og Gunhild Fehn. Bosatt på Slettene (denne eiendommen).
 2. Randi, født 1923. Gift første gang med Walther Thorsen (død) fra Borgeskogen i Gjerpen.
  Gift andre gang med Nils Sørensen fra Kviteseid. Bosatt i Porsgrunn.
 3. Torgeir, født 1931. Gift 1955 med Solfrid Pettersen (født 1932) fra Rørvik i Nord-Trøndelag. Datter av Ole og Signe Pettersen, Nordaune. Bosatt i Porsgrunn.

Thomas L. Slettene satt som formann i Eidanger fattigstyre i perioden 1924-25.

Det dyrkede jordbruksarealet var i 1953 på 82 dekar (myrjord og mold). På gården var det dette året 2 hester, 8 kyr, 2 ungdyr, 2 griser og 20 høner.

Våningshuset på gården ble bygd i 1903. Uthuset ble satt opp i 1882. Branntaksten på husene ble i 1953 satt til 50 000 kroner.

I 1960 skjøtet Thomas Larsen Slettene bruket over på sin eldste sønn, Reidar Olav Slettene, for 28 900 kroner. Eiendomsskiftet ble dagbokført 26. juli samme år.


Reidar Olav Slettene (født 1919) var gift med Bjørg Olsen.
Reidar og Bjørg har disse barna:

 1. Rannveig, født 1949. Gift første gang 1968 med Sverre Ulriksen fra Drammen. Ekteskapet oppløst.
  Gift andre gang med Arne Klokseth fra Porsgrunn. Bosatt i Porsgrunn.
 2. Sigbjørn, født 1952. Gift første gang 1973 med Inger Dåpan fra Herøya.
  Gift andre gang med Heidi Åheim fra Kviteseid. Bosatt på Vallermyrene.

Det er senere skilt ut to deler (bruksnummer 140 og 141) til Porsgrunn kommune (veigrunn).

Utdrag (s. 66-69) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen