H. Joh. Dyring 1842-1917

H. Joh. Dyrings Bok- & Papirhandel Bokbinderi, Protokolfabrik-
75 Aars Jubilæum
12te Oktober 1842 - 12te Oktober 1917

Det var smaa Forhold i Porsgrund, da H. Joh. Dyring den 12te Oktober 1842 grundet sin Forretning omfattende Bokbinderi, litt Bøker og Papirsaker i Holmergaarden paa Skjæret, efterat han først en kort Tid hadde hat sit Verksted ovenpaa i den nu nedrevne Gaard Br. Matr.Nr. 37 og senere i Br.Matr.Nr. 25 skraa overfor daværende Niels Vauverts Hus (nu Kjøbm. P. Tollefsens Nr. 24) i Storgaten. Byen hadde da kun 2200 Indv., og de fleste Mennesker var knyttet til Sjøfarten; nogen egentlig Handelsstand med Specialforretning fandtes ikke det var væsentlig de store Skibsredere. Skibsbyggere og Trælastbandlere, som underholdt Kramboder med Matvarer og Klær m. v. til sine Arbeideres Forsyning. Og Haandverkerne drev i Almindelighet uten Medhjælp.

Under saadanne Omstændigheter var der nok dem, som tvilte paa, at et Bokbinderi kunde by levelige Forhold paa et saa litet Sted; men Dyring, der var føtt i Kjøbenhavn 1818 og der fuldt utlært i sit Fag, gik til sit Virke med Arbeidslyst og Arbeidsiver, og det lykkedes ham ved Flid og Sparsommelighet som det lykkes for enhver, der kan sine Ting og vil nytte Tiden, at arbeide sig frem.

Her var mange store Slægter i Byen og Omegnen omkr. Midten av forrige Aarhundrede, og hos disse arbeidet Dyring sig godt ind. De satte Pris paa og støttet den unge fremadstrebende Haandverker.

Det lille Plads i Holmergaarden blev for trang, og i 1866 kjøbte han Nr. 204 B ved Osebro. Først da Forretningen flyttedes op i denne Bygning med de rummeligere Lokaler, tok den større Fart. Der blev indredet bedre Rum for Bokhandelen, og Bokbinderiet fik hensigtsmæssigere Verksteder, og Kundekredsen tiltok paa Grund av det pene og solide Arbeide, der levertes til billige Priser.

Grundlæggerens to yngste Sønner1), hvorav Th. H. Dyring i nogen Tid hadde utdannet sig i Kjøbenhavn, tiltraadte derefter Forretningen, og flere og flere Brancher blev knyttet til og utnyttet. H. Joh. Dyring var da optat baade som Medlem av den norske og den danske Bokhandlerforening.

l 1877 blev Forretningen utvidet, idet D., efterat hans yngste Søn Kr. H. Dyring hadde utdannet sig som Boktrykker, indredet et efter den Tids Fordringer velutstyret Bok- & Akcidenstrykkeri, hvorfra Nyhets- og Avertissementsbladet «Grenmar» fra Decbr. s. A. begyndte at utkomme. Boktrykkeriet var utstyret med Hurtigpresse og et pent Utvalg av Skrifter og betegnet dengang et Fremskridt i det typografiske Fag her i Egnen; det startedes under Firma Brødrene Dyring og indehaddes av Kr. H. Dyring, som ogsaa overtok Dyrings Forlagsforretning.

Efterat det hadde lykkedes Dyring ved Paapasselighet og en enestaaende Arbeidssomhet at faa det hele i god gjænge og se Virksomheten og Kundekredsen gro op omkring sig, var hans kræfter desværre ogsaa brudt, og den velanseede Borger vandret bort den 13de December 1879, kun 61 Aar gammel.

l Datidens Presse ydedes Dyring mange vakre Mindeord for sin Duelighet, Energi og for sin noble Karakter og Vandel.

Om end H. Joh. D.s Arbeidskraft omtrent utelukkende viedes sin Bedrift, blev han dog lagt Beslag paa i ikke liten Del i Kommunens Tjeneste, saaledes var han flere Gange Medlem av Lignings- og Overligningskommissionerne, Branddirektør, Medlem av Repræsentantskapet fra 1853-1871, Kirkeværge fra 1863-1869 og fra 1873 til sin Død, Distriktskommissær m. v.

Efter vor Bedstefars Død (Bedstemor, Marthine, føtt Halvorsen - en from og begavet Kvinde - var allerede død i 1874) overtok de to Sønner Forretningen - Th. H. Dyring Bok- & Papirhandelen og Bokbinderiet, mens Kr. H. Dyring ledet Boktrykkeriet, Forlagsvirksomheten (H. Joh. Dyrings Forlag) og Bladet «Grenmar». De fortsatte Forretningen i det samme gode og sunde Spor, som Far'en hadde lagt tilrette og utvidet den videre baade i faglig og merkantil Henseende. og ved solid og pent Arbeide økedes Kundekredsen utover Sør- og Østlandet.

Det viste sig dog snart, at Lokalerne i Gaarden Nr. 204 B blev for knappe, da en videre Utvidelse her begrænsedes, og da Loven ikke tilstedte mere Paabygning, blev Forretningernes to Ledere enig om at dele dem op og flytte den Avdeling, som omfattet Bokhandelen, Papirhandelen og Bokbinderiet til et mere centralt Sted i Østre Porsgrund. Det hændte sig netop, at avd. Kjøbm. Fredr. Dahls Hus skraa overfor Raadhuset da blev utbudt tilsalgs, og det blev i 1892 indkjøpt. Det maatte imidlertid rives helt ned, og her bygget da Th. H. Dyring op en tidsmæssig og for Behovet avpasset Gaard i 2 Etager, der var færdig til Indflytning i August 1894. Her fik forretningen store, tidsmessige og rummelige Lokaler for Bok- og Papirhandelen med Læseværelse, og til Bokbinderiet og Protokolarbeidet blev anvist en stor Sal ut mot Porsgrundselven, mens der blev gode Lagere for altslags Materiel til Papirindustrien i de store og velventilerte Kjældere.

l den store nyopførte Gaard med den heldige Beliggenhet i Forretningsstrøket, gjorde Firmaet H. Joh. Dyring i de følgende Aar en rask Spurt fremover, saavel m. H. t. Bysalget som betræffende Forøkelse av Avdelingen for utenbys Kunder.

I 1903 rammedes imidlertid Forretningen av en stor Ulykke, idet den forholdsvis nye Gaard Natten til den 1ste Novbr. blev ødelagt av Ildebrand, og da Murtvangsloven i Mellemtiden var traadt i Kraft, maatte det hele raseres, og Gaarden opføres fra Grunden og av Mur. Dette tok Tid og krævet store Uttællinger, men det værste var, at saavel Butikhandelen som Leveringsdygtigheten midlertidig indskrænkedes, da de forskjellige Avdelinger maatte ta tiltakke med de Lokaler, som i Øieblikket kunde skaffes tilveie. Konsul Wright stillet selv til Disposition det tidligere Seilverksted nedenfor Kreditbankens nuværende Forretningslokale, og her blev i en Fart indredet Butik og Rum for Bokbinderi- og Protokolavdelingen, som da her kunde aapnes. Imidlertid blev der strax gaat igang med at rydde Grunden paa Brandtomten til den nye Gaard, hvis Opførelse overdroges Bygmestrene Monsen & Thovsen, der hadde Firmaets nye Murbygning færdig til lndflytning i August 1904. Saa var det paa en vis Maate at ta fat fra nyt av igjen. De tidsmessig indredede Lokaler gav imidlertid god Plads til Bok- & Papirhandelen med store Utstillingsvinduer mot Byens Hovedgate og et Læseværelse, hvor ogsaa Galanteriforretningen fik sin Utstilling, Bokbinderi- og Protokolavdelingen anvistes et prægtig, stort og lyst Rum i Bygningens nordøstlige Del, og i de velbyggede Kjældere blev der indredet Lagerrum for Papirbeholdninger, for Tapet og Pap, Poser og lndpakningspapir samt for Materiel til Bokbinderiet m. v.

Lederen og Eierens ældste Søn, Bokhandler Hans Johan Dyring, var nu indtraadt i Forretningen, efterat han under Ophold i Danmark og Tyskland hadde utdannet sig i Bokhandelen og Papirbranchen. Th. H. D. besøkte ogsaa selv jevnlig Kjøbenhavn og desuten ogsaa Bokhandlerbyen Leipzig, og mottok her gavnlige Impulser, som han nyttiggjorde i Forretningen herhjemme. Ved sine Reiser erhvervet han sig førstehaands Forbindelser paa de forskjellige europeiske Markeder. Saavel under en Stipendiereise i 1880 til Tyskland som ved Tilknytning til Huse i England vandt han gode Kilder. Ved Hjælp av sidstnævnte oparbeidet han sig saaledes bl. a. en meget velassorteret Sjøkarthandel, der er en av de største her paa Sørlandet.

Ved Indkjøp av tidsmessige Maskiner hævdet Bokbinderiet sin Konkurrancedygtighet, og navnlig blev D.s Protokolarbeider meget søkt og tæller Banker og Forretningskontorer i vid Omkreds som Kunder.

En Række nyoprettede Banker har faat sit Kontorutstyr fra D.s Forretning. Akcidenstrykkeriet blev utvidet med Prægeanstalt, og Papirhandelen - en detail & en gros hadde da og senere altid et velforsynt Lager av Post- og Billetpapir, Skrivepapir og Protokolpapir samt av Konvolutter og Kontorutstyrsartikler i tidsmæssig Utvalg. Desuten har Forretningen lagt megen Vægt paa et rikt Utvalg av Undervisningsmateriel for Skole-, Skrive- og Tegneundervisningen, hvorved Firmaet i Aarenes Løp har kunnet overta Leverancen til en Række Skoler i dette Amt.

Som Følge av sine gode Forbindelser og Punktlighet og ved at ta de nye Frembringelser i Maskiner og Utensilier i sin Tjeneste lykkedes det Firmaet at hæve sin Forretning op til at bli Førsterangs og sattes som Følge herav istand til at kunne opta Konkurrancen, likesom den nu selv forarbeider de fleste av de Salgsgjenstande, der før maatte indføres fra de store Produktionssteder.

Den 12te Oktbr. 1892 feiret H. Joh. Dyrings Forretning sit 50 Aars jubilæum under megen Tilslutning og Opmerksomhet, idet der indløp en Mængde Lykønskningsskrivelser og Telegramer fra Ind- og Utland. Haandverkerforeningen komlimenterte Firmaet og Goodtemplarnes Sangforening viste det den Ære at fremmøte og avsynge endel Nr. av sit Repertoire.

Kand. Kr. Krohn (d. 1904) skrev ved Anledningen følgende vakre lille Mindedigt under Titel:

Gamle Dyring:

Jeg kjendte ham godt, den Dannemand,
saa ungdomsfreidig, saa djerv, saa sand,
saa virksom i al sin Færden;
her fandt han sit andet Fædreland -
glemte dog aldrig Danas Strand -
om Nora saa vist blev hans Verden.

Han trivedes strax i den norske Natur,
det var som en Flugt fra Fængsel og Bur,
fra Storstadens Stenbarakker;
sin nye Livsvei blandt Klipper og Skjær
for hans Energi laa saa snublende tiær
var at soge ad ulendte Bakker.

Med Bogbindergreier og «Marmor»-Papir
han jagede Bind til Nytte og Ziir,
forstyrred' hver Skolegut-Hjerne,
jeg kjendte ham godt ifra denne Tid,
jeg var hans Agent, arbeided' med Flid
og bragte Tribut fra det fjerne.2)

Hver Nytaarsdagsmorgen jeg fik Almanak
- med venlige Ønsker og hjertelig Tak -
med Guldsnit og rene Blade;
den blev til en Barndomsminders Høst,
thi Bogen blev fyldt med «Sorg og Trøst»,
Oplevelser triste og glade.

Og Dagene randt og Aarene gled,
til Løn for alt, hvad han stræved og stred
fik Stridsmanden bringe som Bytte:
sin egen lune og «fridfulla vrå»,
en trofast Hustru og «søde smaa»
og Velstand i «Hus og Hytte».

Og Dagene ratidt og Aarene gled,
af Arbeid blev Kjæmperen aldrig kjed,
og Børnene lærte han Arten,
og Lykken ham fulgte, saa da han gik bort,
om ham kunde siges, han fik noget Stort
udrettet paa Livsstrids-Farten.

Ja stort var hans Arbeid' men allerstørst,
det nævnes skal sidst, som det nævnes skal først,
han virked' med sit Exempel;
den Livsbok hans Sønner fik læse i
- det var ikke Prosa, det var
Poesi, præget med Borgerdyds Stempel.

At Arbeidet adler Manden vi ved,
men det er ei nok, Personen maa med,
og her var begge forenet;
thi H. Joh. Dyring var Riddersmand hel,
jeg kjendte ham godt, jeg vet det
saa vel, og ei vil der bli'e protesterer.

kn.

Forretningen har deltat i 4 Utstillinger, nemlig i 1880, da den belønnedes med Hædersdiplom, i 1888 tildeltes den Sølvmedalje og Boktrykkeriet Hs. Maj. Kongens Prismedalje, ved den norske Landsutstilling i 1891 Sølvmedalje og ved Jubilæumsutstillingen 1907 den store Sølvmedalje.

Bokhandelen mottar gjennem sine mange Forbindelser og de hyppige Sendelser den nyeste Literatur paa hurtigste Maate, likesom der holdes Lager og Utvalg av den ældre Literatur. En Ordning med rask Forbindelse paa Ind- og Utland kræver imidlertid sine store Utgifter, der i ikke liten Grad beskjærer den Avance, som denne Forretningsgren kaster av sig; men er nødvendig for at tilfredsstille Tidens Fordringer ogsaa i denne Branche.

Th. H. Dyring var en sjelden energisk og virkelysten Mand med utpræget Arbeidslyst og Arbeidstrang, der ofte trak for store Vexler paa hans Kræfter. Utover Høsten 1916 begyndte Helbreden at svigte, og den 2den Decbr. ifjor døde han efter et pligtopfyldende og arbeidsomt Livsvirke.

I 22 Aar og til sin Død var Avd. Medlem av Direktionen for Porsgrunds Sparebank, fra 1879 og til sin Bortgang Kasserer for Porsgrunds Sjømandsskole, i flere Aar, og, da Den norske Handelsstands Fællesforening dannedes her i Byen den 2den Oktbr. 1889, Formand i Porsgrunds Handelsforening, hvor han var med at virke for Fællesforeningens Dannelse; forøvrig indehadde han i Aarenes Løp forskjellige kommunale Tillidshverv, som han røktet med Punktlighet og Akkuratesse.

Det var et haardt Slag forforretningen, da dens indsigtsfulde Chef vandret bort, kun 63 Aar gammel. Hans ældste Søn hadde i 1908 flyttet til Larvik, hvor han overtok Joh. Preutz' Bok- og Papirhandel, som han allerede i Løpet av kort Tid drev op til en velanseet og meget søkt Forretning, der senere er blit en stor og omfattende Virksomhet med stigende Kundekreds. Avd.s yngste Søn, Erling Dyring indtraadte i 1908 i Forretningen og har saaledes i mange Aar arbeidet i Bokhandelen under sin Fars Ledelse og sad ved dennes Død inde med god Rutine i Bokhandelen, som han ofret sin Interesse og Arbeidskraft, og som han har utvidet.

Desuten tiltraadtes Forretningen, som efter Th. H. D.s Død overtokes av Avd.s Hustru, Fru Margrethe D., av deres næstældste Søn Ivar Kr. Dyring, der hadde gaaet den akademiske Vei og i 1912 var blit juridisk Kandidat. Ivar Kr. D. arbeidet allerede fra 1908 i Kr. H. Dyrings Forretning, hvori han efter Avslutningen av sine Studier tok en ledende Del. Ved sin Fars Død gik han ind i Firmaet H. Joh. Dyring, hvor han har tat Ledelsen av sin Del av Forretningen.

Saaledes vel inde i Virksomhetens forskjellige Avdelinger vil vore Bestræbelser altid gaa ut paa at fortsette den i det samme sunde Spor som vor Far og gjøre alt for at hævde dens gode Traditioner. Med Interesse og Virkelyst har vi overtat Arbeidet og med aapent Øie for Betydningen av at ta i vor Tjeneste de Fremskridt, som Utviklingen fører med sig, vil vi søke at arbeide Firmaet videre frem. Det vil altid være os magtpaaliggende at holde Forretningens forskjellige Avdelinger i konkurrancedygtig Stand og søke at tilfredsstille alle rimelige Fordringer saavel med Hensyn til Leveringsdygtighet som til et solid Arbeide og moderate Priser. Vor Bedstefar og Fars Motto: Solid og billig, vil ogsaa bli Ledestjernen for vort fremtidige Arbeide.

I Bok- & Papirhandelen, Bokbinderiet og ved Protokol & Akcidensavdelingen samt ved Boktrykkeriet og Avisforretningen virker foruten Cheferne for Tiden ialt 33 Funktionærer og Arbeidere.

Dette er i Korthet en Oversigt over den Virksomhet, som idag har vundet frem til sit 75de Aar. Som Byen var liten og Forholdene smaa, da H. Joh. Dyring med ringe Midler, men med fast Tro og god Fagkundskap tok Arbeidet op i 1842, har Forretningen under hans og vor Fars og Onkels utrettelig Virksomhet holdt Skridt med Utviklingen, vil vi nu med ærlig Vilje og tro mot Fædrenes agtede Minde bære det gamle vel indarbeidede Firma videre frem til Gavn for os selv og for det Samfund, vi nu ofrer vort Virke.

Maa det saa være os tilladt at uttale en varm Tak til Firmaets mange Kunder nær og fjern for deres Støtte og Velvilje, som vi nærer det Haap fremdeles vil følge os under vor fremtidige Virksomhet paa Bokhandelen, Papirhandelen, Bokbinderiet og Protokolfabriken samt Boktrykkeries Omraade, idet vore Bestræbelser altid vil være rettet mot at betjene enhver Kunde paa en kulant og tidsmessig Maate.

Videre vil vi uttale en Tak til Forretningens og Avdelingernes Personale for det Løft, de har været med at ta til Firmaets Fremgang, i hvis U,vikling de alle i trofast og arbeidssom Medvirkning har tat sin Del.

Porsgrund den 12. Oktober 1917.
Ivar Kr. DyringErling Dyring
    Noter
  1. den ældste gik den akademiske Vei og har været Overlærer siden 1877.
  2. Skiens Latinskole.
H. Joh. Dyring 1842-1917. - Porgrund 1917.
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen