Eidanger Sparebank 1871-1921

Bidrag utdelt av bankens overskud

av I.C. Ramberg

Siden 1890 har sparebankens repræsentantskap utdelt en række gaver til forskjellige veldædige og andre øiemed, som er kommet sognet tilgode.

Det første bidrag, som blev ydet var i 1890, da forstanderskapet bevilget 100 kr. som tilskud til reiseutgifter for 3 av sognets lærere til lærermøtet i Kjøbenhavn.

I 1892 ydedes 50 kr. som bidrag til uttapning av Vallermyrene.
Fra 1895-1903 bevilgedes til forskjønnelse av kirkegaarden henhv. 100, 150, 150, 200, 200, 200, 100 og 100 kr.; sistnævnte aar blev ogsaa ydet 50 kr. til oxeholdsforeningen.
I 1904 er yderligere skjænket til kirkegaardens forskjønnelse 100 kr. samt til kvægavlsforeningen 50 kr.
1905 har kirkegaarden atter faat 100 og til oxeholds- og kvægavlsforeningen bevilgedes 50 kr.
1906: Til samme øiemed henhv. 100 og 50 kr.
1907: Til kirkegaarden 150 kr., hvovav 75 kr. til port, til kvægavlsforeningen 50 og til kvæg- og hesteassuranceforeningen 50 kr.
1908 Til ny kirkegaardsport 150 kr., til kvægavlsforeningen 50, kvæg- og hesteassuranceforen. 50 kr. og til herredskassen for utlæg til fiskeriutstillingen 50 kr.
1909 Til Eidanger landmands- & ungdomslag 160 kr., til forskjønnelse av kirkegaarden og vandledning til samme 200 kr.
1911 :Til Eidanger kvægavlsforening 100 kr. og til Langangens biavlsforening 25 kr.
1912 : Til kvægassurancen 50, kr., til Vestmar folkehøiskole 400 kr. og til kvægavlsforeningen 50 kr.
1913: Til Langangens musikforening 25 kr., til en elev ved middelskolen altern. 25 à 50 kr., til Heistad kvægavlsforening 50 kr. og til Eidanger diakonisseforening 100 kr.
1914 : Eidanger diakonisseforening 150 kr., Porsgr. & omegns biavlsforening 25 kr., til fædrelandssange den 25de febr. 1914 kr. 52.95, til salmer ved mindegudstjenesten s. a. kr. 40.40 og til 17de mai-komiteen indtil 300 kr.
1915 : Til sykepleieforeningen 150 kr., til Anne Granly 50 kr. og til hjælp for mindre bemidlede til indkjøp av saakorn og sættepoteter samt kunstgjødning og til ophjælp av korndyrkningen indtil 3000 kr.
1916: Til nyt orgel i Eidanger kirke 1000 kr., dækkelse av underskud til bautastenen reist ved kirken 1914 kr. 30.63, Luthersk bokmission 10 kr., til Anne Granly 50 kr., sykepleieforeningen 200 kr., til utdeling av sættepoteter 1000 kr., alterklæde i Langangen kapel 36 kr.
1917 : Til sykepleieforeningen 400 kr., til utgivelse av Boken om Eidanger 1000 kr.; desuten indvilgedes et rentefrit laan til jordbruksnævnden 5000 kr.
1918: Eidanger dyrkningsnævnd kr. 145.54, orgel til Eidanger kirke 500 kr., til Boken om Eidanger 1000 kr., til livredningsselskapet 100 kr., sykepleieforeningen 400 kr.
1919: Grenlands hesteavlsforening 260 kr., til Boken om Eidanger 693 kr., livredningsselskapet 100 kr., orgel til Eidanger kirke 500 kr., «Ny jord» 38 kr., sykepleieforeningen 1000 kr.
1920: Eidanger næringsnævnd kr. 71.58, sykepleieforeningen 1000 kr. livredningsselskapet 100 kr., orgel til Eidanger kirke 500 kr.

Ialt er der saaledes fra 1871-1920 utdelt som gaver til forskjellige for sognet betydningsfulde øiemed kr. 17,054.14, likesom der er ydet et rentefrit laan.

Bankens sakførere

Fra 1876 antok banken fast sakfører til varetagelse av de juridiske forretninger. Som saadan ansattes overretssakfører C. G. Flood. Siden 1889 har overretssakfører H. E. Møller været sparebankens sakfører.

Utdrag (s. 64-67) fra:
I. C. Ramberg: Eidanger Sparebank 1871-1921. - Porsgrunn 1921
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen