Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Slettene

Gårdsnummer 44, bruksnummer 8 og 9

av Per Chr. Nagell Svendsen

I 1854 ble det fra løpenummer 111a (senere bruksnummer 4) skilt ut tre bruk, løpenummer 111d (senere bruksnummer 7), 111e (senere bruksnummer 8) og 111 f (senere bruksnummer 9). Det var Christen Hansen som satt som eier av det bruket som ble delt opp. Han solgte de fraskilte brukene til henholdsvis Lars Gundersen, Ole Abrahamsen og Lars Andersen.

Ole Abrahamsen kjøpte løpenummer 111e (senere bruksnummer 8) for 98 spesidaler. Bruket fikk en skyld på 12 skilling. Fire, år senere solgte Ole Abrahamsen denne eiendommen til Søren Olsen for 200 spesidaler (tinglyst 18. januar 1859).

Søren Olsen (1808-1892) kom fra Kjose. Han var gift med Ingeborg Nilsdatter (født 1811) fra Gjerpen.
Søren og Ingeborg hadde ei datter:
Nilia, født 1836. Gift 1888 med bokhandleragent Alfred Andersen fra Sverige. Bosatt på Slettene (denne eiendommen).

Familien bodde på bruket under folketellingen i 1865. Samme år ble det foretatt en såkalt herredsbeskrivelse. Dette var et forarbeid til ny skyldlegning av gårdsbrukene i herredet.

Søren Olsens eiendom var på 10¼, mål åker og dyrket eng. Det var ikke naturlig england ved gården. Heller ikke hørte det med noen utslått eller fjellslått til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på ¾ tønne havre, 1/8 tønne bygg, 1/8 tønne hvete og ¾ tønne poteter. Avlingen utgjorde 6 fold hvete, 7 fold bygg, 6 fold havre og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 10 skippund høy.
På gården var det 1 ku. Kua hadde ikke tilstrekkelig havnegang. - Det fantes ikke skog eller brensel på eiendommen.
Gården lå i nærheten av hovedveien og ¼, mil fra Porsgrunn. Den var alminnelig lettbrakt og dyrket. Hele området lå noe frostlendt til. Herredskommisjonen foreslo å heve skylden på eiendommen til 22 skilling.

Naboeiendommen, løpenummer 111f (senere bruksnummer 9), ble i 1854 solgt til Lars Andersen for 60 spesidaler. Dette bruket fikk også en skyld på 12 skilling. Lars Andersen bodde ikke selv på bruket. Han drev det fram til 1873 da han solgte det til Søren Olsen Slettene. Løpenummer 111f har senere vært drevet sammen med løpenummer 111e.

Herredsbeskrivelsen av 1865 viser at Lars Andersens eiendom var på 19¾ mål åker og dyrket eng. Det var ikke noe naturlig england ved gården. Heller ikke hørte det med noen utslått eller fjellslått til bruket.
Den årlige utsæden var på ¾ tønne havre, ¼ tønne bygg og 1 tønne poteter. Avlingen utgjorde 5 fold havre, 6 fold bygg og 5 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 12 skippund høy.
På gården var det 1 ku og 1 sau. Dyrene hadde ikke tilstrekkelig havnegang. Det fantes ikke skogsprodukter eller brensel på eiendommen.
Bruket lå i nærheten av hovedveien og ¼ mil fra Porsgrunn. Det var alminnelig lettbrukt og dyrket. Gården lå som de omkringliggende brukene i et frostlendt terreng. Herredskommisjonen foreslo i sin innstilling en ny skyld på 1 ort og 10 skilling.


I 1888 skjøtet Søren Olsen de to brukene over på sin svigersønn, Alfred Andersen, for 1000 kroner. Selgeren forbeholdt seg livsvarig føderåd.

Alfred Andersen kom opprinnelig fra Sverige. Han giftet seg i 1888 med Nilia Sørensdatter (født 1836). Det var ingen barn i dette ekteskapet.

Ektefellene ofret seg mye for innsamling til misjon og emissærvirksomhet. I. C. Ramberg skriver om dem i «Boken om Eidanger» i kapitlet om «Lægmandsvirksomhet og vækkelser» (side 392).

«En anden bekjendt kvinde, der likeledes i en lang aarrække har staat i arbeidet, er Nilia Sørensen, nu Andersen fra Myrene. Der er vel neppe nogen, som har en saa lang arbeidsdag, idet hun endnu i sin høie alderdom staar midt oppe i arbeidet som en ungdom. Hun blev for 30 aar siden gift med Alfred Andersen, der en tid drev bakeri på Osebakken, men som forlængst er indtraadt som emissær, for hvilken sak han i en lang aarrække med stor dygtighet har ofret sig.»

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 111e bruksnummer 8 og løpenummer lllf bruksnummer 9 under gårdsnummer 44, Valler. Skylden på de to brukene ble revidert til henholdsvis 51 øre og 79 øre.

Alfred Andersen kjøpte i 1890 bruksnummer 12, Sanna, under Bjørketvet av Gotfred Larsen Sanna for 1200 kroner. Dette bruket fikk en skyld på 52 øre. I 1901 solgte Alfred Andersen alle bruksnumrene han eide til gartner Wilhelm Andersen for 6000 kroner. Disse bruksnumrene har siden fulgt hverandre som en eiendom.


Wilhelm Andersen (født 1858) kom fra Sverige. Han var gift med Selma Andersen (født 1865) som var fra Värmland i Sverige.
Wilhelm og Selma hadde disse barna:

 1. Ester, født 1888 i Värmland i Sverige
 2. Signe, født 1890 på Kongsberg
 3. Oscar, født 1892 i Värmland i Sverige
 4. Kathrine, født 1894
 5. Olaf, født 1897

Wilhelm Andersen var handelsgartner og hadde gartneri på eiendommen. Han slo seg ned på bruket allerede før han kjøpte det og bodde der sammen med sin familie ved folketellingen i år 1900.

I «Grenmar» av 7. mai 1901 averterte Andersen eiendommen sin til salgs:

«Slettene - tilhørende gartner Andersen - 42 mål - selges billig og på meget rimelige vilkår.»

Senere samme år ble eiendommene (bruksnummer 8 og 9, foruten bruksnummer 12 under Bjørketvet) solgt til Ole Olsen for 6250 kroner. Ole Olsen var vognmann i Porsgrunn.

I 1913 gikk skjøtet fra Olaus Hansen med påtegnet samtykke av Ole Olsen Slettene til T. K. Rinde fra Aamotsdal for 15 750 kroner. Med i denne summen var løsøre verdsatt til 3000 kroner.

T. K. Rinde solgte året etter eiendommene til Thorkel O. Reisjaa fra Tuddal for 15 000 kroner. I denne summen var det tatt med avling, redskaper og maskiner verdsatt til 1000 kroner.

Året etter, i 1915, skjøtet Thorkel O. Reisjaa eiendommene over på Peder Kiste for 16 250 kroner. Med på handelen var gårds- og kjøreredskaper og maskiner for 1250 kroner.


Peder Arnesen Kiste (1874-1954) var gift med Susanna Åsen (1884-1948). Begge ektefellene kom fra Siljan.
Peder og Susanna hadde disse barna:

 1. Arne, født 1904 - død 1972. Gift 1928 med Hillborg Stulen (født 1907) fra Bamble. Bosatt på Slettene (denne eiendommen).
 2. Karoline, født 1906 - død 1983. Gift med styrmann Halvdan Hansen (1895-1982) fra Porsgrunn. Bosatt i Eidanger.
 3. Astrid, født 1901 - død 1920.
 4. Signe, født 1909. Gift med baker Bjarne Thingstad (født 1910) fra Gjerpen. Bosatt på Tollnes i Solum.
 5. Nelly, født 1912. Gift med Hans Johannesen fra Gjerpen. Bosatt i Gjerpen.
 6. Peder, født 1914 - død 1940.
 7. Olav, født 1917. Gift 1941 med Gunnvor Versvik (født 1917). Datter av Per Versvik på Fogteplassen under Herøya. Bosatt på Nystrand.

I 1942 skjøtet Peder Kiste og hustru Susanna eiendommene over på sin eldste sønn, Arne P. Kiste, for 20 500 kroner og føderåd. Av denne summen ble det regnet 8000 kroner for løsøret.


Arne Kiste (1904-1972) giftet seg i 1928 med Hillborg Stulen (født 1907) fra Bamble.
Arne og Hillborg har disse barna:

 1. Kåre, født 1929 - død 1982. Gift 1951 med Aud Forsberg (født 1932) fra Notodden. Bosatt på Slettene (denne eiendommen).
 2. Kjell, født 1930. Gift 1952 med Aase Setre fra Drangedal.
 3. Astrid, født 1933. Gift 1953 med Nils Tobiassen fra Ulefoss.
 4. Per, født 1939. Gift 1959 med Berit Myrvang fra Myrene.

Eiendommene hadde i 1953 en samlet skyld på 1,82 mark. Det dyrkede jordbruksarealet var på 40 dekar (myrjord og mold).

Våningshuset og uthuset ble bygd i 1905. På gården var det i 1953 følgende dyr: 2 hester, 5 kyr, 3 ungdyr og 2 griser.

I 1968 gikk skjøte på eiendommene over til den eldste sønnen, Kåre Kiste, for 80 000 kroner. Redskaper og maskiner ble verdsatt til 10 000 kroner og inngikk i overdragelsessummen. Det er senere skilt ut to deler (bruksnummer 142 og 143) til Porsgrunn kommune (veigrunn).

Kåre Kiste (1929-1982) var gift med Aud Herdis Forsberg (født 1932) fra Notodden.
Kåre og Aud Herdis har disse barna:

 1. Bjørn, født 1953
 2. Morten, født 1957 Gift 1981 med Monica Eline Larsen (født 1958) fra Narvik.
Utdrag (s. 71-74) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen