Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Ørjeviken

Gårdsnummer 35, bruksnummer 14

av Per Chr. Nagell Svendsen

Ørjeviken ligger innerst i Ormerfjorden. Navnet på dette området kommer sannsynligvis av mannsnavnet «Ørjan» (eller det gamle mannsnavnet «Ørgen» som I. C. Ramberg antyder i «Boken om Eidanger»). En annen tolkning går ut på at navnet kan komme av «urjen» som betyr grumset. På begynnelsen av 1700-tallet ble Ørjeviken ryddet som en husmannsplass under Lerstang. Bruket ble skilt ut fra bruk II (senere bruksnummer 6) i 1765. Ørjeviken fikk en skyld på 2 skinn og eides på den tiden av sognepresten i Tønsberg.

Thor Rasmussen på det senere bruksnummer 6, brukte Ørjeviken som seter og innhøstningsbruk. Etter ham gikk stedet over til kjøpmann Petter Balling som brukte Ørjeviken på samme måten.

Nautser, Løvøya, Smedholmen, Rønningen, Smedviken og Ørjeviken har ligget under Lerstang. Flere av disse stedene ble på 1700-tallet festet til innbyggere i Brevik. De brukte områdene som setrer, utslåtter eller beitemarker for husdyra sine.

I 1821 fikk Christen Christophersen bygselsbrev fra prost Münster i Tønsberg på Ørjeviken. Den nye eieren bosatte seg i Ørjeviken sammen med sin kone.


Christen Christophersen (1783-1858) var fra Ramberg. Han giftet seg i 1819 med Anne Sybilla Olsdatter (1796-1827).
Christen og Anne Sybilla hadde disse barna:

  1. Anne Marie, født 1822
  2. Jakob, født 1824

Skiftet etter Anne Sybilla Olsdatter som døde i 1827, viser at boets utgifter oversteg formuen. Våningshuset ble taksert til 30 spesidaler og utlagt stervboenkemannen. Debitorene, Christen Thorsen Leerstang, Tellef Tygesen og Ole Jacobsen Berg bestemte at enkemannen skulle få sitte i boet til tross for den store gjelda. «Han var meget taknemmelig og lovet at gjøre sit bedste», står det i skifteprotokollen.

Etter at den første kona var død, fikk Christen Christophersen barn med sin forlovede Anne Larsdatter:
Andreas Severin, født 1833

Fem år senere fikk han barn med Karen Marie Isachsdatter (1808-1838). Hun var datter av Isach Jacobsen Qvæstad som bodde på Havnen under Røra.
Christen, født 1838. Gift med Olalia Amundsdatter (født 1845).

Karen Marie Isachsdatter døde i barselseng to dager etter at hun hadde født sitt første barn.

Senere giftet Christen Christophersen seg med Anne Marie Nielsdatter (1798-1872) fra Brunlanes.
Christen og Anne Marie hadde en sønn:
Niels, født 1840 - død 1929

I 1836 hadde brukeren på Ørjeviken en rest på 3½ spesidaler å betale jordherren, sognepresten i Tønsberg. Presten klaget til fogden som ga lensmannen ordre om å undersøke forholdet og avgi rapport. Dersom årsaken var leilendingens uoppmerksomhet, skulle han etter Tønsberg-prestens forlangende utsettes fra gården. Hvorom allting er, så ordnet denne saken seg til begge parters tilfredshet.

Matrikkelen av 1838 viser at «Ørjeviken» hadde løpenummer 88 under matrikkelnummer 36, «Leerstan». Skylden ble samme år revidert fra 2 skinn til 1 ort og 23 skilling.

Etter Christen Christophersens død i 1858, gikk bruksretten over til den eldste sønnen Jakob Christensen. Han fikk året etter kongelig skjøte på eiendommen for 409 spesidaler. Samme år som handelen var et faktum, ble bruket solgt videre til Isak Larsen Ørvik for 689 spesidaler.

Folketellingen av 1865 forteller at Isak Larsen ikke var bosatt i Ørjeviken. Der bodde dette året enken etter Christen Christophersen, Anne Marie Nielsdatter. Hun var 64 år gammel og ble understøttet av fattigkassen.

Herredsbeskrivelsen som ble foretatt samme år som folketellingen fant sted, viser at den omtrentlige størrelsen på gårdens åker og dyrkede eng var 11¾ mål.
Den årlige utsæden var på ½ tønne havre, 1/8 tønne bygg og 1 tønne poteter. Avlingen gav 6 fold korn og poteter. Ved siden av ble det dyrket 10 skippund høy.
På bruket var det 1 ku. Kua hadde ingen egentlig havnegang. - Heller ikke hørte det med noen skog til eiendommen.
Bruket lå langt fra den rodelagte veien, men med lett atkomst til sjøen. Det var alminnelig lettbrukt og dyrket. Skylden ble foreslått senket til 1 ort og 10 skilling.

I 1867 solgte Isak Larsen halvparten av bruket for 280 spesidaler til Amund Olsen. Denne delen fikk løpenummer 88b (senere bruksnummer 15) og en skyld på 23½ skilling. Den resterende delen av Ørjeviken (denne eiendommen) beholdt en like stor skyld som det fraskilte bruket.

Fire år senere solgte Isak Larsen den resterende delen av bruket til Johan Olsen for 370 spesidaler. Johan Olsen var sjømann og bosatte seg senere på bruket.

Ørjeviken, løpenummer 88a, fikk i matrikkelen av 1889 bruksnummer 14. Skylden ble samme år revidert til 39 øre.


Johan Olsen (1843-1932) var sønn av Ole Gulliksen på plassen Ulesund. Han giftet seg i 1875 med Karen Oline Gulliksdatter Nøklegaard (1851-1928).
Johan og Karen Oline hadde disse barna:

  1. Olalia Anette, født 1876 - død 1939.
  2. Gunda Marie, født 1878 - død 1918. Gift med Ingebret Andreas Abrahamsen (født 1877). Sønn av Abraham Ingebregtsen Ramberg. Bosatt på Sundjordet.
  3. Olaus, født 1880.
  4. Olavus, født 1882 - død 1959. Sjømann i år 1900. Gift med Anna Marie Abrahamsdatter (1873 -1944). Bosatt på Heistad.
  5. Hjalmar, født 1884. Sjømann i år 1900. Bosatt i Brevik.
  6. Asta, født 1887. Gift med Ole Tormodsen fra Langesund.
  7. Katrine, født 1889. Gift med Lukas Lukassen fra Krabberødstrand i Bamble.
  8. Karl, født 1893 - død 1968. Gift med Anna Ares (1897-1973) fra Brunlanes. Bosatt på Røra.

Ved siden av gårdsarbeidet drev Johan Olsen mye, med isarbeid. Etter hans død gikk hjemmelen til eiendommen over til hans gjenlevende barn og barnebarn.

I 1960 gikk skjøtet på eiendommen til Nebbhaugen feriehjem (NEBB) for 43 500 kroner. Bruket hadde en uforandret skyld.

Utdrag (s. 669-670) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen