Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Prestegårdsskogen

Gårdsnummer 43, bruksnummer 2

av Per Chr. Nagell Svendsen

Eidanger prestegård var udelt fram til 1837. Dette året fikk statsminister Løvenskiold på Fossum kongelig skjøte på et skogstykke under Prestegården for 900 spesidaler. Den fraskilte eiendommen fikk løpenummer 109b og en skyld på 4 skinn. I matrikkelen som utkom året etter, fikk skogseiendommen en revidert skyld på 1 daler, 1 ort og 9 skilling.

I 1840 kom det i stand en rekke rettsforlik mellom Fossum jernverk (ved Løvenskiold) og husmenn under Prestegården vedrørende grensene for de forskjellige plassene. Løpenummer 109d, Smøkkerød (nå bruksnummer 3 under gårdsnummer 12), fikk i 1851 rett til brensel og gjerdefang med mer i Prestegårdsskogen.

Herredsbeskrivelsen av 1865 forteller at skogeiendommen også rommet 9 mål åker og dyrket eng. Det fantes dessuten 2¾ mål naturlig england på eiendommen.
Den årlige utsæden var på ¼ tønne havre og i tønne poteter. Avlingen utgjorde 6 fold av så vel poteter som havre. Ved siden av ble det dyrket 10 skippund høy.
Det ble holdt ei ku på eiendommen. Kua hadde ingen havnehage. - Hvert år ble det solgt skogsprodukter for omtrent 40 spesidaler netto.
Eiendommen lå ¼ mil fra den rodelagte veien og 1 mil fra sjøen. Bruket ble karakterisert som tungbrukt, men alminnelig godt dyrket. Skylden ble foreslått nedskrevet til 1 daler og 12 skilling.

I 1869 ble løpenummer 109 i (senere bruksnummer 6), et skogstykke, skilt ut fra løpenummer 109b. Denne eiendommen ble senere slått sammen med Rønningen (bruksnummer 13). Samme år ble løpenummer 109k (en del av det senere bruksnummer 14) skilt ut. Denne eiendommen heter i dag Flata.

Året etter ble løpenummer 109 l (senere bruksnummer 8), et skogstykke, skilt ut. Denne eiendommen ble lagt under Kåsa (bruksnummer 12).

I 1874 ble nok et skogstykke skilt ut, løpenummer 109m (senere bruksnummer 9). Denne delen ble solgt til «Haukeraas Brug». Senere ble denne eiendommen lagt inn under Skuggen (bruksnummer 24). Noe ble samme år solgt til det senere bruksnummer 4 under gårdsnummer 12 (løpenummer 109n), Smøkkerød, og noe til det senere bruksnummer 14 (løpenummer 109o), Flata.

Disse skyldsetningene førte til at skylden på Prestegårdsskogen ble redusert til 12½ skilling. I matrikkelen av 1889 fikk den resterende eiendommen bruksnummer 2. Skylden ble samme år revidert til 25 øre.

Eier dette året var Helge Larsen Buer. Han eide også en del av den tidligere husmannsplassen Smøkkerød som hadde ligget under Prestegården.

Eiendommen har senere vært på samme families hender. I 1905 satt sønnen, Lars Helgesen, som eier og bruker. En del år senere, i 1930, gikk skjøtet til Helge Larsen Buer for 2750 kroner. I 1971 skjøtet han eiendommen over på sin sønn, Lars Buer, for 4600 kroner.

Utdrag (s. 16-17) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 3. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen