Porsgrunn videregående skole

100 år

Isak Jakobsen

  1. Del 1: Starten, Kammerherregården
  2. Del 2: Kommunal middelskole, To nye skolebygg, Landlige omgivelser, Skole og helse, Latinlinjen, De første elevkull,
  3. Del 3: Man ville se tiden an, Det ble gymnas, Eksamensrett, De første «Porsgrunns-studenter», Store elevtall, Rektoratet
  4. Del 4: Under okkupasjonen, Linge ble arrestert
  5. Del 5: Langvarig byggesak, Bjørntvedt eller Kjølnes? «Vandrelærere», Kontorhjelp, Biblioteket, Linge tar avskjed, Ultimatum? «Omgangsskole», Det haster! Kommunesammenslåing, Realskolen avvikles
  6. Del 6: Det ble Kjølnes, Byggearbeidet, Et prektig anlegg, «Videregående»
  7. Del 7: Fast ansatte lærere 1879-1929, Senere ansatte, Nåværende ansatte
  8. Del 8: Et spesielt år, Overlærer Vemmestads fond, En god skole, Har vi tid? Disiplinære forhold, «Seniorsamfunnet», Fri middelskole, Skolefane, Bestyrerbolig, Kjent bybilde, Trange rom, Franske gjester, Utsmykkingskomiteen, Idrettsarbeid - idrettslag, Porsgrunn kristelige skolelag, Elevsamfunn, Skolekor

Søk i boka:

Forord

Trykte beretninger fra og med «Indbydelses-skrift til den offentlige eksamen i juni og juli 1881 ved Porsgrunds komm. middelskole», med blandt annet en oversikt over Porsgrunds borgerskoles historie, til og med år 1950, og avisreportasjer og samtaler med nåværende og tidligere ansatte har vært grunnlaget ved utarbeidelsen av nærværende kortfattede 100 års jubileumsskrift. Skriftet omtaler også Borgerskolen, som var en forløper for den høgre almenskolen i Porsgrunn.

Jubileumskomitéen består av rektor Alf Utengen, adjunkt Carsten Ingar Albretsen (komiteens formann), lærer Solveig Prøis Tynning, rektor Yngv. Halvorsen. Sammen med lektor Leif Støren og kontorfullmektig Ilse Kraft-Pedersen har komitémedlemmene vært til god hjelp for forfatteren av jubileumsskriftet, ved å skaffe tilveie opplysninger og billedstoff.

Forfatteren.


Når Porsgrunn videregående skole i disse dager feirer sitt 100-års jubileum, faller det naturlig først og fremst å kaste blikket bakover for å se om skolen har betydd noe spesielt for byen og dens borgere gjennom tidene, hvor mange som har frekventert skolen, om skolen har kunnet fylle kravene osv.

Det har ikke hele tiden vært de beste arbeidsforhold ved skolen. Perioder har vært preget av trangboddhet, dårlig økonomi, lærermangel m.v. Men viljen til å gjøre skolen best mulig har hele tiden vært levende både hos skolens folk og også hos elevene.

Vi kaster også blikket framover ved et slikt jubileum. Vi vil gjerne følge med i utviklingen og innrette oss slik at vi best mulig kan fylle de krav som blir stilt oss. Vi må til enhver tid være villige til å sette oss inn i og gjennomføre de vedtak som vare myndigheter gjør.

Den første delen - tilbakeblikket - har redaktør Isak Jakobsen tatt seg av, og han legger fram resultatet av sine undersøkelser i foreliggende skrift. Den andre delen må vi alle sammen - myndigheter, lærere, elever - ta oss av etterhvert som arbeidsoppgaver og problemer melder seg.

Alf Utengen.

Isak Jakobsen: Porsgrunn videregående skole 100 år. - Porsgrunn 1979. - 67 s.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Lokalhistorisk arkiv Søk i bokbasen