Eidanger Sparebank 1871-1921

del 1 | del 2 | del 3 | del 4 | del 5 | del 6 | del 7 | del 8 | del 9 | del 10 | del 11

Plan for Eidangers Sogns Sparebank.*)

§ 1

Hensigten med denne Sparebank er:

 1. At opsamle og frugtbargjøre mindre Summer for Indskydere.
 2. At hjælpe Trængende med Laan.
 3. At fremme forskjellige for Sognet gavnlige Industrigrene, Husflid, Jordbrug, Fædrift, Oplysning m. m.
§ 2

Det for Sparebankens Oprettelse fornødne Fond, stort 2000 Spd., tilveiebringes ved Laan, som Communen garanterer. Af Laanet, der fra Udlaanernes Side er uopsigeligt i 5, fem Aar, svares 4% Rente.

§ 3

Indskud kunne gjøres af ethvert Beløb fra 12 Skilling som Minimum. Saasnart en Indskyder er bleven Eier af 24 Sk., beregnes ham Renter og meddeles ham Kontrabog, hvori Sparebankens Plan er indtaget.

§ 4

Saavel Indskuds- som Udlaansrenten bestemmes af Forstanderskabet, som dog, især for Udlaansrentens Vedkommende, kan overdrage denne Ret til Direktionen for en kortere Tid, dog ikke over et Aar.

§ 5

Vil en Indskyder udtage noget af sin Kapital, tilkommer Sparebanken:

8 Dages Opsigelse for Summer indtil20 Spd. 
14 Dages Opsigelse for Summer fra20 Spd. til 50 Spd.
4 Ugers Opsigelse for Summer fra50 Spd.til 100 Spd.
6 Ugers Opsigelse for Summer fra100 Spd.til 300 Spd.
8 Ugers Opsigelse for Summer fra300 Spd.til 600 Spd.
12 Ugers Opsigelse for Summer fra600 Spd.til 1000 Spd.

som er det Meste Nogen kan fordre udbetalt paa Engang. Uden Overenskomst med Direktionen kan yderligere Summer paa samme Kontrabog ikke opsiges før den foregaaende Opsigelsesfrist er udløbet. Opsigelse kan ske hos Kassereren, som er pligtig derom at paategne Kontrabogen. Udbetaling af opsagt Kapital maa ikke ske uden Kontrabogen er tilstede til Afskrivning. Mindre end 2 Spd. maa ikke opsiges forsaavidt Vedkommende eier saameget i Indretningen. Den eller de tilstedeværende Direktører og Kassereren kunne dog paa Forlangende, og naar de finder at Kassens Tilstand tillader det, uden forudgaaende Opsigelse, eller efter kortere Frist end ovenfor fastsat, udbetale indskudte Penge til rette Vedkommende.

§ 6

Ved hvert Aars Udgang tillægges Renterne Kapitalen og forrentes med denne fra paafølgende Aars Begyndelse.

§ 7

Kontrabog kan transporteres, men uden Forbindtlighed for Sparebanken, før Overdragelsen er noteret i dens Bøger.

§ 8

Naar Nogen forkommer sin Kontrabog maa han løse ny Kontrabog mod Betaling av 12 Sk., ellers meddeles Kontrabøger uden Betaling.

§ 9

Paa et Navn maa ikke udstedes mere end en Kontrabog. Nye Kontrabøger udfærdiges alene i Direktionens Møder.

§ 10

Laan meddeles mod haandfaaet Pant, eller mod VexIer og Vexelobligationer forsynede med Endossement. Mod Pant i faste Eiendomme laanes derimod ikke uden Overflod paa Penge, som ikke hensigtsmæssig kunne anbringes, eller under særegne Omstændigheder. Af alle Laan erlægges Disconto forskudsvis. Mod haandfatet Pant laanes ikke mindre end 5 Spd. Mod VexIer og Vexelobligationer med Endossement ikke mindre end 5 Spd. Af og for hvem Indskud er skeet holder Sparebankens Direktører, Betjente og Kontrollører hemmeligt.

§ 11

De haandfaaede Panter opbevares almindeligvis paa et dertil bestemt Sted, men kunne ogsaa bero hos Direktørerne, forsaavidt de dertil ere villige.

§ 12

Ordnes ikke Laan med haandfaaet Pant inden en Maaned efter Forfald, har Sparebanken Ret til at bortsælge Pantet ved offentlig Auction til skadesløs Betaling af Kapital, Efterskudsrenter og Auctionsomkostninger, hvoriblandt 4% Indkassationssalær, med Ret til at holde sig til Debitor for det muligt Manglende. Overskud ved Salget tilfalder Pantsætteren, forsaavidt det kræves inden et Aar efter Auctionssalget. Forsaavidt Debitor ved Laanets Sluttelse tilkjendegiver Ønske om sit Pants Salg og opgiver Pris, kan dette ske underhaanden, forsaavidt Leilighet gives.

§ 13

For Panternes ordentlige Opbevaring og Tilbageleverelse, er Sparebanken ansvarlig. Bliver noget Pant i dens Værge beskadiget eller forkommes ved Ildebrand, Tyveri eller anden ulykkelig Hændelse tilsvarer Sparebanken den ved dets Modtagelse satte Takst med Fradrag dens Krav. Det staar forøvrigt til Sparebankens Direktører at afgjøre, hvorvidt de ville mottage anbudne Panter.

§ 14

Naar Sparebanken har erhvervet en Formue av 5000 Spd., kan dens Forstanderskab bevilge anvendt de i § 1 Post 3 nævnte eller lignende Øiemed indtil Halvdelen af sidste Aars Nettofortjeneste. Naar den beholdne Formue udgjør 10,000 Spd., kan i lige Øiemed anvendes indtil ¾ Deel af sidste Aars Nettofortjeneste, forsaavidt som Bankens eiende Kapital udgjør mindst 1/15 Deel af de i Banken gjorte Indskud.

§ 15

Nødvendige Omkostninger ved Sparebankens Bestyrelse, samt Tab ved Midlernes Opbevarelse og Forvaltning, efterat alle pligtmæssig sikrende Forholdsregler ere iagttagne, udredes af Sparebankens Fond.

§ 16

Sparebanken staar under Bestyrelse af et Forstanderskab og en Direktion.

§ 17

Forstandere ere:

 1. Eidanger Sogns Formænd og Repræsentanter,
 2. De som have ydet Laan til Bankens Grundfond,
 3. De myndige og deres Bo mægtige Mænd, der have mindst 100 Spd. staaende som Indskud i Sparebanken, lydende enten paa deres eget, Hustrues eller Børns Navne tilsammen, hvis samtliges Antal mindst maa være 20.
 4. De fungerende Direktører. Skulde nogen befindes uvillig til at mottage Valg, supplerer de øvrige sig blandt Sognets stemmeberettigede Indbyggere under foranmeldte Betingelse.

§ 18

Forstanderskabets Pligter ere

 1. At vaage over Sparebankens Interesser i Almindelighed og paase, at dens Plan og Forstanderskabets i Overensstemmelse med Planen fattede Bestemmelser efterkommes.
 2. At møde efter Tilkaldelse af Directionens Formand eller Viceformand, saavel til ordinaire som extraordinaire Forstanderskabsmøder.
 3. At vælge Direktører og Suppleanter.
 4. At bestemme om Regnskaberne skulle revideres af en eller flere Personer, og at vælge Revisorer.
 5. At decidere Regnskaberne efter Indstilling og Forslag fra Dircktionen.
 6. At bestemme saavel Indskuds- som Udlaansrenten eller at bemyndige Direktionen dertil for Endel eller for det Hele.
 7. At bestemme Kassererens Løn.
 8. At bestemme Revisorernes Honorar.
 9. At beslutte eller forkaste foreslaaede Forandringer i Planen.
 10. At beslutte Anvendelse af Nettofortjenesten efter § 1 og 14.
I Decisionen af Regnskaberne og Valg paa Revisorer deltage ikke Direktørerne.

§ 19

Ordinairt Forstanderskabsmøde holdes inden hvert Aars 15de juni. Extraordinairt naar Direktionen anser det nødvendigt.

§ 20

Gyldig Forstanderskabsbeslutning kan ikke fattes medmindre mindst 12 Forstandere ere tilstede. Beslutningerne fattes med simpel Pluralitet af de Mødende undtagen i de Tilfælde, Planen anderledes bestemmer. I Tilfælde af Stemmelighed gjør Direktionsformandens Stemme Udslaget.

§ 21

Direktionen bestaar av 6 Medlemmer og 6 Suppleanter. Direktører og Suppleanter vælges saavel inden som udenfor Forstanderskabet. At Direktørerne afgaar aarlig skiftevis 3. Hvem første Gang skal afgaa bestemmes ved Lodtrækning. Af Suppleanter afgaa ligeledes aarlig skiftevis 3.

§ 22

Direktørerne vælge af deres egen Midte en Formand og en Viceformand, der ved indtræffende Forfald har at udføre Formandens Funktioner, der hovedsagelig ere:

 1. At føre en Forhandlingsprotokol, hvori enhver tagen Beslutning Sparebanken vedkommende indføres.
 2. At sammenkalde Direktionen og Forstanderskabet, samt at lede Forhandlingerne i disse Møder.
 3. Saasnart det aarlige Regnskab er afsluttet, hvilket tillikemed to tydelige Extrakter bør afgivet i Løbet af januar Maaned, at gjøre Indberetning til Forstanderskabet om Sparebankens Virksomhed i det sidst forløbne Aar og om dens Status ifølge Regnskabet ved sidste Aars Udgang, sammenlignet med næst føregaaende Aar.
 4. At besørge Extrakt af Regnskabet bekjendtgjort i offentlige Blade samt en Afskrift indsendt til Finantsdepartementet gjennem Overøvrigheden ledsaget af de under Litr. c anførte Oplysninger.

§ 23

Direktionen skal bestyre alle Sparebankens Anliggender overensstemmende med denne Plan og de nærmere Forskrifter, som i Henhold til samme af Forstanderskabet maatte blive den meddelt. Den besørger snarest muligt Midlerne gjorte frugtbringende med stadigt Hensyn til Sparebankens Tarv, er ansvarlig for Fondets og de gjorte Indskuds ordentlige og hensigtsmæssige Forvaltning, indstiller til Forstanderskabet at fatte Beslutninger, som den finder gavnlige, modtager Andragender Banken vedkommende, modtager Indskud og bevilger Pengelaan samt bestemmer, forsaavidt samme fornyes, Afdragenes Størrelse, der i Almindelighed bestemmes til 10% af det oprindelige Laan, dog aldrig under 2½ Spd. Forøvrigt overlades det til Direktørernes Afgjørelse, hvorvidt Laan mod haandfaaet Pant af Hensyn til Panternes Beskaffenhed kan fornyes eller ikke. Kunne Bankens Midler ikke strax gjøres frugtbringende paa betryggende Maade, kunne de indsættes i en Laaneindretning.

§ 24

Første Tirsdag i hver Maaned sammentræder Direktionen med Kassereren paa et offentligt bekjendtgjort Sted til bestemt Tid for at bevilge Laan og i det Hele forvalte Sparebankens Anliggender. Har en Direktør Forfald, maa hans Suppleant møde. I Tilfælde af Stemmelighed i Direktionen gjør Formandens eller den i hans Sted fungerende Viceformands Stemme Udslaget. Gyldig Direktionsbeslutning kan ikke fattes med mindre 3 Medlemmer Direktører eller Suppleanter møde.

§ 25

Udenfor de i foregaaende § nævnte Direktionsmøder fremmøde Direktørerne skiftevis paa Sparebankens Kontor, saa ofte Direktionen finder det fornødent, for at forvalte Sparebankens løbende Forretninger; og maa ikke Indskud eller Udtagelse finde, Sted uden at Kassereren og mindst en av Direktørerne er tilstede og underskriver Bøgerne.

§ 26

Direktionen antager en Kasserer, der tillige er Bogholder og Regnskabsfører, bestemmer hvor stor Kaution han skal stille og meddeler ham Instrux. Ligeledes leier den fornødent Lokale til Kontor i eller ved Porsgrund eller Brevig.
Kassererens Løn bestemmer Forstanderskabet efter Forslag fra Direktionen.

§ 27

Skulde en Direktør eller Suppleant have længere Forfald, opnævner Direktionen En, til at træde i hans Sted.

§ 28

Direktørerne erholde ingen Godtgjørelse for deres Arbeide, førend Sparebanken har arbeidet sig op til en beholden Formue af 5000 Spd., da Forstanderskahet kan tilstaa dem en passende Godtgjørelse for Reiseudgifter. Formanden erstattes Expresudgifter.

§ 29

Revisorerne vælges for kommende Aar, for at Revisionen kan ske i Aarets Løb og være færdig strax efter at Regnskabet er aflagt. Besvarelserne bør være færdige inden Februar Maaneds Udgang og Vedtegningerne i Løbet af Marts. Direktionen forelægger derefter det ordinaire Forstanderskabsmøde det hele Revisionsværk med de Bemærkninger, som den finder sig foranlediget til at gjøre til Decision.

§ 30

Forstanderskabet vælger 4 Mænd, der mindst 4 Gange om Aaret, til ubestemte Tider, uden Forlodsvarsel, konfererer Sparebankens Contanter, Værdipapirer og Panter ved hvis Igjennemgaaelse Cassereren skal være tilstede og meddele de forønskede Oplysninger. Regnskaberne attesteres i hvilken Orden Alt er forefundet.

§ 31

Forslag til Forandringer i Planen fremsættes for Direktionen, som med sin Erklæring forelægger samme for det førstpaafølgende Forstanderskabsmøde. Til at forskaffe Forslaget Gyldighed udfordres 2/3 Stemmer af de mødende Forstandere eller mindst 20 Stemmer og kongelig Approbation, samt at Forslaget har været diskuteret i et foregaaende Forstanderskabsmøde.

§ 32

Forat Sparebanken kan hæves og dens Virksombed standses fordres:

 1. At Forslag derom fremsættes for Direktionen.
 2. At Direktionen derom afgiver en motiveret Indstilling.
 3. At denne Indstilling i 3 Maaneder cirkulerer mellem Forstanderskabet.
 4. At den vinder 2/3 af det hele Forstanderskabs Stemmer for sig.
 5. At Regjeringen meddeler sit Samtykke,

§ 32

Naar Sparebanken er hævet skal Forstanderskabet bestemme Anvendelsen af Overskuddet, efterat alle mulige Forpligtelser ere indfriede saavidt muligt overensstemmende med § 1 Post 3.


Comiteen til Udarbeidelse af Plan for Sparebank i Eidanger Sogn den 20de Oktober 1870.

Chr. Knudsen. Halvor N. Stridsklev. Amund O. Tveten.

Aar 1870 den 20de Oktober er nærværende Plan forelagt Eidanger Sogns Communebestyrelse, og enstemmig vedtaget; hvilket herved bevidnes.

Eidanger Formandskab, Gaard Hvalen den 29de Oktober 1870.

H. J. Hvalen,
f. T. Ordfører.

Ved høieste Resolution af 28de April 1871 er foranstaaende Plan naadigst bifaldt.

Den Kongelige Norske Regjerings Finants- og Told-Departement.

Christiania den 8de Mai I871.

Helliesen.

Aschehoug.

Senere forandringer av planen:

1876. Paragraf 2 faar med regjeringens samtykke følgende tillæg: Desuten garanterer Eidanger kommune for sparebankens forpligtelser indtil et beløp av mindst 10,000. spd., hvilken garanti bortfalder, naar sparebanken har erhvervet et eget fond av tilsvarende beløp.
Hvilket herved meddeles.

Bamble fogedkontor den 1ste desember 1876.

Blichfeldt.

Anm. Denne bestemmelse fremkom av hensyn til stigende konkurranse med andre banker.

1893. Helt ny plan stadfæstes, og den gamle sættes ut av kraft ved kgl. resolution av 10de mai 1893.

Ole Furu. E. H. Bull.

Denne plan var gjældende indtil 1909, da forstanderskapet i møter den 6te mai og 25de oktober n. a. vedtok følgende, der approbertes av regjeringen den 30te oktober s. a. og fremdeles er gjældende

Utdrag (s. 13-22) fra:
I. C. Ramberg: Eidanger Sparebank 1871-1921. - Porsgrunn 1921
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen