Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Ovnen

Gårdsnummer 16, bruksnummer 11

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen ligger nordenfor Neperønningen og noe høyere opp i terrenget. Bruket som ligger omkranset av skog, er vestvendt. Husene på den tidligere husmannsplassen lå i skråningen øverst mot øst og var relativt små.

Det blir fortalt at stedet har fått sitt navn etter en bakerovn som stod på stedet. Hit kom nabokonene fra plassene omkring for å steke brød. Denne bakgrunnen for navnet er heller tvilsom da det var satt navn på stedet allerede før det ble satt opp noen hus der. Det er for øvrig ikke funnet spor etter noen bakerovn.

Derimot ligger stedet solrikt til, og det kan til sine tider bli temmelig varmt der. En heller derfor til den oppfatningen at det er dette forholdet som er årsaken til navnet.

I 1811 solgte Jacob Pedersen som bodde på Øvre Kjendalen (senere bruksnummer 4), Ovnen til Torgrim Halvorsen for 150 riksdaler. Året etter ble det holdt. en skylddeling. Den fraskilte eiendommen, løpenummer 44, fikk da en skyld på ½ skinn.

Torgrim Halvorsen var husmann på Kåsa under Flåtten. Det er noe uklart hvordan familien brukte Ovnen. I sommermånedene kan de ha bodd på Ovnen. Det kan også tenkes at de har leid stedet bort til andre.

I 1827 solgte Torgrim Halvorsen eiendommen Ovnen til Ole Gregersen Glænde for 200 spesidaler. Dette skjøtet ble ikke tinglyst før i 1841. Ole Gregersen har sannsynligvis ikke bodd på Ovnen.

Matrikkelen av 1838 viser at løpenummer 44, Ovnen, hadde en gammel skyld på ½ skinn. Den nye skylden ble samme år revidert til 19 skilling.

I 1838 var Ole Andersen oppsitter på bruket. Tre år senere fikk Ole Andersen Kjendalen skjøte på Ovnen for 218 spesidaler.


Ole Andersen (født 1795) var bror til Nils Andersen på Neperønningen. I 1825 giftet han seg med Maren Kristine Knudsdatter (født 1800). Hun var datter av Knud Hansen Holthe.
Ole og Maren Kristine hadde disse barna:

 1. Søren, født 1826 - død 1832.
 2. Knud, født 1828. Gift 1852 med Karen Sophie Olsdatter (født 1825). Datter av Ole Jensen Klep.
 3. Søren, født 1832.
 4. Inger, født 1834 - død 1834.
 5. Maren Kristine, født 1836 - død 1836.
 6. Andreas, født 1837.
 7. Inger Marie, født 1839.

Ole Andersen solgte i 1844 eiendommen Ovnen til en nevø, Anders Nilsen, for 160 spesidaler. Anders Nilsen bodde på Neperønningen, men flyttet senere til Ovnen.


Anders Nilsen (født 1816) giftet seg i 1840 med Margrethe Iversdatter (født 1817). Hun var datter av Iver Mikkelsen på Kjendalsplassen.
Anders og Margrethe hadde disse barna:

 1. Anne Pemille, født 1840 - død 1840.
 2. Ole Petter, født 1841 - død 1841.
 3. Anne Pernille, født 1842 - død 1842.
 4. Nikolai, født 1843 - død 1844.
 5. Anne, født 1845 - død 1845.
 6. Nils Martin, født 1846.
 7. Andreas, født 1848.
 8. Ina Petronelle, født 1851 - død 1851.
 9. Ina Petrea, født 1852 - død 1940. Gift 1895 med smed og huseier, senere skipstømmermann Simon Johnsen (død 1907) fra Porsgrunn.

I 1853 gikk skjøtet på Ovnen til Lars Sørensen Langangen for 257 spesidaler. Lars Sørensen (1814-1902) var gift med Sara Pedersdatter Heistad (født 1818). Familien bodde på Gunnarsrød under Langangen og brukte Ovnen som et underbruk. (Slektsoversikten er tatt med under Gunnarsrød.)


En tid var Gullik Larsen (1823-1860) fra Kjose bruker av Ovnen. Han var gift med Andrea Mathiasdatter.
Gullik og Andrea hadde disse barna:

 1. AIette Laurea, født 1855.
 2. Lars, født 1856 - død 1900. Gift første gang 1876 med Maren Caroline Mikkelsdatter (født 1854). Datter av Mikkel Nielsen Solli.
  Gift andre gang 1888 med Laura Caroline Larsdatter (født 1853). Datter av gårdbruker Lars Sørensen Gunnarsrød. Bosatt på Gunnarsrød under Langangen (bruksnummer 7).
 3. Martin, født 1859 - død 1860.

Lars Sørensen Gunnarsrød solgte i 1858 Ovnen for 400 spesidaler til skredder Bernt Andreas Larsen fra Myra i Kvelde. Folketellingen av 1865 viser at Bernt Larsen bodde på Ovnen sammen med sin kone, Karine, og deres to førstefødte barn.

Herredsbeskrivelsen fra samme år viser at brukets åker og dyrkede eng var på 8 mål. Ved gården var det 2 mål naturlig england. Det hørte ikke med noen utslått til eiendommen.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på ½ tønne havre, 1/8 tønne bygg og 1 tønne poteter. Avlingen viste 6 fold havre, 7 fold bygg og 6 fold poteter. Dessuten ble det dyrket 15 skippund høy.
På bruket ble det holdt 1 ku. Kua hadde tilstrekkelig havnegang. - Det hørte noe skog med til eiendommen, men bare til eget bruk.
Gården lå 1/8 mil fra den rodelagte veien og 5/8 mil fra sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Herredskommisjonen foreslo å heve skylden på eiendommen til 1 ort og 16 skilling.

Bernt Andreas Larsen solgte i 1875 bruket til Jacob Pedersen på Øvre Kjendalen for 430 spesidaler. Ovnen kom dermed tilbake til hovedbruket (senere bruksnummer 4) og har senere fulgt dette.

Larsen kjøpte året etter Rønningen (senere bruksnummer 6). Dit flyttet han med familien sin. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 44, Ovnen, bruksnummer 11 under gårdsnummer 16, Kjendalen. Skylden på bruket ble revidert fra 19 skilling til 93 øre. Bruket er ikke blitt skylddelt. (Les mer under bruksnummer 4.)

Utdrag (s. 290-292) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen