Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Bukkevika

Gårdsnummer 25, bruksnummer 9

av Per Chr. Nagell Svendsen

Eiendommen Bukkevika ligger på den sørvestre siden av Håøya og strekker seg fra vika med samme navn og nord til Storfjellet. Rett vest for Bukkevika ligger den gamle «Plassen». Lenger nord ligger Slepvika, Narholmen og Jordsbukta. Jordsbukta blir også kalt Paradisbukta på grunn av sin lune og vakre beliggenhet.

Bukkevika, løpenummer 64c, ble i 1827 skilt ut fra det senere bruksnummer 7, Håøya, med en skyld på 1½ skinn. Femten år senere gikk skjøtet på det utskilte bruket fra Christian Sørensen til Anders Larsen for 50 spesidaler. Eiendommen fikk da en revidert skyld på 1 ort og 17 skilling.

Anders Larsen (1801-1894) var født på «Plassen» under Håøya. Han giftet seg i 1818 med Maren Christine Christiansdatter (1792-1871). Hun var datter av Christian Sørensen Haaøen.
Anders og Maren Christine hadde disse barna:

 1. Kirstine Marie, født ca. 1820. Gift 1858 med enkemann Nils Arvesen Auen (ca. 1802-1880). Sønn av Arve Ingebretsen som bodde under Langangen. Bosatt på Auen. (Se «Husmenn og festere».)
 2. Jacob, født 1821. Gift første gang 1845 med Berthe Maria Bentsdatter (1806-1856). Datter av Bent Knudsen Stammeland.
  Gift andre gang 1857 med Oline Hansdatter (1832-1895). Datter av Hans Olsen Bukkøen. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
 3. Christian, født 1825 - død 1891. Gift 1849 med Marthine Henrikke Mortensdatter (1828-1883) fra Porsgrunn. Datter av Morten Henriksen. Bosatt i Bukkevika (denne eiendommen).
 4. Lars, født 1829 - død 1830.
 5. Anne Larine, født 1831 - død 1912. Ugift. Bosatt på Plassen ved Bukkevika.
 6. Maren Kristine, født 1834 - død 1835.
 7. Karen Kirstine, født 1836.

Anders Larsen brukte Bukkevika fram til 1864. Han skjøtet da eiendommen over på en sønn, Christian Andersen, for 100 spesidaler. Selv forbeholdt han seg føderåd for seg og sin kone.


Christian Andersen (1825-1891) giftet seg i 1849 med Marthine Henrikke Mortensdatter (1828-1883).
Christian og Marthine Henrikke hadde disse barna:

 1. Maren Lovise, født 1849 - død 1902. Gift 1873 med Ole Andreas Olsen Haaøen (1836-1923). Sønn av Ole Nielsen Haaøen. Bosatt på Håøya (bruksnummer 7).
 2. Inger Anine, født 1851. Gift med Johan Marthinsen fra Brunlanes. Bosatt på Johansholmen i Mørjefjorden, flyttet senere til Arøya i Brunlanes.
 3. Lars, født 1853 - død 1934. Gift 1886 med Elise Olsdatter (1856-1937) fra Brunlanes. Datter av Ole Olsen Egelund. Bosatt i Bukkevika (denne eiendommen).
 4. Anders, født 1856. Gift 1890 med Karen Kirstine Jacobsdatter (født 1857 på Omsland i Kjose). Datter av Jacob Olsen. Bosatt i Porsgrunn.
 5. Anna Berthea, født 1858. Gift 1876 med Frantz Olsen Linna fra Tvedalen i Brunlanes. Sønn av Ole Frantzen fra Askim i Østfold.
 6. Karen Sofie, født 1859 - død 1936. Gift 1886 med Johan Kristian Larsen (1863-1950) fra Kjose. Sønn av Lars Johnsen Gunneklev. Bosatt på Herøya (bruksnummer 13).
 7. Ole Andreas, født 1863. Gift 1889 med et søskenbarn, Maren Jacobsdatter (1867-1937). Datter av Jacob Andersen Sandøen. Bosatt på Sandøya. (Se «Husmenn og festere».)
 8. Anders, født 1865 - død 1865.
 9. Christine, født 1867 - død 1867.
 10. Karl Martin, født 1871. Fisker. Gift med Amalie Isaksdatter fra Stokkøya. Bosatt på Stokkøya i Brunlanes.
 11. Niels, født 1874 - død 1874.

Under folketellingen i 1865 bodde Christian Andersen på bruket sammen med sin kone og fem barn: Lars, Anna, Sophie, Ole og Anders. På bruket bodde også husbondens far og mor, Anders Larsen og Maren Christiansdatter, som føderådsfolk. Deres datter, Larine Andersdatter, var ugift og hjalp føderådsfolket.

Herredsbeskrivelsen fra samme år som folketellingen fant sted, viser at den omtrentlige størrelsen på gårdens åker og dyrkede eng var 6 mål. Ved gården var det 6¾ mål naturlig england. Det hørte ikke noen utslått med til eiendommen.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 1 tønne havre, ¼ tønne bygg og 7 tønner poteter. Avlingen viste 5 fold havre, 7 fold bygg og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 10 skippund høy.
På gården var det 1 ku. Kua hadde stor nok havnegang. - Det hørte ikke tilstrekkelig med skog til eiendommen.
Gården lå langt og besvæilig til for den rodelagte veien, men med lett atkomst til sjøen. Bruket var tungbrukt, men alminnelig godt dyrket. Herredskommisjonen foreslo å senke skylden på eiendommen til 19 skilling.

I 1871 ble det underskrevet en kjøpekontrakt mellom Christian Andersen og Jacob Pedersen angående salg fra førstnevnte til sistnevnte av plassen «Sandvigen» fra denne eiendommen for 80 spesidaler. Denne kjøpekontrakten ble ikke tinglyst før i 1888.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 64e, «Haaøen», bruksnummer 9 under gårdsnummer 25, «Haaøen». Skylden på bruket ble revidert fra 1 ort og 17 skilling til 44 øre.

Christian Andersen døde i 1891. Skjøtet på bruket gikk tre år senere fra medarvingene til den eldste sønnen, Lars Christiansen, for 860 kroner.


Lars Christiansen (1853-1934) giftet seg i 1886 med Elise Olsdatter (1856-1937) fra Brunlanes.
Lars og Elise hadde ei datter:
Magna, født 1888. Gift med Nils Nicolaisen Lintein fra Arøya. Sønn av Nicolai Nilsen og Elise Susanne Andersdatter. Bosatt på Arøya i Brunlanes.

Lars Christiansen var fisker. Han drev både hav- og fjordfiske. Det blir fortalt at Bukkevika tidligere var ei fin fiskebukt hvor stimfisken gikk inn med stor tyngde. En kunne da bare ro rett over bukta med «vadet», og fisken var stengt inne.

Christiansen hadde slektninger på Arøya og i Stokksund. Han gjorde avtale med dem om gjensidig hjelp når det kom mye fisk. Når bukta var full av fisk, sprang kona opp på fjellet og heiste et hvitt flagg. Det ble sett på den andre siden, og hjelpen kom.

Lars Christiansen kjøpte bruksnummer 18, «Pladsen», med en skyld på 6 øre. Denne eiendommen ble i 1921 skilt ut fra bruksnummer 12, Håøya. Etter foreldrenes død gikk hjemmelen til Bukkevika og bruksnummer 18 over til Magna Nicolaisen Lintein som eneste arving. Verdien av eiendommene ble satt til 6000 kroner.


Magna Christiansen (født 1888) var gift med Nils Nicolaisen Lintein (født ) fra Arøya i Brunlanes. Ekteparet var bosatt på Arøya.
Nils og Magna hadde disse barna:

 1. Magnus. Bosatt på Arøya i Brunlanes.
 2. Erling. Gift. Bosatt på Sandøya.
 3. Josef. Bosatt i Langesund i Bamble.

I 1948 ble bruksnummer 23, Slepevika, skilt ut med en skyld på 14 øre. Denne delen beholdt Magna Nicolaisen Lintein, mens hun året etter skjøtet hovedbruket over på Halvard J. Løvstad (født 1918) for 10 000 kroner.

Et målebrev fra 1973 vedrørende Bukkevika viser at eiendommen da var på 156 740 m². Året etter fikk Nina Sigrid Løvstad (født 1960) skjøte på 1/3 part av denne eiendommen som gave og som hennes særeie.

Utrag (s. 482-) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen