Eidanger Sparebank 1871-1921

Den nugjældende plan for Eidanger Sparebank

av I.C. Ramberg

§ 1

Sparebankens formaal er at modtage indskud af penge, som gjøres frugtbringende ved udlaan eller paa anden maade. Indskuddene tilhører den, for hvis regning de er gjort, og staar til dennes raadighed ved forevisning af den meddelte kontrabog eller bevislighed for, at den er mortificeret. Sparebankens direktion er ansvarsfri, naar udbetalingen sker til den, der foreviser kontrabogen. Indskuddene er ikke underkastede noget slags afdrag eller omkostninger for deres forvaltning.

§ 2

Indskuddene, der ikke maa være under 50 øre, modtages og udbetales i den bestemte banktid.
Af disse indskud svarer sparebanken renter, som beregnes af hver fulde krone fra den dag, de modtages og indtil de igjen udbetales.

§ 3

Indskud skal straks ved modtagelsen antegnes i kassebogen. Indskyderen erholder en kontrabog forsynet med det nummer, som indskuddet er givet i sparebankens bøger; i denne indføres ethvert beløb, som indskydes eller udtages.

Skulde kontrabogen komme bort, paaligger det dens eier snarest muligt at melde dette for direktionen, som i saadant tilfælde enten for eierens regning søger anvendt § 10 i lov af 6te marts 1869 eller udsteder en ny kontrabog, forsaavidt der stilles betryggende sikkerhed for, at deraf ikke skal opstaa noget tab for banken.

§ 4

Enhver, som gjør indskud i sparebanken, er forpligtet til at opgive sit rette navn, opholdssted og stilling eller, naar indskuddet sker for nogen anden, da dennes rette navn, opholdssted og stilling.

§ 5

Naar nogen indskyder vil udtage af sparebanken enten det hele eller en del af sit indskud, rnaa han melde dette for kassereren, som derom gjør paategning i kontrabogen.
Følgende opsigelsestider skal vcere gjældende for sparebanken:

 1. for indskud paa alm. sparebankvilkaar:
  8 - otte dage for indtil 100 kr.
  4 - fire uger for 100 til 1000 kr.
  8 - otte uger for 1000 til 2000 kr.
  12 - tolv uger for 2000 til 4000 kr.
  som er den høieste sum, der paa en gang kan opsiges.
  Naar kassebeholdningen tillader det, kan udbetaling ske uden opsigelsesfrist.
 2. For indskud paa 6 maaneders opsigelse:
  Af disse indskud er den høieste sum, som kan opsiges paa en gang, kr. 8000.
  Naar opsagt kapital ikke hæves inden 10 - ti - dage efter opsigelsesfristens udløb, er ny opsigelse fornøden.

Forinden den opsagte sum er udbetalt, kan ingen ny opsigelse ske af samme indskyder.

§ 6

Omkostninger ved sparebanken og dens bestyrelse udredes af aarets indtægter og - forsaavidt disse ikke skulde strække til - det manglende af sparebankens fond. Tab ved midlernes opbevaring og forvaltning, efterat alle pligtmæssig sikrende forholdsregler er iagttagne, udredes af sparebankens fond.

Saafremt banken skulde lide eller være umiddelbart truet af større tab og navnlig ubetinget, hvis 1/10 del af bankens forvaltningskapital nogensinde skulde udestaa i boer, som har standset sine betalinger, skal direktionen uopholdelig foranledige forstanderskabet sammenkaldt og forelægge det en detaljeret redegjørelse for det indtrufne eller truende tabs aarsager og størrelse samt forslag til de foranstaltninger, som i den anledning maatte være at træffe.

§ 7

Sparebankens anliggender varetages af et forstanderskab og en direktion.

Forstanderskabet bestaar af 25 medlemmer, 16 blandt herredsstyrets medlemmer og 9 blandt de stemmeberettigede indskydere i Eidanger udenfor dette. Af de udenfor herredsstyret valgte forstandere udgaar efter lodtrækning de to første aar 3 og senere de som har fungeret længst. De 16 inden herredsstyret staar i tre aar, der falder sammen med herredsstyrets funktionstid og vælges i det aarlige valgmøde blandt det nyvalgte herredsstyres medlemmer.
Hver gang valg paa forstandere foregaar, vælges tillige 5 suppleanter.

Direktionens medlemmer er, selv om de ikke efter valg tilhører forstanderskabet, for sin funktionstid medlemmer af dette.

§ 8

Bankens betjente kan ikke være forstandere.
Ingen kan vælges til eller vedblive som forstandere eller direktør, naar hans bo er under konkursbehandling eller privat administration. Faar han efter opnaaet akkord raadighed over sit bo, kan han først indtræde i nævnte stillinger efter nyt valg.

§ 9

Stemmeberettiget er de i herredet bosatte indskydere, som i de sidste 6 maaneder har havt mindst kr. 100 indestaaende i banken paa eget, hustrus, umyndige børns eller myndlingers navn.

§ 10

Enhver indskyder i banken er pligtig til at modtage valg og at vedblive som forstander, saalænge han har indskud i banken.

§ 11

Valgmødet afholdes henimod udgangen af aaret og sammenkaldes og ledes af forstanderskabets ordfører.
Fraværende kan lade møde for sig ved andre stemmeberettigede, dog kan ingen afgive mere end to stemmer.

§ 12

Forstanderskabet vælger aarlig inden sin midte, udenfor direktionen, en ordfører og en viceordfører; ordføreren sammenkalder forstanderskabet og leder dets forhandlinger.
Forstanderskabet har navnlig:

 1. at vaage over sparebankens interesser i almindelighed og at paase, at dens plan og forstanderskabets, i overensstemmelse med planen fattede bestemmelser, efterkommes,
 2. at møde efter tilkaldelse af ordføreren eller viceordføreren saavel til almindelige som særlige forstanderskabsmøder,
 3. at vælge direktør og suppleanter,
 4. at vælge revisorer i henhold til § 16 og bestemme deres løn,
 5. at vælge kontrolkomite i henhold til § 17
 6. at decidere sparebankens regnskaber og efter revisørernes indstilling at fatte beslutning, om decharge for rigtig atlagt regnskab skal meddeles,
 7. at bestemme direktionens løn, samt efter indstilling og forslag af direktionen,
 8. at fatte bestemmelse angaaende udvidet kontrol med bankens midler, forsaavidt dette maatte ansees gavnligt,
 9. at paalægge kassereren at stille kaution for et saadant beløb, som maatte findes passende,
 10. at bestemme lønnen for den administrerende direktør, forsaavidt forstanderskabet beslutter at saadan skal ansættes, samt for kassereren og forøvrigt den kontorhjælp, som maatte være nødvendig,
 11. at antage eller forkaste de foreslaaede forandringer i planen,
 12. at bestemme overskuddets fordeling og delkrederefondets anvendelse.

Forstanderskabets forhandlinger indføres i forhandlingsprotokollen.

§ 13

I valg af revisorer og kontrolkomité, udfærdigelse af instruks for revisorerne, fastsættelse af disses godtgjørelse samt regnskabernes decision, deltager ikke direktionens medlemmer. Det samme gjælder om alle direktionen selv vedkommende anliggender.

§ 14

Forstanderskabet sammentræder:

 1. inden udgangen af hvert aars marts maaned for at modtage direktionens aarsberetning og decidere det forløbne aars regnskab m. v.,
 2. inden aarets udgang, og efterat det aarlige valgmøde er holdt, til valg af ordfører og viceordfører, direktører med suppleanter, kontrolkomité samt revisorer med suppleanter,
 3. ellers saa ofte ordføreren finder det fornødent eller forlangende derom fremkommer fra nævnte udvalg, direktionen eller mindst 5 forstandere udenfor denne.

§ 15

I forstanderskabets møder fattes beslutning ved simpel pluralitet og i tilfelde af stemmelighed gjør ordførerens stemme tidslaget.
Ingen beslutning kan fattes, medmindre 18 forstandere - direktørerne iberegnede - er tilstede.
Angaar beslutningen forandringer i planen, som ikke maa fattes i samme møde, hvori forslaget dertil første gang fremsættes, da udfordres 2/3 pluralitet af de mødende og mindst 14 stemmer for at skaffe samme gyldighed, der dog beror paa regjeringens samtykke.

§ 16

Den af forstanderskabet valgte revision bestaar af 2 medlemmer og 1 suppleant.
Af revisorerne, der fungerer i 2 aar, udgaar aarlig en, den, der har staaet længst ved.
Har begge fungeret lige længe, afgjøres ved lodtrækning, hvem der skal udgaa.
Det paaligger forstanderskabets ordfører hvert aar før aarsmødets afholdelse at avertere den afgaaende revisors post ledig.
Revisorerne har at udføre sit arbeide efter den af forstanderskabet givne instruks.

§ 17

Forstanderskabet vælger hvert aar inden sin midte, overensstemmende med § 6 i lov om sparebanker af 6te juli 1887, en kontrolkomite bestaaende af 2 udenfor bankens direktion og revision staaende mænd, der i forening med forstanderskabets ordfører til ubestemte tider har at gjennemgaa bankens bøger og værdipapirer samt - uden varsel at efterse kassebeholdningen. Herover føres protokol, der forelægges for forstanderskabet.

§ 18

Direktionen bestaar af 5 af forstanderskabet valgte medlemmer (med 3 suppIeanter). Forstanderskabet kan dog bestemme, at der udenfor de valgte direktører ansættes en fast direktør med 6 maaneders gjensidig opsigelse.
Af de valgte direktører, der fungerer i 2 aar, udgaar hvert aar 2 eller 3, de, der har staaet længst ved.
De udtrædende kan vælges paany, om de dertil er villige.
Direktionen vælger sig imellem en formand og viceformand.

§ 19

Direktionen paaligger det navnlig:

 1. at sammentræde mindst en gang ugentlig,
 2. at varetage alle sparebankens anliggender og bestyre dens midler overensstemmende med denne plans lovforskrifter og de nærmere bestemmelser, som forstanderskabet i henhold til planen maatte meddele dem,
 3. at bestemme saavel ind- som udlaansrentens størrelse,
 4. at bevilge andragender om laan samt bestemme, forsaavidt samme fornyes, afdragenes størrelse eller afdragsfrihed.
  Laan bevilges kun i direktionsmøder, og maa mindst 3 direktører deri være enig. Dog kan direktionen bemyndige den administrerende eller forrettende direktør til, mellem hvert direktionsmøde, at bevilge laart paa indtil kr. 1000 - et tusinde kroner. Alle af den administrerende direktør saaledes godtagne laanepapirer skal indføres i bevilgningsprotokollen for i nærmeste direktionsmøde sammen med de øvrige laaneandragender at godkjendes af direktionen,
 5. a. i forening med forstanderskabets ordfører og viceordfører at ansætte en administrerende direktør,
  b. at ansætte kasserer samt den kontorhjælp, som til enhver tid ansees nødvendig,
 6. til ubestemte tider og uden varsel mindst en gang hvert fjerding aar at foretage eftersyn af bankens kassebeholdning,
 7. gjennem formanden at meddele ordføreren, naar almindelige eller særlige forstanderskabsmøder ønskes,
 8. at vedtage de for sparebanken nødvendige udgifter, og
 9. iøvrigt at afgjøre alle andre sager, der ved planen ikke er forstanderskabet underlagt.

For at fatte gyldig beslutning maa mindst 3 medlemmer være tilstede. Skulde noget medlem have forfald, skal han tilkalde den ham nærmest boende suppleant. I direktionens møder fattes alle beslutninger med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gjør formandens stemme udslaget.

§ 20

Formandens pligt i særdeleshed er det:

 1. at sammenkalde og lede direktionens møder samt at føre forhandlingsprotokollen, hvori enhver tagen beslutning indføres,
 2. saasnart det aarlige regnskab er aflagt, og senest inden februar maaneds udgang, at afgive indberetning til forstanderskabet om bankens virksomhed i det sidst forløbne aar, ledsaget af et tydelig uddrag af regnskabet,
 3. inden 14 dage, efterat det aarlige regnskab er aflagt, at besørge et uddrag af samme bekjendtgjort og indsendt til det statistiske centralbureau,
 4. inden i maaned, efterat regnskaberne er deciderede, at indsende til finansdepartementet et af direktionen og revisionen bekræftet og af kontrolkomitéen paategnet uddrag af samme tilligemed mulige decisioner og de til grund for disse liggende revisionsantegnelser, besvarelser og vedtegninger i original eller bekræftet afskrift. Samtidig indsendes en fortegnelse over direktionens medlemmer og disses suppleanter samt over medlemmerne af kontrolkomitéen.

De i ltr. c. og d. omhandlede uddrag skal iøvrig være affattede saaledes og ledsagede af saadanne legitimationer m. v., som finansdepartementet til enhver tid bestemmer.

§ 21

Sparebanken forpligtes ved underskrift af et af direktionens medlemmer, paraferet af kassereren.
Kassereren alene tilkommer at modtage og udbetale penge paa bankens vegne, og kun i kontortiden.
Ind- og udbetalinger antegnes i kontrabog, der forsynes med den administrerende eller forrettende direktørs underskrift og paraferes af kassereren.

§ 22

Det paaligger den administrerende eller forrettende direktør at være tilstede i kontortiden, opbevare og udlevere værdipapirerne samt overhovedet at forestaa den daglige forretningsførelse. Han har derhos til ubestemte tider, mindst 2 gange om maaneden, at kontrollere kassebeholdningen.

§ 23

Ingen maa i banken antages som laantager, kautionist eller endossent for mere end tilsammen 20,000 kroner, medmindre fuldt betryggende, af kontrolkomitéen, godkjendt pantesikkerhed foreligger.

§ 24

Direktionen lader føre en fortegnelse over bankens vexler og vexelobligationer med angivelse af beløb, datum og laanetid, hovedskyldner og endossenter eller kautionister.
Fortegnelsen indrettes saaledes, at deraf med lethed kan sees, hvormeget de største ansvarshavende er forpligtet til banken.
Denne fortegnelse skal være ført à jour ved udgangen af hvert fjerdingaar og forelægges for, samt gjennemgaaes af kontrolkomitéen.
Bankens direktion eller betjente kan ikke antages som kautionister eller endossenter for nye laan i banken og som laantager kun mod pant i fast eiendom eller deponerede værdipapirer, hvilken tilbudte sikkerhed maa godkjendes af kontrolkomitéen, før laanet bevilges.

§ 25

Naar sparebankens eget fond udgjør mere end 1/10 del af dens forpligtelser, da kan forstanderskabet bevilge indtil halvdelen af det sidste aars fortjeneste til almennyttige foretagender eller indretninger i Eidanger herred. Den anden halvdel bliver indtil videre stadig at tillægge sparebankens fond.

§ 26

Skulde der blive spørgsmaal om sparebankens ophævelse, kan beslutning herom først fattes, naar

 1. forslag derom er fremsat for direktionen,
 2. direktionen derom afgiver motiveret indstilling til forstanderskabet,
 3. denne indstilling er omsendt til forstanderne 3 md. før behandlingen,
 4. indstillingen efter 2 møders forhandling vinder 2/3 del af de mødende forstanderes stemme, og
 5. at regjeringen meddeler sit samtykke.

§ 27

Bliver sparebanken ophævet, skal dens fond - efterat de indskudte summer med renter er eierne tilstillet og samtlige udgifter og omkostninger afgjorte - efter forstanderskabets nærmere bestemmelse anvendes paa samme maade, som i § 25 er foreskrevet for overskuddet.

§ 28

Af denne plan erholder hver forstander, direktør og indskyder et trykt exemplar.

§ 28

Denne plan træder i kraft, saasnart den ved høieste resolution er approberet.


Nærværende plan er vedtaget i forstanderskabsmøder den 6te mai og 25de oktober 1909.

Finn C. Knudsen,
forstanderskabets ordfører.Ved regjeringens resolution av 30te oktober 1909 er det bestemt:

«At stadfæstelse meddeles paa den av forstanderskapet for Eidanger sparebank i møter den 6te mai og 25de oktober igog vedtagne nye plan for sparebanken som trædende istedetfor bankens ved «kgl. resolution av 10de mai 1893 stadfæstede plan».

Gunnar Knudsen.

O. Bødtker.

Anm. De 2 sidste ændringer i planen grunder sig paa forandringer i banklovgivningen.

Utdrag (s. 23-32) fra:
I. C. Ramberg: Eidanger Sparebank 1871-1921. - Porsgrunn 1921
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen