Eidanger kirke

Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7

Tretilbygningen

av A. Schøning

Det skulde synes å være en god forlengelse av murkirken at den fikk en tilbygning av tømmer i vest. Men allikevel blev skibet ikke synderlig lengere enn det før hadde været. Det kom av, at alteret blev flyttet ut fra koret til skibet, så den øverste del av skibet blev gjort til et nytt alterkor. Derfor kan skibet siden den tid ikke lenger regnes fra korbuen, men fra kordøren ved prekestolen og ned til kirkedøren i tretilbygningen.

I lang tid hadde der været tran til å få kirken rummeligere.

Denne trang fikk først uttrykk i sogneprest Fr. Meyers uttalelse i begynnelsen av 1700 årene, at kirken er liten og mørk og mangler lys og rum. Lenge deretter drog synsforretningen i 1785 omsorg for å gjøre kirken rummeligere. Den bestemte å forlenge den ved et sakristi bak alteret. Og den fikk istand en ny innredning av stoler og pulpiturer for å gi kirken større rummelighet.

Men det kunde ikke gi nogen større forbedring. Forlengelsen i vest kunde virket meget mere, hvis den var blitt gjort noget lengere.

Det vilde været riktigere, om kirken var blitt forlenget med sten, så hele kirken var blitt en murkirke. Forlengelse av tømmer passer ikke til murkirken.

Man fant vel at forlengelse av tømmer blev billigere, men den største grunn til ikke å bygge av sten må ha været, at det hastet meget. Det kan også være rimelig, at man ikke la stor vekt på det spørsmål, om tilbygningen skulde være av sten eller tre. I den tid hadde man nemlig liten forståelse av kirkelig bygningskunst.

Der er dunkelhet over tretilbygningens oprinnelse.

Spiret over den nuværende tårnhjelm, som er fra nyere tid, er det samme spir som stod over tårnet, da det var nytt. Det viser årstallet 1787. Hvorledes tårnet dengang så ut, viser en gammel kolorert tegning av kirken. Tretilbygningen er på tegningen ennu ikke bordklædd, hvad den blev 1799. Tegningen har været eiet av Amund Tveten, som var ordfører efter 1845 og bodde på Nordre Tveten, hvor sorenskriver Norss hadde bodd. Den har uten tvil først været i sorenskriverens eie; han har efter all sannsynlighet selv sørget for å få en tegning av kirken, efterat tretilbygningen var ferdig, Sorenskriver Norss hadde gjort meget for kirken, og hans store interesse for den viser sig også i denne tegning. Uten den kunde vi ikke vite om det oprindelige utseende av den øverste del av tårnet, som var meget anderledes enn nu.

Efter Amund Tveten har hans sønn Johan Tveten eiet tegningen. Nu opbevares den av fortidsminnesmerkeforeningen. Jeg skulde ønske, at menighetsrådet vil andra om å få den tilbake til Eidanger. Den bør bevares i glass og ramme i sakristiet for menighetens skyld.

Tegningen stemmer med kaldsbokens oplysning, at kirken i 1787 «blev med Træ forlænget».

Når tretilbygningen må antas å være bygget 1787, skulde man tro, at den var blitt nevnt i jordeboken, som opfører utførlig kirkens utgifter 1787.

Men jordeboken er aldeles taus om denne store utgift. Ja den synes ikke å ha hatt nogen tanke om forlengelsen. Synsforretningen og licitasjonsforretningen i slutten av 1786 taler om andre ting, som må utelukke at forlengelsen var påtenkt.

Det er således påfallende, at synsforretningens grunn til ny innredning av stoler og pulpiturer var å få kirken rummeligere, som om det ikke var påtenkt å gjøre den rummeligere ved treforlengelsen.

Licitasjonsforretningen bestemte: «Alt Arbeidet tager sin begyndelse så hastig Foraars Tiden tillader samme». Og den beskriver, hvad snekkerarbeidet består i. Men ikke noget av det passer på tretilbygningen».

Synsforretningen og licitasjonsforretningen taler altså nærmest imot, at tretilbygningen blev opført 1787. Dette er dunkelt. Jeg formoder, af det henger således sammen:

Restaureringen av murkirken kostet menigheten mange penger.

Ved almuens kjøp av kirken 1786 hadde almuen overtatt forpliktelse til å vedlikeholde den, men utvidelse var menigheten ikke blitt pliktig til. Den kunde heller ikke maktet en så stor utvidelse. Menigheten kunde ikke opnå å få kirken forlenget vestover, uten at offervillige menn vilde bekoste det som en privat gave, der blev holdt utenfor kirkeregnskapet. Jordeboken har kun ført kirkeregnskapet.

Men allikevel er der noget dunkelt i, at synsforretningan og licitasjonsforretningen ikke synes å kjenne til det, hvis der ved utgangen av 1786 var sammenskudd til kirkens utvidelse. Jeg tror derfor, at det var sorenskriver Norss, som har tatt initiativet, efterat synsforretningen og licitasjonsforretningen var holdt; og det måtte gå meget fort, skulde arbeidet kunne bli ferdig i 1787. Ennu var der tid til å få tømmeret kjørt frem på vinterføre. Alterets flytning gjorde det nødvendig, at skibet blev utvidet.

Sorenskriver Norss

Sorenskriver Lucas Norss hadde stor interesse og omsorg for Eidanger kirke. Derfor fortjener han å minnes i Eidanger med takk.

Kirken var ikke blitt kjøpt dengang av almuen, hvis ikke sorenskriveren hadde fatt sig av det. Kaldsboken forteller nemlig at almuen kjøpte kirken «ved Sognemanden Sorenskriver Norss's Opmuntring, Opsyn og kraftige Tilskud».

Det har stått klart for ham, at kirkens brøstfeldighet hadde sin største grunn i at den hadde været i privates eie i 60 år. Skulde der bli sørget bedre for den, måtte det bli slutt med at private eiet kirken. Menigheten burde selv eie sin kirke og vedlikeholde den. Mange andre menigheter hadde kjøpt sin kirke.

Det har ligget sorenskriveren meget på hjerte; derfor opmuntret han menigheten til å gjøre alvor av det. Menigheten hadde nok selv forståelsen av det, men den hadde hatt vanskelig for å bestemme sig for det. Først over 100 år senere fremtvang kirkeloven av 1897 ophør av privates eiendomsrett til kirker. Det er sorenskriver Norss fortjeneste at Eidanger menighet hadde været kirkeeier i over 100 år, da den nye kirkelov kom.

Sorenskriveren har hjulpet til med «kraftige Tilskud» og har sørget for at kjøpet blev godt ordnet.

Da regnskapet for restaureringen av murkirken var opgjort, og fradragspostene var trukket fra, gjorde han forskudd for almuen for 865 rd.

Tretilbygningens kostende skulde ikke utlignes på almuen. Den er uten tvil bekostet av sorenskriver Norss sammen med venner i Eidanger og Porsgrund, og jeg antar at almuen har støttet til med naturydelser og arbeide.

Således står tretilbygningen med det store tårn som et minne om fedrenes offervillighet for kirken i den tid.

Det er meget beklagelig at der ingen oplysning er å finne om tretilbygningens historie. Sorenskriver Norss's papirer må ha inne. holdt regnskap over dens opførelse. Men de må være brent, da bryggerhusbygningen på n. Tveten brente 1903, eller de er kommet bort på annen måle.

Nærmere personlige oplysninger om sorenskriver Lucas Norss er velvillig gitt mig av stud. jur. Corn. Schilbred. Han blev examinatus juris i Kjøbenhavn 1767 med karakteren bekvem og blev sorenskriver i Bamble 1774. Han kjøpte Nordre Tveten 1775 og blev boende der til sin død. Den 26. december 1777 blev han gift med Anne Rosine Kayser, enke efter postmester Hans Knudsen. Hun var søster av biskop I. M. Keyser. Sorenskriveren døde i en alder av 57 år den 19. januar 1799 og blev begravet i Eidanger 28. januar. Hans grav kan vel ikke påvises nu, men kan den finnes, bør den vise at den er sorenskriver Lucas Norss's grav, da han gjorde sig meget fortjent av Eidanger.

Han var en omgangsvenn av familien Aall i Porsgrund. Biskop Pavels som var res. kap. dengang og bodde i Brevik, forteller i sine optegnelser, at sorenskriveren var en godmodig og gjestfri mann, i hvis hus han tilbragte mange lykkelige stunder.

Hans hustru blev boende på Nordre Tveten efter hans død og blev uten tvil begravet i Eidanger ved siden av sorenskriveren.

Tårnet

På den gamle kolorerte tegning kan man se hvordan tårnavslutningen så ut, da tårnet var nytt. Den var meget anderledes enn nu og meget vakrere. Se billedet side 33.

Klokkerummet som var i den øverste del av det firkantede tårn, hadde lavt tak som lignet nederste del av en avskåret pyramide med skrå sider. Ovenpå dette tak bevet sig en åpen ottekantet avdeling med søiler i hjørnene. Den hadde i arkitektursproget det merkelige navn Tambur. Og ovenover tamburen hvelvet sig en rundaktig litt avlang kuppel. Øverst på kuppelen stod spiret med fløi.

Enkelte norske kirker har hatt fra 1700 årene en sådan mangekantet mellemavdeling eller tambur. Men kuppelens form er meget forskjellig. Nettop den kuppelform som Eidanger kirke fikk dengang, finnes ikke på nogen annen kirke ved Skiensfjorden og neppe ellers i landet, så vidt jeg vet. Den var eiendommelig for Eidanger og derfor av meget stor interesse.

Sorenskriver Norss hadde interesert omsorg for at tårnavslutningen skulde bli vakker og verdifull. Han vilde gi Eidangers lave kirke reisning og skjørthet. Det var uten tvil efter hans råd, at synsforretningen bestemte at murkirken skulde få hvelvet loft over skibet istedetfor det eldre lave flate loft. Også tårnet vilde han gi et festlig utseende. Han nøiet sig ikke med å efterligne tårnene i de andre kirker i distriktet. Eidanger kirke fikk et tårn, som virket som en pryd på lang avstand.

Denne tårnavslutning hadde historisk slektskap med kirker med kuppel meget langt tilbake i tiden. For å gi historisk forståelse vil jeg ganske kort fortelle om den historiske sammenheng, om den enn er lang og fjern.

Stilen i tårnavslutningen fører enda lenger tilbake i tiden enn murkirken. For å forstå murkirkens byggemåte gikk vi over Nordsjøen til England. Men for å forstå tretilbygningens tårnavslutning må vi sydover til de østlige lande ved Middelhavet, og vi kommer til en tid, da England ennu lå i hedenskap.

Tårnavslutningen i Eidanger, således som den var oprindelig, hadde slektskap med den såkalte byzantiske stil, som meget brukte kuppelbygning. Den hadde navn efter Byzans, hvor keiserne i det østromerske rike bodde. Det er den samme by som nu heter Konstantinopel efter Konstantin den store, som gjorde den til hovedstad i 300 årene.

Den byzantinske kunst var ikke egentlig nogen ny kunst. Den hadde utviklet sig fra den oldkristelige kunst, som gikk forut for den. Den nådde sitt høidepunkt i 500 årene. Tamburen var noget nytt i den byzantinske kunst. Tamburen som blev satt under kuppelen, tjente til å løfte kuppelen høiere op. Uten tambur stod kuppelen lavere og virket tungt.

Den byzantiske tambur med kuppel blev med i den italienske renessanse; blant italienske kirker skal jeg nevne som eksempel den berømte Peterskirke i Rom, som har Michelangelos skjønne kuppel. Lignende tambur og kuppel har senere også Paulskirken i London og Marmorkirken i Kjøbenhavn.

Jeg mener aldeles ikke, at Peterskirken eller lignende eldre renessansekirker og barokk-kirker har veeret mønster eller forbillede for Eidanger kirkes enkle tårn. Men der er allikevel en kunsthistorisk linje. Over den fattige og farvelige tårnavslutning i Eidanger var der et meget svakt, men skjønt gjenskin av utlandets store kunst. Det kan ses av alle som har øie for det, når de blir gjort opmerksom på det, og de må undre sig, når de skimter likheten.

Man kunde kalle Eidanger kirkes tårnavslutning 1787 et «paviljongtårn», men dette navn skjuler den historiske sammenheng.

Kunsthistorisk sett nådde kuppelen og tamburen frem til Eidanger gjennern mange forskjellige mellemledd. Der var virkelig en usynlig linje over Danmark til Norge.

Der er en mulighet for at tegningen til tårnet er levert av den norske ingeniør-officer Jørgen Henrik Rawert, som var en ansett arkitekt i den tid. Nogen år før Eidanger kirke blev utvidet, bygget han Skiens forrige kirke efter den store brand i Skien 1777. I de første år av 1800 årene gav han tegningene til Ulefos hovedgård, som har en lav bred kuppel uten tambur. Han var da flyttet fra Kristiania til Kjøbenhavn og var der blitt professor ved akademiet for de skjønne kunster. Vi vet intet, om tårnet i Eidanger skyldes tegning av ham. Det er tvilsomt, da det ligner lite hans stil.

De norske ingeniør-offiserer fikk gode kunnskaper i bygningskunst, men Norge hadde ikke dengang utdannede arkitekter. Der var på østlandet en voksende trang til fagkyndig hjelp ved byggeforetagender.

Jeg tror nærmest at tegningen til tårnet kom fra Danmark. En dansk arkitekt gav tegningene til den gamle toldbodbygning i Kristiania, Fra Danmark var professor Olavsen kommet, han bygget apoteket på Kongsberg. Peter Nicolai Arbo, byggherren på Gulskogen ved Drammen, var ofte i Kjøbenhavn og søkte sikkert arkitekthjelp der. Jeg antar, at sorenskriver Norss har fått tegning fra en arkitekt i Danmark, som har hatt billeder fra utlandets kunst. Han kan ha sendt sorenskriveren en meget forenklet tegning, som kunde passe til den beskjedne og enkle kirke i Eidanger. Sannsynlig hadde Norss slekt og forbindelser i Danmark. Navnet tyder på det, da et vann i Jylland heter Nors-sø.

*

Efter tradisjonen var det i 1820 årene den nuværende tårnhjelm avløste den oprindelige fårnavslutning. Jordeboken oplyser, at stenen på tårnet blev reparert 1832. Ellers er jordeboken taus om den nye tårnhjelm, likesom den er taus om tretilbygningen 1787. Kanske også den nye tårnhjelm skyldes privat offervillighet.

1872 blev stenen på tårnet byttet med sink, da den gir bedre beskyttelse mot været.

Man kan tydelig se av den gamle tegning, at tårnet var høiere og vakrere før. Den nye tårnhjelm er blitt altfor lav. Tårnet er en etasje lavere, enn det var før, fordi tamburen blev tatt bort, uten at noget annet kom istedet. Nu har kirken et fortrykt utseende.

Det var rimeligvis praktiske økonomiske hensyn, som var skyld i at man fant det nødvendig å ta bort tamburen. Det var vanskelig å holde tårnet tett, fordi tamburen var åpen. Tårnet var visstnok blitt innklædd 1812, men det hjalp litet. Man vilde ikke bekoste en ny tambur, som nok kunde trenges. Ved å velge en spiss tårnhjelm istedetfor kuppel blev der ikke bruk for nogen tambur; en sådan hørte sammen med en kuppel. Men man gjorde tårnhjelmen altfor lav og tok ikke hensyn til at tamburen hadde gjort tårnet høiere. Man satte altfor meget tilside hensynet til kirkens utseende.

Slanke spisse tårnhjelmer har været meget utbredt i landet, og man vilde gjerne få en sådan i Eidanger. Mange steder er en spiss tårnhjelm blitt en smuk tårnavslutning. Men i Eidanger blev den mislykket. Man kan ikke ha søkt kyndig hjelp.

Jeg har skrevet så utførlig om kuppelen og tamburen, uaktet kirken ikke lenger har dem, fordi jeg har ønske om at menigheten må få interesse, for å få igjen den høitidelige tårnavslutning fra 1787, likesom den har fått korbuen igjen. Der bør gjøres noget ved tårnet, enten på denne måte eller på en anden måte. Under restaureringen 1920 og 1921 kunde man ikke makte å ta tårnet med. Det må bli en fremtidig opgave, når økonomiske forhold tillater det.

Det vil bli et historisk minne og en pryd for kirken. Spiret med årstallet 1787 vil reises igjen over kuppelen, men det passer ikke til tårnhjelmen fra 1820 årene.


Orgel

Man vet ikke om orgel i Eidanger kirke før 1840.

Der hadde været trang i menigheten til at gudstjenesten skulde bli beriket av orgelmusikk, og der blev samlet inn frivillige gaver til kjøp av et orgel. Derfor nevner jordeboken ikke kjøpet av orgel, men utgifter ved det 1841.

Efter I. C. Ramberqs oplysninger har kirken brukt to orgler før det som nu brukes.

Orglet fra 1840 var altså det første. Lærer Lars J. Kaasa var den første organist. Det blev snart ubrukelig. Ole Langangen forærte derfor kirken et annet orgel, som hadde været brukt i Fredriksvern.

Da det blev for mangelfullt, blev nytt orgel bestilt 1866 hos den bekjente orgelbygger I. O. Engh fra Vaaler. Det blev opsatt i kirken 1807 og kostet 750 sp. eller 3000 kr. Engh spilte selv på det den dag da det blev fatt i bruk, nemlig 4. august 1867; samme søndag holdt sogneprest Mülertz tiltrædelsespreken

Man hadde store forventninger til dette orgel. Men efterhvert har det voldt mange vanskeligheter å holde det vedlike. Man har derfor lenge forberedt anskaffelse av et nytt orgel, som blir det tredie orgel siden 1840. Der henstår på konto i Eidanger sparebank pr. 1ste jan. 1928 kr. 6067.00.

Herredsstyret har i møte 26. novbr. 1928 bevilget 19,000 kr. til nytt orgel, Det blir levert av Jørgensens orgeltabrikk i Oslo og ventes opsatt sommeren 1929. Det bevilgede beløp sammen med det før innsamlede beløp vil strekke til å befale det nye orgel, som koster omkring 25,000 kr. Tegninger til den nye orgelfasade blir levert av arkitekt W. Swensen, Porsgrund.

Herredsstyret hadde valget mellem dette orgel og et billigere, men bestemte sig for det dyreste, da det blir fyldig og rikt utstyrt med 19 stemmer. Det må komme litt lenger frem i kirken. Ved denne bevilgning har herredsstyret vist megen interesse for kirken.

Reparasjoner og annet

Efter den store reparasjon 1787-1789 fikk ikke kirken nogen større reparasjon før 1799. Denne reparasjon kostet 430 rd. Det viktigste var bordklædning av tretilbygningen. Bordklædningen blev eftersett 1812. Den måtte være meget mangelfull, da tretilbygningen blev bordklædd på nytt allerede 1830. Den blev da malt med hvit oljefarve.

Året 1812 er et merkeår. En synsforretning i det år uttalte, «at kirken blev befunden brøstfeldig og til Reparation og Forbedringer høist trængende». Dette er påfallende bare 25 år efter den store reparasjon 1787. Meget må dengang være blitt stående igjen på grunn av økonomiske vanskeligheter. I 1812 medgikk 1504 rd., hvorav almuens tilskudd var 138 rd.

Den største utgift var til murmesteren efter akkord 500 rd.; desuten blev 538 rd. utbetalt til murerne til kalk og arbeidslønn. Sellander og Tollev Ørstvedt fikk 236 rd. for snekkerarbeide. Tårnet (tamburen) blev innklædd med nye furubord. Klokkerummet i tårnet fikk nytt gulv og nye lemmer.

I 1828 blev den store kirkeklokke omstøpt av Anders Riise ved Tønsberg: hans navn er innstøpt i den. Oprindelig var den støpt i Kjøbenhavn 1720 sammen med den mindre klokke. Innskriften på denne lyder: Me fecit Friderich Holtzmann Hafniæ 1720. Gloria in exelsis Deo. (Fredrich Holtzmann har gjort mig i Kjøbenhavn 1720; Ære være Gud i det høieste).

Bispevisitatsen 1829 bestemte, at tretilbygningen skulde bordklæs og males og murveggene kalkes. Reparasjonen antokes koste 117 sp.

I 1843 var tårnet i en mislig Tilstand. Det var derfor nødvendig å gi det en reparasjon, som kostet 82 sp.

Jeg har før forfalt om bordklædning og maling av murkirken utvendig 1852.

Tårnhjelmen blev beklædd med sink 1872 for å beskyttes mot været. Og tånet blev avstivet, for at det ikke skulde bli rystet for sterkt av ringningen.

Den gamle barokke alteropbygning fra 1787 blev 100 år senere avløst av en ny, som stod til 1920. Den nye afteropbygning fra 1887 var bred og høi nok til å holde korbuen fremdeles skjult for menigheten. Den 100 år gamle feil fra 1787 blev altså gjort om igjen uten forståelse av korbuens rett i kirkens arkitektur. Sammenlign side 23.

Altermaleriet over det gamle alter fra 1787 forestilte Jesu himmelfart. Det blev fjernet 1887 og funnet igjen nogen år før restaureringen 1920 bak trappen i tårnet op til kirkeklokkene. I den nye alteropbygning fra 1887 blev ikke satt noget maleri, men et høit hvitmalet kors på bakgrunn av et litet grønt teppe.

Øverst på den gamle alteropbygning fra 1787 ovenover maleriet hadde stått en halvrund prekestol. I alteropbygningen fra 1887 blev dette forandret. Ny prekestol blev satt på gulvet, hvor den nu står. Det var en god forbedring at den kom nærmere menig. heten. Men den nye prekestol kunde gjerne blitt noget penere.

Døpefonten blev omhugget som før fortalt.

Innredningen av stoler og pulpiturer blev meget forandret. Galleriet blev ombygget.

Hvelvet over skibet med hvite skyer på blå grunn fra 1787 blev overmalt med hvit maling.

Sakristiet blev avpanelt i to avdelinger, en for presten og en for dåpsbarna. Dermed var det blitt ukjendelig al sakristiet var det gamle alterkor.

Oberstløitnant Jonas Wessel leverte tegninger og ledet arbeidet. Byggmester var O. Thovsen fra Porsgrund. Malermester D. Ditlefsen fra Porsgrund Utførte malerarbeidet.

Utgiften ved denne reparasjon i 1887-1889 var efter I. C. Ramberg alt i alt henved 3000 kr.

*

Om restaureringen 1920 og 1921 har jeg gitt endel oplysninger tidligere. Det store spørsmål var hensynet til korbuen. Derom har jeg fortalt i avsnittet om «Alterpartiet i skibet foran korbuen».

Den hvite overmaling fra 1887 av hvelvet over skibet blev fjernet, og hvelvet blev igjen malt med hvite skyer på blå grunn, som det hadde været fra 1787 til 1887, se avsnittet om «Loftet over skibet».

Gesimsen rundt kirken blev marmorert.

Skibets nederste del eller «Trekirken» blev restaurert i overensstermnelse med Erdmanns forslag i rokokkostil, fordi den er fra rokokkoens tid.

Galleriet blev utvidet, så det nu går lanqs veggene hen til murveggene og ender der til hver side med losjer i halvrundinger. De tre rette sider i galleri-brystningen har sortmalt kryssverk eller gitterverk med gulmalte utskårne blomster over kryssene. Noget av galleriets oprindelige gitterverk blev funnet igjen 1920. Det står nu i fornyet stand på brystningen. Sådant gitterverk hadde der også været om alteret i det gamle kor og om det lille alter i Halvor Nilsens sakristi. Samme slags gitterverk hadde Skiens forrige kirke.

Gulvet fikk en stor fornyelse. Benkene fikk nye endestykker.

Sakristiet blev igjen eet rum uten avpaneling. Et nytt rum for dåpsbarna blev tilbygget på nordsiden.

Byggmester under arkitekt Lars Backers ledelse var Hans Solli. Malerarbeidet blev utført av H. Sivertsen.

Efter oplysning av kirkevergen, lærer Johs. A. Johnsen kostet denne restaurering kr. 26,986,00. Der hadde været innsatt i Eidanger sparebank kr. 25,712.00, som dels var innsatt av Eidanger kommune og dels var frivillige bidrag.

Partiet i murkirken ved alteret foran korbuen er nu altfor bart i sammenligning med galleriet efter restaureringen. Det kommer av at alterpartiet ikke kunde bli utført 1921. Det måtte utsettes på grunn av vanskelighetene ved å få korbuen synlig igjen for menigheten. Det blir en senere opgave, som er meget vanskelig og bør bli gjenstand for offentlig konkurrance, når man kan få den kyndig bedømt og har penger til det.

*

Da korbuen var blitt fri og synlig igjen for menigheten, kunde ikke altertavle med maleri settes over alteret. Det vilde bli for høit foran korbuen. Istedet blev satt et såkalt retabulum, d. v. s. en meget lav bakvegg på alteret. Sådanne bruktes i oldkirken og var begynnelsen til de store altertavler. Dette retabulum er 55 cm. høit på midten og lavere til siderne. På dets midtstykke er skåret i tre et billede av Guds lam med korset og seiersfanen.

Det alterbord som stod i skibet foran korbuen efter restaureringen 1787, er senere - efter 1921 - flyttet inn i sakristiet (det gamle kor) og satt foran østveggen der. Det var 163 em. høit og 80 cm. bredt. Det blev noget forhøiet, fordi det nu har sin plass bak i sakristiet. Istedetfor det blev et nytt mindre alter satt foran korbuen. Det er 128 cm. høit og 64 cm. bredt.

På det gamle alter i sakristiet ligger de gamle alterbøker, og der står de to messinglysestaker, som før stod på det, dengang da det stod i kirken foran korbuen. På det nye alter i kirken står to gamle lysestaker av tinn, som var blitt opbevaret i den gamle jernbeslåtte kiste.

Bak alteret i sakristiet henger nu på østveggen et kostbart leppe, som først var anbragt fritt på baksiden av korbuen, forat ikke menigheten bestandig skulde se presten og klokkeren i sakristiet. Det kunde heftes til siden.

Teppet skjuler nu helt vinduet på østveggen og dekker en del av veggen. Midt på teppet henger det gamle altermaleri fra 1787 (Jesu himmelfart).

Således har men kunnet arrangere bakgrunnen i sakristiet, fordi kirken har fått elektrisk lys. Sakristiet kan derfor ha overlys, så lyset under gudstjenesten faller ovenfra på alterbordet, teppet og materiet. Hele bakgrunnen er oplyst med et dempet lys, som virker vakkert og stemningsfullt. Det fremkaller minnet om at sakristiet er det oprindelige alterkor fra middelalderen, og at altertjenesten blev forrettet der i 600 år.

*

Kirken hadde i mange år trengt utvendig maling. Det blev utført 1925 ved H. Sivertsen. Utgiften var kr. 1270.00.

Det var et stort og betydningsfullt fremskritt at kirken fikk elektrisk lys samme år 1925. Det vakte stor interesse. Meget var gjort ad privat vei for å opnå dette. Fru Mimmi Johnsen, Klevstrand, og andre med henne virket for saken, til anlegget var fullført. Menighetsrådet innhentet anbud og tok bestemmelse om det hele arrangement.

Det var en høitidelighet i kirken 7. juli 1925, da lysanlegget blev innviet ved en vespergudstjeneste ved pastor Mollestad i Gjerpen og Borgestad kirkekor.

Kirken hadde nu fått lysekrone, som den aldrig hadde hatt før. Den kostet kr. 800.00. Desuten fikk den 5 lampetter, som tilsammen kostet kr. 1100.00, 4 galleribelysninger og to takbelysninger. Det hele anlegg med arbeidsutgifter m. m. kom tilsammen på kr, 3538.00

*

Det var koldt å være i kirke om vinteren i den tid da der ikke bruktes ovner i kirken. Den yngre slekt han vanskelig forestille sig det,

I Eidanger ansøkte endel av menigheten 1870 i sogneprest Mülertz's tid kommunestyret om tillatelse til at ovner blev opsatt i kirken, når de blev bekostet av private midler. Kommunen overtok opvarmning og tilsyn. Disse første ovner var i bruk til kirkens reparasjon 1887. Da blev der ifølge I. C. Ramberg anskaffet 3 nye ovner.

Av hensyn til brandfaren blev kirken brandassurert for kr. 20,000. Brandtaksten var i 1918 henved kr. 50,000, men i 1927 var den steget til kr. 137,500 med en tilleggsforsikring av kr. 25,000.

1920 blev kjøpt de nye ovner, som nu brukes. De kostet kr. 1596.00 efter oplysning fra kirkevergen, lærer Johs A. Johnsen.

*

Eidanger kirke har 409 sitteplasser efter kirkelovens beregningsmåte.

Utdrag (s. 70-84) fra:
Arnt Schøning: Eidanger kirke. - Porsgrund 1929
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen