Eidanger Sparebank 1871-1921

Bankens tap gjennem aarene

av I.C. Ramberg

Først et par ord om det store krak i Eidanger i 1879.

I løpet av 70-aarene opblomstret næringsveiene i Eidanger til en usædvanlig høide. Skibsfarten, trælasten og isdriften gav rikelig utbytte, daglønnen fordobledes, og velstanden bredte sig over næsten alle samfundslag.

En masse Eidangerfolk la sig til skibsparter, nogle kjøpte og andre solgte skoge til uthugst, og skogbestanden i sognet fik et knæk.

Men i slutten av 70-aarene kom reaktionen og dermed ogsaa krisen, og følgen blev et krak paa henved et snes konkurser inden sognet, særlig av gaardbrukere og tildels forretningsfolk, som hadde overspekulert sig.

Denne foreteelse indtraf i 1879 og er noget ganske enestaaende i en landkommunes historie; ti hittil hadde det jo næsten utelukkende været byfolk, som hadde været utsat for saadanne forretningsvanskeligheter, at deres bo maatte overgives til skifterettens behandling. Men det uhørte skedde nu, og kraket brette sig som en farsot blandt sognets opsittere.

Folk var saa indviklet med hinanden, at den ene rev den anden med, og naar en gik, saa var ofte hele gruppen nødt til at gaa. Og selv blandt dem, som blev staaende, var der ikke saa faa, som i aarrækker kom til at svie for sine endossementsforpligtelser.

Nogen fik kjøpt sine elendomme tilbake av skifteretten; men enkelte av de største blev staaende paa bar bakke med sin familie. Nogen av disse forlot for bestandig sit fædreland og drog til Amerika.

Det var aldeles uundgaaelig, at en saadan foreteelse maatte komme til at øve indflydelse paa sparebankens normale forhold. Banken hadde jo dengang kun været 8 aar i virksomhet og det var jo ingen, som kunde vite, hvad indskyterne kunde finde paa under saadanne exceptionelle forhold.

Allerede i 1876 sees indskyternes uttag at overstige indskuddet med ca. 10,000 kr. I 1877 ca. 8,000 kr. I 1878 over 14,000 kr. I 1879 over 7,000 kr. hvilket paa disse 4 aar utgjør ca. 40,000 kr. Efter dette sidste aar sees imidlertid indskyterne at være beroliget; i perioden 1880 til 1888 blev nemlig skibsreder Chr. Knudsen, Frednes, atter valgt ind i direktionen, og indskud og uttag kom ind i de vante, gode forhold.

Nogen fare for indskyterne hadde der jo aldeles ikke været; men det var jo ikke saa rart, om indskyterne blev opskaket av alle de nævnte økonomiske viderværdigheter i sognet, som man naturligvis let tænkte sig vilde kunne sprænge hele banken.

Eftersom boerne efterhaanden kom under opgjør, viste det sig, at følgende beløp maatte avskrives som tap

l 1883 et tap avkr.5, 105.47
l 1886 et tap avkr.470.00
l 1887 et tap avkr.526.34
l 1888 avskrevet som resttapkr.4,162.52
Altsaa i anledning den store krise tils.kr.10,264.33

Dette er den haardeste tørn, banken har hat under hele sin 50-aarige virksomhet.

Siden den tid har tapene faldt mere sporadisk og i mindre beløp, nemlig:

l 1894kr.51.91
l 1900kr.40.00
l 1904kr.248.00
l 1905kr.271.94
l 1907kr.175.00
l 1909kr.10.43
l 1910kr.1,131.00
l 1911kr.500.49
l 1912kr.13.00
l 1913kr.1,770.50
l 1914kr.1,669.89
l 1915kr.345.96
l 1916kr.705.00
l 1917kr.538.56
kr.7,471.68

Altsaa under bankens hele 50-aarige bestaaen kr. 17,736.01, hvilket gir i gjennemsnit hvert aar et tap av kr. 354.72.

Utdrag (s. 60-63) fra:
I. C. Ramberg: Eidanger Sparebank 1871-1921. - Porsgrunn 1921
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen