Porsgrunns historie, b. 2

Litteratur, trykte kildepublikasjoner og aviser

Joh. N. Tønnessen

(I parentes er tilføyd den forkortelse som er brukt i kildehenvisningene. I nedennevnte oversikt er bare tatt med den litteratur som er sitert eller på annell måte brukt til fremstillingen. For en utførligere fortegnelse over lokalhistorisk litteratur henvises til Johan Schweigaard: Norges topografi I Kra 1918, II Oslo 1930, III Oslo 1955.

Abrahamsen, Chr.: Porsgrunds Sparebank 1844-1944. Porsgr. 1947 (Porsgr. Spareb. II).
Abrahamsen, Chr.: Porsgrunn-porselen gjennem 50 år. Porsgrunds Porselænsfabrik 1887-1937. Oslo 1937.
Alfsen, Harald: Porsgrunns kommunale elektrisitetsverk 1901-1931. Porsgr. 1931 (Porsgr. kom.e.verk). [som pdf-fil]
Alfsen, Harald: Porsgrunn: Kart. Veiviser. Opslagsbok. Porsgr. 1932.
Alfsen, Harald: Bymusikkorpset Heimdal 1886-1936. Porsgr. 1936.
Alfsen, Harald: Betonskibsbygning. Kra (?) 1917.
Amtmennenes 5-års beretninger om Norges økonomiske tilstand (Amtm.beretn.).
Arnesen, H. A.: Tale ved Consul Johan Jeremiassens Baare den 1ste Febr. 1889. Porsgr. 1889.
Beutlich, F.: Norges sjøvæbning I 1750-1809, II 1809-1814. Oslo 1935. 1940.
Birkenes, J.: Solum herred gjennem 100 år 1837-1937. Skotfoss 1940 (Birkenes: Solum).
Bjørklund, Oddvar: Marcus Thrane. Oslo 1951.
Borchsenius, J.: Skien før branden 1886. Oslo 1934.
Brunsvig, Joseph: Skiens og Omegns Sjømannsforening gjennom 50 år 1883- 1933. Skien 1933.
Coll, A. L.: Skiensfjordens industri i tekst og billeder 1. 2. Kra 1900 (Coll I, II).
Den gjensidige Dampskibsassuranceforening «Skjold» Porsgrund. Porsgr. 1922.
Den norske Sjøfarts Historie fra de ældste Tider til vore Dage II-1, 2, 3, III-1, 2. Oslo 1927-29, 1935, 1950-51 (D.n.Sjøf.Hist.).
Det Norske Veritas 1864-1914. Oslo 1914. (Veritas l).
Det Norske Veritas. Beretning til 75-årsjubileet 1939. Oslo 1939 (Veritis II).
Det Norske Veritas (årlige) Skipsregistre (fra 1864) (Veritas reg.).
Dokumenter vedkommende Porsgrunds bystyre. 1914-23. (Porsgr. Dok.).
Dyring, Ivar og Dyring, Erling: H. Joh. Dyring 1842-1917. Porsgr. 1950.
Daae, Ludvig: Stortingserindringer I. Oslo 1930-34.
Einarsen, Einar: Gode og daarlige Tider. Kbh, Kra 1904,
Flood, Constantius: Ombord og iland. Sandfærdige Oplevelser og Erindringer fra mit Sjømandsliv, af Johan. Chra 1889.
Flood, Jørgen Wright: Skiensfamilien Flood. Chra 1894.
Grenmar 100-års jubileumsnr. 1950.
Hammer, S. C.: Kristianias historie IV, V. Oslo 1923. 1928 (Kristianias hist. IV, V).
Hansen, A. M.: Porsgrund og Omegns Sjømandsforening 1847-1897. Porsgr. 1897 (Porsgr. Sjømannsf. l).
Handagard, Idar: Carls Reynolds og fyrste godtemplarlosja i Noreg. Oslo 1952.
Hauge, Thomas: Stålbark «Skomvær». Største norskbygde seilskip. Oslo 1947 (Hauge: Skomvær).
Helland, Amund: Norges land og Folk VIII. Bratsberg Amt I-Il. Kra 1900 (Helland: Bratsberg Amt I, II).
Holter, Johan: Den første norske Assuranceforening - gjensidig - 1837-1922. Kra 1923.
Holm, Andr. H.: Den norske Frikirkes historie 1877-1927. Moss 1927 (Holm: Norske Frikirke).
Høegh, S.: Efterretninger om de norske Grene af Familien Wesseltoft. Chra 1893.
Idrettsforeningen «Urædd»'s jubileumsskrift 1880 - 13/9 - 1930. Porsgr. 1930.
Isachsen, Gunnar: Norske skibs forlis i Skagerakk, Kattegatt og Østersjøen 6.-14. november 1872. Oslo 1935.
Jacobsen, Isak (o.a.): Porsgrunds Historielag 1930-1955. Porsgr. 1955.
Katalog over Jubilæumsudstillingen i Porsgrund 1907. Porsgr. 1907.
Keilhau, Wilhelm: Det norske folks liv og historie gjennem tidene VIII-X, i vår egen tid XI. Oslo 1929-38. (N. f. liv og hist.).
Keilhau, Wilhelm: Skipsfartens betydning for Norge 2. utg. Oslo 1948.
Kjølseth, Ant.: Skiensfjordens mekaniske Fagskole, Porsgrunn, 1884-1934. Porsgr. 1934 (Kjølseth: Skiensfj. mek. Fagsk.).
Kjølseth, H. E. og Traaholt, N.: Skiensfjordens kommunale kraftselskaps virksomhet i 25 år. 1912-1937. Porsgr. 1937.
Kloster, Knut Utstein: Krigsår og gullflom. Skipsfarten under verdenskrigen. Oslo 1935.
Knudsen, Finn C.: Eidanger-Porsgrund. Porsgr. 1932 (Eid.-Porsgr.).
Knudsen, Finn C.: Gjerpen-Porsgrund. Porsgr. 1948 (Gjerp.-Porsgr.).
Knudsen, Joh. Henr.: Mindeskrift ved Loge Første Norske's 50-års jubileum. Porsgr. 1927.
Kraft, Jens: Topografisk-statistisk Beskrivelse af Kongeriget Norge I-VI. Chra 1820 -25 (Kraft).
Kristiansen, Oskar: Penge og kapital, næringsveie 1814-1830. Oslo 1925 (Kristiansen: Penge og kapital).
Kristiansen, Oskar: Samfærsel i Norge 1814-1830. Oslo 1926.
Kristiansen, Oskar: De fattige i Norge 1814-1845. Oslo 1934.
Kristiansen, Oskar: Norges finanser 1814-1830. Oslo 1931.
Kvindernes Læseforening i Porsgrund. Stiftet 14. november 1898. Porsgr. 1923.
Love for Selskabet for Porsgrunds og Osebakkens Vel. Chra 1823.
Lund, Carl: Porsgrund 1807-1907. Porsgr. 1907 (Lund).
Lund, E. W.: Porsgrunns kommunale kinematograf 1921-1946. Porsgr. 1946.
Mykland, Knut: Trondheim bys historie III. Thm 195) (Trondh. hist. III).
Nielsen, Yngvar, se Aall, Jørgen.
Nissen, Bernt A.: Gunnar Knudsen. Oslo 1957.
Nordsjø-Skienkanalen. En oversikt over kanalens anlægs- og driftshistorie til 1911. Skien 1913.
Norges Handel, Sjøfart og Industri i Tekst og Billeder. Bratsberg Amt. Teksten redigerer af J. Borchsenius. Kra 1913-14 (Norges Handel, Sjøfart og Industri).
Norges Offisielle Statistikk (N.O.S.) Tabeller over: Norges skipsfart, Norges handel, Norges industri, Folketellinger, Folkemengdens bevegelse, Utvandring, Kommunale finanser, Fattigvesen, Skiftevesen, Medisinalberetninger.
(Fredhøis forlag A/S) Norske seilskipsrederier. Oslo (u. å.).
Norsk sjøulykkesstatistikk 1912- 20. Utgitt av Sjøfartskontoret. Oslo 1913-21.
Olsen, Kr. Anker: Norsk Hydro gjennom 50 år. Oslo 1955.
Omsland, Gunnar: Fagorganisasjonen i Norge 1. Oslo 1949.
Paus, Maren Fransisca: Fra en svunden tid. Utdrag av M.F.P.'s dagbøker fra Borgestad 1809-1814. Skien (u. å.) (M. F. Paus dagbøker).
Plesner, T.: Skiens-Slegterne Plesner-Myhre, Stub, Ibsen, Munk. Kra 1917.
Porsgrunds kristelige ungdomsforening. P.K.U.F. Festskrift 1901 - 17. mars 1926. Porsgr. 1926.
Porsgrunds Musikforening 16de novbr. 1867 - 16. novbr. 1917. Porsgr. (u. å.).
Porsgrunds-Udstillingen 1907. Et Hundreaars-Jubilæum. Porsgr. 1907.
På tokt og hjemme her. Et minneskrift ved Porsgrund og Omegns Sjømandsforenings 100 års jubileum (1947). Porsgr. 1946 (Porsgr. Sjømannsf. III).
Ramberg, I. C.: Boken om Eidanger. Porsgr. 1918 (Ramberg: Eidanger).
Ramberg, I. C.: Eidanger Sparebank 1871-1921. Porsgr. 1921.
Reynolds, Hans: Porsgrunns-maal. Ordsamling og Porsgrunnsviser. Skrifter fraa Norsk Maalførearkiv 2. Oslo 1952.
Riksforsamlingens Forhandlinger IV. Oslo 1914. 1918.
Rygg, N.: Norges Banks historie I (1816-50), II (1850-1920). Oslo 1918. 1954 (Rygg: Norges Bank I, Il).
Schilbred, G. S.: Brevik gjennom tidene I. Oslo 1946 (Schilbred: Brevik l).
Schilbred, G. S.: Borgerbok for Skien, Porsgrunn, Brevik, Langesund med tilliggende distrikter ... 1714-1848. Brevik 1956 (Schilbred: Borgerbok).
Schneider, J. A.: Fra det gamle Skien I-III. Skien 1914-15 (Schneider I, II, III).
Semmingsen, Ingrid: Veien mot vest. I. II. Oslo 1941. 1950 (Veien mot vest I, II).
Sjøforklaringer over norske skibes krigsforlis I-V. Kra 1917-19.
Skaar, Fritz C.: Nord-Norges Landforsvar 1807-1814. Oslo 1938.
Sollied, Ambr.: Telemark Landbruksselskap I Dei 100 fyrste aari 1777-1877. Skien 1927.
Steen, Sverre: Det norske folks liv og historie VII. Oslo 1933.
Steen, Sverre: Kristiansands historie i fredens århundre 1814-1914. Oslo 1948 (Steen: Kristiansands hist. II).
Steen, Sverre: Det frie Norge
   I 1814,
   II På fallittens rand,
   III Krise og avspenning
   IV Det gamle samfunn. Oslo 1951, -53, -54, -57. (Steen: Det frie Norge I, lI, Ill, IV).
Steffens, Haagen Krog: Slægten Aall. Kra 1908 (Slægten Aall).
Storthings Forhandlinger (Stortingsforhandlinger) (Stort.forh.).
Storthings-Efterretninger (Stort.-Efterretn.).
Swensen, Wilhelm: Gamle Porsgrunds-Billeder. Skien 1925.
Swensen, Wilhelm: Henrik Wergelands Folkeboksamling 1846-1946. Porsgr. 1946.
Swensen, Wilhelm: Herregårdene ved Ulefoss. Skien 1950.
Swensen, Wilhelm: Kulturbilder fra Grenland og Telemark. Oslo 1954.
Tønnessen, Joh. N.: På kapertokt og i prison. Thm. 1950.
Tønnessen, Joh. N.: Kaperfart og skipsfart 1807 1814. Oslo 1955.
Ulefoss. En norsk herregård. Norske Minnesmerker. Utgitt av Riksantikvariatet. Oslo 1940 (Ulefoss herregård).
Vauvert, Louis: Erindringer fra Ungdomsaarene i Statens Tjeneste. Porsgr. 1870.
Vemmestad, Stian: Indbydelses-Skrift til den offentlige Eksamen 1881. Porsgr. 1881.
Vemmestad, Stian: Porsgrunds Sparebank 1844-1919. Porsgr. 1919 (Porsgr. Spareb. l).
Vemmestad, Stian: Porsgrund og Omegns Sjømandsforening 1847-1922. Porsgr. 1924 (Porsgr. Sjømannsf. II).
Vigeland, Nils P.: Norsk seilskipsfart erobrer verdenshavene. Thm. 1943.
Vigeland, Nils P.: Norge på havet I. Il. Oslo 19,53. 1954 (Norge på havet I, II).
Våre besteforeldre (Christen Knudsen og hans slekt). Oslo 1929 (Våre besteforeldre).
Wessel, G.: Stamtavle over de ældre norske familier Wessel. Chra 1898.
Worm-Müller, J. S.: Norge gjennem nødsaarene. Den norske regjeringskommssion 1807-1810. Kra 1918 (Norge gj. nødsaarene).
Worm-Müller, J. S.: Christiania og krisen efter napoleonskrigene. Kra 1922 (Chra og krisen).
Østvedt, Einar: Herman Bagger som redaktør og politiker. Skien 1932.
Østvedt, Einar: De norske jernbanens historie l-Ill. Oslo 1954 (Østvedt: Norske jernbaner I, II, III).
Østvedt, Einar: Porsgrund Metalverk A/S gjennom 25 år. Porsgr. 1952.
(Aall, Cato): Breve fra slekten Aalls arkiver. Oslo 1948 (Breve).
Aall, Jacob: Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800-1815 I-III. Chra 1844-47 (Aall: Erindringer).
Aall, Jacob: Rigsdags Journal begyndt paa Edsvold den 9de April 1814.
Aall, Jørgen: Journal holden paa Ejdsvold.
Aall, Jørgen: Journal holden i Christiania 1814.
   De tre sistnevnte trykt i Yngvar Nielsen: Bidrag til Norges Historie i 1814 I. Il. Chra 1882. 1886.
   Henholdsvis I s. 367 ff., I s. 404 ff., II s. 373 ff.
Aall, Niels: Erindringer fra 1814. Kra 1911.
Aarbog for Norges Handelsmarine 1906-11. Utgitt av Sjøfartskontoret. Kra 1907-12.
Årsberetninger fra Porsgrunns folkeskole.
Årsberetninger fra Skiensfjordens mek. Fagskole.
Årsskrift for Historielaget for Telemark og Grenland.
Årsskrift for Solum Historielag.
Aasen, Olaf og Øvrum, Ingebret: Porsgrunns Misjonsforening gjennom 100 år. Porsgr. 1948.

Aviser

(Alle Porsgrunnsaviser 1846-72 er i sin helhet gått tapt). Følgende lokale aviser er i sin helhet gjennemgått:


Ugeblad for Skien og Omegn. 1830-39. (Ugeblad f. Skien).
Correspondenten (Bratsberg Amts Correspondent) 1844-72. (Corresp.).
Posttidenden. Porsgrunds Blad. 1873-86. (Porsgr. Blad).
Bratsberg Amtstidende. 1840-72. (Bratsberg Amtstid.).
Grenmar. 1877-1920.
Porsgrunds Tidende. 1900-14. (Porsgr. Tid.).
Porsgrunds Dagblad. 1914-20. (Porsgr. Dagbl.).
Vaarbrud. 1894-95.
Gry 1900-01.
Gaa Paa. 1905.
Budstikken. 1877-78.

Av følgende aviser er benyttet enkelte spredte nr.:
Fremskridt.
Varden.
Den norske Rigstidende. (Rigstid.).
Budstikken.
Departements-Tidende. (Dept.-Tid.).
Norsk Handels-Tidende.
Dølen.
Arbeiderforeningernes Blad. 1849-51.
Morgenbladet. (Morgenbl.).
Verdens Gang. (V.G.).
Norsk Kirketidende.

Utdrag (s. 635-639) fra:
Tønnessen: Porsgrunn historie, b. 2
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen