Eidanger Sparebank 1871-1921

Bankens forstanderskap og direktion

av I.C. Ramberg

Bankens forstanderskap

Banken staar under bestyrelse av et forstanderskap og en direktion. (Planen av 1871, § 16, 17 og 18).

I planen av 1893 heter det: Bankens anliggender varetages av forstanderskapet og direktionen. Likesaa i plan 1909.

Forstanderskapet bestod ifølge den oprindelige plans § 17 av: a) herredsstyret; b) bidragsyderne til bankens grundfond; c) senere indskytere, som har mindst 100 kr. staaende i banken; altsaa ogsaa utenbygds indskytere og følgelig et ubegrænset antal medlemmer; d) den fungerende direktion er selvskreven. Bankens betjente kan ikke være medlemmer.

Anm. Hvem der hadde at supplere «bidragsyderne» efterhvert, som disse avgik ved døden, nævnes der intet om.

Planen av 1893 fastslog imidlertid antallet av forstandere til 20; 16 av disse vælges blandt herredsstyret og de resterende 4 blandt de øvrige stemmeberettigede i Eidanger. Hertil kommer da de fungerende direktører.

Den nugjældende plan (av 1909 § 7) sætter antallet op til 25; 16 av herredsstyret og 9 utenfor dette. Valg foregaar som næst foran. Direktionen er selvskreven.

Forstanderskapet har bankens høieste lokale myndighet og ledelse, og de enkelte poster herunder findes specificert i planen av 1909 § 12.

Forstanderskapet hadde sit første møte den 4de juli 1870 til valg av direktion, og følgende 16 mænd har da undertegnet protokollen:

H. J. Hvalen, Chr. Knudsen, Ole I. Ramberg, Anders J. Nordal, Am. O. Tveten, Ole P. Grava, Halvor H. Stranna, Halvor N. Stridsklev, Anders G. Sætre, Søren H. Kvæstad, Nils P. Sundsaasen, Nils V. Slevolden, Jacob O. Lunde, Peder P. Lillegaarden, Halvor J. Haugholt og Claus C. Haugholt.

Det næste møte blev først avholdt 20de februar 1872. 3 av direktørerne uttraadte da efter lodtrækning og gjenvalgtes. 4 mænd valgtes til kontrolkomite; se fortegnelsen. 2 revisorer valgtes. Kassererens løn sattes for 1871 til 15 spd. Bankens øvrige funktionærer oppebar oprindelig ingen avlønning.

Forstanderskapets møter blev ifølge planen av 1871 sammenkaldt og ledet av formanden i direktionen.

Planen av 1893 etablerte «ordfører» og «viceordfører» særskilt for forstanderskapet.
Ordførere i forstanderskabet efter denne tid:

Jacob S. Skrukkerød 1894 og 97.
Abraham N. Traaholt 1895.
G. Westrum 1896-98-01.
Andr. Ramberg 1902-08 og 10.
Finn C. Knudsen 1909.
Karl Hartveit 1910-15.
Lensmand S. Lunde 1916-21.

Direktionsformænd

Som saadan hadde skibsreder Chr. Knudsen (død 1888) fungert fra bankens grundlæggelse indtil 19de februar 75, da Nils J. Klevstrand blev valgt (død 1903).

Fra og med 75 blev bevilget 12 spd. aarlig til den fungerende direktionsformand for at føre kontrol-kassebok à jour i banktiden.

1878 blev skibsreder H. Thorsen, Herøen, direktionsformand. Honoraret sattes nu til 75 kr. aarlig. 1884 gik lønnen op til 250 kr.

H. Thorsen stod som formand til 1893, da han frasa sig gjenvalg, og broderen, Anders Thorsen blev valgt. Han stod til sin død i 1897, da hans bror H. Thorsen atter fik denne stilling, som han indehadde til utgangen av 1901.

Martin H. Ørstvet fungerte da som formand fra og med 1902 til og med 1904. Fra 1ste januar 1900 blev lønnen sat til 400 kr.

For 1905 blev Olav Versvik formand.

For 1906 blev Johan Lunde valgt til denne stilling og til viceformand H. Thorsen, der imidlertid avgik ved døden efter en operation i februar 1907 paa sykehuset i Porsgrund.

l 1907 blev formandsstillingen paany overdrad til Olav Versvik.

Aar 1910 - 29de januar - bemyndigedes den fungerende direktionsformand til at bevilge utlaan paa indtil 1000 kr. (Planens § 19). Samme aar forhøiedes lønnen til 750 kr.

Aar 1915 blev H. Ramberg valgt som formand i direktionen istedenfor O. Versvik, der var blit ansat som administrerende direktør fra 1ste juli 1915 at regne. H. Ramberg har siden indehat formandstillingen (1921).

Bankens direktion

Aar 1870 den 4de juli valgtes, som nævnt, den første direktion, der bestod av følgende mænd: Skibsreder Chr. Knudsen, Frednes, skibsreder og gaardbr. Amund O. Tveten, Anders J. Nordal, Anders O. Langangen, Ole P. Grava og Ole I. Ramberg. Direktionsformand blev Chr. Knudsen og viceform. A. O. Tveten.

1870 - 25de juli - hadde direktionen sit første møte hvor følgende saker blev expedert: Som kasserer og bokholder ansattes toldbetjent i Porsgrund Kr. Andresen med forpligtelse til at stille betryggende garanti for indtil 2000 spd., foreløbig 1000 spd., samt med 3 maaneders gjensidig opsigelse. Garantister blev N. Vauvert, P. M. Petersen, K. Flørenæss og Vauvert & Høegh, hver for sig for et beløp av 250 spd.

Samme dag besluttedes grundfondet snarest mulig indkrævet.

Formanden bemyndigedes sammen med kassereren til strax at sørge for de nødvendige rekvisita til bankens drift.

1871 - 20de juni - næste direktionsmøte, hvor kassereren fremlagde 7 protokoller og 404 kontrabøker med statuter, samt en regning fra Dyring paa 11 spd. 4 mrk. 14 sk., der anvistes. Formanden hadde gratis skaffet tilveie 200 blanketter til vexelobligationer.

Det blev besluttet at avertere i Breviks, Porsgrunds og Skiens aviser, at banken er traadt i virksomhet, og at kassereren er at træffe hver lørdag efterm. i sin bolig, nedre Frednes.

lndlaansrenten sattes til 5 pct., og utlaansrenten til 6½ pct. pr. aar.

I direktionsmøte 4de juli 1871 forevistes regning fra Thrane i Brevik paa tryksaker, stor 21 spd. 72 sk., der anvistes. De første andragender om laan forelaa nu, nemlig fra Boje C. Bojesen, Hans C. Hansen og Johs. A. Skredsholt. Udsattes til næste møte.

1871 - 17de juli - indløp der tilbud fra direktør H. A. Hansen i Solum sparebank om indskud fra I. I. Iversen 600 spd., H. A. Bakken 600, H. O. Bakken 300 spd. Dagen efter besluttet direktionen «efter nogen ventilation» at motta de 1500 spd. fra Solum. Samme dag blev bevilget utlaan til ialt 680 spd., saa nu er altsaa banktrafikken i fuld gang.

Man blev enig om, at kun 3 medlemmer av direktionen møter skiftevis hver 14de dag. Undertegnet av:
Amund O. Tveten, Ole P. Grava, Anders O. Langangen, Anders J. Nordal. Fraværende: Formanden og O. Ramberg.

Naar bankens formue har naaet 5,000 spd., kan forstanderskapet bevilge direktørerne løn for sit arbeide. (Plan av 1870 § 28).

Direktionens medlemmer gjennem aarene

Chr. Knudsen, Frednes 1870-1874; 1880-1887.
Am. O. Tveten 70-74.
Ole P. Grava 70-74.
Anders O. Langangen 70-73.
Anders J. Nordal 70-73.
Ole I. Ramberg 70-72.
Halvor Stranden 73-74.
Peder P. Røra 73-74.
Claus C. Haugholt 73.
Nils J. Klevstrand 74-77.
Jacob N. Siljan 74-75.
Nils P. Sundsaasen 74-76.
Ole Chr. Lerstang 75-77.
Aasold K. Ørvik 75-76.
Anders Johnsen Lunde 76-77.
Peder P. Kjørholt 77-78.
Hans Thorsen, Herøen 77-1901; 06-07.
Isak And. Oxum 77-78.
Nils V. Slevolden 78-83.
Jacob S. Skrukkerød 78-87.
Nils J. Halvorsen Viersdalen 78-79.
Nils And. Oxum 79.
Andr. A. Holthe 80-87.
Anders Thorsen, Herøen 84-96.
Andreas O. Herøen 80-83.
Abraham N. Traaholt 84.
Herman Ramberg 85-87; 1903-21.
Jens Pedersen Raskenlund 88-90.
Helge Larsen Buer 88-99.
Isak Jacobsen Grønli 88-89.
Andreas Ramberg 89-92.
Martin Ørstvet 90-96; 1903-07.
Nils Johnsen Langangen 91-93; 1910-16.
Isak Jacobsen Lerstang 93-1902.
Johan Andersen Lunde 98; 1900-16.
Finn C. Knudsen 1902-05.
Sam. Svensson 1904.
Olav Versvik 1904-15.
Amund Lanner 07-09.
Jacob O. Grava 09-11.
Lars Helgesen Buer 12-15; 17-21.
Mathias Eikelund 14-21.
Karl Hartveit 15-20.
Asle N. Sundsaasen 17-21.
Anton Tveten 1921.

Utdrag (s. 35-43) fra:
I. C. Ramberg: Eidanger Sparebank 1871 - 1921
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen