Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Kåsa

Gårdsnummer 43, bruksnummer 12

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne plassen ble ryddet på slutten av 1600-tallet som en husmannsplass under Prestegården. Navnet på plassen, Kåsa, fører tankene hen på en haug.

Under folketellingen i 1801 hodde Niels Amundsen på plassen. Niels Amundsen (1761-1806) var gift med Kirsten Sørensdatter (ca. 1763-1842).
Niels og Kirsten hadde disse barna:

 1. Kisten Marie, døpt 1793 - død 1862. Gift 1823 med tjenestegutt Hans Jacobsen Siljan (ca. 1791-1862). Bosatt på Flata (bruksnummer 14).
 2. Amund, døpt 1796 - død 1877. Gift 1831 med Anne Sørensdatter (ca. 1804-1874). Bosatt på Kåsa (denne plassen).
 3. Karen, døpt 1799 - død 1808
 4. Anborg, døpt 1801.
 5. Larine, døpt 1804. Gift 1829 med Søren Larsen Omsland (født 1801) fra Kjose i Brunlanes. Bosatt på Hegna under Nordre Lunde (bruksnummer 8).

Etter Niels Amundsens død gikk Kåsa over til enken, Kirsten Sørensdatter. Hun drev plassen til 1831. Den gikk da over til sønnen, Amund Nielsen.

Festeseddelen fra sogneprest Steenbuch som ble tinglyst i 1835, sier at Amund Nielsen og hustru hadde rett på plassen i hele sin levetid. Den årlige avgiften ble satt til 3 spesidaler og 24 skilling.

I 1840 kom det i stand flere rettsforlik mellom Fossum jernverk (ved Løvenskiold) som eide en skogeiendom under Prestegården (senere bruksnummer 2) og husmenn med skogsrettigheter. Slik også med Amund Nielsen angående grensen for plassen Kåsa.


Amund Nielsen (1796-1877) giftet seg i 1831 med Anne Sørensdatter (ca. 1804-1874).
Amund og Anne hadde disse barna:

 1. Nils, født 1833. Emigrerte 1866 til Amerika.
 2. Søren, født 1834 - død 1908. Gift 1864 med Ellen Karine Tomasdatter (1835-1935). Datter av Tomas Eriksen Rønningen. Bosatt på Kåsa (denne plassen).
 3. Ole, født 1836.
 4. Kirsten, født 1838.
 5. Karen, født 1840 - død 1840.
 6. Christian, født 1841. Gift 1867 med Else Marie Jacobsdatter (født 1845). Datter av Jacob Hansen Stusrød.
 7. Anders, født 1843 - død 1843.
 8. Anders, født 1844. Sjømann i 1865. Emigrerte 1866 til Amerika.
 9. Carl, født 1846 - død 1846.
 10. Hans, født 1847.

Etter Amund Nielsens død i 1877 ble det sønnen, Søren Amundsen, som overtok plassen. Han bodde for øvrig på Kåsa også under folketellingen i 1865 sammen med sin kone og deres førstefødte barn.


Søren Amundsen (1834-1908) giftet seg i 1864 med Ellen Karine Tomasdatter Rønningen (1835-1935).
Søren og Ellen Karine hadde disse barna:

 1. Anne Marie, født 1864. Gift 1887 med gårdbruker Nikolai Salvesen Sanni fra Gjerpen.
 2. Nils Thomas, født 1876 - død 1963. Gift 1899 med Inger Johanne Olsen (1876-1952) fra Siljan.

Ved en skyldsetning som fant sted i 1880, ble løpenummer 109q, «Kaasa», skilt ut fra Prestegården og solgt til Søren Amundsen for 3300 kroner. Det fraskilte bruket fikk en skyld på 4 ort og 22 skilling.

Tre år senere ble løpenummer 109t (senere bruksnummer 15) skilt ut fra Kåsa. Denne delen fikk en skyld på 12 skilling og ble solgt til Jernbanen.

Matrikkelen av 1889 gav Kåsa bruksnummer 12. Skylden på eiendommen ble samme år revidert til 2,09 mark.

Søren Amundsen eide også et skogstykke, løpenummer 109 l, med en gammel skyld på 17 skilling. Denne skogen ble i 1870 skilt ut fra løpenummer 109b (senere bruksnummer 2). I matrikkelen av 1889 fikk denne skogseiendommen bruksnummer 8 og en ny skyld på 32 øre.

Under folketellingen i år 1900 bodde det to ektepar på Kåsa. Foruten eieren, Søren Amundsen, og kona, Ellen Karine Tomasdatter, bodde sønnen, Nils Thomas Sørensen, på bruket sammen med sin kone, Inger Johanne Olsen.


Nils Thomas Sørensen (1876-1963) giftet seg i 1899 med Inger Johanne Olsen (1876-1952) fra Siljan.
Nils Thomas og Inger Johanne hadde disse barna:

 1. Søren, født 1901 - død 1980. Gift 1928 med Solveig Anette Jordbakke (født 1904) fra Solum. Bosatt på Solvang under Nordre Tveten (bruksnummer 12).
 2. Ester Kaspara, født 1904 - død 1963. Gift med Albert Theodor Andreassen (1899-1982). Sønn av Andreas Olsen Buer. Bosatt på Buer (bruksnummer 2).
 3. Isak, født 1906. Gift med Inger Lia fra Tørdal.
 4. Sigurd, født 1908 - død 1931. Ugift.
 5. Rakel Margrete, født 1911. Gift med Sverre Willer fra Skien.
 6. Debora Marie, født 1914. Gift 1936 med Peder Kristiansen Bøe (født 1911). Sønn av Karl Kristiansen Bøe på Myrene. Bosatt på Bøe under Bjørntvet (bruksnummer 19).
 7. Nils, født 1920. Gift 1943 med Ingebjørg Versvik (født 1921). Datter av Per Versvik på Fogteplassen under Herøya. Bosatt på Kåsa (denne eiendommen).

Etter farens død i 1908 overtok Nils Thomas Sørensen bruket. Matrikkelen fra 1931 viser at det ikke var skilt ut noen deler hverken fra jordveien eller skogen.

I 1944 skjøtet Nils Thomas Sørensen bruksnummer 8 og 12 foruten bruksnummer 9 under Søndre Lunde, «Daapemyren», over på sin yngste sønn, Nils Kaasa, for 10 000 kroner. Løsøret ble verdsatt til 5000 kroner og inngikk i overdragelsessummen. Selgeren tok etter salget føderåd på bruket sammen med sin kone.


Nils Kaasa (født 1920) giftet seg i 1943 med Ingebjørg Versvik (født 1921).
Nils og Ingebjørg har disse barna:

 1. Marit, født 1944. Gift 1962 med Per Buer fra Eidanger. Bosatt på Kåsa (denne eiendommen).
 2. Inger-Johanne, født 1946. Gift 1965 med Erling Magne Orren fra Molde.
 3. Liv, født 1949. Gift 1970 med Helge Oterholt fra Gjerpen.
 4. Bodil, født 1957. Gift 1977 med John Egil Pettersen fra Bodø.

I 1953 hadde bruket en samlet skyld på 2,71 mark. Det dyrkede jordbruksarealet utgjorde 50 dekar (blandet grus- og myrjord). Den produktive skogen var på 275 dekar, og annen utmark dekket omkring 25 dekar. På bruket var det dette året 2 hester, 5 kyr, 2 ungdyr og 1 gris.

Våningshuset på gården ble satt opp i 1883 og påbygd i 1945. Uthuset ble bygd i 1897 og eldhuset i 1921. Branntaksten på bygningene utgjorde i 1953 til sammen 66 000 kroner.

Utdrag (s. 24-26) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 3. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen