Del I | Del II | Del III | Del IV | Del V | Del VI | Del VII | Del VIII

Bolvik gaard og jernverk

I

For «Grenmar» av T. G.

Indledning.
Bergversdriftens utvikling i Telemarken og Grenland.

Bergverksdriften begyndte meget tidlig her i Telemarken og Grenland.

Allerede i 1524 fik biskop Magnus paa Hamar (endel av Telemarken laa indtil 1537 ind under Hamar bispedømme) tilladelse av den dansk-norske konge Fredrik I (1523-1533) til at drive «kobberbjerg» som det kaldtes ved Sundsbarm i Seljord.

Siden gik det næsten slag i slag med anlæg av grubedrift.

Den næstfølgende konge Kristian III, der regjerte her i Norge fra 1535-1559, utstedte i Kiel i Danmark i aaret 1537 en fuldmagt, som det blev kaldt, til sin sekretær Frantz Trebau. Deri heter det at der i Norge var opdaget rike malmforekomster «og det mere end paa ett sted».

Samme høst hadde der været 2 «Bergmænd» fra Sachsen i Tyskland oppe i Telemarken, og disse to fik aaret efter tilladelse til at ta med sig til Norge bergarbeidere fra Tyskland, samtidtig fik de ogsaa utvirket at disse skulde ha samme rettigheter under den dansk-norske konge som de hadde i sit hjemland. Dermed var grundlaget lagt for den tyske indflydelse paa bergverksdriften i Norge i de første aar.

Denne indflydelse blev yderligere styrket ved at kongens slegtning, kurfyrst Johan Fredrik av Sachsen sendte sin besste bergmester Hans Glaser herop for at gi en beretning om forekomsterne. Dette gjorde han ogsaa tilgagns. Han kom med en meget vidtløftig plan. Han vilde bl. a. ta fra bønderne 5-6 gaarde vistnok omkring Fossum og anlægge der hammerverk og forskjellige bygninger for jerntilvirkningen. Bønderne skulde saa finde sig i at ta igjen noget av Klostergodset paaa steder som blev anvist dem og hvor man var sikret for at de ikke kom iveien for datidens moderne industri. Glaser vilde dessuten opføre sag, mølle, pukverk og smeltehytte og boligt for arbeiderne; men alt dett skulde selvfølgelig ligge der som hovedverket laa, nemlig paa Guldnes i Seljord

Kjøbmændenes varer skulde bringes til Gjemsø og oplagres der. Dit skulde da ogsaa bønderne komme med det de hadde at sælge. Han trodde ogsaa at der måtte anlægges en «mynt» i Skien for prægning av penge. Han foreslog desuten at fogderne skulde dra bedre omsorg for veienes istandsættelse. Dette sisste var ganske sikkert en nødvendig foranstaltning.

Glaser klaget ogsaa over at hollænderne utførte fra Norge en «overdreven» mængde tømmer, og han antydet i sin plan at utførselen burde stanses eller ihvertfald at tilladelse hertil kun blev git dem som skaffet bergverkerne fødevarer eller andre fornødenheter.

Det gik imidlertid med hele bergmester Hans Glasers plan som det saa ofte viser sig med lignende overslag i vore dage: Den var altfor daarlig underbygget - malmforekomsterne var mere uregelmæssig end han tænkte. Han fik dog skrivelse eller fuldmagt av Kristian 3., dateret 17. oktober 1538. Heri heter det, «at de rettigheter og friheter som er sedvanlig ved bergverkerne i Sachsen, skal i Norge være større og ikke mindre.

Med denne fuldmagt drog saa Glaser tilbake til Tyskland for at danne aktieselskap for anlæg av grubedrift i Telemarken i Norge. Men det lykkedes ikke, og kurfyrsten av Sachsen henvendte sig da i skrivelse av 15. november 1538 til amtsforvalter og tiendeskriver Paul Schmidt med anmodning om i samraad med Glaser at utarbeide en «bergordning» for Norge. Dette blev ogsaa gjort. Denne bergordning eller første lov for den norske bregverksdrift blev av kurfyrsten sendt til den dansk-norske konge som godkjendte den 9. juni 1539. Denne lov blev trykt aaret efter. Den var skrevet paa tysk og er aldrig blit oversat. Myndigheterne i Norge forstod derfor ogsaa litet av den, og den blev derfor ikke overholdt.

Der var under al den trafik som opstod i Telemarken paa den tid kommet mange tyske bergmænd til Norge. De var utilstrækkelig forsynt med proviant og penge og de grep da til en utvei som vi ogsaa tildels kan høre om i vore dage, nemlig at ta sig tilrette. Det var vistnok væsentlig sætrene det gik utover. Men da tok bønderne og jaget dem bort.

Bergverkerne var imidlertid kongens eiendom og blev drevet for hans regning. Bønderne hadde nu sat sig op imot hans folk og det førte til at hangav befaling til Claus Bilde og Peder Hanssøn, høvedsmænd paa Akershus, at de skulde rykke ind i Telemarken. Det blev ogsaa git befaling til høvedsmanden paa Bergenhus, Tord Radt, om at holde sig færdig og rykke til vestenfra, hvis det skulde vise sig at være nødvendig.

Bønderne i Telemarken samlet sig ogsaa, og ved Annbjønndalen i Hjartdal møttes kongens mænd og bønderne. Tiltrods for at kongens mænd var bedre bevæbnet, følte de sig allikevel ikke saa sikre paa seiren. De sendte bud bønderne og sa at hvis de vaabenløse kom til dem, vilde de forhandle om fred.

Dette gik bønderne med paa. Men ærligheten stikker desværre ikke bestandig saa dypt som det ser ut til. Straks de hadde lagt bevæbningen fra sig, blev de omringet og fanget. 16 mand blev beskyldt for at være ophavsmænd til oprøret. Av disse blev igjen 5 straks halshugget og den sjette blev sat til at være bøddel. De andre 10 fik løst sig fri med 1040 lod sølv og gaarden Sundsbarm. Desuten blev hver mand fra de prestegjeld som hadde været med paa «oprøret» ilagt en temmelig stor bot.

Dette var litt av bergverksdriften blodige kapitel.

De hittil omtalte bergverk var drevet for kongen regning. De gik imidlertid, som effenlig drift gjerne gaar, med underskud, saa drift for kongelig regning ser ut til at være helt indstillet fra omkr. 1552.

Foruten dette har der ogsaa været mangfoldige andre gruber og skjærp i Telemarken.

Bergmester Hans Glaser forsøkte sig ogsaa hernede omkring Skiensfjorden. Han opførte en smeltehytte som det kaldtes paa Gjemsø klosters eiendom og Anton Brüske, som i 1540 blev berg hauptmand, fik ordre til at opføre lignende indretninger der, og desuten selv at ta bopæl i Klosteret. Dette hadda da i to aar tilhørt Otto Anderson, men kongen fik ved høvedsmand Peder Hanssøns hjælp, byttet det til sig.

Kobberverkerne i øvre Telemarken hadde ogsaa omkr. 1545 en smeltehytte ved Frierfjorden, som man antar har staat enten paa Vold eller Herre.

Hans Glaser drev ogsaa i 1543 sølvholdig blyglans ved Traak eller Drachenberg som tyskerne kaldte det. Det var dog ikke mange aarene det gik. I 1628 blev gruberne der overlatt Christoffer Urne. Det gik ogsaa daarlig. En bergmand som het Ole Lund fandt i 1768 gruberne helt udrivværdige.

Ogsaa ved Røra i Solum har der været drevet jerngruber, men malmen der var uren, og desuten hadde de ikke ret til at brænde kul andre steder end i skogen i Drangedal, Tørdal og Kroken - en vei blev forlang selv for folk i den tiden.

Fra:    Grenmar 23. august 1924 Fra:    Avisoversikt
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen