Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Smøkkerød

Nå gårdsnummer 12 og 13, bruksnummer 3 og 2

av Per Chr. Nagell Svendsen

Smøkkerød var en gammel middelaldergård. Den ble nedlagt etter svartedauden på 1300-tallet. Det ble på første halvdel av 1600-tallet ryddet en ny husmannsplass på Smøkkerød.

Hans Hansen bodde sammen med sin kone, Inger Olsdatter (ca. 1749-1826), og deres barn på Smøkkerød under folketellingen i 1801. Han var husmann med jord. Etter farens død fikk Ole Hansen i 1802 festebrev på plassen Smøkkerød fra sogneprest Jonas Rein mot en årlig avgift på 2 riksdaler. I kontrakten stod det at Ole Hansen skulle holde alt i orden. Han fikk rett til brensel og tømmer til husenes vedlikehold i Prestgårdsskogen.

Ole Hansen (1780-1838) var gift med Siri Torstensdatter (ca. 1771-1844).
Ole og Siri hadde disse barna:

  1. Anne Karine, født 1806. Gift med Svend Olsen fra Skien.
  2. Inger, født 1811
  3. Hans, født 1814 - død 1868. Gift med Ingeborg Andersdatter (født ca. 1808 i Gjerpen). Bosatt på Smøkkerød, senere på Nordal og Jønholt.
  4. Torsten, født 1816
I 1837 fikk statsminister Løvenskiold kongelig skjøte på et skogstykke under Prestegården, løpenummer 109b (senere bruksnummer 2). Det het i en heftelse i forbindelse med dette kjøpet at løpenummer 109d, Smøkkerød, skulle ha rett til «brende og gjerdefang» i dette skogstykket. Denne retten frafalt først 50 år senere.

Ole Hansen døde i 1838. Boet var da fallitt med en utgift som langt oversteg inntektene. Inntekten var på 64 spesidaler og 16 skilling, mens utgiftene beløp seg til 153 spesidaler og 8 skilling.

Sogneprest Steenbuch festet plassen «Smøkkerød» til den eldste av Ole Hansens sønner, Hans Olsen. Festeseddelen ble datert 21. juli 1838 og tinglyst 14. januar året etter. I 1840 ble det inngått rettsforlik mellom Fossum jernverk og brukerne på Smøkkerød angående grensene for plassen.


Hans Olsen (1814-1868) var gift med Ingeborg Andersdatter (født ca. 1808).
Hans og Ingeborg hadde disse barna:

  1. Anne Helvig, født 1839.
  2. Sara, født 1842. Gift 1865 med enkemann, matros Carl Andreas Tolvsen (født ca. 1826) fra Porsgrunn. Sønn av Hans Olsen.
  3. Ole, født 1844. Ugift. Bosatt på plassen Bjørnhullet under Bjørntvedt.

Smøkkerød under Eidanger prestegård ble i «Adressetidende» av 20. februar 1850 bydd fram til salg:

«Efter Reqvisition af Sognepræst Nielsen afholdes auction paa Pladsen Smøkkerød. Denne Eiendom bortselges paa Conditioner, blandt andet: 1/10 Del af Kjøbesummen erlegges inden 6. Mndr. fra Approbationen og de øvrige 9/10 med 1120 Del aarlig i 20 Aar, paa hinanden følgende.

Bamble Sorenskr. Contor 14.2.50
N. Cappelen.»

Hans Olsen var den siste beboeren på Smøkkerød. Han brukte plassen til 1850. Mesteparten av plassen ble da solgt til Anders Jakobsen Nordal. Han la den til sin gård i Bjørkedalen, Ødegården (senere bruksnummer 3). En del av plassen ble lagt inn under Buer (senere bruksnummer 2).

I 1848 betalte Hans Olsen Smøkkerød 12 skilling til fattigkommisjonen. Tre år senere fikk hans fraskilte kone, Ingeborg Andersdatter, 18 skilling i fattighjelp. I 1852 fikk hun på ny fattighjelp for seg og tre barn som søktes bortsatt. Sønnen Ole Hansen kom i 1856 til Halvor Jønholt. I 1866 er også Hans Olsen kommet på fattigkassen. Han ble bevilget penger vesentlig til klær. Hans Olsen kom til Nordal og døde der i 1868.

Herredsbeskrivelsen av 1865 tok også for seg «Plads Smøkkerød» med Anders Jakobsen Nordal som eier. Eiendommens skyld var på 1 ort og 12 skilling. Den omtrentlige størrelsen på gårdens åker og eng var 13 mål. Ved gården var det ¾ mål naturlig england. Det hørte ingen utslått eller fjellslått til plassen.
Den årlige utsæden var på ¼ tønne havre, 1/8 tønne bygg og 1 tønne poteter. Avlingen utgjorde 6 fold havre, 7 fold bygg og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 10 skippund høy.
På gården var det 1 ku og 2 sauer. Dyrene hadde tilstrekkelig havnegang. - Det fantes skog til eget bruk på eiendommen, men ikke for salg.
Bruket lå 1/8 mil fra den rodelagte veien og ¾ mil fra sjøen. Det var tungbrukt, men alminnelig godt dyrket. Herredskommisjonen foreslo å sette ned skylden på plassen med 1 skilling.

Utdrag (s. 48-49) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen