Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Sølverød

Gårdsnummer 72, bruksnummer 2

av Per Chr. Nagell Svendsen

Sølverød var ett bruk fram til 1837. Da lot enken etter Søren Christensen, Amborg Nielsdatter, bruket dele mellom tre voksne sønner. Den eldste sønnen, Niels Sørensen, fikk halve bruket, løpenummer 178a (senere bruksnummer 1) med en skyld på 1 hud og 7½ skinn for 250 spesidaler. De to andre sønnene, Christen og Iver Sørenssønner, delte den andre halvdelen slik at hver del flek en skyld på 9¾ skinn. Christen Sørensen fikk løpenummer 178b (denne eiendommen), mens Iver Sørensen fikk løpenummer 178c (senere bruksnummer 3). De to sistnevnte betalte hver 200 spesidaler for sine deler.

Christen Sørensen (ca. 1796-1875) giftet seg i 1823 med Karen Nilsdatter Røra (ca. 1797-1840).
Christen og Karen hadde disse barna:

 1. Marthe Maria, født 1823 - død 1903. Gift med Ole Eriksen (1812-1875). Sønn av Erich Nielsen Aas. Bosatt på Nordre Ås (bruksnummer 2).
 2. Søren, født 1826.
 3. Nils, født 1830. Bosatt på Sølverød (denne eiendommen).
 4. Amborg Helene, født 1833. Gift 1861 med snekker Lars Andersen Omsland (1829-1920). Bosatt i Larvik.
 5. Hans, født 1836 - død 1913. Gift 1866 med Karen Kirstine Pedersdatter (1836-1893). Datter av Peder Pedersen Berg. Bosatt på Sølverød (denne eiendommen).

Matrikkelen av 1838 gav Sølverød matrikkelnummer 74. Løpenummer 178b med Christen Sørensen som oppsitter, fikk en revidert skyld på 2 ort og 15 skilling. (Ikke 3 ort og 22 skilling som det står i den offisielle matrikkelen.) (Se for øvrig bruksnummer 1.)

Christen Sørensens kone, Karen Nilsdatter, døde i 1840. I skiftet eter henne ble bruket taksert til 220 spesidaler. Bruttobeholdningen viste 348 spesidaler, 2 ort og 8 skilling, mens nettobeholdningen var på 90 spesidaler, 4 ort og 7 skilling.

I 1853 solgte Christen Sørensen bruket til en sønn, Nils Christensen, for 400 spesidaler. Selgeren forbeholdt seg bruk og rådighet over eiendommen for resten av sin levetid.


Nils Christensen (født 1830) levde ugift. Han drev bruket fram til først på 1860-tallet. Han forsvant da helt plutselig uten å etterlate seg noen spor.

Folketellingen fra 1865 viser at faren, Christen Sørensen, da stod som eier og bruker av gården. Den yngste sønnen, Hans Christensen, bodde også på bruket. Han var tømmerhogger. Til å hjelpe seg på gården hadde de ei tjenestejente, Amborg Isaksdatter (født ca. 1837 Bamble).

Herredsbeskrivelsen av 1865 forteller at den omtrenflige størrelsen på gårdens åker og dyrkede eng var på 20½ mål. Ved gården var det 1 mål naturlig england.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på I tønne havre, 1/8 tønne bygg, ¼ tønne hvete og 2 tønner poteter. Avlingen viste 5 fold havre, 7 fold bygg, 7 fold hvete og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 15 skippund høy.
På bruket var det 1 ku og 5 sauer. Dyrene hadde en havnehage som ikke var tilstrekkelig stor. Det fantes noe skog på eiendommen, men bare litt til brensel.
Gården lå 1/8 mil fra hovedveien og sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Herredskommisjonen foreslo som en konklusjon på sitt arbeid, å skrive opp skylden yå eiendommen til 2 ort og 16 skilling.

Boet etter Nils Christensen ble først oppgjort i 1876. Hjemmelen til eiendommen gikk samme år over til den yngste broren, Hans Christensen, for en takst på 600 spesidaler.


Hans Christensen (1836-1913) giftet seg i 1866 med Karen Kirstine Pedersdatter Berg (1836-1893).
Hans og Karen Kirstine hadde disse barna:

 1. Karen Petrea, født 1867 - død 1951. Gift 1899 med Arnt Christian Amundsen (1863-1935). Sønn av Amund Olsen på Søndre Ås. Bosatt på Søndre Ås (bruksnummer 1).
 2. Ingvald Christian, født 1871 - død 1947. Gift 1902 med et søskenbarn, Anna Lovise Larsdatter (1868-1934) fra Larvik. Datter av Lars Andersen og Amborg Helene Christensdatter. Bosatt på Sølverød (denne eiendommen).
 3. Peder, født 1877 - død 1940. Sjømann. Gift 1898 med Anne Marie Jacobsdatter (1877-1951). Datter av Jacob Olsen Grava. Bosatt på Gravastrand under Søndre Grava (bruksnummer 5).

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 178b bruksnummer 2 under gårdsnummer 72, Sølverød. Skylden på bruket ble revidert fra 2 ort og 15 skilling til 1,48 mark.

Under folketellingen i år 1900 bodde Hans Christensen som enkemann på bruket. Sammen med ham bodde den eldste sønnen, Ingvald Christian. Han var ugift og drev som jordbruksarbeider og isarbeider.

To år senere skjøtet Hans Christensen bruket over på Ingvald Christian Hansen for 5000 kroner. Selgeren forbeholdt seg fritt opphold for resten av sin levetid.


Ingvald Christian Hansen (1871-1947) giftet seg i 1902 med Anna Lovise Larsdatter (1868-1934).
Ingvald Christian og Anna Lovise hadde disse barna:

 1. Trygve, født 1903. Gift med Natalie Evenrud Wilvang (født 1916) fra Toten. Bosatt på Tryggheim (bruksnummer 4).
 2. Helga, født 1904. Ugift.
 3. Hans, født 1906 - død 1982. Gift 1937 med Ellen Marie Evenrud Wilvang (født 1902) fra Toten. Bosatt på Sølverød (denne eiendommen).
 4. Lars, født 1908. Gift med Nelly Lillevangstu (født 1920) fra Luster i Sogn og Fjordane.

Ingvald Christian Hansen kjøpte i 1919 bruksnummer 10, «Kaasene», under Nordre Grava for 4000 kroner. Dette bruket ble drevet sammen med Sølverød.

I 1937 ble bruksnummer 4, Tryggheim, skilt ut med en skyld på 10 øre. Skjøtet på den fraskilte delen gikk samme år til den eldste sønnen, Trygve Sølverød, for 800 kroner.

Ingvald Christian Hansen skjøtet i 1945 bruket over på en sønn, Hans Sølverød, for 10 000 kroner. Med på handelen fulgte Kåsene under Nordre Grava.


Hans Sølverød (1906-1982) giftet seg i 1937 med Ellen Marie Evenrud Wilvang (født 1902) fra Toten.
Hans og Ellen Marie har disse barna:

 1. Eva, født 1938. Gift med Herbert Hem fra Langesund i Bamble. Bosatt i Skien.
 2. Bjarne Kristian, født 1940. Gift første gang med Wenche Axelsen Berg (født 1947).
  Gift andre gang med Laila Sigurdsen. Bosatt på Sølverød (denne eiendommen).
 3. RagnhiId Marie, født 1943. Gift med ingeniør Didrik Foss fra Stathelle i Bamble. Bosatt på Lista i Vest-Agder.

En oversikt fra 1953 viser at det dyrkede jordbruksarealet var på 30 dekar (leirmold), mens den produktive skogen dekket 15 dekar. På gården var det 1 hest, 3 kyr, 1 gris, 1 sau og 15 høner.
Våningshuset på bruket ble bygd på 1830-tallet og bryggerhuset omkring 1870. Låven ble satt opp i 1920 og fjøset i 1932. Branntaksten på bygningene var i 1953 satt til 10 000 kroner.

Det ble i 1976 holdt en skylddeling på bruket. Da ble bruksnummer 15, Sølverød B, fraskilt.
Samme år ble bruksnummer 16 skilt ut fra bruksnummer 3. Dette bruket ble sammenføyd med bruksnummer 2 til en eiendom.

I 1977 skjøtet Hans Sølverød bruket over på sønnen, Bjarne Kristian Sølverød, for 50 000 kroner. Selgeren forbeholdt seg vederlagsfri bruksrett for seg og sin hustru til eiendommens våningshus og 800 m² hage. Deretter skulle datteren, Eva Hem, ha tilsvarende bruksrett for seg og sin mann og deres etterkommere.


Bjarne Kristian Sølverød (født 1940) var i sitt første ekteskap gift med Wenche Axelsen Berg (født 1947).
Bjarne Kristian og Wenche hadde disse barna:

 1. Hans Freddy, født 1967
 2. Tore, født 1969

Bjarne Kristian Sølverød giftet seg senere med Laila Sigurdsen (født 1949).
Bjarne Kristian og Laila har disse barna:

 1. Line, født 1969
 2. Tommy, født 1972
Utdrag (s. 576-578) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen